Khóa luận Phương hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động Logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam

Trong những năm gần đây, lộ trình hội nhập khu vực và thế giới, cùng với sự tác động của quá trình toàn cầu hoá, tự do hoá thƣơng mại quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu đã không ngừng tăng lên, vừa đặt ra những thách thức, yêu cầu và đòi hỏi mới đối với đầu tƣ và khai thác dịch vụ mà các doanh nghiệp giao nhận vận tải cung ứng, vừa tạo ra những cơ hội phát triển rất thuận lợi. Kinh doanh và khai thác dịch vụ vận tải giao nhận tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải rất phong phú và đa dạng với nhiều thành phần, nhiều dịch vụ đƣợc cung cấp, tuy nhiên chƣa tƣơng xứng với tiề m năng hiệ n có, chƣa đáp ứng nhu cầu chu chuyển hàng hoá ngày càng gia tăng, có nguy cơ làm hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp giao nhận, ngành giao nhận. Lý do chính là các doanh nghiệp chƣa chủ động, chƣa có các giải pháp tối ƣu trong việc liên kết, điều hành và quản lí toàn bộ dây chuyền cung ứng. Mặt khác, hiệu quả hoạt động của các loại hình dịch vụ vận tải giao nhận không cao do phƣơng thức kinh doanh chƣa phù hợp. Vì vậy giải pháp phát triển cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam là sự hợp tác, đầu tƣ và áp dụng phƣơng thức kinh doanh mới, tiên tiến nhằ m tiết kiệ m tất cả các chi phí phát sinh hoặc có thể phát sinh trong giao nhận vận tải để đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Logistics chính là phƣơng thức kinh doanh tiên tiến cần đƣợc nghiên cứu để áp dụng và phát triển trong các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam. Xuất phát từ thực tế đó, ngƣời viết đã chọn “Phương hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động Logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục đích của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam, phân tích, đánh giá KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Lê Thị Huệ Lớp : A15 – K42D - KTNT 2 tình hình thực tiễn, qua đó đề ra phƣơng hƣớng và kiến nghị các giải pháp phát triển hoạt động logistics tại các DN, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác DN, tăng nguồn thu, bù đắp chi phí hoạt động và đầu tƣ DNGNVT trong điều cạnh tranh và hội nhập với nền kinh tế quốc tế. III/ ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam, trong thời gian từ khi dịch vụ logistics đƣợc triển khai tại Việt Nam ( khoảng 10 năm gần đây) đến nay và định hƣớng phát triển đến năm 2020 cũng nhƣ các năm tiếp theo. IV/ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để nghiên cứu đề tài, khóa luận đã sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phân tích- tổng hợp, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp diễn giải- quy nạp, phƣơng pháp so sánh đối chiếu để khóa luận có ‎ ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. V/ BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN  Chƣơng I: Hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải( DNGNVT)  Chƣơng II: Thực trạng áp dụng hoạt động logistics tại các DNGNVT Việt Nam  Chƣơng III: Phƣơng hƣớng và một số giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động logistics tại các DNGNVT Việt Nam

pdf110 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Phương hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động Logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr•êng ®¹i häc ngo¹i th•¬ng hµ néi Khoa kinh tÕ vµ kinh doanh quèc tÕ Chuyªn ngµnh kinh tÕ ®èi ngo¹i ********* o0o ******** kho¸ luËn tèt nghiÖp §Ò tµi: Ph•¬ng h•íng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p chñ yÕu ph¸t triÓn ho¹t ®éng Logistics t¹i c¸c doanh nghiÖp giao nhËn vËn t¶i ViÖt Nam SV thùc hiÖn : Lª ThÞ HuÖ Líp : Anh 15 Khãa : K42 D GV h•íng dÉn : tS. TrÞnh ThÞ Thu H•¬ng hµ néi, th¸ng 11 / 2007 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................... 1 CHƢƠNG I : HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI ............................................................................... 3 I/ KHÁI NIỆM VỀ LOGISTICS VÀ HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI ............................................................... 3 1/ LOGISTICS ....................................................................................... 3 1.1 KHÁI NIỆM LOGISTICS ............................................................. 3 1.2. CHỨC NĂNG VÀ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG CỦA LOGISTICS ............................................................................................................. 5 2/ HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ............................................................. 6 3/ HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI.................................................................................... 9 3.1. DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI ................................. 