Luận án Các công cụ marketing dịch vụ giáo dục đại học của trường Đại học địa phương tại Việt Nam

Trong nền kinh thế tri thức ngày nay, Giáo dục đại học giữ một vị trí then chốt trong việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao. Xuất phát từ chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước, trong mấy năm gần đây số lượng các trường đại học và cao đẳng ở nước ta tăng lên rất nhanh.

pdf242 trang | Chia sẻ: lecuong1825 | Lượt xem: 2058 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Các công cụ marketing dịch vụ giáo dục đại học của trường Đại học địa phương tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  !!#$%'()*+,-./$%01'23(%/450('67/ 28''9*.+:;$%.7/?/@.A*)BCDEFGHDHIJKFIDEL MHNDOPQEHJRSTOURSVCEFWHXYECQEHZH[\]EFGH^ C_EFD CEFDEH`VCaDbDPFcFCDL defghiklmngif phqmriesgtm    !"#$!%&'!()*++,+- !"./0- !".1&- !"!2!)3'4+!56 7!898&: !;<?9$&@)AB#C+0 5!)0" D!E+D+B;0D!E57!;<09)%+:F ::GHIJKLMNOPQLRSTOHUJKV)NWXSY:F Z[Z[Z[]^ _`a`bcdefghijkalhmnoahpqijkralfs` t^hfuqv^kmalwwwwwwxy Z[Z[z[{q`ij|hpqh_hijkralfs` t^hfuqv^kmalwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww}x Z[Z[~[_h€‚iƒoa^ k^„alfa…†v^_iij`‡ahpqijkralfs` t^hfuq v^kmal„{`biˆqcwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww}‰ =Š‹ŠSGŒXNJKŽRQOJKŽJK‘’“”JO•QKN–’ŽQLMNOPQ—˜ Z[z[Z[™ši…ƒ›^_`a`bchmnoahpqcqj›œi`aluh^džl`_Ÿžhfs` t^hwwww}  Z[z[z[¡ah¢d£ažalcqj›œi`aldeŸh_hijkralfs` t^h„{`biˆqcwwwww‰‰ Z[z[~[¤†uh^ h^‚€‡ahpqcqj›œi`aldeŸ¥¦a^d†hl`_Ÿžhfs` t^hwwwwwwww‰y Z[z[§[_hh¨alhžcqj›œi`aluh^džl`_Ÿžhfs` t^hwwwwwwwwwwwwwwwwww©© +ª+,+!;<0=«« !;+!¬+BD0"­0B#C+0 5!) 0" D!E+D+B;0D!E57!;<09)%+ ®¯ °«˜ ‹Š=Š+O•QXGMJKQ–QQ±JKQYSGŒXNJKŽRQOKN–’ŽQLMNOPQXMN XGHIJKLMNOPQLRSTOHUJKV)NWXSY²³S´µ“NW³XOQ¶T«˜ z[Z[Z[^kmalij·a^ ¸uh^džl`_Ÿžhfs` t^hwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww¹  z[Z[z[º`_hoijŸall`_Ÿžhfs` t^hwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww¹»     !" #$% &'(% )*%+,-.%/%+  !" 0123 %+,4   !5 67,%+8,4   !9 :1;%?