Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải thủy số 4

Trong nền kinh tế hội nhập ngày nay, thông tin về tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của các chủ doanh nghiệp mà còn là quan tâm của các nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Mỗi đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính ở nhiều góc độ khác nhau, song nhìn chung họ đều có cái nhìn đồng hƣớng về kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa. Vì vậy, việc phân tích thƣờng xuyên tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính thực sự cần thiết nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đƣa ra các quyết định tối ƣu cho quản lý kinh doanh. Nhận thấy đƣợc vị trí và tâm quan trọng của việc lập và phân tích báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng, vì thế trong thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty CP Vận tải thủy số 4, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài viết đƣợc trình bày trong phạm vi 3 chƣơng: Chương I: Một số vấn đề lý luận về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải thủy số 4. Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải thủy số 4.

pdf103 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 17/08/2021 | Lượt xem: 303 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác lập và phân tích Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần vận tải thủy số 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ------------------------------- ISO 9001 : 2008 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Phan Thị Thu Hà Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG – 2014 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ----------------------------------- HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY SỐ 4 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Phan Thị Thu Hà Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2014 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -------------------------------------- NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Phan Thị Thu Hà Mã SV: 1012401227 Lớp : QT1405K Ngành: Kế toán - Kiểm toán Tên đề tài : Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 4 NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ). -Về mặt lý luận: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp. -Về mặt thực tiễn: Mô tả và phân tích thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần Vận tải thủy số 4. -Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. 2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán. -Sổ sách, số liệu kế toán của công ty năm 2013; -Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 của công ty; - Và các số liệu tham khảo khác. 3.Địa điểm thực tập tốt nghiệp. Công ty Cổ phần vận tải thủy số 4 Địa chỉ: Số 436, đƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng Hùng Vƣơng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 5 CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ và tên: Đồng Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Khoa quản trị kinh doanh-Trƣờng ĐHDLHP Nội dung hƣớng dẫn: Hƣớng dẫn đề tài tốt nghiệp Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ và tên: ........................................................................ Học hàm, học vị: ................................................................ Cơ quan công tác: .............................................................. Nội dung hƣớng dẫn:............................................................ Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày 31 tháng 03 năm 2014 Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày 06 tháng 7 năm 2014 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Ngƣời hƣớng dẫn Hải Phòng, ngày....tháng.....năm 2014 Hiệu trƣởng GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 6 CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP ............................................................................................................................... 1 1.1. Một số vấn đề chung và sự cần thiết của BCTC trong quản lý kinh tế ....... 10 1.1.1. Báo cáo tài chính và sự cần thiết của BCTC trong quản lý kinh tế .......... 10 1.1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính ................................................................... 10 1.1.1.2. Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong quản lý kinh tế ....................... 10 1.1.2. Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính .................................................... 10 1.1.2.1 Mục đích của báo cáo tài chính ............................................................... 10 1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính ................................................................. 11 1.1.3. Đối tƣợng áp dụng .................................................................................... 12 1.1.4. Yêu cầu của báo cáo tài chính ................................................................... 12 1.1.5. Hệ thống báo cáo tài chính ........................................................................ 14 1.1.5.1. Hệ thống báo cáo tài chính ..................................................................... 14 1.1.5.2. Trách nhiệm lập báo cáo tài chính ......................................................... 15 1.1.5.3. Kỳ lập báo cáo tài chính ......................................................................... 15 1.1.5.4. Thời hạn nộp báo cáo tài chính .............................................................. 16 1.1.5.5. Nơi nộp báo cáo tài chính ...................................................................... 16 1.2. Báo cáo kết quả kinh doanh ......................................................................... 17 1.2.1. Báo cáo kết quả kinh doanh và kết cấu cấu báo cáo kết quả kinh doanh 17 1.2.1.1. Khái niệm báo cáo kết quả kinh doanh ................................................. 17 1.2.1.2 Kết cấu báo cáo kết quả kinh doanh ....................................................... 17 1.2.2. Nội dung và phƣơng pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh ...................... 19 1.2.2.1. Công tác chuẩn bị trƣớc khi lập báo cáo kết quả kinh doanh ................ 19 1.2.2.2 Cơ sở lập báo cáo kết quả kinh doanh ................................................... 19 1.2.2.3 Nội dung và phƣơng pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh .................... 19 1.3. Nội dung và phƣơng pháp phân tích báo cáo kết quả kinh doanh .............. 23 1.3.1. Khái quát về tổ chức công tác phân tích ................................................... 