Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh Công ty TNHH giao nhận vận tải DH

Ngày nay, nền kinh tế thế giới phát triển ngày một mạnh hơn, inh doanh à một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Trước nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế thế giới, dưới sự ãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đang c những bước chuyển mình rõ rệt và các doanh nghiệp Việt Nam cũng c những bước phát triển không ngừng nhằm đáp ứng xu thế hội nhập hiện nay. Để giữ vững chỗ đứng của Doanh nghiệp trên thị trường, các nhà quản lý luôn phải có sự chuẩn bị, cân nhắc thận trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong kinh doanh từ đ đảm bảo hiệu quả kinh doanh một cách tối ưu nhất. Vì vậy không thể không nói đến vai trò của công tác hạch toán kế toán trong việc quản lý vốn, cũng từ đ , vốn bằng tiền đ ng vai trò à cơ sở ban đầu, đồng thời theo suốt quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Từ nhận thức trên trong thời gian thực tập tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH em đã đi sâu t m hiểu, nghiên cứu vốn bằng tiền và đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp à “ Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về vốn bằng tiền và công tác kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH

pdf89 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 16/08/2021 | Lượt xem: 108 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh Công ty TNHH giao nhận vận tải DH, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001:2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN Sinh viên : Đàm Thị Thu Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Đàm Thị Thu Phƣơng Giảng viên hƣớng dẫn: Ths. Phạm Thị Kim Oanh HẢI PHÒNG - 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đàm Thị Thu Phương Mã SV: 1312401105 Lớp: QT1702K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải DH . NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). - Trình bày khái quát cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp. - Phản ánh thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải DH. - Đối chiếu lý luận và thực tiễn, tác giả đã đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải DH. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. Số liệu năm 2016 3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp. CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DH CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Phạm Thị Kim Oanh Học hàm, học vị: Thạc sỹ Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải DH. Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên:............................................................................................. Học hàm, học vị:................................................................................... Cơ quan công tác:................................................................................. Nội dung hướng dẫn:............................................................................ Đề tài tốt nghiệp được giao ngày 5 tháng 4 năm 2017 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 6 tháng 7 năm 2017 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN 1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp: - Thái độ nghiêm túc, ham học hỏi trong quá trình viết khoá luận tốt nghiệp. - Đảm bảo đúng yêu cầu về thời gian và nội dung nghiên cứu của đề tài. - Chịu khó nghiên cứu lý luận và thực tiễn, thu thập tài liệu liên quan và đề xuất được các giải pháp để hoàn thiện đề tài. 2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu): - Tác giả đã hệ thống hoá được lý luận cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Tác giả đã mô tả và phân tích được thực trạng của đối tượng nghiên cứu. - Những giải pháp đề xuất gắn với thực tiễn, giúp hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị . 3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ): Điểm bằng số: Điểm bằng chữ: Hải Phòng, ngày ... tháng ... năm 2017 Cán bộ hƣớng dẫn ThS. Phạm Thị Kim Oanh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ..................................................................................................... 2 1.1. Khái quát về công tác vốn bằng tiền .............................................................. 2 1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền ............................................................................. 2 1.1.2. Đặc điểm vốn bằng tiền ............................................................................... 2 1.1.3. Vai trò của vốn bằng tiền ............................................................................ 2 1.1.4. Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền .................................................................... 3 1.1.5. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền ........................................................... 