9 3.2. ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS THUẬN LỢI CỦA CÁC DNGNVT .................................................................................. 10 3.3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT .. 10 II/ VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI ............................................................................ 12 1/ VỊ TRÍ CỦA HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT .. 12 2/ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT .............................................................................................................. 13 2.1. HOẠT ĐỘNG LOGISTICS GIẢM TỐI ĐA CHI PHÍ VÀ TĂNG CƢỜNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ. .................................................. 14 2.2. HOẠT ĐỘNG LOGISTICS GIÚP NÂNG CAO TÍNH LINH HOẠT TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH............................................... 16 2.3. HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TĂNG DOANH THU VÀ LỢI NHUẬN ............................................................................................. 16 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP III/ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI ............................ 17 1/ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI GIAO NHẬN 17 2/ NĂNG LỰC CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI ....................................................................................................... 18 2.1. VỊ TRÍ CỦA DOANH NGHIỆP ................................................ 19 2.2. VỐN ĐẦU TƢ CỦA DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN ............. 19 2.3. KHẢ NĂNG TÀI CHÍNH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI ............................................................................... 21 2.4. NGUỒN NHÂN LỰC ................................................................ 21 3/ CHÍNH SÁCH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI ....................................................................................................... 21 3.1. CHÍNH SÁCH GIÁ DỊCH VỤ ................................................... 21 3.2. CHÍNH SÁCH CẠNH TRANH ................................................. 22 4/ CHÍNH SÁCH VĨ MÔ CỦA NHÀ NƢỚC ..................................... 22 IV/ KINH NGHIỆM VỀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI MỘT SỐ QUỐC GIA ........................................................................................ 23 1/ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS Ở TRUNG QUỐC ... 23 2/ HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI SINGAPORE ............................ 25 3/ KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS CHO CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM. ....... 27 CHƢƠNG II : THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM ....... 29 I/ TỔNG QUAN VỀ CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM. .................................................................................................................................... 29 1/ LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM ......................................................................... 29 2/ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DNGNVT VIỆT NAM. ... 30 Lê Thị Huệ 2 Lớp : A15 – K42D - KTNT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 2.1. NỘI DUNG, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÁC DNGNVT VN ............................................................................ 30 2.2. CƠ CẤU THÀNH PHẦN CỦA CÁC DNGNVT VN RẤT ĐA DẠNG ................................................................................................ 31 2.3. QUY MÔ NGUỒN VỐN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÒN NHỎ BÉ, TRÌNH ĐỘ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP CÒN LẠC HẬU ........................................................................................................... 32 2.4. TRÌNH ĐỘ ĐÔI NGŨ CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC CỦA NGÀNH CÒN NHIỀU BẤT CẬP ....................................................... 34 II/ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT VIỆT NAM NHỮNG NĂM VỪA QUA.................................................................... 34 1/ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT VIỆT NAM ......................................................................... 35 2/ NHỮNG THÀNH TỰU Đà ĐẠT ĐƢỢC CỦA TOÀN NGÀNH . 39 3.1. GEMADEPT............................................................................... 43 3.2. CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU- VIETFRACHT ........................................................................................................... 