Lập kế hoạch & thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của một loạt xu thế mới đã có tác động tích cực tới nền kinh tế thế giới, nổi bật là xu thế phát triển mang tính bùng nổ của Cách mạng khoa học-kỹ thuật và công nghệ, xu thế quốc tế hoá đời sống và xu thế chuyển đổi từ đối đầu sang đối thoại,từ biệt lập sang hợp tác. Cùng với sự phát triển và xu hướng hội nhập quốc tế, hoạt động dịch vụ mà trước hết là dịch vụ tài chính, dịch vụ kế toán- kiểm toán là hoạt động nhạy cảm và có thể ưu tiên trong tiến trình hội nhập. Trong đó, kiểm toán là một loại hình dịch vụ mới đặc biệt là trong những năm gần đây, ngành dịch vụ kế toán- kiểm toán đã hình thành và phát triển khá mạnh mẽ ở Việt Nam. Sự lớn mạnh về số lượng và quy mô của các công ty kiểm toán cho thấy một sức sống tiềm tàng, một thế mạnh mà chúng ta chưa khai thác được, đặc biệt là kiểm toán Báo cáo tài chính. Do đó, với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến của mình; kiểm toán đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính trung thực, hợp lý của các Báo cáo tài chính. Nhưng để một cuộc kiểm toán được thực hiện có chất lượng và hiệu quả thì trước hết chúng ta phải có một kế hoạch và các phương pháp kiểm toán đầy đủ, hợp lý. Việc lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán là nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong tổ chức công tác kiểm toán, bởi nó không chỉ xuất phát từ yêu cầu chính của việc quản lý mà còn đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc đã được quy định thành chuẩn mực đòi hỏi các kiểm toán viên phải tuân theo để đạt đến một quy trình kiểm toán thống nhất và hợp lý. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, nội dung, quy trình cũng như phương pháp được vận dụng trong các cuộc kiểm toán mới ở giai đoạn đầu, nguồn tài liệu thiếu cả về số lượng, tính đồng bộ và hạn chế về mặt chất lượng. Do vậy, kế hoạch kiểm toán cần được coi trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Thực tiễn hoạt động kiểm toán ở nước ta trong những năm vừa qua cho thấy kế hoạch kiểm toán được lập đầy đủ và chu đáo là một trong những nhân tố hàng đầu đưa đến sự thành công của cuộc kiểm toán cũng như dẫn đến sự thành công của các doanh nghiệp. Nội dung chính: Phần I: Trình tự giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp các phương pháp kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Phần II: Thực tế lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Phần III: Một số kiến nghị và phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt nam.

doc32 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 1843 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Lập kế hoạch & thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán BCTC ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lời nói đầu Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, sự phát triển mạnh mẽ của một loạt xu thế mới đã có tác động tích cực tới nền kinh tế thế giới, nổi bật là xu thế phát triển mang tính bùng nổ của Cách mạng khoa học-kỹ thuật và công nghệ, xu thế quốc tế hoá đời sống và xu thế chuyển đổi từ đối đầu sang đối thoại,từ biệt lập sang hợp tác. Cùng với sự phát triển và xu hướng hội nhập quốc tế, hoạt động dịch vụ mà trước hết là dịch vụ tài chính, dịch vụ kế toán- kiểm toán là hoạt động nhạy cảm và có thể ưu tiên trong tiến trình hội nhập. Trong đó, kiểm toán là một loại hình dịch vụ mới đặc biệt là trong những năm gần đây, ngành dịch vụ kế toán- kiểm toán đã hình thành và phát triển khá mạnh mẽ ở Việt Nam. Sự lớn mạnh về số lượng và quy mô của các công ty kiểm toán cho thấy một sức sống tiềm tàng, một thế mạnh mà chúng ta chưa khai thác được, đặc biệt là kiểm toán Báo cáo tài chính. Do đó, với chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến của mình; kiểm toán đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tính trung