3 1.1.6. Nguyên tắc hạch toán kế toán vốn bằng tiền .............................................. 3 1.2.Tổ chức công tác kế toán tiền mặt tại quỹ ...................................................... 4 1.2.1.Nguyên tắc kế toán tiền mặt tại quỹ ............................................................. 4 1.2.2. Chứng từ hạch toán tiền mặt tại quỹ ........................................................... 5 1.2.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu tài khoản .......................................................... 6 1.2.4. Phương pháp hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ .................................... 7 1.3.Tổ chức công tác kế toán tiền gửi Ngân hàng ............................................... 12 1.3.1. Nguyên tắc kế toán tiền gửi Ngân hàng .................................................... 12 1.3.2. Chứng từ hạch toán Tiền gửi Ngân hàng .................................................. 13 1.3.3. Tài khoản sử dụng, kết cấu tài khoản ........................................................ 13 1.3.4. Phương pháp hạch toán kế toán Tiền gửi Ngân hàng ............................... 14 1.4. Sổ kế toán và các hình thức tổ chức sổ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp .. 18 1.4.1. Sổ kế toán .................................................................................................. 18 1.4.1.1 Khái niệm ................................................................................................ 18 1.4.1.2. Chu trình kế toán trên sổ kế toán ........................................................... 18 1.4.1.2.1. ở sổ ế toán: ..................................................................................... 18 1.4.1.2.2. ỹ thuật ghi sổ ế toán: ...................................................................... 18 1.4.1.2.4. ỹ thuật h a sổ ế toán: .................................................................... 19 1.4.2. Các hình thức tổ chức sổ kế toán áp dụng tại doanh nghiệp ..................... 19 1.4.2.1. H nh thức Sổ Nhật chung: ................................................................. 19 1.4.2.2. Hình thức Sổ Nhật ký – sổ cái ............................................................... 21 1.4.2.3. Hình thức Chứng từ ghi sổ ..................................................................... 22 1.4.2.4. Hình thức Kế toán máy .......................................................................... 23 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DH ........... 25 2.1.Khái quát chung về chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ........ 25 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty ......................................... 25 2.1.2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh của chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ................................................................................................ 26 2.1.3. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại chi nhánh công ty TNHH .. 28 2.1.4. Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh công ty TNHH .. 29 2.1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ................................................................................................. 29 2.1.4.2. Hình thức tổ chức hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ........................................................................ 30 2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ........................................................................................ 31 2.2.1.Thực trạng công tác kế toán tiền mặt tại quỹ tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH: ....................................................................................... 31 2.2.1.1. Tài khoản sử dụng: Kế toán sử dụng TK 1111 ...................................... 31 2.2.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng: ....................................................... 31 2.2.1.3. Trình tự hạch toán kế toán tiền mặt tại quỹ: .......................................... 32 2.2.1.4. Phương pháp hạch toán tiền mặt tại quỹ: ............................................... 32 2.2.1.5. Ví dụ minh họa: ...................................................................................... 32 2.2.2.1. Tài khoản sử dụng: TK 1121 ................................................................. 51 2.2.2.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng: ....................................................... 51 2.2.2.3. Trình tự luân chuyển chứng từ ............................................................... 51 2.2.2.4. Phương pháp hạch toán tiền gửi Ngân hàng .......................................... 52 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI DH ............................................................................. 