Khóa luận Sử dụng quan điểm Bloom về các cấp bậc nhận thức xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật lý 10

Theo tổng kết của UNESCO trong 50 năm qua “Giáo dục đ7 trở thành một nhân tố then chốt của phát triển bằng cách thựchiện ba chức năng kinh tế, khoa học và văn hoá”. Giáo dục đảm bảo không ngừng thích nghi với những thay đổi của x7 hội mà không bỏ qua việc chuyển giao những thành tựu nền tảng và thành quả mà sự trải nghiệm của loài ng-ời đạt đ-ợc. Do đó ở mỗi thời đại sự đổi mới liên tục trong các hệ thống giáo dục là sự biểu hiện tính quy luật của giáo dục. Ngày nay trong thời đại của công nghệ thông tin, máy tính, Internet và các thiết bị nghe nhìn mới đ7 tăng c-ờng sự truyền tải thông tin đến con ng-ời một cách nhanh nhất. Sự trao đổi thông tin nhanh nhạy và chính xác đ7 giúp con ng-ời tiếp thu các tri thức mà nhân loại đ7 tích luỹ đ-ợc một cách nhanh chóng và với số l-ợng lớn hơn nhiều so với tr-ớc đây. Những kiến thức ấy đ-ợc con ng-ời tiếp cận bằng những cách thức, ph-ơng thức khác nhau và có sự giúp đỡ của những ph-ơng tiện hiện đại. Tuy nhiên những ph-ơng tiện nh-: micro, loa truyềnthanh, đài cassete, video, máy chiếu, data projector, máy vi tính cũng chỉ là những công cụ phụ trợ chúng không thể nào thay thế cho ng-ời thầy. Ng-ời thầy phải có một hệ thống các công cụ đặc thù, đặc tr-ng nghề nghiệp. Đó chính là nghệ thuật dẫn dắt, khơi gợi vấn đề, khơi gợi năng lực của ng-ời học, xây dựng nền tảng kiến thức, xây dựng năng lực t- duy cho ng-ời học, giúp ng-ời học tự mình xây nên toà lâu đài kiến thức của bản thân trong suốt những năm tháng cuộc đời. Ng-ời thầy trong thời đại mới cũng phải luôn đổi mới, luôn tích luỹ kiến thức để tạo ra những ph-ơng thức, cách thức mới giúp chong-ời học tiếp thu kiến thức một cách đơn giản, dễ dàng nhất. Quan điểm Bloom trong giáo dục hiện đại có vị trí rất quan trọng. Đặc 6 biệt quan điểm về cấp bậc nhận thức của Bloom đ7 cóý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn trong giáo dục học. Các cấp độ nhận thức của Bloom xây dựng từ dạng nhận thức thấp, dần dần tiếp cận tới các bậc nhận thức cao hơn. Do đó xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học trên cơ sở lý thuyết về cấp bậc nhận thức của Bloom sẽ góp phần làm đơn giản hoá vấn đề cần làm nổi bật trong từng bài học, các cấp độ câu hỏi t-ơng ứng với bậc nhận thức gợi mở vấn đề dần dần làm nâng cao khả năng tiếp thu, phánđoán và tăng khả năng t- duy của ng-ời học. Do yêu cầu chủ quan là sinh viên ngành s- phạm vật lý với phạm vi giới hạn của khoá luận xây dựng hệ thống câu hỏi dạy họctheo cấp bậc nhận thức Bloom đ-ợc thực hiện trong phạm vi ch-ơng: Các địnhluật Newton, vật lý 10. Kiến thức vật lý ở ch-ơng này có vai trò là cơ sở của phần vật lý cơ học phổ thông và cơ học cổ điển nói chung

pdf46 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2490 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Sử dụng quan điểm Bloom về các cấp bậc nhận thức xây dựng hệ thống câu hỏi dạy học môn vật lý 10, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan