Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải thương mại hà anh

Nền kinh tế càng ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn cơ hội lẫn thách thức cho các doanh nghiệp. Để có thể tồn tại lâu dài và vươn lên thì các doanh nghiệp cần chủ động trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin đặc biệt là các thông tin kinh tế tài chính một cách nhanh chóng và chuẩn xác. Doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh là những thông tin quan trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn quan trọng đối với Nhà nước, nhà đầu tư, nhà cung cấp, các tổ chức tài chính Các thông tin này được kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dưới dạng các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Nhà quản trị doanh nghiệp muốn có được số liệu về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh có độ tin cậy cao thì cần tổ chức đội ngũ nhân viên và quy trình kế toán sao cho phù hợp với thực trạng đơn vị mình, ít tốn kém và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng nhất là khi thực tế các hoạt động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán, doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh”. Kết cấu bài khóa luận gồm 3 chương: Chương I : Lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp. Chương II : Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh Chương III : Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thương mại Hà Anh

pdf101 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH vận tải thương mại hà anh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên :Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI HÀ ANH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên :Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Mai Linh HẢI PHÒNG - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Nguyễn Thị Thùy Linh Mã SV:1513401033 Lớp: QTL901K Ngành:Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải Thƣơng mại Hà Anh. NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ) - Hệ thống hóa lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. - Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Sử dụng số liệu kế toán của Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh năm 2015. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH Vận tải thƣơng mại Hà Anh CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:.. Học hàm, học vị:... Cơ quan công tác:.. Nội dung hƣớng dẫn:. Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày .. tháng năm 2016 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày tháng . năm 2016 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Nguyễn Thị Thùy Linh ThS. Nguyễn Thị Mai Linh Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2016 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Chăm chỉ học hỏi, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho bài viết; - Nghiêm túc, có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp; - Luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu đƣợc giáo viên hƣớng dẫn giao. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...): Kết cấu của khoá luận đƣợc tác giả sắp xếp tƣơng đối hợp lý, khoa học bao gồm 3 chƣơng: Chƣơng 1, tác giả đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chƣơng 2, sau khi giới thiệu khái quát về công ty, tác giả đã đi sâu phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thƣơng mại Hà Anh, có số liệu minh hoạ cụ thể (năm 2015). Số liệu minh hoạ giữa chứng từ và sổ sách có tính logic và chính xác cao. Chƣơng 3, sau khi đánh giá đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Vận tải thƣơng mại Hà Anh, trên cơ sở đó tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. Các giải pháp đƣa ra có tính khả thi và tƣơng đối phù hợp với tình hình thực tế tại công ty. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): Bằng số: .................... Bằng chữ: .......................................................................... Hải Phòng, ngày 28 tháng 12 năm 2016 Cán bộ hướng dẫn Ths. Nguyễn Thị Mai Linh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...........................................................................................................1 CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU,CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .........................................................................................2 1.1. NhỮng vẤn đỀ chung vỀ doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh trong doanh nghiỆp vỪa và nhỎ. ..............................................................................2 1.1.1. SỰ cẦn thiẾt phẢi tỔ chỨc công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh trong doanh nghiỆp vỪa và nhỎ. .............................................2 1.1.2. NhiỆm vỤ cỦa kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh. ....................................................................................................................................2 1.1.3. Các khái niỆm cơ bẢn. ....................................................................................2 1.1.3.1. Doanh thu. .....................................................................................................2 1.1.3.2. Chi phí. ..........................................................................................................4 1.1.3.3. Xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh. .....................................................................5 1.2. NỘi dung tỔ chỨc công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh trong doanh nghiỆp .................................................................................6 1.2.1. KẾ toán doanh thu bán hàng và cung cẤp dỊch vỤ và các khoẢn giẢm trỪ doanh thu. ...................................................................................................................6 1.2.1.1. ChỨng tỪ sỬ dỤng ......................................................................................6 1.2.1.2. Tài khoẢn sỬ dỤng ......................................................................................6 1.2.1.3. Phƣơng pháp hẠch toán ................................................................................7 1.2.2. KẾ toán giá vỐn hàng bán ...............................................................................9 1.2.2.1. ChỨng tỪ sỬ dỤng ......................................................................................9 1.2.2.2. Tài khoẢn sỬ dỤng ......................................................................................9 1.2.2.3. Các phƣơng pháp xác đỊnh giá vỐn hàng bán. .......................................... 