Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Mỹ Hảo

Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng, chúng phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một thực trạng mà hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong đó có công ty CP Mỹ Hảo nói riêng đang vấp phải đó là việc thực hiện kế hoạch giá thành. Vì giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu hiệu quả, muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì biện pháp tối ưu là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó tăng tích lũy cho doanh nghiệp góp phần cải thiện và nâng cao đời sống công nhân viên. Để đạt được điều đó trước hết doanh nghiệp phải kiểm tra, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, lựa chọn phương án có chi phí thấp nhất. Thông qua công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sẽ cung cấp những thông tin chính xác và cần thiết giúp cho nhà quản lý lãnh đạo phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí, tình hình sử dụng vật tư, lao động, máy móc thiết bị tiết kiệm hay lãng phí. Từ đó tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm quản lý tốt chi phí, hạ giá thành.

pdf105 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 404 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Mỹ Hảo, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------------ ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH : KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đinh Quang Hoan Giảng viên hƣớng dẫn : Th.s Phạm Văn Tƣởng HẢI PHÒNG – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CP MỸ HẢO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH : KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đinh Quang Hoan Giảng viên hƣớng dẫn :Th.s Phạm Văn Tƣởng HẢI PHÒNG – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ---------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Đinh Quang Hoan Mã SV: 1012401381 Lớp: QT1406K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phi sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Mỹ Hảo NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Trình bày các cơ sở lý luận về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp - Phân tích thực trạng tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Mỹ Hảo - Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Mỹ Hảo 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán - Các văn bản của Nhà nước về chế độ kế toán liên quan đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp - Quy chế, quy định về kế toán – tài chính tại doanh nghiệp - Hệ thống sổ kế toán liên quan đến công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Mỹ Hảo, sử dụng số liệu năm 2012. 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. - Công ty cổ phần Mỹ Hảo - Địa chỉ: Khu CN Vĩnh Niệm - quận Lê Chân - thành phố Hải Phòng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Phạm Văn Tưởng Học hàm học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường đại học dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Toàn bộ Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: Học hàm học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 31 tháng 3 năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 30 tháng 06 năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải phòng, ngày.tháng..năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Thái độ nghiêm túc, ham học hỏi, có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình nghiên cứu và làm đề tài tốt nghiệp. Trách nhiệm cao, chịu khó, có tinh thần cầu thị, khiêm tốn, nghiêm túc trong học tập, nghiên cứu. - Thường xuyên liên hệ với giáo viên hướng dẫn để trao đổi và xin ý kiến về các nội dung trong đề tài. Tiếp thu nhanh, vận dụng tốt lý thuyết với thực tiễn làm cho bài viết thêm sinh động - Đảm bảo đúng tiến độ thời gian theo quy định của Nhà trường và Khoa trong quá trình làm tốt nghiệp 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu): - Khóa luận tốt nghiệp được chia thành ba chương có bố cục và kết cấu cân đối, hợp lý. - Mục tiêu, nội dung và kết quả nghiên cứu rõ ràng. Tác giả đã nêu bật được các vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn công tác kế toán tập hợp CPSX và tính giá thành SP tại công ty cổ phần Mỹ Hảo - Các giải pháp về hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm mà tác giả đề xuất có tính khả thi và có thể áp dụng được tại doanh nghiệp. 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): - Điểm số: - Điểm chữ:. điểm. Hải Phòng, ngày 28 tháng 6 năm 2014 Cán bộ hƣớng dẫn Ths. Phạm Văn Tƣởng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 1 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ............................................................... 1 2. Mục đích nghiên cứu đề tài ............................................................................. 1 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài ................................................... 1 4. Phƣơng pháp nghiên cứu ................................................................................ 1 5. Kết cấu đề tài .................................................................................................. 2 CHƢƠNG I ............................................................................................................ 3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH ...................... 3 GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ........... 3 1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất ........................................ 3 1.2 Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm ........................................... 4 1.2.1 Bản chất của giá thành sản phẩm ............................................................ 4 1.2.2 Chức năng của giá thành sản phẩm ......................................................... 4 1.3 Phân loại chi phí sản xuất ............................................................................. 7 1.3.1 Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố (nội dung kinh tế của chi phí) ....... 7 1.3.2 Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục chi phí trong giá thành sản phẩm ................................................................................................................ 8 1.3.3 Phân loại theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm công việc lao vụ sản xuất trong kỳ .............................................................................................. 