Luận án Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam

Mặc dù ngành bảo hiểm thương mại ở Việt Nam ñược bắt ñầu hình thành từ năm 1965 với sự ra ñời của Công ty bảo hiểm Việt Nam (Nay là Tập ñoàn tài chính- bảo hiểm Bảo Việt), nhưng Việt Nam chỉ thực sự có thị trường bảo hiểm từ năm 1994 sau khi Nghị ñịnh 100/CP của Chính phủ ñược ban hành tháng 12 năm 1993. Với sự ra ñời của hàng loạt các doanh nghiệp bảo hiểm, thị trường bảo hiểm Việt Nam ñã trở nên sôi ñộng hơn, từng bước ñáp ứng ñượccác nhu cầu về bảo hiểm của các tổ chức và cá nhân trong xã hội. Tốc ñộ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm hàng năm của thị trường trong những năm qua ñều ñạttừ 20% ñến 30%. Tuy nhiên, mặc dù ñạt ñược tốc ñộ tăng trưởng cao, tiềm năng của thị trường bảo hiểm Việt Nam nói chung, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ nóiriêng vẫn còn "bỏ ngỏ" lớn. Bên cạnh ñó, sự tăng trưởng của trường bảo hiểm phinhân thọ Việt Nam cũng bộc lộ nhiều tồn tại như: cạnh tranh không lành mạnh diễn ra tràn lan, ñặc biệt là giữa các doanh nghiệp bảo hiểm trong nước; chất lượng của dịch vụ bảo hiểm không cao và chưa ñược chú trọng; năng lực cạnh tranh của cácdoanh nghiệp bảo hiểm trong nước yếu kém. ðiều ñó sẽ ảnh hưởng tới tốc ñộ tăng trưởng và sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam trong thời gian tới. Xuất phát từ những vấn ñề thực tế trên, là người trực tiếp công tác trong ngành bảo hiểm, Nghiên cứu sinh ñã chọn ñề tài: “Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam” ñể nghiên cứu trong luận án của mình. Ngoài ra, cho ñến nay ở Việt Nam, tuy ñã có một số nghiên cứu các lĩnh vực riêng biệt, các chủ ñề riêng biệt của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, nhưng chưa có nghiên cứu nào về toàn bộ thị trường này. Vì vậy, ñề tài nghiên cứu là có ý nghĩa cả về mặt lý luận và thực tiễn; là tài liệu tham khảo cho các chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực bảo hiểm và những cá nhânkhác có quan tâm.

pdf173 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1681 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Giải pháp phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TS BéBé gi¸ogi¸o dôcdôc vµvµ ®µo®µo t¹ot¹o Tr−êng®¹ihäckinhtÕquècd©nTr−êng®¹ihäckinhtÕquècd©nTr−êng®¹ihäckinhtÕquècd©n  TRÞNHTRÞNH THÞTHÞ XU¢NXU¢N DUNGDUNG GI¶I PH¸P PH¸T TRIÓN THÞ TR¦êNG B¶O HIÓM PHI NH¢N THä ë VIÖT NAM Chuyênngành: KINHTHC(KINHTBOHIM) Mãs: 62.31.02.01 LUËNLUËN ¸N¸N TIÕNTIÕN SÜSÜ KINHKINH TÕTÕ Ng−êih−íngdÉnkhoahäc:Ng−êiNg−êi h−íngdÉnkhoahäc:h−íngdÉnkhoahäc:h−íngdÉnkhoahäc: 1.1. TS.TS. PH¹MPH¹M THÞTHÞ §ÞNH§ÞNH 2.2. TS.TS. V¦¥NGV¦¥NG HOµNGHOµNG LONGLONG HµHµTSTHSTS NéiNéi ---- 20122012 ii LICAMðOAN LICAMðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêngtôi.Cácsliu,ktlunnêutronglunánlàtrungthc, cóngungcrõràng.Tácgihoàntoànchutráchnhimv côngtrìnhkhoahcnày. TácgiLunán TRNHTHXUÂNDUNG iii MCLC LICAMðOAN ............................................................................................................i DANHMCTVITTT .......................................................................................v DANHMCBNGSLIU ....................................................................................vi LIMðU .................................................................................................................1 CHƯƠNG1:CƠSLÝLUNVPHÁTTRINTHTRƯNGBO HIMPHINHÂNTH ...................................................................................6 1.1 ðCðIMVÀVAITRÒCABOHIMPHINHÂNTH........................6 1.1.1 ðcñimcabohimphinhânth ............................................................ 6 1.1.2 Vaitròcabohimphinhânth............................................................... 10 1.1.3 Phânloibohimphinhânth ................................................................. 