10 1.2.2.4. Phƣơng pháp hẠch toán ............................................................................. 10 1.2.3. KẾ toán chi phí bán hàng và chi phí quẢn lý kinh doanh. ........................... 13 1.2.3.1. ChỨng tỪ sỬ dỤng ................................................................................... 13 1.2.3.2. Tài khoẢn sỬ dỤng ................................................................................... 13 1.2.3.3. Phƣơng pháp hẠch toán ............................................................................. 13 1.2.4. KẾ toán doanh thu hoẠt đỘng tài chính và chi phí tài chính ....................... 15 1.2.4.1. ChỨng tỪ sỬ dỤng ................................................................................... 15 1.2.4.2. Tài khoẢn sỬ dỤng ................................................................................... 15 1.2.4.3. Phƣơng pháp hẠch toán. ............................................................................ 16 1.2.5. KẾ toán thu nhẬp khác và chi phí khác. ...................................................... 18 1.2.5.1. ChỨng tỪ sỬ dỤng ................................................................................... 18 1.2.5.2. Tài khoẢn sỬ dỤng. .................................................................................. 18 1.2.5.3. Phƣơng pháp hẠch toán ............................................................................. 18 1.2.6. KẾ toán xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh. ........................................................ 20 1.2.6.1. ChỨng tỪ sỬ dỤng. .................................................................................. 20 1.2.6.2. Tài khoẢn sỬ dỤng ................................................................................... 20 1.2.6.3. Phƣơng pháp hẠch toán ............................................................................. 21 1.3. TỔ chỨc vẬn dỤng hỆ thỐng sỔ sách kẾ toán vào công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh trong doanh nghiỆp. ....................... 23 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN THEO CÁC PHẦN HÀNH KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI HÀ ANH ................................................................................................................. 27 2.1. Khái quát chung vỀ công công ty tnhh vẬn tẢi thƣơng mẠi hà anh .............. 27 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triỂn cỦa công ty tnhh vẬn tẢi thƣơng mẠi hà anh. .......................................................................................................................... 27 2.1.2. TỔ chỨc bỘ máy quẢn lý tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh 28 2.1.3. TỔ chỨc công tác kẾ toán tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. ................................................................................................................................. 29 2.1.3.1. TỔ chỨc bỘ máy kẾ toán.......................................................................... 29 2.1.3.2 Chính sách và phƣơng pháp kẾ toán. ......................................................... 31 2.1.3.3TỔ chỨc hỆ thỐng sỔ kẾ toán. .................................................................. 31 2.1.3.4. TỔ chỨc hỆ thỐng báo cáo tài chính. ....................................................... 32 2.2. ThỰc trẠng công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. ......................................... 32 2.2.1.1. NỘi dung doanh thu bán hàng và cung cẤp dỊch vỤ cỦa công ty. .......... 33 2.2.1.2. ChỨng tỪ sỬ dỤng. .................................................................................. 33 2.2.1.3. Tài khoẢn sỬ dỤng. .................................................................................. 33 2.2.1.4. Quy trình hẠch toán. .................................................................................. 33 2.2.1.5. Ví dỤ minh hỌa. ........................................................................................ 34 2.2.2. KẾ toán giá vỐn hàng bán tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh 40 2.2.2.1. NỘi dung giá vỐn hàng bán tẠi công ty. .................................................. 40 2.2.2.2. ChỨng tỪ sỬ dỤng. .................................................................................. 40 2.2.2.3. Tài khoẢn sỬ dỤng. .................................................................................. 40 2.2.2.4. Quy trình hẠch toán. .................................................................................. 40 2.2.2.5. Ví dỤ minh hỌa ......................................................................................... 40 2.2.3. KẾ toán chi phí quẢn lý kinh doanh tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh . .................................................................................................................. 47 2.2.3.1. NỘi dung chi phí quẢn lý kinh doanh. ...................................................... 47 2.2.3.2. ChỨng tỪ sỬ dỤng. .................................................................................. 47 2.2.3.3. Tài khoẢn sỬ dỤng. .................................................................................. 47 2.2.3.4. Quy trình hẠch toán ................................................................................... 47 2.2.3.5. Ví dỤ minh hỌa. ........................................................................................ 48 2.2.4. KẾ toán doanh thu hoẠt đỘng tài chính và chi phí tài chính tẠi công ty tnhh vẬn tẢi thƣơng mẠi hà anh . .................................................................................. 52 2.2.4.1. NỘi dung doanh thu hoẠt đỘng tài chính và chi phí tài chính. ................ 52 2.2.4.2. ChỨng tỪ sỬ dỤng. .................................................................................. 52 2.2.4.2. Tài khoẢn sỬ dỤng. .................................................................................. 52 2.2.4.4. Quy trình hẠch toán. .................................................................................. 