44 3.3. CẢNG CONTAINER QUỐC TẾ VIỆT NAM - VICT................ 46 III/ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT VIỆT NAM. ...................................................... 46 1/ NHỮNG KẾT QUẢ BƢỚC ĐẦU CẦN ĐƢỢC TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN ...................................................................................... 46 2/ NHỮNG HẠN CHẾ, BẤT CẬP VÀ NGUYÊN NHÂN CHỦ YẾU .............................................................................................................. 47 2.1. NHỮNG HẠN CHẾ VÀ BẤT CẬP ............................................ 47 2.2. NGUYÊN NHÂN CỦA TÌNH TRẠNG BẤT CẬP NÀY ............ 53 Lê Thị Huệ 3 Lớp : A15 – K42D - KTNT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG III : PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI VIỆT NAM ................................................................... 61 I/ MỘT SỐ YÊU CẦU NHẰM PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT VIỆT NAM ..................................................................................... 61 1/ PHÁT TRIỂN LOGISTICS PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CÁC DNGNVT VN .................................................................. 61 2/ PHÁT TRIỂN LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT NẰM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP. .......................................................................... 62 3/ PHÁT TRIỂN LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT CÓ SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƢỚC................................................................................ 63 4/ PHÁT TRIỂN LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT ĐÒI HỎI SỰ PHỐI HỢP CỦA CÁC BỘ, NGÀNH CÓ LIÊN QUAN .................. 64 II/ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS TẠI VIỆT NAM VÀ PHƢỚNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTIC TẠI CÁC DNGNVT ............. 65 1/ ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS TẠI VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 ............................................................................................ 65 1.1 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN .......................................................... 65 1.2 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN ................................................... 66 1.3 TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN ........................................................ 68 1.3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠO ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN LOGISTICS .................................................. 68 3.1.2 CÁC ĐỊNH HƢỚNG KHÁC ................................................. 72 2/ PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT VN...................................................................... 73 2.1. DỰ BÁO NHU CẦU LOGISTICS TRONG TƢƠNG LAI CỦA NỀN KINH TẾ VIỆT NAM .............................................................. 73 Lê Thị Huệ 4 Lớp : A15 – K42D - KTNT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 2.2. PHƢƠNG HƢỚNG PHÁT TRIỂN LOGISTICS CHO CÁC DNGNVN VIỆT NAM ...................................................................... 78 III/ MỘT SỐ GIẢI PHÁT TRIỂN LOGISTICS TẠI CÁC DNGNVT VN ............ 80 1/ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG .................................... 80 1.1.NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG .......... 80 1.2. ĐA DẠNG HOÁ CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ ĐỂ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN MÔ HÌNH LOGISTICS. ............................................. 81 2/ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG, ĐẦU TƢ TRANG THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI ............................................................................................ 82 3/ ỨNG DỤNG THƢƠNG MẠI ĐIỆN TỬ VÀ CÁC PHƢƠNG PHÁP QUẢN TRỊ HIỆN ĐẠI ............................................................ 82 4/ KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN BỘ MÁY QUẢN LÝ, TÍCH CỰC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN ..................................................................... 82 5/ GIẢI PHÁP VỀ HUY ĐỘNG VỐN ................................................ 83 IV/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHÀ NƢỚC ĐỂ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN LOGISTICS. .............................................................................................................. 84 1/ XÁC ĐỊNH RÕ LỘ TRÌNH HỘI NHẬP LOGISTICS VÀ XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN LOGISTICS. .. 84 1.1. XÁC ĐỊNH RÕ LỘ TRÌNH HỘI NHẬP LOGISTICS VỚI KHU VỰC VÀ THẾ GIỚI .......................................................................... 