23 1.3.1.1 Khái niệm phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ........................... 23 1.3.1.2. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp ..................... 23 1.3.1.3 Ý nghĩa của phân tích .............................................................................. 23 1.3.1.4 Quá trình của phân tích ........................................................................... 24 1.3.1.5 Bƣớc 3 : lập báo cáo phân tích ................................................................ 25 1.3.2. Nội dung và phƣơng pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp .... 25 1.3.2.1. Nội dung phân tích ................................................................................. 25 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 7 1.3.2.1 Phƣơng pháp phân tích ............................................................................ 25 1.3.2.2. Phƣơng pháp phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp qua báo cáo tài chính .................................................................................................................... 30 CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP VẬN TẢI THỦY SỐ 4 ................... 36 2.1.Công ty Cổ phần Vận tải thủy số 4 ............................................................... 36 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty CPVT thủy số 4 ................ 39 2.1.2. Hình thức hoạt động và ngành nghề kinh doanh của Công ty CPVT thuỷ 4 ............................................................................................................................. 39 2.1.3. Những thuận lợi ,khó khăn,thành tích của công ty trong quá trình hoạt động: * Thuận lợi: ........................................................................................... 40 Ngay từ khi đi vào hoạt động công ty Cổ phần vận tải thủy số 4 đã có những điều kiện thuận lợi nhất định: .............................................................................. 40 2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty Cổ phần vận tải thủy số 4 ............ 41 2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP Vận tải thủy số 4 ...... 44 2.1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần Vận tải thủy số 4. ............ 44 2.1.5.2. Hình thức kế toán, các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty cổ phần vận tải hủy số 4 ......................................................................... 46 2.2.Thực trạng công tác lập báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP vận tải thủy số 4 .............................................................................................................. 48 2.2.1. Trình tự lập báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4 ...................................................................................................................... 48 2.2.2. Thực trạng công tác lập báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. ................................................................................................. 51 2.2.2.1 Căn cứ lập báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. ..................................................................................................................... 51 2.2.2.2. Nội dung và phƣơng pháp lập báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải thủy số 4 .................................................................................................. 73 2.3. Thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4. ......................................................................................... 77 2.3.1.Các bƣớc phân tích báo cáo tài chính tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4. ............................................................................................................................. 77 2.3.2. Thực trạng công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. ......................................................................................... 77 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 8 CHƢƠNG 3: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI THỦY SỐ 4 ................................................................................................. 80 3.1. Nhận xét đánh giá chung về bộ máy kế toán tại công tác kế toán tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4. .................................................................................... 80 3.2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY .......... 80 3.2.1. Về công tác kế toán tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4 ....................... 80 3.2.2 Về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. ......................................................................................... 82 3.3. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. ................................................................................... 83 3.3.1. Hoàn thiện công tác kế toán. ..................................................................... 83 3.3.2. Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh ........... 86 3.4. Hạch toán công tác phân tích báo cáo tài chính ........................................... 88 3.4.1. Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trƣng của công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. ..................................................................................................................... 90 3.4.2 Đánh giá sơ bộ kết cấu chi phí – kết quả qua các loại hoạt động .............. 94 3.4.3 Phân tích tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty (phân tích so sánh về mặt thời gian) ......................................................................................... 95 3.5. Sau khi hoàn thiện công tác phân tích báo cáo kết quả kinh doanh em xin mạnh dạn đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty Cổ phần vận tải thủy số 4. ............................................................................... 