thực, hợp lý của các Báo cáo tài chính. Nhưng để một cuộc kiểm toán được thực hiện có chất lượng và hiệu quả thì trước hết chúng ta phải có một kế hoạch và các phương pháp kiểm toán đầy đủ, hợp lý. Việc lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán là nhằm chuẩn bị những điều kiện cơ bản trong tổ chức công tác kiểm toán, bởi nó không chỉ xuất phát từ yêu cầu chính của việc quản lý mà còn đảm bảo thực hiện theo nguyên tắc đã được quy định thành chuẩn mực đòi hỏi các kiểm toán viên phải tuân theo để đạt đến một quy trình kiểm toán thống nhất và hợp lý. Trong điều kiện Việt Nam hiện nay, hành lang pháp lý cho hoạt động kiểm toán chưa đầy đủ, nội dung, quy trình cũng như phương pháp được vận dụng trong các cuộc kiểm toán mới ở giai đoạn đầu, nguồn tài liệu thiếu cả về số lượng, tính đồng bộ và hạn chế về mặt chất lượng. Do vậy, kế hoạch kiểm toán cần được coi trọng để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Thực tiễn hoạt động kiểm toán ở nước ta trong những năm vừa qua cho thấy kế hoạch kiểm toán được lập đầy đủ và chu đáo là một trong những nhân tố hàng đầu đưa đến sự thành công của cuộc kiểm toán cũng như dẫn đến sự thành công của các doanh nghiệp. Đề tài: “Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam” được nghiên cứu dựa trên cơ sở những bài giảng về kiểm toán tài chính và tìm hiểu thông tin sách báo, tạp chí... nhằm làm rõ thêm đề tài. Đây là một vấn đề lớn nhưng trong giới hạn cho phép của đề tài này xin đề cập một số nội dung chính sau: Phần I: Trình tự giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp các phương pháp kiểm toán trong quy trình kiểm toán Báo cáo tài chính. Phần II: Thực tế lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán trong các công ty kiểm toán độc lập ở Việt Nam. Phần III: Một số kiến nghị và phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính ở Việt nam. Trong quá trình thực hiện bài viết của mình. Em nhận được sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo Th.s Phan Trung Kiên. Mặc dù đã cố gắng song do nhận thức và khả năng còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy, em rất mong nhận được những ý kiến góp ý của thầy và các thầy, cô giáo bộ môn để đề tài này được hoàn thiện hơn. PHẦN I : LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN TRONG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH I. Quy trình, trình tự các giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán và ý nghĩa của việc lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính. 1. Khái niệm: Kiểm toán tài chính là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về các bảng khai tài chính của các thực thể kinh tế do các kiểm toán viên có trình độ nghiệp vụ tương xứng đảm nhận và dựa trên hệ thống pháp lý có hiệu lực. 2. Quy trình kiểm toán: Để đảm bảo tính hiệu quả, kinh tế và tính hiệu lực của từng cuộc kiểm toán cũng như để thu thập bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm căn cứ cho kết luận của kiểm toán viên về tính trung thực và hợp lý của số liệu trên Báo cáo tài chính, cuộc kiểm toán thường được tiến hành theo quy trình gồm ba giai đoạn như sau: - Lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán - Thực hiện kế hoạch kiểm toán - Hoàn thành kiểm toán và công bố báo cáo kiểm toán Sơ đồ 1: Ba giai đoạn của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính. Trong đó lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên mà các kiểm toán viên cần thực hiện trong mỗi cuộc kiểm toán nhằm tạo ra các điều kiện pháp lý cũng như các điều kiện cần thiết khác cho kiểm toán. 3. Ý nghĩa của lập kế hoạch kiểm toán và là nhân tố quan trọng đối với hoạt động kiểm toán nước ta: Lập kế hoạch kiểm toán là giai đoạn đầu tiên của một cuộc kiểm toán. Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán bao gồm các công việc tìm hiểu về đơn vị được kiểm toán. Từ đó xác định kế hoạch tiến hành công việc kiểm toán, trong đó bao gồm : kế hoạch chiến lược và kế hoạch chi tiết để tiến hành kiểm toán. Lập kế hoạch kiểm toán có ý nghĩa rất quan trọng. Nó trợ giúp rất tích cực đối với mọi cuộc kiểm toán, chi phối chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán. Ý nghĩa của giai đoạn này được thể hiện : - Kế hoạch kiểm toán giúp kiểm toán viên thu thập được các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và có giá trị làm cơ sở để đưa ra các ý kiến xác đáng về các Báo cáo tài chính, từ đó giúp các kiểm toán viên hạn chế những sai sót, giảm thiểu trách nhiệm pháp lý, nâng cao hiệu quả công việc và giữ vững được uy tín nghề nghiệp đối với khách hàng. - Kế hoạch kiểm toán giúp các kiểm toán viên phối hợp hiệu quả với nhau cũng như phối hợp hiệu quả với các bộ phận có liên quan như kiểm toán nội bộ, các chuyên gia bên ngoài ... Đồng thời qua sự phối hợp hiệu quả đó, kiểm toán viên có thể tiến hành cuộc kiểm toán theo đúng chương trình đã lập với các chi phí ở mức hợp lý, tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho Công ty kiểm toán và giữ uy tín với khách hàng trong mối quan hệ làm ăn lâu dài. - Kế hoạch kiểm toán thích hợp là căn cứ để Công ty kiểm toán tránh xảy ra những bất đồng với khách hàng . Trên cơ sở kế hoạch kiểm toán đã lập kiểm toán viên thống nhất với khách hàng về nội dung công việc sẽ thực hiện, thời gian tiến hành kiểm toán cũng như là trách nhiệm của mỗi bên.... Điều này tránh xảy ra những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai bên. - Ngoài ra, căn cứ vào kế hoạch kiểm toán đã được lập, kiểm toán viên có thể kiểm soát và đánh giá chất lượng công việc kiểm toán đã và đang thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của cuộc kiểm toán, từ đó càng thắt chặt hơn mối quan hệ giữa công ty kiểm toán với khách hàng. 4.Trình tự giai đoạn lập kế hoạch và thiết kế các phương pháp kiểm toán. Nhằm giúp việc lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán được thực hiện có hiệu quả, các Giám đốc kiểm toán và các kiểm toán viên thường lập chiến lược kiểm toán . Lập kế hoạch kiểm toán bao gồm: + Kế hoạch kiểm toán tổng quát. + Kế hoạch kiểm toán chi tiết. Gồm sáu bước công việc như sơ đồ sau: Sơ đồ 2: Lập kế hoạch và thiết kế phương pháp kiểm toán II. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát 1. Chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán : Quy trình kiểm toán được bắt đầu khi kiểm toán viên và công ty kiểm toán thu nhận một khách hàng. Thu nhận khách hàng là một quá trình gồm 2 bước: - Thứ nhất, phải có sự liên lạc giữa kiểm toán viên với khách hàng tiềm năng mà khách hàng này yêu cầu được kiểm toán và khi có yêu cầu kiểm toán, kiểm toán viên phải đánh giá liệu có chấp nhận đó hay không? - Thứ hai, đối với những khách hàng hiện tại, kiểm toán viên phải quyết định liệu có tiếp tục kiểm toán hay không? Trên cơ sở đã xác định được đối tượng khách hàng có thể phục vụ cho tương lai, Công ty kiểm toán sẽ tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị lập kế hoạch kiểm toán bao gồm: Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán, nhận diện các lý do kiểm toán, lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán và ký hợp đồng kiểm toán. 1.1. Đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán Kiểm toán viên phải đánh giá xem việc chấp nhận một khách hàng mới hay tiếp tục kiểm toán cho một khách hàng cũ có làm tăng rủi ro cho hoạt động của kiểm toán viên hay hại đến uy tín của công ty kiểm toán hay không? Để làm được điều đó, kiểm toán viên phải tiến hành các công việc như sau: _ Xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng : Chuẩn mực kiểm toán số 220 “Kiểm toán chất lượng đối với việc thực hiện một hợp đồng kiểm toán” của một công ty kiểm toán cho rằng kiểm toán viên phải xem xét hệ thống kiểm soát chất lượng khi đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán. Để