84 1.2. XÂY DỰNG CHIẾN LƢỢC TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN LOGISTICS ....................................................................................... 85 2/ ĐẦU TƢ KẾT CẤU HẠ TẦNG VÀ PHƢƠNG TIỆN KỸ THUẬT HỖ TRỢ SỰ PHÁT TRIỂN LOGISTICS ......................................... 85 2.1. ĐẦU TƢ CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG VẬN TẢI .... 85 2.2. ĐẦU TƢ VÀ KHUYẾN KHÍCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ..................................................................................... 87 3/ LẬP CÁC TRUNG TÂM LOGISTICS QUỐC GIA ..................... 88 Lê Thị Huệ 5 Lớp : A15 – K42D - KTNT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP 4/ HỆ THỐNG HÓA PHÁP LUẬT VÀ CHÍNH SÁCH ĐIỀU TIẾT HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ................................................................ 89 5/ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG LOGISTICS ............................................................................ 90 5.1. ĐÀO TẠO NGẮN HẠN .............................................................. 90 5.2. ĐÀO TẠO DÀI HẠN .................................................................. 91 6/ THÚC ĐẨY SỰ LIÊN KẾT GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP ....... 91 6.1. KHUYẾN KHÍCH LIÊN KẾT GIỮA CÁC DOANH NGHIỆP . 91 6.2. TĂNG CƢỜNG VAI TRÒ CỦA CÁC HIỆP HỘI ...................... 92 KẾT LUẬN ................................................................................................. 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 95 Lê Thị Huệ 6 Lớp : A15 – K42D - KTNT LỜI CẢM ƠN Trong quá trình nghiên cứu viết khóa luận em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình của rất nhiều ngƣời, em xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những ngƣời đã giúp đỡ em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến côgiáo, Tiến sĩ Trịnh Thị Thu Hƣơng, ngƣời đã nhiệt tình hƣớng dẫn, góp ý trao đổi, giúp đỡ em để hoàn thành tốt đề tài khóa luận tốt nghiệp. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế và các thầy cô khác trong trƣờng đại học Ngoại Thƣơng – những ngƣời sẽ xem xét và đánh giá đề tài này. Cuối cùng em xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè – những ngƣời đã luôn luôn động viên, giúp đỡ, tạo điều kiện để em hoàn thành khóa luận. Tuy nhiên do thời gian nghiên cứu có hạn, hiểu biết và kinh nghiệm thực tế còn hạn hẹp nên khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp quý báu của thầy cô và các bạn Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3PL Third – party logistics Logistics bên thứ 3 DWT Deadweight Tonnage Đơn vị tính năng lực của tàu chở hàng EDI Electronic Data Interchange Hệ thống trao đổi dữ liệu điện LSP Logistics Service Provider tử MTO Multimodal Transport Operator Nhà cung cấp dịch vụ logistics NVOCC Nonvessel operating of Nhà vận tải đa phƣơng thức common carrier Quy chế của ngƣời chuyên chở SCM Supply Chain Management không có tàu TEUs Twenty – foot equivalent units Quản lý chuỗi cung ứng WMS Warehouse Management Đơn vị tƣơng đƣơng 20 feet System Hệ thống quản trị kho DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1: Chức năng và mục tiêu hoạt động của hệ thống logistics................... 5 Bảng 2: Sơ lựơc phân tích SWOT về dịch vụ logistics tại Singapore ............ 26 Bảng 3: Một số cảng container lớn nhất thế giới và Việt Nam (2006) .......... 33 Bảng 4: Hàng hóa thông qua các cụm cảng Việt Nam .................................. 40 Bảng 5: Tàu vận tải Container của GEMADEPT ......................................... 43 Bảng 6: Dự kiến nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu năm 2010............ 74 Bảng 7: Dự kiến nhu cầu vận chuyển hàng hoá nhập khẩu năm 2010 ........... 74 Bảng 8: Lƣợng hàng hoá thông qua cảng biển Việt Nam đến năm 2010 ....... 76 Bảng 9: Dự kiến tỷ trọng thị trƣờng xuất khẩu đến năm 2010 ...................... 76 Bảng 10: Dự báo thị trƣờng hàng hóa Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 ....... 77 KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU I/ TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN Trong những năm gần đây, lộ trình hội nhập khu vực và thế giới, cùng với sự tác động của quá trình toàn cầu hoá, tự do hoá thƣơng mại quốc tế, hoạt động xuất nhập khẩu đã không ngừng tăng lên, vừa đặt ra những thách thức, yêu cầu và đòi hỏi mới đối với đầu tƣ và khai thác dịch vụ mà các doanh nghiệp giao nhận vận tải cung ứng, vừa tạo ra những cơ hội phát triển rất thuận lợi. Kinh doanh và khai thác dịch vụ vận tải giao nhận tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải rất phong phú và đa dạng với nhiều thành phần, nhiều dịch vụ đƣợc cung cấp, tuy nhiên chƣa tƣơng xứng với tiềm năng hiện có, chƣa đáp ứng nhu cầu chu chuyển hàng hoá ngày càng gia