Khóa luận Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long - Gia Lai

Đề tài “ X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 p dụng tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai” được tiến hành trong kho ng thời gian t th ng 03 2014 đến th ng 07 2014.  Đề tài bao gồm c c nội dung chính sau: Chư ng 1: Mở đầu - giới thiệu nội dung, phư ng ph p và mục tiêu nghiên cứu đề tài. Chư ng 2: - Nêu lên tổng quan về tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Chư ng 3: - Tổng quan về Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai - Đ nh gi tình hình An toàn vệ sinh lao động tại Công ty và kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho Công ty. Chư ng 4: X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty với c c bước c b n sau: - X c định phạm vi của hệ thống, thành lập ban OH&S - X y dựng chính s ch OHSAS phù hợp với tình hình của Công ty - Nhận diện 155 mối nguy, tại 14 khu vực có liên quan đến vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của công nh n t tất c c c hoạt động s n xuất của Công ty, trong đó có 34 mối nguy cần ph i kiểm so t ngay. - Đề tài đã x y dựng được hệ thống tài liệu qu n lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 gồm 15 thủ tục, 22 hướng dẫn công việc. Chư ng 5: - Đ nh gi kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào công ty.

pdf345 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 2391 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long - Gia Lai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ộ Ụ ƢỜ Ọ Ố Ồ  Ậ Ố Ệ Ự Ệ Ố Ứ Ỏ Ề Ệ Ẩ 8 : 7 Ổ Ầ Ế Ế Ỗ Ứ ọ v t s v : Ầ Ệ : ƢỜ : 2010 – 2014 Pleiku, th ng 7 năm 2014 Ự Ệ Ố Ứ Ỏ Ề Ệ Ẩ 8 : 7 Ỗ Ứ  T c gi TRẦN LÊ THIỆN Khóa luận được đệ trình để đ p ứng yêu cầu cấp bằng Kỹ sư nghành qu n lý môi trường Gi o viên hướng dẫn: K.S NGUYỄN HUY VŨ Pleiku, ngày 10 th ng 7 năm 2014 Ộ Ụ & Ộ Ò Ã Ộ Ủ Ĩ Ệ ƢỜ . ộc ập – ự do – ạ p úc ƢỜ &   Ế Ệ Ụ Khoa: ƢỜ Ngành: ƢỜ Họ và tên SV: Ầ Ệ Mã số SV: 10149275 Khóa học: 2010 – 2014 Lớp: DH10QMGL 1. Tên đề tài: ây dự ệ t ố quả lý to v sức ỏe ề ệp t eo t u c uẩ 8 : 7 tại ô ty cổ p ầ c ế b ế ỗ ức o 2. Nội dung KLTN: Sinh viên ph i thực hiện c c yêu cầu sau:  Tìm hiểu về tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007, tình hình p dụng tại Việt Nam và trên thế giới  Kh năng p dụng tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai  Tổng quan về môi trường lao động, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai  Thiết lập hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai 3. Thời gian thực hiện: Bắt đầu: 01 03 2014 và Kết th c: 10 07 2014 4. Họ tên Gi o viên hướng dẫn: . Ễ 5. Nội dung và yêu cầu KLTN đã được thông qua Khoa và Bộ môn Ngày .th ng .năm 2014 Ngày .th ng .năm 2014 Ban chủ nhiệm Khoa Gi o viên hướng dẫn . uyễ uy i Ờ Ơ Trong thời gian thực tập và hoàn thành b o c o tốt nghiệp, nhờ có sự động viên, gi p đ , sự chia s của c c Gia đình, Thầy Cô và bạn b đã gi p em trang bị thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm sống quý b u cho hành trang tư ng lai của mình; Với sự tr n trọng và l ng biết n, em xin g i lời c m n ch n thành đến: Trước tiên con xin g i lời c m n đến Ba, M đã nuôi con ăn học và làm chổ dựa vững chắc cho con đến ngày hôm nay, Em xin g i lời c m n đến ban chủ nhiệm, quý thầy cô khoa Môi trường và Tài nguyên, trường Đại Học Nông L m TP.HCM đã tận tình dạy dỗ, truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý b u trong suốt thời gian v a qua, Em xin g i lời c m n đến thầy Nguyễn Huy V , tiền bối Phạm Ban người đã tận tình gi ng dạy, chỉ b o, quan t m em trong suốt qu trình thực tập và thực hiện khóa luận tốt nghiệp, Em xin c m n ban lãnh đạo Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai đã tạo điều kiện cho em thực tập, học hỏi kinh nghiệm; em c m n chị Hậu đã tận tình gi p đ , chỉ b o, tạo điều kiện thuận lợi cho em thu thập số liệu để hoàn thành tốt đợt thực tập; C m n c c bạn lớp DH10QMGL đã quan t m, gi p đ mình trong suốt thời gian học tập và hoàn thành bài b o c o. Tuy nhiên do thời gian tìm hiểu, nhiên cứu có hạn, vốn kiến thức hạn chế c ng như những kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên khóa luận tốt nghiệp của em không tr nh những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ b o và góp ý của thầy cô để bài b o c o của em được hoàn thiện h n. Em xin ch n thành c m n! le u y t 7 ă v t ực ệ Trần Lê Thiện ii Ắ Ậ Đề tài “ X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 p dụng tại Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai” được tiến hành trong kho ng thời gian t th ng 03 2014 đến th ng 07 2014.  