52 2.2.4.5. Ví dỤ minh hỌa. ........................................................................................ 53 2.2.5. KẾ toán thu nhẬp khác và chi phí khác. ...................................................... 59 2.2.6. KẾ toán xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh . ........................................................................................................... 59 2.2.6.1. ChỨng tỪ sỬ dỤng ................................................................................... 59 2.2.6.2. Tài khoẢn sỬ dỤng ................................................................................... 59 2.2.6.4. Ví dỤ minh hỌa ......................................................................................... 59 CHƢƠNG 3 HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƢƠNG MẠI HÀ ANH..................................................................................... 69 3.1. Đánh giá chung vỀ công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾtquẢ kinh doanh tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. ................................. 69 3.1.1. Ƣu điỂm. ....................................................................................................... 69 3.1.2. HẠn chẾ ........................................................................................................ 70 3.2. MỘt sỐ giẢi pháp nhẰm hoàn thiỆn công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. ... 71 3.2.1. Ý nghĩa cỦa viỆc hoàn thiỆn tỔ chỨc công tác kẾ toán doanh thu chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh. ................................................................................ 71 3.2.2. SỰ cẦn thiẾt phẢi hoàn thiỆn công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. .......... 71 3.2.3. Nguyên tẮc hoàn thiỆn công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh. ...................................................................................................... 71 3.2.4. MỘt sỐ giẢi pháp nhẰm hoàn thiỆn công tác kẾ toán doanh thu, chi phí và xác đỊnh kẾt quẢ kinh doanh tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. ... 72 3.2.4.1. Hoàn thiỆn hỆ thỐng sỔ sách tẠi Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. ......................................................................................................................... 72 3.2.4.2. Hoàn thiỆn quá trình luân chuyỂn chỨng tỪ. ........................................... 78 3.2.4.3. HiỆn đẠi hóa công tác kẾ toán tẠi Công ty TNHH vẬn tẢi thƣơng mẠi Hà Anh .................................................................................................................... 78 3.2.4.5. Hoàn thiỆn viỆc trích lẬp các khoẢn dỰ phòng phẢi thu khó đòi. ......... 82 KẾT LUẬN ............................................................................................................ 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................... 88 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1.1 : Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ và các khoản giảm trừ doanh thu. .................................................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. ......................................................................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ. .................................................................................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh. ...... Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.5: Sơ đồ phƣơng pháp hạch toán doanh thu hoạt động tài chính ...... Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.6: Phƣơng pháp hạch toán thu nhập khác và chi phí khác ................ Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh. .... Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.8 : Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức Nhật ký chung. .....................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.9 : Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức chứng từ ghi sổ .....................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.10 : Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức Nhật ký –sổ cái ....................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 1.11. Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh theo hình thức Kế toán máy. ........................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.1. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. .........................................................................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh ..........................................................................Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung ................. Error! Bookmark not defined. Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. ...............................................Error! Bookmark not defined. Biểu số 2.1 (Trích hóa đơn số 0002341) ................Error! Bookmark not defined. Biểu số 2.2 (Trích hóa đơn số 0002379) ................Error! Bookmark not defined. Biểu số 2.3 (Trích Chi tiết giao dịch tài khoản khách hàng) .................................. 37 Biểu số 2.4 (Trích sổ Nhật Ký Chung) ................................................................... 38 Biểu số 2.5 (Trích sổ Cái TK 511) ......................................................................... 39 Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh. ............................................................................................... 40 Biểu số 2.6 (Trích Phiếu xuất kho 2/12) .................Error! Bookmark not defined. Biểu số 2.7 (Trích sổ Cái TK 154) ......................................................................... 43 Biểu số 2.8 (Trích Phiếu kế toán 01/12) .................Error! Bookmark not defined. Biểu số 2.9 (Trích sổ Nhật Ký Chung) ...................Error! Bookmark not defined. Biểu số 2.10 (Trích sổ Cái TK 632) ....................................................................... 46 Sơ đồ 2.6. Quy trình hạch toán chi phí quản lý kinh doanh của Công ty TNHH vận tải thƣơng mại Hà Anh . ......................................................................................... 47 Biểu số 2.11 (Trích chi tiết giao dịch tài khoản khách hàng) .........................
Luận văn liên quan