tăng, có nguy cơ làm hạn chế sự phát triển của các doanh nghiệp giao nhận, ngành giao nhận. Lý do chính là các doanh nghiệp chƣa chủ động, chƣa có các giải pháp tối ƣu trong việc liên kết, điều hành và quản lí toàn bộ dây chuyền cung ứng. Mặt khác, hiệu quả hoạt động của các loại hình dịch vụ vận tải giao nhận không cao do phƣơng thức kinh doanh chƣa phù hợp. Vì vậy giải pháp phát triển cho các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam là sự hợp tác, đầu tƣ và áp dụng phƣơng thức kinh doanh mới, tiên tiến nhằm tiết kiệm tất cả các chi phí phát sinh hoặc có thể phát sinh trong giao nhận vận tải để đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Logistics chính là phƣơng thức kinh doanh tiên tiến cần đƣợc nghiên cứu để áp dụng và phát triển trong các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam. Xuất phát từ thực tế đó, ngƣời viết đã chọn “Phương hướng và những giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động Logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Mục đích của đề tài là nghiên cứu những vấn đề lý luận về hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam, phân tích, đánh giá Lê Thị Huệ 1 Lớp : A15 – K42D - KTNT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP tình hình thực tiễn, qua đó đề ra phƣơng hƣớng và kiến nghị các giải pháp phát triển hoạt động logistics tại các DN, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác DN, tăng nguồn thu, bù đắp chi phí hoạt động và đầu tƣ DNGNVT trong điều cạnh tranh và hội nhập với nền kinh tế quốc tế. III/ ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải Việt Nam, trong thời gian từ khi dịch vụ logistics đƣợc triển khai tại Việt Nam ( khoảng 10 năm gần đây) đến nay và định hƣớng phát triển đến năm 2020 cũng nhƣ các năm tiếp theo. IV/ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để nghiên cứu đề tài, khóa luận đã sử dụng tổng hợp các phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ phân tích- tổng hợp, phƣơng pháp thống kê, phƣơng pháp diễn giải- quy nạp, phƣơng pháp so sánh đối chiếu… để khóa luận có ‎ý nghĩa thiết thực cả về mặt lý thuyết lẫn thực tiễn. V/ BỐ CỤC CỦA KHÓA LUẬN  Chƣơng I: Hoạt động logistics tại các doanh nghiệp giao nhận vận tải( DNGNVT)  Chƣơng II: Thực trạng áp dụng hoạt động logistics tại các DNGNVT Việt Nam  Chƣơng III: Phƣơng hƣớng và một số giải pháp chủ yếu phát triển hoạt động logistics tại các DNGNVT Việt Nam Lê Thị Huệ 2 Lớp : A15 – K42D - KTNT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP CHƢƠNG I HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI I/ KHÁI NIỆM VỀ LOGISTICS VÀ HOẠT ĐỘNG LOGISTICS TẠI CÁC DOANH NGHIỆP GIAO NHẬN VẬN TẢI 1/ Logistics 1.1 Khái niệm logistics Logistics là một trong số ít những thuật ngữ khó dịch nhất - giống nhƣ từ “Marketing” – từ tiếng Anh sang tiếng Việt và thậm chí cả những ngôn ngữ khác. Bởi vì bao hàm nghĩa của logistics quá rộng nên không một từ ngữ nào có thể truyền tải hết‎ ‎ý nghĩa của từ này. Theo nguồn tin từ trang web Wikipedia thì từ “logistics” đƣợc bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp cổ đại, đƣợc viết là: “logos” (λόγος), có nghĩa là “ratio, word, reason, speech, oration”. Còn thuật ngữ “logistics” nguyên bản đƣợc sử dụng trong quân đội từ mấy trăm năm nay với ý nghĩa là quá trình cung cấp các phƣơng tiện, trang thiết bị phục vụ cho quân đội. Ở Hi Lạp cổ, đế chế Roman and Byzantine đã từng có những đơn vị quân đội mang tên “logostikas”, họ có trách nhiệm trong lĩnh vực cung cấp lƣơng thực và tài chính. Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội, logistics đã đƣợc nghiên cứu sâu và áp dụng sang nhiều lĩnh vực khác nhƣ sản xuất tiêu thụ, kinh doanh, giao thông vận tải… Thuật ngữ “logistics” đƣợc hiểu với ý nghĩa là quản lý (Management) hệ thống phân phối vật chất của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong xã hội. Mặc dù đã có rất nhiều định nghĩa về logistics đƣợc đƣa ra nhƣng cho đến nay vẫn chƣa có một định nghĩa nào đầy đủ về logistics hay hoạt động logistics. Mỗi khái niệm về logistics chỉ phù hợp với mỗi khía cạnh mà ngƣời ta nghiên cứu về nó. Sau đây là một số khái niệm về logistics: Lê Thị Huệ 3 Lớp : A15 – K42D - KTNT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Trƣờng đại học Hàng Hải thế giới ( World Marintime University) định nghĩa nhƣ sau: “Logistics là quá trình xây dựng kế hoạch, cung cấp và quản lý việc chu chuyển và lƣu kho có hiệu quả hàng hoá, dịch vụ và thông tin liên quan từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ vì mục đích đáp ứng nhu cầu của khách hàng” Theo Hội đồng quản lý dịch vụ logistics ( Council of Logistics Management – CLM) quốc tế ( Hội đồng này thiết lập các nguyên tắc thể lệ, nội dung mà các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics các nƣớc thƣờng áp dụng và chịu quy chế của Hội đồng này): “Logistics là một phần của quá trình cung cấp d
Luận văn liên quan