đưa ra quyết định chấp nhận hay giữ một khách hàng thì Công ty kiểm toán phải xem xét tính độc lập của kiểm toán viên, khả năng phục vụ tốt khách hàng của Công ty kiểm toán và tính liêm chính của Ban Giám đốc khách hàng. _ Tính liêm chính của Ban giám đốc công ty khách hàng: Theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 400 “ Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ ”, tính liêm chính của Ban giám đốc là bộ phận cấu thành then chốt của môi trường kiểm soát, đây là nền tảng cho tất cả các bộ phận khác của hệ thống kiểm soát nội bộ. Vì vậy, tính liêm chính của Ban giám đốc rất quan trọng đối với quy trình kiểm toán bởi lẽ Ban giám đốc có thể phản ánh sai các nghiệp vụ hoặc giấu diếm các thông tin dẫn tới các sai sót trọng yếu trên Báo cáo tài chính.Thêm vào đó, Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 240 “Gian lận và sai sót” nhấn mạnh tầm quan trọng về đặc thù của Ban giám đốc và ảnh hưởng của nó tới môi trường kiểm soát như là nhân tố rủi ro ban đầu của việc báo cáo gian lận các thông tin tài chính. Nếu Ban giám đốc thiếu liêm chính, kiểm toán viên không thể dựa vào bất kỳ bản giải trình nào của Ban giám đốc cũng như không thể dựa vào các sổ kế toán. Thêm vào đó Ban giám đốc là chủ thể có trách nhiệm chính trong việc tạo ra môi trường kiểm soát vững mạnh. Những nghi ngại về tính liêm chính của Ban giám đốc có thể nghiêm trọng đến nỗi kiểm toán viên kết luận rằng cuộc kiểm toán không thể thực hiện được. - Liên lạc với kiểm toán viên tiền nhiệm: Đối với những khách hàng tiềm năng: Nếu khách hàng này trước đây đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khác thì kiểm toán viên mới( kiểm toán viên kế nhiệm) phải chủ động liên lạc với kiểm toán viên cũ( kiểm toán viên tiền nhiệm); vì đây là nguồn thông tin đầu tiên để đánh giá khách hàng. Chuẩn mực kiểm toán yêu cầu kiểm toán viên kế nhiệm phải liên lạc với kiểm toán viên tiền nhiệm về những vấn đề liên quan đến việc kiểm toán để quyết định có chấp nhận hợp đồng kiểm toán hay không? Các vấn đề này bao gồm: những thông tin về tính liêm chính của Ban giám đốc với kiểm toán viên tiền nhiệm về các nguyên tắc kế toán hoặc các vấn đề quan trọng khác...và lí do thay đổi kiểm toán viên của khách hàng. Ngoài ra, kiểm toán viên có thể xem xét hồ sơ kiểm toán của kiểm toán viên tiền nhiệm để hỗ trợ cho kiểm toán viên kế tục trong việc lập kế hoạch kiểm toán. Tuy nhiên, theo quy định ở nhiều nước, việc thiết lập mối quan hệ giữa kiểm toán viên kế tục với kiểm toán viên tiền nhiệm phải được sự chấp nhận của đơn vị khách hàng.Và mặc dù khách hàng đã chấp nhận điều đó thì kiểm toán viên tiền nhiệm vẫn có thể hạn chế hoặc từ chối mối quan hệ này. Đối với những khách hàng mà trước đây chưa từng được Công ty kiểm toán nào kiểm toán thì để có thông tin về khách hàng, kiểm toán viên có thể thu thập thông tin này thông qua việc nghiên cứu sách báo, tạp chí chuyên ngành, thẩm tra các bên có liên quan như ngân hàng, cố vấn pháp lý, các bên có mối quan hệ tài chính với khách hàng... thậm chí có thể thuê các nhà điều tra chuyên nghiệp để điều tra các vấn đề cần thiết khác. Cách thu thập thông tin này cũng có thể áp dụng trong trường hợp khách hàng trước đây đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán khách hàng trước đây không đồng ý cho kiểm toán viên mới tiếp xúc với kiểm toán viên tiền nhiệm hoặc trước đây có những bất đồng nghiêm trọng giữa hai bên nên kiểm toán viên tiền nhiệm không cung cấp đủ các thông tin cần thiết. Đối với khách hàng cũ, hàng năm kiểm toán viên phải cập nhật các thông tin về khách hàng và đánh giá xem liệu có rủi ro nào khiến kiểm toán viên phải ngừng cung cấp các dịch vụ kiểm toán cho họ hay không? Kiểm toán viên có thể ngừng cung cấp dịch vụ kiểm toán cho khách hàng trong trường hợp hai bên có những mâu thuẫn về các vấn đề như : phạm vi thích hợp của cuộc kiểm