%@A%,>%*B%%> !C DEDEGHIJKLMNOJPJJQNOJRSTLUVKWNOXYJHZROWP[XRJ\MWH]JJ^T KL_`NO\MWH]J\YTaH_bNOcdWeKfTSghTijkWehibJlannnnnnnnnnnnnnnoo p )%@) q4, !! r%stu B, vC 1w>x y < qz,-* ; <{u & 2;./ +@|%   y %+23  2; 5"} DE~EPNHOWPJHhNOZ€H[MK\NOZ‚JPJJQNOJRSTLUVKWNOXYJHZROWP[ XRJ\MWH]JJ^TKL_`NO\MWH]J\YTaH_bNOcdWeKfTSnnnnnnnnnnnnnnnƒƒ„ G…†G‡Gˆ‰Š‹fŒDnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnƒŽ ˆ‰Š‹fŒ~Œ‘’‰“’‰”•fG‰–fˆ“ˆˆ—fŒˆ˜†™š›œGfŒ žˆ‰d˜Œ“”˜ˆŸ‰ ˆGŸGšŠ¡fŒnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnƒo Ÿ‰ ˆž™’‰Š‹fŒ¢d–Gf™†nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnƒo ~E£E†Kijk¤WKH¥Z‚HMNJH¥J^TKL_`NO\MWH]J\YTaH_bNOcdWeKfTSƒo ¦§ %) 59! $) 59} n¨n©ª«ª¬­®¬­¯°±²­ªe±³ªe´³µ±¶R±·²¸ª¥²¹º»¼¸½¾²ª±·¶Y´­³R·ª®¯ ¶RJ\Mª­]´²Mª´®JKL_`NO\Mª­]J\YTaH_bNOc¿ªe²À¼»nnnnnnnnnnnnnƒ¨ p+,-.%/% %Á +@|% %+,4  %?%wz ; % *Â,%+8,4   5Ãà Ä (@*% q,Å %2§Æ*,Á, y @*% q, 5ÃÇ ~E~EŒW«WaHPaH[‚NKHWeNJPJJQNOJRSTLUVKWNOXYJHZROWP[XRJ\MWH]Jƒ¨È    !"#$ %&'( ) *+ ,-&%. '/' 0 *+1 % 2345 67&'(*891 : &$ ' . !"2222234;  & < .' . !"2223=> ?) , $ @ '(A : 9 &BC *C D' @ E % 222222222222222222222222222222222223=F 4242G2HIJKL $M*8 N C OP & B@ 0 C Q8 : & N (2222222222222222222222222222222222222222222223=R SD'& ' . &$ -22222222222223=T U/'VWXMOP %-X%- < Y Z[1 , - % 2222222222222222222223G> \]^]`abcdedfgafghijkmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnon ?p&@ q &O'D'NY V&: #$ *8 M$V+%&< 1 , - % 2222222222222223G3 ?6 & 'E 'Y 222222222222222222222222223G4 ?r0( + 98%&&, -'(Y $ $ < 0 $91 , - % 222222222223GG \]s]tuivwxdyzzcg{|}d`g~zgfg€babu‚zcƒzg„j…zc†‡zcmmmmmmmnoˆ „‰t„Š„ ‹`ŒŽ\mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnˆ ‘’„“”•Žmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnˆn –—˜™tš` ›`` œ`Ž„žŽ‹Ÿ  œ`Ž¡¢ £`¤„›` ¥¦mmmmmmmmnˆo “¥§Ž ”¨¤ŽŸ’Ž“”•Ž›Žmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnˆo ©¤Ž‹tš` „ª¥“¥«”„‹¤t‘‹¦¬mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnˆˆ ­‹š“š` mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn®®    !"#$%&' ()(* (+,"#$-./'"01!2 345(6 3,789:$;-;8%+8 34() 3,789:$-+,"#$ 0 <? 3,78,@!$"A!",BC DEF D,!"%GEHI"J, DF DKLMNOP Q0 Q *"S%"T!2%UV!2"#$ W4X( WY9:!2Z/8-J!2 6[!$"\ Q]^ 6";!"'")_"[` ,!" = 6,G!>a b 6UV!201!2   !"#$%&'()*)+,-. /$0122222234 5 !$6 !"#)7#89:;?9@5 !9A<9B9&'( )*)+#<#-=700CDEFGG22222222222222222222222222222222222222223H IJK9 89,@$%&'()*)+/$8901DEFG3222222222222223L 1-%#M9BN%:#O#$%&'()*)+/$0I22222224E PQQ9RSOT9U$%&'()*)+/$890IDEFGV222222224V W+'R,B,#9K 222222222222222222222222222222222222222222224H XYZ,$[ -#\ &<222222222222222222222222222222222222222222HE C]^5 #"$-_<-=9B9T,N#^2222222222222222222222222222222LF L]^5 ,`@9`abc222222222222222222222222222222222222222LG GFd$e`'S-^O#9A<#O#&'()*)+2222222Lf d$e`< #,`@9`'S-^,g !2222222LV d$e^5 ,`@9`'S-^-RO_hij)22222222222LV I]^5 ,`@9k#5 !9B9`'S-^5 !^-_lm<98 &'(nm#Oo=p9q=899A<#O#222222222222222222222222222L3 1+`@9,'R<#crstcD9B9`'S-^5 !^-_lmu 98&'(nm#Oo=p9q=899A<#O#22222222222222222222222L3 P*?9A<$6Qk#5 !$[ 2222222222222222222222222222222222222L3 W]^5 ,`@9k#5 !`'S-^$K9-%#lv9A<# O#O\9B9!^ $<&q#n_9Ogwi)*&=5 B&Q892222222222LH X+`@9,'R<#crstcDJK9-%#lv9A<#O#O\9B9!^ $<&q#n_9Ogwi)*&=5 B&Q897#&'(22222222222222222LH C*?9A<$6Qk#5 !$[ DJK9-%#lv9A<#O#O\9B9!^ $<&q#n_9Ogwi)*&=5 B&Q897#&'(22222222222222222LH x]^5 ,`@9k#5 !$K9-%#lv9A<9m #O#2222222222222Ly 0+`@9,'R<#z{|}zDJK9-%#lv9A<9m #O#2222222Ly *?9A<$6Qk#5 !$[ D$K9-%#lv9A<9m #O#2222222LL ]^5 ,`@9k#5 !9B9`B9-%-^/96&= Q$#^$O@9KO~#96O#?99A<#O#< #?,222222222GFF    ! "# $ % &'()*+,()*-.#"./% 0/12/34 /56 3788 9 :34.2 - ;6? $ % 2@A-.#"./% 0/12/34 /56# 3BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB788 C ?"<6 ;="6 D " E 6= # /F A AGH.IJ K@LMJ /%G AN HA KBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB787 O  ="6 D " E 6= # /F AAGH.IJ K@LMJ /%G AN HA KBBBBBBBBBBBBBBBB78P Q :34.2 - ;6="6 D " E 6= # /F AAGH.IJ K@LMJ /%G AN HA KBBBBBBBBBBBBBBBB78P R ?"<6 ;<6= D ". S4 E 6= /T 2E.