Đề tài bao gồm c c nội dung chính sau: Chư ng 1: Mở đầu - giới thiệu nội dung, phư ng ph p và mục tiêu nghiên cứu đề tài. Chư ng 2: - Nêu lên tổng quan về tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 Chư ng 3: - Tổng quan về Công ty CPCB gỗ Đức Long Gia Lai - Đ nh gi tình hình An toàn vệ sinh lao động tại Công ty và kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 cho Công ty. Chư ng 4: X y dựng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001 : 2007 cho Công ty với c c bước c b n sau: - X c định phạm vi của hệ thống, thành lập ban OH&S - X y dựng chính s ch OHSAS phù hợp với tình hình của Công ty - Nhận diện 155 mối nguy, tại 14 khu vực có liên quan đến vấn đề an toàn và sức khỏe nghề nghiệp của công nh n t tất c c c hoạt động s n xuất của Công ty, trong đó có 34 mối nguy cần ph i kiểm so t ngay. - Đề tài đã x y dựng được hệ thống tài liệu qu n lý AT&SKNN theo tiêu chuẩn OHSAS 18001: 2007 gồm 15 thủ tục, 22 hướng dẫn công việc. Chư ng 5: - Đ nh gi kh năng p dụng hệ thống qu n lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 vào công ty. iii Ụ Ụ Trang Ờ Ơ ................................................................................................................. i Ắ Ậ ............................................................................................. ii Ụ Ụ .................................................................................................................... iii Ụ Ừ Ế Ắ .......................................................................... viii Ụ ..................................................................................................... ix Ụ Ì ............................................................................................. x ƣơ Ở Ầ ...................................................................................................... 1 1.1 Đặt vấn đề ........................................................................................................ 1 1.2 Mục tiêu của đề tài............................................................................................ 2 1.3 Nội dung nghiên cứu của đề tài ......................................................................... 2 1.4 Giới hạn của đề tài ............................................................................................ 2 1.5 Phư ng ph p nghiên cứu................................................................................... 2 1.5.1 Phư ng ph p quan s t thực tế ........................................................................ 2 1.5.2 Phư ng ph p phỏng vấn ................................................................................. 3 1.5.3 Tham kh o tài liệu ......................................................................................... 4 1.5.5 Phư ng ph p liệt kê ....................................................................................... 6 1.5.6 Phư ng ph p thống kê và cho điểm ............................................................... 6 ƣơ Ổ Ệ ............................................................................ 8 2.1. SỰ RA ĐỜI TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ............................................ 8 2.2. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ............................................ 9 2.2.1. Cấu tr c hệ thống của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 ................................. 9 2.2.2. C c yêu cầu của OHSAS 18001:2007 ......................................................... 10 2.2.3. C c yêu cầu luật định và c c yêu cầu kh c .................................................. 11 2.3. L I CH C A VIỆC X Y DỰNG HỆ THỐNG QU N L OH&S THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 ..................................................................... 11 2.3.1. Về mặt thị trường ........................................................................................ 11 2.3.2. Về mặt kinh tế ............................................................................................ 11 2.3.3. Về mặt qu n lý rủi ro .................................................................................. 12 2.4. T NH H NH P D NG OHSAS 18001:2007 ................................................ 12 iv 2.4.1. Thuận lợi và khó khăn khi p dụng OHSAS 18001:2007 ............................ 12 2.4.2. Tình hình p dụng OHSAS 18001:2007 ở Việt Nam ................................... 12 ƣơ 3 Ổ Ề Ổ Ầ Ế Ế Ỗ Ứ Ă Ụ 8 : 7 ...... 14 3.1. Giới thiệu chung về công ty cổ phần chế biến gỗ Đức Long Gia Lai .............. 14 3.1.1. Kh i qu t chung về công ty ......................................................................... 14 3.1.2. Vị trí địa lý ................................................................................................. 15 3.1.3. Lịch s hình thành và ph t triển .................................................................. 15 3.1.4. Lĩnh vực kinh doanh ................................................................................... 16 3.1.5. C cấu tổ chức Nhà m y ............................................................................. 17 3.1.6.1. Quy trình s chế gỗ .................................................................................... 19 3.1.6.2. Quy trình tinh chế gỗ ................................................................................. 20 3.1.6.3. Thuyết minh quy trình s n xuất ................................................................. 21 3.1.7. Danh mục c c m y móc thiết bị .................................................................. 22 3.1.8. Nguyên liệu, nhiên liệu m y móc s dụng tại công ty ................................. 22 3.1.9. Nhu cầu lao động ........................................................................................ 23 3.2. Hiện trạng môi trường tại công ty .................................................................. 24 3.2.1. Môi trường không khí ................................................................................. 