toán, loại báo cáo kiểm toán phải được công bố, tiền thù lao hoặc hai bên có những vụ kiện tụng hoặc trong trường hợp kiểm toán viên cho rằng Ban giám đốc khách hàng thiếu liêm chính... Từ những thông tin thu được, kiểm toán viên có thể cân nhắc đánh giá khả năng chấp nhận hay tiếp tục kiểm toán cho khách hàng. Điều cân nhắc cuối cùng nhưng quan trọng nhất của kiểm toán viên khi đánh giá có chấp nhận khách hàng hay không chính là việc xác định khả năng có thể kiểm toán của khách hàng. Khả năng có thể kiểm toán được xác định theo một vài yếu tố chi phối. Chẳng hạn tính thận trọng nghề nghiệp đòi hỏi kiểm toán viên phải đánh giá tính liêm chính của Ban giám đốc và hệ thống kế toán của khách hàng .Hệ thống kế toán của khách hàng phải cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh cho các nghiệp vụ đã phát sinh và đảm bảo rằng tất cả các nghiệp vụ cần được ghi chép thì thực tế cũng đã được ghi lại.Những nghi ngại về hệ thống kế toán có thể làm cho kiểm toán viên kết luận rằng khó có thể có bằng chứng tin cậy và đầy đủ để làm căn cứ cho ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính. 1.2 . Nhận diện các lý do kiểm toán của công ty khách hàng. Thực chất của việc nhận diện lý do kiểm toán của công ty khách hàng là việc xác định người sử dụng Báo cáo tài chính và mục đích sử dụng của họ. Để biết được điều đó, kiểm toán viên có thể phỏng vấn trực tiếp Ban giám đốc khách hàng (đối với khách hàng mới) hoặc dựa vào kinh nghiệm của cuộc kiểm toán đã thực hiện trước đó (đối với khách hàng cũ).Và trong suốt quá trình kiểm toán sau này, kiểm toán viên sẽ thu thập thêm thông tin để hiểu biết thêm về lý do kiểm toán của công ty khách hàng. Việc sử dụng Báo cáo tài chính và mục đích sử dụng của họ là hai yếu tố chính ảnh hưởng đến số lượng bằng chứng phải thu thập và mức độ chính xác của các ý kiến mà kiểm toán viên đưa ra trong báo cáo kiểm toán.Cụ thể, nếu các Báo cáo tài chính cần được sử dụng rộng rãi thì mức độ trung thực, hợp lý của các thông tin trên Báo cáo tài chính được đòi hỏi càng cao và do đó số lượng bằng chứng kiểm toán cần thu thập cũng như quy mô và độ phức tạp của cuộc kiểm toán sẽ càng tăng lên. Điều này đòi hỏi phải có một số lượng và cơ cấu kiểm toán viên thích hợp để thực hiện cuộc kiểm toán. Ở Việt Nam hiện nay, quy chế kiểm toán độc lập trong nền kinh tế quốc dân chỉ có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài phải kiểm toán trước khi công khai Báo cáo tài chính và gửi Báo cáo tài chính này tới các Bộ, ngành chức năng, tổng cục thuế và các cổ đông…Tuy nhiên trong thực tế, do sự phát triển của nền kinh tế, khi các doanh nghiệp Nhà nước đang được cổ phần hoá rộng rãi và thị trường chứng khoán phát triển thì số lượng các khách hàng tìm đến với công ty kiểm toán ngày càng đa dạng hơn với nhiều mục đích khác nhau. Do vậy, Công ty kiểm toán cần phải xác định rõ lý do kiểm toán của khách hàng và căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như dựa trên khả năng của công ty để đưa ra quyết định hợp lý trong việc ký kết hợp đồng kiểm toán cũng như thiết kế phương pháp kiểm toán. Như vậy, thông qua việc nhận diện ký kết do kiểm toán của khách hàng công ty kiểm toán cần ước lượng quy mô phức tạp của cuộc kiểm toán từ đó lựa chọn đội ngũ nhân viên thích hợp để thực hiện cuộc kiểm toán. 1.3. Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện cuộc kiểm toán. Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán thích hợp cho cuộc kiểm toán không chỉ hướng tới hiệu quả của cuộc kiểm toán mà còn tuân thủ các chuẩn mực kiểm toán chung được thừa nhận(GAAS). Trong quá trình lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán, Công ty kiểm toán cần quan tâm tới 3 vấn đề: Thứ nhất: Nhóm kiểm toán có những người có khả năng giám sát một cách thích đáng các nhân viên mới và chưa có nhiều kinh nghiệm, và điều này cũng được chuẩn mực đầu tiên trong nhóm các chuẩn mực về công việc tại chỗ trong GAAS quy định. Thứ hai: Công ty kiểm toán cần tránh thay đổi kiểm toán viên trong các cuộc kiểm toán cho một khách hàng trong nhiều năm.Việc tham gia kiểm toán cho một khách hàng trong nhiều năm có thể giúp cho kiểm toán viên tích luỹ được nhiều kinh nghiệm cũng như có được hiểu biết sâu sắc về nghành nghề kinh doanh của khách hàng đang được kiểm toán. Thứ ba: Khi phân công kiểm toán viên thực hiện cuộc kiểm toán cần chú ý lựa chọn những kiểm toán viên có kiến thức và kinh nghiệm về ngành nghề kinh doanh của khách hàng. Việc quan tâm đầy đủ các vấn đề trên khi lựa chọn đội ngũ kiểm toán sẽ góp phần giúp công ty kiểm toán thực hiện cuộc kiểm toán có chất lượng và hiệu quả. 1.4. Hợp đồng kiểm toán. Khi đã quyết định chấp nhận kiểm toán cho khách hàng và xem xét các vấn đề nêu trên, bước cuối cùng trong giai đoạn chuẩn bị cho kế hoạch kiểm toán mà công ty kiểm toán phải thực hiện là ký kết hợp đồng kiểm toán. Đây là sự thoả thuận chính thức giữa công ty kiểm toán và khách hàng về việc thực hiện kiểm toán và các dịch vụ liên quan khác. Ở nhiều nước, thoả thuận giữa bên cung cấp dịch vụ kiểm toán và bên sử dụng dịch vụ kiểm toán được thể hiện qua thư hẹn kiểm toán. Thư hẹn kiểm toán thường do kiểm toán viên soạn thảo và gửi cho khách hàng, nếu khách hàng chấp nhận các điều khoản thì họ sẽ ký vào thư hẹn kiểm toán và gửi trả lại một bản sao đã ký cho Công ty kiểm toán. Còn ở Việt Nam, Công ty kiểm toán và khách hàng thường gặp gỡ trực tiếp, thoả thuận các hợp đồng và ký một hợp đồng kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán được ký kết giữa bên cung cấp dịch vụ kiểm toán và bên sử dụng dịch vụ kiểm toán bao gồm các nội dung chủ yếu sau: - Mục đích và phạm vi kiểm toán: Mục tiêu của cuộc kiểm toán là cái đích cần đạt tới đồng thời là thước đo kết quả của mỗi cuộc kiểm toán cụ thể. Trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập tiến hành, mục tiêu của cuộc kiểm toán thường là xác định tính trung thực và hợp lý của các thông tin trên Báo cáo tài chính. Phạm vi kiểm toán là sự giới hạn về không gian, thời gian của đối tượng kiểm toán, thường được xác định cùng với việc xác định mục tiêu của cuộc kiểm toán.Trong cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, phạm vi kiểm toán thường là toàn bộ Báo cáo tài chính của một năm tài chính. - Trách nhiệm của Ban giám đốc công ty khách hàng và kiểm toán viên: Ban giám đốc có trách nhiệm trong việc lập và trình bày trung thực các thông tin trên Báo cáo tài chính, kiểm toán viên có trách nhiệm đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán.Và trách nhiệm của công ty khách hàng trong việc cung cấp các tài liệu và thông tin liên quan đến công việc kiểm toán. - Hình thức thông báo kết quả kiểm toán: Kết quả kiểm toán thường được biểu hiện cụ thể dưới một báo cáo kiểm toán và có kèm theo một thư quản lý trong đó nêu rõ những khiếm khuyết của hệ thống kiểm soát nội bộ hoặc gợi ý sữa chữa những khiếm khuyết này. - Thời gian tiến hành cuộc kiểm toán: Thời gian nghiên cứu sơ bộ, thời gian kiểm toán chính thức, thời gian kết thúc kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán. - Căn cứ tính giá phí cuộc kiểm toán và hình thức thanh toán: Khẳng định rằng kiểm toán viên không chịu trách nhiệm về những sai sót do bản chất và hạn chế vốn có của hệ thống kế toán, kiểm soát nội bộ. Hợp đồng kiểm toán là cơ sở pháp lý để kiểm toán viên thực hiện các bước tiếp theo của cuộc kiểm toán và có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên đối với khách hàng. Sau khi hợp đồng kiểm toán được ký kết, Công ty kiểm toán trở thành chủ thể kiểm toán chính thức của công ty khách hàng. 2. Thu thập thông tin cơ sở. Sau khi ký kết hợp đồng kiểm toán, kiểm toán viên bắt đầu lập kế hoạch kiểm toán tổng quát. Trong giai đoạn này, kiểm toán viên thu thập về ngành nghề, cô
Luận văn liên quan