@#HUVW:# AGH. K KBBBBBBBBBBBBBBBBB78X Y   D ". S4 E Z6= /T2E.@#HUVW:# AGH. K KBBBBBBBBB78X [ :34.2 - ;6 D ". S4 E 6= /T2E.@#HUVV:# AGH. K KBBBBBBBBB78\ ] ?"<6 ;^"#_$.% /`aVbW ` Mc# d=MJ56 6e6=fMEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB78g  ^"#_$.% /`aVbW ` Mc# d=MJ56 6e6=fMEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB78g :34.2 - ;6^"#_$.% /`aVbW ` Mc# d=MJ56 6e6=fMEBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB78g 9 ?"<6 ;<hi^" D "<6=" ` 6=fME4 /`aVbW ` BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB78j C  ^" D "<6=" ` 6=f ME4 /`aVbW ` BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB78k O :34.2 - ;6^" D "<6=" ` 6=f ME4 /`aVbW ` BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB78k   !" #$ #%&'(*+,-../0.".1 23 !" #$ #%&'(*+!45567./0.".89 *9:89;*$ 4;?6@A= BCDE. FD>../0G22 H !" #$ #%&'(*+!45567./0,4I4I6@!45567 *9:89;*$A= BCDE. FD>../0G22 J !" #$ #%&'(*+B<K./0GL."...M 0#F A$.MNOPQR5S*T4I5>. US;?6@4IPQPV2W X !'(*+B<K #%&./0GL."...M 0#F A$.MNOPQYTZR5S5>. US;?6@4IPQPV2[ 3 !'(*+*"\'./0.".]4^4I*_5>.W` 2 !'(*+;a(*+./0.".89 *9!4^4I;5b45(c4I;?d4I &9B -.'e.f.G0 f\W` W !'(*+,-../01 .".\M5Zg45*_YhAM ;?d4IiZa;?j45;6kl.D.DCF&4;?6@4I*U>.W [ !'(*+!45567./0.".89 *9\M5Zg45R5S;6kl.D .DCF&A= BCDE. FD>. US;?6@4IPQPVWH ` !'(*+B<K #%&./0\M8L.".%9G 0#F A$.M #D:" #&.DCF>>. m\ US;?6@WJ !'(*+ #%& n:0 #>./0.".]4^4IR5Sopgq= .r 8AM4IsTd*+W3 !'(*+!45567./0.".89 *9:89;*$ 8AM./0 *t4k$uOvPW3 H !4^4Is=..".' f\ w;?6@4IPQPV;5xd*a45ISa ./T*t4k$uOvPW2 J !.".& '(;5c4I;S4y;?Td*z./T;?6@4IPQPVkeS(a(*t4k$ uOvP*$T{56t4IWW X !'(*+,-../0.". m4*6|. w;?6@4IPQPV ;5xd*a45ISa(/T(a(*t4k$uOvP*$T{56t4IW[   !"#$%"&'()"*+-./0123/42+5-678()/96:23;? !"#$%"&'()(@88A2/96:$8BC8DE"F G !"#$%"*+-.HI7H'8JK-L(MNOP;+BC*(!$$ @H$Q/96:23; R !"#$%"*+-./9ST-U$#$C8)'VS/96:23;<;= (W4+X+-L2YMNOP;-MSZ06L23FF   !"#$$&'($)*+,-./0'(12$34)(0#51)$67038$$9+/,:;'(670 38$62+0?