8 1.4 Phân loại giá thành sản phẩm ....................................................................... 9 1.4.1 Xét theo thời điểm tính và nguồn số liệu ................................................... 9 1.4.2 Theo phạm vi phát sinh chi phí ............................................................ 9 1.5 Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất, đối tƣợng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành ............................................................................................... 10 1.5.1. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất (CPSX) ....................................... 10 1.5.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm ....................................................... 11 1.5.3. Kỳ tính giá thành .................................................................................. 11 1.5.4. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. ....................................................................................... 12 1.6 Phƣơng pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất .................................. 12 1.6.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất ............................................... 12 1.6.2 Trình tự hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất ........................................ 13 1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ........................................................ 13 1.7.1 Phương pháp trực tiếp (còn gọi là phương pháp giản đơn) .................... 14 1.7.2 Phương pháp tổng cộng chi phí ............................................................. 14 1.7.3 Phương pháp hệ số ................................................................................ 14 1.7.4 Phương pháp tỷ lệ .................................................................................. 15 1.7.5 Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ ............................................ 15 1.7.6 Phương pháp đơn đặt hàng .................................................................... 16 1.8 Đánh giá sản phẩm dở dang ........................................................................ 17 1.8.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ........ 17 1.8.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương ...... 17 1.8.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo 50% chi phí chế biến. ............ 19 1.8.4. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính. ........... 19 1.8.5. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định mức ................. 19 1.9 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm ........................ 20 1.9.1 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên ................................................................................................. 20 1.9.2 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. .......................................................................................................... 27 1.10 Hạch toán thiệt hại trong sản xuất. ......................................................... 28 1.10.1 Kế toán thiệt hại về sản phẩm hỏng ...................................................... 28 1.11 Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình thức kế toán. ..................................................................................................... 32 1.11.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung ...................................................... 32 1.11.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái ................................................... 33 1.11.3 Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ .................................................. 34 1.11.4 Hình thức kế toán chứng từ - ghi sổ .................................................. 35 1.11.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính .................................................... 36 Chƣơng II: ........................................................................................................... 37 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Mỹ Hảo ...................................................................................................... 37 2.1 Khái quát chung về công ty CP Mỹ Hảo ..................................................... 37 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Mỹ Hảo ................... 37 2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty CP Mỹ Hảo ......................... 39 2.1.3 Đặc điểm bộ máy quản lý công ty CP Mỹ Hảo ........................................ 40 2.2 Đặc điểm bộ máy kế toán tại công ty CP Mỹ Hảo ....................................... 42 2.2.1 Tổ chức bộ máy kế toán ......................................................................... 42 2.2.2 Tổ chức hệ thống kế toán tại công ty ...................................................... 43 2.3 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP MỸ HẢO ....................................................................................... 46 2.3.1 Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất .......................................... 46 2.3.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm .............................................................................................................. 46 2.3.3 Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm ................. 47 2.3.4 Nội dung, trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Mỹ Hảo ................................................................................... 47 CHƢƠNG III: ..................................................................................................... 81 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NHẰM TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CP MỸ HẢO ........................ 81 3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty CP Mỹ Hảo .................................. 81 3.1.1. Ưu điểm ................................................................................................ 81 3.1.2. Một số tồn tại trong công tác kế toán tại công ty CP Mỹ Hảo ................. 84 3.2. Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ................................................................................................ 