24 3.2.1.1. Một số kết qu đo đạt chất lượng môi trường không khí .......................... 24 3.2.1.2. Hiện trạng và tồn tại .................................................................................. 24 3.2.2 Môi trường nước .......................................................................................... 25 3.2.2.1. Kết qu đo đạt chất lượng môi trường nước .............................................. 25 3.2.2.2. Hiện trạng và tồn tại .................................................................................. 26 3.2.3. Chất th i rắn ............................................................................................... 26 3.2.3.1. Hiện trạng .................................................................................................. 26 3.2.3.2. C c vấn đề tồn tại ...................................................................................... 27 3.2.4. Chất th i nguy hại ....................................................................................... 27 3.2.4.1. Hiện trạng .................................................................................................. 27 3.2.4.2. C c vấn đề tồn tại: ..................................................................................... 27 3.3. C c biện ph p gi m thiểu ô nhiễm được công ty p dụng ............................... 28 3.3.1. Nước th i sinh hoạt ..................................................................................... 28 v 3.3.2. Nước mưa ch y tràn .................................................................................... 29 3.3.3. Khí th i ....................................................................................................... 29 3.3.4. Chất th i rắn và chất th i nguy hại .............................................................. 29 3.4. Hiện trạng an toàn và sức khỏe nghề nghiệp tại công ty ................................. 30 3.4.1. Công t c an toàn lao động ........................................................................... 30 3.4.2. Chư ng trình chăm sóc sức khỏe ................................................................ 31 3.4.3 Công t c ph ng chống ch y nổ .................................................................... 31 3.4.4 Tình hình tai nạn lao động và ch y nổ .......................................................... 31 3.4.5. Đ nh gi kết qu thực hiện ATVSLĐ – BHLĐ – PCCN ............................ 32 ƣơ Ự Ệ Ố & Ẩ 8 : 7 Ụ Ỗ Ứ LAI ................................................................................................................................ 33 4.1. Phạm vi hệ thống và thành lập ban OHSAS ................................................... 33 4.1.1. Phạm vi hệ thống OH&S ............................................................................. 33 4.1.2. Thành lập ban OH&S .................................................................................. 33 4.2. X y dựng và phổ biến chính s ch OH&S ....................................................... 35 4.2.1. X y dựng chính s ch OH&S ....................................................................... 35 4.2.2. Phổ biến chính s ch OH&S ......................................................................... 36 4.2.3. Kế hoạch chỉnh s a chính s ch OH&S cho phù hợp với tình hình thực tiễn của công ty ........................................................................................................... 37 4.3. NHẬN DIỆN MỐI NGUY V Đ NH GI R I RO TT-01) ....................... 37 4.3.1. Mục đích ..................................................................................................... 37 4.3.2. Nội dung ..................................................................................................... 37 4.3.3. Lưu hồ s .................................................................................................... 40 4.4. YÊU CẦU PH P LUẬT V C C YÊU CẦU KH C TT-02) ..................... 40 4.4.1. Mục đích ..................................................................................................... 40 4.4.2. Nội dung ..................................................................................................... 41 4.4.3. Lưu hồ s .................................................................................................... 42 4.5. M C TIÊU V CH NG TR NH ............................................................... 42 4.5.1. Mục đích ..................................................................................................... 42 4.5.2. Nội dung ..................................................................................................... 42 vi 4.5.3. Lưu hồ s .................................................................................................... 44 4.6. X C ĐỊNH NGUỒN LỰC, VAI TR V TR CH NHIỆM ......................... 45 4.6.1. Mục đích ..................................................................................................... 45 4.6.2. Nội dung ..................................................................................................... 45 4.7. Đ O T O NHẬN TH C V N NG LỰC TT-04) ..................................... 47 4.7.1. Mục đích ..................................................................................................... 