/@+*ABCDEFGHIJKLMNOPQRDESTNOUVWXYZN[\]^\]_ M`NY[\]abNO_aWcd_YeNY_]YfgWhKKiK_XYZN[jSZd_`MNY[\kk kklEQRmnSo ]pNOaq]rMKs]OWbtuvwCShN^dNsN_`MNY[\]KVW^WxdKYM[yYbUgVzY\^\] {|}KLMNO~Nu€ES‚kknuCtƒG„kn…Ekn†nEF[‡ˆn…E‰Šˆ…‹jŒ^^dN g[MLyŽKWNO` ]Yg\‘’“K”uQR•NO’“’–j—WxK˜M[{J|KLMNO~_ˆn…EHŠ ™Yš]KL”NO]s]]pNO]\[MLyŽKWNO`]Yg\‘’“K”uQR•NO’“’–j—WxK˜M[{›œ KLMNO~_ˆn…E„Šubun nDƒQnuxk kklEk\GCRžŸQuE€kn \‘’“K”W QR•NO’“’–j¡uxQ¢CG{J|KLMNO~£™UVNa^dNsN¤¥` \NOJ¦§bNO_}§WcdgV ©¨eNYgªŠSFKY£ «¬­'#'6®67/6:¯°²³´µ¶·¸ ¹´¬º1:»06¼½¾ Š™Rbt•uS‚kk kk¿nÀuÁ‰ÃÄnhƒDtƒQR•E’“’–j¡uxQ¢CGÅÄR•E ’“’–j¡uxQ¢CGkTnfESÆkQREk…BbƒDň kQuvQnÇkScn€ux QR•E’“’–Å_ÂHáCuQRÈkrCQR•E’“’–QRDE uxkSƒDQ”D ƒkEÇEEF NYÉNtškknÊQt‚En\kknDGËuSCn…ETuRuvE ƒknDkbÌkTuknEÅ_ „ÈÍkǃDSc €\EGCRžŸQuE€kn \ ƒDtÎn šk‘’“ ƒQR•E ’“’–ÅÏbknÊQPu€EkrCGCRžŸQuE€kn \ÇE€\EQRDEtÎn šk‘’“Å ˆ kklEk\GCRžŸQuE€kn \ÇE€\EQRDE‘’“Å_ÂIÃÐÑÒhQSnkrCE•u nÓkžnutšCknÓSÍEžÔ€šQnu ƒÕnDÆkQnŸDnÓkQ”uQR•E’“’–Ö ƒÐÄ¿GtÔkrC n\nÒnžnuQ ÊknDkD՟GGmntšCknÓSÍEžÔ€šQnu ƒÕnDÆkQnŸDnÓkQ”u QR•E’“’–ÖknbnnjEnQnhƒDQ×k kklEk\GCRžŸQuE€kn \‘‘“ krCQR•E’“’–Å_ÂØÃÄnškQR”Ek kklEk\GCRžŸQuE€kn \‘’“Q”uQR•E ’“’–j¡uxQ¢CGnuxCÒnQnhƒDÅÙ ’CRC„nTGEubun nÚGnDƒQnux uxk €\EQRuhQtÔ ƒk kklE k\GCRžŸQuE€kn \‘’“Q”uQR•E’“’–‡Â‰Ãubun nDƒQnux uxk  €\EQRuhQtÔGCRžŸQuE€kn \‘’“Q”uk kQR•E’“’–j¡uxQ¢CGÛÂHÐubu n nDƒQnuxk kklEk\GCRžŸQuE€kn \‘’“Û„È kEubun nËQR‚£   !"!! #$%&'&()*+,-./!01!2! 3$ 4!! 05$6%!789 :; 6/0%$ ?!;@A$'BC8?!D E!!F$ G!@H IJ / EEKL$$G'+M0%N %@O$(!.?&P.Q6:&R4;@A$E$ !@S67 T$0%$'6UV@O$!'!P;W?! ' BXW$7 $E$.Y > !@S67 T$($'6U!8&! 4 @!@O$6:&(./!.Y > .OZ!@S67 T$!<$! 8/$61'D @H6J'6SB@S67 T$!<$! 8/$61'D @H[T $ 8;%@S67 T$61'D @HZ+,+\];%!@S67 T$$Y;^D$?D!_ ( $G'61'D @H`$=.L$!W86%!76'% (6'$?D(6' 5(6';a 0<$(6%!7 61 @O 5DZ#KL0O$E$!> 6/!FRH$?D6"R'867 T$BbE$ !@S+,+\'6S0OR#.5 !T!:.;%6%!70%$8$?D :;<$6ED # 8$Q8IJ /0%D E!!cdeZfg61'D @H!W$HRV!4@8 E68 5 T$!^D$ @S T$!761'D @Hh i.jD T %! 50%:$' 0D k.$ ?!676#$($ 8&W.Y 5D(6ED#6@A$ -6l m0% ! E$ ! #$!! S67.OBb=! c=!@S+,+\;%! <$! cn8'!T ?! 6c! <$ 5!@!@V67$ j =')*+,$G'N 1n8&"!R4opqNrZstuvwx yqooqyzz{B|<'6S0%D E!!c$E$!@S+,+\;%./!! -MD ED ! <$ 505$D :!Q67 T$V}5!N'.! 3r8&"!61 R4~oyoqyzzqr+Z $G' G!@Ob 2 D GBbQ$D :!Q67 T$;%;SM 58n8M$ €€‚wƒ„…u†‡ƒˆ‰Z$ ?!;@A(6%!7ZRŠKL(P;<$ %!@SZ 8$Q8 IJ /("! #$ZaP(!2 !<$ G0%!E$ 5.IJ /B@S+,+\;<' $ T!Q$= 8$Q8 :;<$$' ?!($=R<‹Œ=$ !$ Ž$G'0O$/69 61'D @H($=R<'! '-')*+,0%EKL$ 5DB N >;7$ 6@S H.@SŒM&P.n8'( V6Q8;%R<'6S$G' @S+7 T$,9+#$[ ' ,E]6@A$! % ;^D%&yp! EzP. o(6"'& G!@Ob 2 D G6Jn8&"!61 ! % ;^Dyy!@S+,+\ !W!%n84$‘{’!6=$=oo!@SVD 2'X‹$0%oo!@SVD 2'N'.BXW $7 6= 861'D @H E$$“6J0%6'$= 8$Q8I! % ;^D!@S67 T$! 3.Y > %&Bn8E!> D E!!c($E$!@S+,+\6'!FŒ@O$      !"#$ % &" ' () "*+(, -,.')/ )012)3 45 6).'3) )'32)7.!" 03 88.  ,  " 9):;?7531@A)B" . C>)3-%) ' D )E "5B3 8A"F) ' D G .#) ")B"'.(, ' H !"'.')/;I)' + J( -( 2)K)#)A3 "5/-)3 '.H" &"12)3;; ( ' H 6L ' DG; M=' 3N ' )0. 7 OPQ3)'>R 8) "38))A (2() " J.> RS 8' ( D)E 3  D)TU3;;%) " &"0-H ..V >;9) 1' V ) ' 3)/"" &" ' 3!" 8 ' '. H " &"("6("6$)0 F) 8 ' (2)R &" ' D )E )5; IA 83 5 F)(% -' 3!"# 3 J"V   >)WA0)%);<6) D5 F)3 + 83 >83.+ J.!"#(X3!" 08)Y (.F$)0S&"0 ' !" );: 5 F)5+5# S6L 0 2 ' C-S 7( 2(,  D83<)NZ[\\]^_`ab;9) +8 )-c ). 6!"-, D) E .))B"!" ) N 0)B". C.'. )0. 7" &" D)E K 1N1@2 ' &5 C3 9-- 2-,Z[\\d^_eefb<)NZ[\\]^_`ab;9) )YH 2 S J. 2F H 3!" )!" 0 g)L).#) 8 0 2 )B"%) 6!") '.>RN % D)>hij 2 ' F H 3T)kNZ[\\l^_llabI)>Zl` m`^_a`b;P$) # 83(X "503 >& '.>R$S))B" D )E nR  ( )0 3  !" #$$%& '()*,-*./0*(12324/05/(678,29:/0;*?*/9@*,2A/,(-06@65;B* C6D,EF>*?*G8H*063IJKL/0,6-/0M/(EFN/0O//0P*(Q/(RS3/3K35TU5V*WF M/(;XIJKL/0*?*(,6-Y*Z/[E\,(8]-,^N32_`,6/0,2a/0W6D*bc]K)/0*(6-/E9d* *</(,23/(,2a/0b8,(-N@6*e3,(f,29:/05g6/I32K6hi_j8E80a[kllm^nompqrs8 (-,*?**tI>uvwr,<6*?*G8H*063/F];X/(Z/2324/0(=*s/N32_`,6/0Cx/ ,(c/,2a/0Ny,NO6,29:/0*</(,23/(,aF/*s8WF;X*z/(678,F6E6D8G83/,2=/0 /0(6A/*{8W6D*;93E\,(8]-,WF,()*,6|/N32_`,6/0,}*?*/0F/(_(?*WFa{/0 KL/0,2a/0uvwrq '()*(6D/~0(fG8]-,'€(z3‚‚W7;ƒ6N@6*„/Cx/5,aF/K6D/…† w'‡;{/0,29@*]A8*s8Y(?,,26ˆ/*e3*?*,29:/0;‰6D,~3N/z6*(8/05 ,29:/0wrwŠ/z626A/0,2a/0b8,(-(y6/(ZY_6/(,-G8H*,-5063,„/0*</(,23/( ,2a/006?aKL*5W6D*bc]K)/0*?