68 3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ............................................................................ 68 3.1.1.Ưu điểm: ..................................................................................................... 69 3.1.2. Nhược điểm ............................................................................................... 70 3.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ............................................................... 71 3.2.1. Kiến nghị 1: Hoàn thiện về quản lý quỹ tiền mặt ..................................... 71 3.2.2. Kiến nghị 2: Hoàn thiện về hệ thống sổ sách của Công ty: ...................... 73 2.3. Kiến nghị 3: Hoàn thiện về hình thức thanh toán ........................................ 76 2.4.Kiến nghị 4: Ứng dụng phần mềm kế toán máy trong công tác kế toán ...... 76 KẾT LUẬN ........................................................................................................ 78 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tiền mặt (VNĐ) ......................................................... 8 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán tiền mặt bằng ngoại tệ ............................................ 11 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán tiền gửi Ngân hàng (VNĐ) ..................................... 15 Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán tiền gửi Ngân hàng bằng ngoại tệ ........................... 17 Sơ đồ 1.5: Trình tự uân chuyển chứng từ theo h nh thức Nhật chung.......... 20 Sơ đồ 1.6 : Trình tự uân chuyển chứng từ theo h nh thức Nhật - Sổ cái: ..... 22 Sơ đồ 1.7: Trình tự uân chuyển chứng từ theo h nh thức Chứng từ ghi sổ: ...... 23 Sơ đồ 1.8: Trình tự uân chuyển chứng từ theo h nh thức ế toán máy:............ 24 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty ........................................ 28 Sơ đồ 2.2: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty .................................... 29 Sơ đồ 2.3: Trình tự ghi sổ ké toán bằng tiền mặt ................................................ 32 Sơ đồ 2.4: Quy trình hạch toán vốn bằng tiền gửi Ngân hàng tại công ty .......... 52 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 1: (Trích giấy báo nợ) ............................................................................ 34 Biểu số 2: (Trích phiếu thu số 806) ..................................................................... 35 Biểu số 3: (Trích h a đơn số 0001083) ............................................................... 37 Biểu số 4: (Trích phiếu thu 810) ......................................................................... 38 Biểu số 5: (Trích h a đơn số 0000497) ............................................................... 40 Biểu số 6: (Trích phiếu chi số 521) ..................................................................... 41 Biểu số 7: (Trích giấy đề nghị tạm ứng) ............................................................. 42 Biểu số 8: (Trích phiếu chi số 569) ..................................................................... 43 Biểu số 9.1: (Trích h a đơn GTGT số 0000371) ................................................ 45 Biểu số 9.2: (Trích Giấy đề nghị thanh toán) ...................................................... 46 Biểu số 10: (Trích phiếu chi số 570) ................................................................... 47 Biểu số 11: (Trích sổ Nhật ký chung) ................................................................. 48 Biểu số 12: (Trích sổ cái TK 111) ....................................................................... 49 Biểu số 13: ( Trích sổ quỹ tiền mặt) .................................................................... 50 Biểu số 14.1: (Trích h a đơn GTGT số 0001062) .............................................. 54 Biểu số 14.2: (Trích giấy báo có) ........................................................................ 55 Biểu số 15: (Trích giấy nộp tiền) ........................................................................ 56 Biểu số 16: (Trích giấy báo có) ........................................................................... 57 Biểu số 17: (Trích h a đơn số 0012206) ............................................................. 59 Biểu số 18: (Trích Ủy nhiệm chi của Ngân hàng) .............................................. 60 Biểu số 19: (Trích Giấy báo nợ của Ngân hàng) ................................................ 61 Biểu số 20: (Trích ủy nhiệm chi) ........................................................................ 63 Biểu số 21: (Trích Giấy báo nợ của Ngân hàng) ................................................ 64 Biểu số 22: (Trích sổ Nhật ký chung) ................................................................. 65 Biểu số 23: (Trích sổ cái TK 112) ....................................................................... 66 Biểu số 24: (Trích sổ tiền gửi Ngân hàng) .......................................................... 