47 4.7.2. Nội dung ..................................................................................................... 47 4.7.3. Lưu hồ s .................................................................................................... 47 4.8. TRAO ĐỔI TH NG TIN, SỰ THAM GIA V THAM V N TT-05) .......... 48 4.8.1. Mục đích ..................................................................................................... 48 4.8.2. Nội dung ..................................................................................................... 48 4.8.3. Lưu hồ s .................................................................................................... 48 4.9. SO N TH O & QU N L T I LIỆU TT-06) ............................................ 49 4.9.1. Mục đích ..................................................................................................... 49 4.9.2. Nội dung ..................................................................................................... 49 4.9.3. Lưu hồ s .................................................................................................... 50 4.10. KI M SO T V ĐI U H NH TT-07 & TT-08) ....................................... 50 4.10.1. Mục đích ................................................................................................... 50 4.10.2. Nội dung ................................................................................................... 51 4.10.3. Lưu hồ s .................................................................................................. 52 4.11. CHUẨN BỊ V NG PH VỚI T NH TR NG KHẨN C P TT-09) ....... 52 4.11.1. Mục đích ................................................................................................... 52 4.11.2. Nội dung ................................................................................................... 52 4.11.3. Lưu hồ s .................................................................................................. 53 4.12. GI M S T & ĐO L ỜNG K T QU HO T ĐỘNG TT-10) .................. 53 4.12.1. Mục đích ................................................................................................... 53 4.12.2. Nội dung ................................................................................................... 54 4.12.3. Lưu hồ s .................................................................................................. 54 4.13. ĐI U TRA SỰ CỐ, SỰ KH NG PH H P, H NH ĐỘNG KHẮC PH C V PH NG NG A TT-11 & TT-12) ................................................................. 54 4.13.1. Mục đích ................................................................................................... 54 vii 4.13.2. Nội dung ................................................................................................... 55 4.13.2. Lưu hồ s .................................................................................................. 55 4.14. KI M SO T HỒ S OH&S TT-13) .......................................................... 55 4.14.1. Mục đích ................................................................................................... 55 4.14.2. Nội dung ................................................................................................... 55 4.14.3. Lưu hồ s .................................................................................................. 57 4.15. Đ NH GI NỘI BỘ TT-14) ...................................................................... 57 4.15.1. Mục đích ................................................................................................... 57 4.15.2. Nội dung ................................................................................................... 57 4.15.3. Lưu hồ s .................................................................................................. 58 4.16. XEM X T L NH Đ O TT-15) ................................................................. 58 4.16.1. Mục đích ................................................................................................... 58 4.16.2. Nội dung ................................................................................................... 58 4.16.3. Lưu hồ s .................................................................................................. 59 ƣơ 5 Ơ Ộ Ă Ụ Ệ Ố Ứ Ỏ Ề Ệ Ẩ 8 : 7 Ỗ Ứ ............................ 60 5.1. NHỮNG THUẬN L I V KH KH N KHI P D NG HỆ THỐNG QU N LÝ AN TO N V S C KHỎE NGH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 V O C NG TY CPCB GỖ Đ C LONG GIA LAI ......................... 60 5.1.1. Thuận lợi .................................................................................................... 60 5.1.2. Khó khăn .................................................................................................... 60 5.2. Đ NH GI S BỘ KH N NG P D NG HỆ THỐNG QU N L AN TO N V S C KHỎE NGH NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN OHSAS 18001:2007 V O C NG TY CPCB GỖ Đ C LONG GIA LAI ......................... 61 ƣơ 6 Ế Ậ Ế Ị .................................................................. 66 6.1. Kết luận .....................................................................
Luận văn liên quan