**(6-/E9d*Y(?,,26ˆ/Y(‹(dY;ˆ,Œ/,<65*</( ,23/(WFY(?,,26ˆ/EF]A8*s8*YC?*(q‰@6NL*;Q*((9@/0;-/,2a/0,9t/0E36 0s/5‚llŽI6/(W6A/23,29:/0,N;9d*W6D*EFN;/0/0F/((=*5;?Y{/0;9d* /(8*s8bX(y6,2a/0CH6*x/((y6/(ZYW@6,(-06@65W6D*Y(x6,N23*(aN/( /(P/0(9@/0;6Y(‹(dY/(4N(</*(-/(P/0;6ˆN]-85Y(?,(8]/(P/0;6ˆN N</(*e3N/(;ˆ*z,(ˆ;z/;9d*/(P/0*t(y6*./0/(9W9d,G83;9d*/(P/0 ,(?*(,({*,}CA//0aF6N3/0E<65G83;z0zYY(s/bc]K)/0WFY(?,,26ˆ/C7/WP/0 EFW/;7(-,I{**Y,(6-,;H6W@6*?*,29:/0wrwŠq 29:/0wrwŠY(x6Y(?,,26ˆ/ (a<,;y/006?aKL**e3N/(C4/0*?*(,N(6ˆ8*?*/(8*s8*L,(ˆ*e3Ny,Ea<, *?**?/(c/WF/(zN5/(P/0/09:6*z,(ˆ*zx/((9>/0,2)*,6-Y(aB*06?/,6-Y ,2a/0W6D*;<,;9d**?*NL*,6A8*e3N/(q(6bc]K)/0*?**(6-/E9d*/(4NY(?, ,26ˆ/C7/WP/05*?*,29:/0wrwŠ*z,(ˆ*z/(678*?*(,6-Y*Z/_(?*/(38q'8] /(6A/5*z,(ˆ/z65W6D*?YKL/0*?*E\,(8]-,N32_`,6/0,2a/0CH6*x/((6D//3]EF (-,I{*Y(‹(dYWF*s/,(6-,q ‘8,Y(?,,}/(P/0]A8*s8*e3E\E8Z/WF,()*,6|/;X/A8,2A/5,?*06xE)3 *(=/;7,F6’“”••—˜™›œžŸ ¡¢£˜™¤¥›¦§œ™£¨©¤œ›ª«£¦¬››­ž¢Ÿ®¯˜™°±°² ¢«£³£´¢µž¶EFN;7,F6/0(6A/*{8*(aE8Z/?/,6-/I·*e3N/(q'2A/*tI>IJ       ! "#$%$ & '()*+,-./ 0 1 &12 3 #4 5!6"77 8 & 6 9 :;" ? @ A:B C3 #4 5DE F GH IJLMNOPQRSTUVPWXSMUYVPQUNZRN[\]R^U_U abcbefghijk mno:D:p   ! C   ! n2 B @   @  #4 5Hqr("7"=s<  & t $(u &12 @ #4 5DE F G!/vwwx8. wx%,,)-C.$%$ #4 59,$%$xy=.z{ A" =r*-F.x9-.xw| ab}b~i€‚f ƒ|„F,x;./xv(.x{././x-….$2rz= #4 5D†-F,‡('ˆ,‰"7"# )(*x%-.-F!"Š # ‹3 #4 5H ŒH ".x$%$Ž r,;& #D" .Bwx%,,)-C.$3 #4 5D†-F, G!6"7 )(.x{./‘’-,x z“x@.$x $3 #4 5H ”|„F,x;./xv(.x{./‘•,xrŽ ,$xr./z='()*+,-./–$xz! A"7 w ,)r./z“u./x-….$2rB–$x$xrŽC.$3 A— B$–$xz H ˜|™x)($%$$š./$'()*+,-./–$xz2./–A— B H |‡/x-….$2r,xB$,)@./$%$$š./$'()*+,-./–$xz ,@ #4./ 5D†-F,‡('x-F..(Ž| ›H#$%$/-&-wx%wxu“.,x-F.z-F$z.–./,)- ,‘•'()*+,-./z“u z“$%$$š./$'()*+,-./–$xzœ„.x0 1 &12./ –$xz $3( #4./ 5D†-F,‡('| abžbŸ k¡i¢£ij¢g¤k ¥Hm A #4 5DE F G¦m#4 5DE F G7 {"Š #o§&A¨© n 2"C F #4 5¨ ª|E ‹3 #4 5 A F"A @A2? tB < #’ A« " #o7 n A&#¬7 ¨   !"# $%&' ()*+ &'&,-./ "0(123456 7898):;(364 " 646() 6 !"# $%&'- < =6 98):;(364 " 
Luận văn liên quan