67 Biểu số 3.1:Bảng kiểm kê quỹ ............................................................................ 72 Biểu số 3.2: Sổ Nhật ký thu tiền ......................................................................... 74 Biểu số 3.3: Sổ Nhật ký chi tiền .......................................................................... 75 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Đàm Thị Thu Phương – Lớp: QT1702K 1 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, nền kinh tế thế giới phát triển ngày một mạnh hơn, inh doanh à một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Trước nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế thế giới, dưới sự ãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đang c những bước chuyển mình rõ rệt và các doanh nghiệp Việt Nam cũng c những bước phát triển không ngừng nhằm đáp ứng xu thế hội nhập hiện nay. Để giữ vững chỗ đứng của Doanh nghiệp trên thị trường, các nhà quản lý luôn phải có sự chuẩn bị, cân nhắc thận trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự quản lý chặt chẽ về vốn đảm bảo cho việc sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu vốn trong kinh doanh từ đ đảm bảo hiệu quả kinh doanh một cách tối ưu nhất. Vì vậy không thể không nói đến vai trò của công tác hạch toán kế toán trong việc quản lý vốn, cũng từ đ , vốn bằng tiền đ ng vai trò à cơ sở ban đầu, đồng thời theo suốt quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Từ nhận thức trên trong thời gian thực tập tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH em đã đi sâu t m hiểu, nghiên cứu vốn bằng tiền và đã chọn đề tài cho khóa luận tốt nghiệp à “ Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH ”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về vốn bằng tiền và công tác kế toán vốn bằng tiền tại doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH. Chương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán vốn bằng tiền tại Chi nhánh công ty TNHH Giao Nhận Vận tải DH. Trong thời gian thực hiện khóa luận em đã được sự hướng dẫn nhiệt tình của Ban Giám đốc, các cán bộ phòng kế toán của công ty và Giáo viên hướng dẫn Phạm Thị Kim Oanh. V tr nh độ còn hạn chế, thời gian có hạn nên bài khóa luận của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sự góp ý của các thầy cô và các bạn để bài khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Đàm Thị Thu Phương – Lớp: QT1702K 2 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1. Khái quát về công tác vốn bằng tiền 1.1.1. Khái niệm vốn bằng tiền Đối với mỗi doanh nghiệp hi bước và hoạt động sản xuất kinh doanh vấn đề cần thiết là phải có một ượng vốn nhất định, trên cơ sở tạo lập vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Qua mỗi giai đoạn vận động, vốn không ngừng biến đổi cả về hình thái biểu hiện lẫn quy mô. Trong doanh nghiệp vừa và nhỏ, vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lưu động, được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ bao gồm: tiền mặt (TK 111), tiền gửi Ngân hàng (TK 112) 1.1.2. Đặc điểm vốn bằng tiền Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu về thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm các loại vật tư hàng hóa phục vụ cho nhu cầu sản xuất inh doanh. Đồng thời vốn bằng tiền cũng à ết quả của việc mua bán và thu hồi các khoản nợ. Chính vì vậy, quy mô vốn bằng tiền đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lí hết sức chặt chẽ do vốn bằng tiền có tính thanh khoản cao, nên n à đối tượng của gian lận và sai sót. Vì vậy việc sử dụng vốn bằng tiền phải tuân thủ các nguyên tắc, chế độ quản lí thống nhất của Nhà nước chẳng hạn: ượng tiền mặt tại quỹ của doanh nghiệp dùng để chi tiêu hàng ngày hông vượt quá mức tồn quỹ mà doanh nghiệp và ngân hàng đã thỏa thuận theo hợp đồng thương mại 1.1.3. Vai trò của vốn bằng tiền - Vốn bằng tiền có tính thanh khoản cao, vì vậy vốn bằng tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp hoặc mua sắm vật tư hàng h a để sản xuất kinh doanh, quy mô vốn bằng tiền phản ánh khả năng thanh toán tức thời của doanh nghiệp. - Việc quản lý, sử dụng vốn bằng tiền là một khâu quan trọng nhất trong doanh nghiệp mà kế toán là công cụ hiệu quả nhất. Vì vậy, kế toán cần thu thập thường xuyên, liên tục xử lý kiểm tra, phân tích, cung cấp thông tin cho nhà quản lý doanh nghiệp để kịp thời đưa ra các quyết định đúng đắn. Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Sinh viên: Đàm Thị Thu Phương – Lớp: QT1702K 3 1.1.4. Yêu cầu quản lý vốn bằng tiền Vốn bằng tiền là loại tài sản đặc biệt, là vật ngang giá chung, do vậy trong quá trình quản lý rất dễ xảy tham ô, ãng phí. Để quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền cần đảm bảo tốt các yêu cầu sau: - Tiền mặt phải được bảo quản trong két an toàn, chống mất trộm, chống cháy. - Mọi biến động của vốn bằng tiền phải đầy đủ thủ tục và có chứng từ gốc hợp lệ. - Việc
Luận văn liên quan