86 3.3. Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Mỹ Hảo. ............................................ 87 3.4. Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Mỹ Hảo. ................................................... 87 3.4.1. Kiến nghị 1: Về phương pháp hạch toán chi phí trả trước. ............... 87 3.4.2 Kiến nghị 2: Về việc thay đổi tiêu thức phân bổ chi phí NCTT và chi phí SXC ................................................................................................................ 88 3.4.3. Kiến nghị 3: Về việc thay đổi phương pháp tính giá vốn hàng xuất kho tại Công ty CP Mỹ Hảo. ....................................................................... 89 3.4.4. Kiến nghị 4: Về khoản chi phí thiệt hại trong sản xuất: .............. 90 3.4.5. Kiến nghị 5: Về việc áp dụng hình thức kế toán trên máy vi tính tại Công ty CP Mỹ Hảo. .............................................................................. 92 3.5. Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm tại Công ty CP Mỹ Hảo. ........................................ 93 3.5.1. Về phía Nhà nước ................................................................................. 93 3.5.2. Về phía doanh nghiệp ........................................................................... 94 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 95 SV: Đinh Quang Hoan – QT 1406K 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế quan trọng, chúng phản ánh chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một thực trạng mà hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong đó có công ty CP Mỹ Hảo nói riêng đang vấp phải đó là việc thực hiện kế hoạch giá thành. Vì giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu hiệu quả, muốn nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì biện pháp tối ưu là tiền đề tích cực giúp doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, từ đó tăng tích lũy cho doanh nghiệp góp phần cải thiện và nâng cao đời sống công nhân viên. Để đạt được điều đó trước hết doanh nghiệp phải kiểm tra, quản lý chặt chẽ chi phí sản xuất, lựa chọn phương án có chi phí thấp nhất. Thông qua công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sẽ cung cấp những thông tin chính xác và cần thiết giúp cho nhà quản lý lãnh đạo phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các định mức chi phí, tình hình sử dụng vật tư, lao động, máy móc thiết bị tiết kiệm hay lãng phí. Từ đó tìm ra các biện pháp hữu hiệu nhất nhằm quản lý tốt chi phí, hạ giá thành. 2. Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. - Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Mỹ Hảo. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Mỹ Hảo. 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu đối tượng nêu trên trong phạm vi một đơn vị kế toán cụ thể, đó là công ty CP Mỹ Hảo. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu - Các phương pháp kế toán - Phương pháp thống kê và so sánh - Phương pháp chuyên gia SV: Đinh Quang Hoan – QT 1406K 2 - Phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu. 5. Kết cấu đề tài Ngoài “Lời mở đầu và Kết luận” thì kết cấu đề tài gồm 3 chương: Chương I: Cơ sở lý luận về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất Chương II: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty CP Mỹ Hảo Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nhằm tăng cường quản lý chi phí sản xuất tại công ty CP Mỹ Hảo. SV: Đinh Quang Hoan – QT 1406K 3 CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất Sản xuất của cải vật chất là hoạt động cơ bản của xã hội loài người, đây chính là điều kiện quyết định của sự tồn tại và phát triển trong mọi chế độ xã hội. Sự phát triển của xã hội loài người gắn liền với quá trình sản xuất đi từ phương thức sản xuất giản đơn đến phương thức sản xuất hiện đại ngày nay. Nhưng nền sản xuất của bất cứ phương thức nào cũng gắn liền với sự vận động và tiêu hao các yếu tố cơ bản để tạo ra kết quả sản xuất. Nói cách khác quá trình sản xuất là quá trình kết hợp các yếu tố tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Vì thế sự hình thành các chi phí sản xuất tạo ra giá trị sản phẩm là tất yếu khách quan. Trên góc độ kinh tế học, chi phí là khoản phí tổn phải bỏ ra khi sản xuất hàng hóa, dịch vụ trong kinh doanh. Trên góc độ kế toán quản trị, chi phí sản xuất là các khoản phí tổn phải bỏ ra để mua các yếu tố cần thiết cho việc tạo ra sản phẩm mang lại lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. Trên góc độ kế toán tài chính, chi phí được nhìn nhận như những khoản phí tổn phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm, lao vụ, dịch vụ nhất định. Chi phí được xem như lượng tiền phải trả cho những hao phí về lao động sống cần thiết, lao động vật hóatrên cơ sở chứng từ, tài liệu, bằng chứng chắc chắn. Như vậy các quan niệm trên thực chất chỉ là sự nhìn nhận bản chất chi phí từ các góc độ khác nhau. Từ đó ta có thể đi đến một biểu hiện chung nhất về chi phí sản xuất như sau: Chi phí sản xuất là biểu hiện bằng tiền của lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp thực tế chi ra để tiến hành hoạt động sản xuất trong một kỳ kinh doanh nhất định. Các chi phí này phát sinh có tính chất thường xuyên gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm của một doanh nghiệp. SV: Đinh Quang Hoan – QT 1406K 4 1.2 Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm 1.2.1 Bản chất của giá thành sản phẩm Bản chất của giá thành sản phẩm là sự dịch chuyển giá trị của các yếu tố vật chất vào giá trị sản phẩm được sản xuất và tiêu thụ. Chưa có sự chuyển dịch này thì không thể nói đến chi phí và giá thành sản phẩm. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, giá thành sản phẩm bao gồm toàn bộ các khoản hao phí vật chất thực tế cần được bù đắp bất kể nó thuộc bộ phận nào trong cấu thành giá trị sản phẩm. Hạch toán giá thành chính là tính toán, xác định sự chuyển dịch các yếu tố vật chất tham gia vào khối lượng sản phẩm vừa thoát khỏi quá trình sản xuất và tiêu thụ nhằm mục đích thực hiện các chức năng của giá thành sản phẩm (chức năng bù đắp, chức năng lập giá và chức năng đòn bẩy kinh tế). Định nghĩa nêu trên cũng cho phép chúng ta thiết lập mối quan hệ chặt chẽ giữa giá thành sản phẩm với các yếu tố chi phối các phương thức chuyển dịch giá trị của các yếu tố vật chất vào giá trị sản phẩm. Đó là các yếu tố thuộc về mặt
Luận văn liên quan