98 Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 9 LỜI MỞ ĐẦU Trong nền kinh tế hội nhập ngày nay, thông tin về tình hình tài chính không chỉ là mối quan tâm của các chủ doanh nghiệp mà còn là quan tâm của các nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Mỗi đối tƣợng quan tâm đến tình hình tài chính ở nhiều góc độ khác nhau, song nhìn chung họ đều có cái nhìn đồng hƣớng về kết quả kinh doanh, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và mức lợi nhuận tối đa. Vì vậy, việc phân tích thƣờng xuyên tình hình tài chính thông qua hệ thống báo cáo tài chính thực sự cần thiết nhằm đánh giá đúng đắn mọi hoạt động kinh tế trong trạng thái thực của chúng. Trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp hữu hiệu và lựa chọn đƣa ra các quyết định tối ƣu cho quản lý kinh doanh. Nhận thấy đƣợc vị trí và tâm quan trọng của việc lập và phân tích báo cáo tài chính nói chung và báo cáo kết quả kinh doanh nói riêng, vì thế trong thời gian tìm hiểu thực tế tại công ty CP Vận tải thủy số 4, em đã mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tài “ Hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần vận tải thủy số 4”. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung bài viết đƣợc trình bày trong phạm vi 3 chƣơng: Chương I: Một số vấn đề lý luận về công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh trong các doanh nghiệp. Chương II: Thực trạng công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải thủy số 4. Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện công tác lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh tại công ty CP Vận tải thủy số 4. Bài khóa luận của em đƣợc hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo cùng các cô, chị trong công ty, đặc biệt là sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Thạc sĩ Đồng Thị Nga. Tuy nhiên do còn hạn chế nhất định về trình độ và thời gian nên bài viết của em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong muốn đƣợc sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô để bài khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 10 CHƢƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1. Một số vấn đề chung và sự cần thiết của BCTC trong quản lý kinh tế 1.1.1. Báo cáo tài chính và sự cần thiết của BCTC trong quản lý kinh tế 1.1.1.1. Khái niệm báo cáo tài chính Báo cáo tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn chủ sở hữu và công nợ cũng nhƣ tình hình tài chính, kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Nó là phƣơng tiện trình bày khả năng sinh lợi và thực trạng tài chính của doanh nghiệp cho những ngƣời quan tâm. Cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính chủ yếu cho ngƣời sử dụng thông tin kế toán trong việc đánh giá, phân tích và dự đoán tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Theo quy định hiện nay thì hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp Việt Nam bao gồm 04 báo cáo: + Bảng cân đối kế toán; + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; + Báo cáo lƣu chuyển tiền tệ; + Thuyết minh báo cáo tài chính. 1.1.1.2. Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong quản lý kinh tế Các nhà quản trị muốn đƣa ra đƣợc các quyết định kinh doanh đúng đắn thì họ cần phải căn cứ vào điều kiện hiện tại và những dự đoán về tƣơng lai, dựa trên những thông tin có liên quan đến quá khứ và kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đã đạt đƣợc. Những thông tin đáng tin cậy đó do các doanh nghiệp lập bảng tóm lƣợc quá trình hoạt động cũng nhƣ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã đạt đƣợc. Các bảng này gọi là Báo cáo tài chính. 1.1.2. Mục đích, vai trò của báo cáo tài chính 1.1.2.1 Mục đích của báo cáo tài chính Báo cáo tài chính của doanh nghiệp đƣợc lập ra với các mục đích sau: - Tổng hợp và trình bày một các tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, nguồn vốn, công nợ, tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán. - BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 11 doanh nghiệp, cơ quan Nhà nƣớc và nhu cầu hữu ích của những ngƣời sử dụng trong việc đƣa ra các quyết định kinh tế. 1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính BCTC là nguồn thông tin qua trọng không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn phục vụ chủ yếu cho các đối tƣợng bên ngoài doanh nghiệp nhƣ: các cơ quan quản lý nhà nƣớc, các nhà đầu tƣ hiện tại và nhà đầu tƣ tiềm năng, các chủ nợ, các nhà quản lý, kiểm toán viên độc lập và các đối tƣợng khác có liên quan. Do đó, đối với mỗi nhóm đối tƣợng BCTC lại có những vai trò khác nhau: - Đối với các nhà quản lý doanh nghiệp: Thông tin trong các báo cáo tài chính cung cấp cho họ tổng hợp về tình hình tài sản, tình hình nguồn vốn, tình hình và kết quả kinh doanh sau một kỳ hoạt động tài chính lƣu chuyển tiền tệ, tình hình quản lý và sử dụng vốn để đánh giá đƣợc tình hình kinh doanh, thực trạng tài chính của doanh nghiệp từ đó các nhà quản trị doanh nghiệp có thể đề ra đƣợc các giải pháp, các quyết định quản lý kịp thời và phù hợp với sự phát triển của doanh nghiệp. - Đối với các cơ quan quản lý chức năng của nhà nƣớc: BCTC cung cấp thông tin cần thiết giúp cho việc thực hiện chức năng quản lý vĩ mô của nhà nƣớc đối với nền kinh tế, giúp cho các cơ quan tài chính nhà nƣớc thực hiện việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời làm cơ sở cho việc tính thuế và các khoản phải nộp khác của doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nƣớc. Ví dụ nhƣ: - Các chủ đầu tƣ: BCTC cung cấp các thông tin về những khả năng hoặc những rủi ro tiềm tàng của doanh nghiệp có liên quan đến việc đầu tƣ của họ, từ đó đƣa ra quyết định tiếp tục hay ngừng đầu tƣ vào thời điểm nào, đối với lĩnh vực nào. - Các chủ nợ: BCTC cung cấp các thông tin về khả năng thanh toán của doanh nghiệp, từ đó chủ nợ đƣa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việc cho vay đối với doanh nghiệp - Các khách hàng: BCTC cung cấp các thông tin giúp họ có thể phân tích đƣợc khả năng cung cấp của doanh nghiệp để đƣa ra quyết định tiếp tục hay ngừng việc mua bán với doanh nghiệp. Trường ĐHDL Hải Phòng Khóa Luận tốt nghiệp Sinh viên: Phan Thị Thu Hà- Lớp QT1405K 12 1.1.3. Đối tượng áp dụng Hệ thống BCTC năm đƣợc áp dụng cho tất cả các loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. Riêng các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn tuân thủ các quy định chung tại phần này và những quy định, hƣớng dẫn cụ thể phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một số trƣờng hợp đặc biệt nhƣ ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty mẹ, tập đoàn, các đơn vị kế toán hạch toán phụ thuộc việc lập và trình bày loại BCTC nào phải tuân theo quy định riêng cho từng loại đối tƣợng. 1.1.4. Yêu cầu của báo cáo tài chính Theo Chuẩn mực kế toán số 21 – trình bày báo cáo tài chính và theo quyết định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 của bộ trƣởng bộ tài chính thì BCTC phải đảm bảo các yêu cầu sau: Một là: BCTC phải trình bày một cách trung thực hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp.
Luận văn liên quan