12 1.2 THTRƯNGBOHIMPHINHÂNTHVÀCÁCNHÂNTNH HƯNG TI S PHÁT TRIN CA TH TRƯNG BO HIM PHI NHÂNTH ........................................................................................................17 1.2.1 Kháinimvàñcñimthtrưngbohimphinhânth ........................... 17 1.2.2 Phânloithtrưngbohimphinhânth................................................. 21 1.2.3 Cácchththamgiathtrưng .................................................................. 22 1.2.4 Snphmbohimphinhânth ................................................................ 31 1.2.5 Cácnhântnhhưngtispháttrincathtrưngbohimphinhânth....34 1.2.6 Cácchtiêuñánhgiáspháttrincathtrưngbohimphinhânth .... 41 1.3 MTSBÀIHCKINHNGHIMQUCTVPHÁTTRINTH TRƯNGBOHIMPHINHÂNTH .........................................................48 KTLUNCHƯƠNG1 ............................................................................................53 CHƯƠNG2:THCTRNGTHTRƯNGBOHIMPHINHÂN THVITNAM(GIAIðON20062010) .............................................54 2.1 KHÁI QUÁTVQUÁTRÌNHHÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CA THTRƯNGBOHIMPHINHÂNTHVITNAM .............................54 2.1.1 Giaiñon19641974 .................................................................................. 54 2.1.2 Giaiñon19751993 .................................................................................. 55 2.1.3 Giaiñon19942005 ................................................................................. 58 2.1.4 Giaiñon20062010 .................................................................................. 60 2.2 TRCTRNGTHTRNGBOHIMPHINHÂNTHVITNAM (GIAIðON20062010) ....................................................................................60 2.2.1 ðiukinkinhtxãhiVitNam............................................................ 60 iv 2.2.2 ThctrngthtrưngbohimphinhânthVitNam .............................. 67 KTLUNCHƯƠNG2 ..........................................................................................115 CHƯƠNG 3: GII PHÁP PHÁT TRIN TH TRƯNG BO HIM PHINHÂNTHVITNAM ......................................................................116 3.1 ðNH HƯNG PHÁT TRIN TH TRƯNG BO HIM PHI NHÂN THVITNAMGIAIðON20112020 ......................................................116 3.1.1 Nhngthunlivàkhókhănñivipháttrinthtrưngbohimphi nhânthVitNamgiaiñon20112020....................................................116 3.1.2 MctiêupháttrinthtrưngbohimphinhânthVitNamgiaiñon 20112020..................................................................................................121 3.2 QUAN ðIM PHÁT TRIN TH TRƯNG BO HIM PHI NHÂN THVITNAM ..............................................................................................123 3.2.1 PháttrinthtrưngbohimphinhânthVitNamphùhpvicác mctiêupháttrinkinhtchungcañtnưc ..............................................123 3.2.2Phát trin th trưng bo him phi nhân th Vit Nam n ñnh và bnvng ........................................................................................ 124 3.2.3Phát trin th trưng bo him phi nhân th Vit Nam theo hưng chuyênnghip ................................................................................ 125 3.3 GIIPHÁPPHÁTTRINTHTRƯNGBOHIMPHINHÂNTH VITNAM ........................................................................................................127 3.3.1 Hoànthinkhungpháplýñivihotñngkinhdoanhbohim .............127 3.3.2 Xâydngvà ban hành Chin lưc phát trin thtrưngbohim Vit Nam giai ñon 20112020; xây dng các chính sách, các ñ án, các chươngtrìnhbohimvìmctiêupháttrinkinhtxãhiqucgia .........137 3.3.3 NângcaonănglcqunlývàgiámsátbohimcaNhànưc ................140 3.3.4 NângcaonănglcbohimcacácDNBH..............................................144 3.3.5 NângcaovaitròcaHiphibohim.....................................................154 3.3.6 Nângcaonhnthccangưidânvbohim ........................................156 3.3.7 Giiphápkhác...........................................................................................158 KTLUNCHƯƠNG3 ..........................................................................................160 KTLUN .................................................................................................................161 CÁCCÔNGTRÌNHKHOAHCðÃCÔNGBCATÁCGI .................163 DANHMCTÀILIUTHAMKHO ................................................................164 v DANHMCTVITTT 1. ASXH Ansinhxãhi 2. BHTM Bohimthươngmi 3. BHCN Bohimconngưi 4. BHTS Bohimtàisn 5. BHTNDS Bohimtráchnhimdâns 6. BHPNT Bohimphinhânth 7. BHXH Bohimxãhi 8. DNBH Doanhnghipbohim 9. DNBHPNT Doanhnghipbohimphinhânth 10. DNBHNT Doanhnghipbohimnhânth 11. DNMGBH Doanhnghipmôigiibohim 12. ðLBH ðilýbohim 13. GTBH Giátrbohim 14. HðBH Hpñngbohim 15. MGBH Môigiibohim 16. XNK Xutnhpkhu 17. STBH Stinbohim 18. TBH Táibohim vi DANHMCBNGSLIU Bng2.1: GDPvàtcñtăngtrưngGDP(20062010).....................................61 Bng2.2: CơcuGDPtheongành(giaiñon20062010) .................................61 Bng2.3: Giátrsnxutcôngnghip(20062010)............................................62 Bng2.4: Giátrsnxutnôngnghipphântheongànhhotñng(20062010) 63 Bng2.5: TìnhhìnhxutnhpkhucaVitNam(20062010) .........................64 Bng2.6: VnñutưpháttrincaVitNam(20062010)................................65 Bng2.7: DânsvàtăngtrưngdânsVitNam(20062010)..........................66 Bng2.8: Thunhpbìnhquânñungưimtthángmtsnăm ........................67 Bng2.9: SlưngcácDNBHtrênthtrưngBHPNT(20062010) ..................77 Bng2.10: SlưngcácDNMGBHVitNam..................................................78 Bng2.11: SlưngsnphmbohimtrênthtrưngBHPNT .........................79 Bng2.12: Quymôvnchshucathtrưngbohimphinhânth............80 Bng2.13: DoanhthuphíbohimthtrưngBHPNT(20062010)....................81 Bng2.14: Thphntheodoanhthuphíbohimgcnăm2010 ........................... 84 Bng2.15: Cơcutheodoanhthuphíbohimgccacácnghipvbohim năm2010 ................................................................................................... 85 Bng2.16: ðónggópcathtrưngBHPNTvàoGDP.........................................86 Bng2.17: Laoñnglàmvictrongngànhbohim(20062010)........................86 Bng2.18: Laoñnglàmvictronglĩnhvcbohimphinhânthnăm2010....87 Bng2.19: Tìnhhìnhbithưngbohimgctoànthtrưng(20062010) ........87 Bng2.20: T l bi thưng theo nghip v bo him gc và chung toàn th trưngnăm2010.................................................................................89 Bng2.21: TìnhhìnhnhưngTBHcathtrưngBHPNT(20062010) ..............90 Bng2.22: TìnhhìnhnhnTBHcathtrưngBHPNT(20062010) ..................91 Bng2.23 : GiátrñutưtrlinnkinhtcathtrưngBHPNT(20072010)..92 Bng2.24 : LinhunkinhdoanhcaBoVit,PVIvàBoMinh(20082010) ... 93 Bng2.25: HiuqutheolinhuncahotñngkinhdoanhbohimtiBo Vit,PVIvàBoMinhnăm2010 .......................................................94 Bng2.26: Ttrngkhaithácmtssnphmbohimsovitimnăngnăm 2010....................................................................................................99 Bng2.27: Chi bi thưng, chi bán hàng và qun lý ti Bo Vit, PVI, Bo Minhnăm2010.................................................................................101 Bng2.28: CơcudanhmcñutưcathtrưngBHPNTnăm2010 ...............113 Bng3.1: MtschtiêudbáopháttrinthtrưngbohimVitNam .......123 Bng3.2: NhucuBHNNcacáchñiutratimtsxãBìnhphưc........157 1 LIMðU 1.Tínhcpthitcañtàinghiêncu McdùngànhbohimthươngmiVitNamñưcbtñuhìnhthànht năm1965visrañicaCôngtybohimVitNam(NaylàTpñoàntàichính bohimBoVit),nhưngVitNamchthcscóthtrưngbohimtnăm 1994saukhiNghñnh100/CPcaChínhphñưcbanhànhtháng12năm1993. Visrañicahànglotcácdoanhnghipbohim,thtrưngbohimVit Namñãtrnênsôiñnghơn,tngbưcñápngñưccácnhucuvbohimca cáctchcvàcánhântrongxãhi.Tcñtăngtrưngdoanhthuphíbohim hàngnămcathtrưngtrongnhngnămquañuñtt20%ñn30%.Tuynhiên, mcdùñtñưctcñtăngtrưngcao,timnăngcathtrưngbohimVit Namnóichung,thtrưngbohimphinhânthnóiriêngvncòn"bng"ln. Bêncnhñó,stăngtrưngcatrưngbohimphinhânthVitNamcũngbc lnhiutntinhư:cnhtranhkhônglànhmnhdinratrànlan,ñcbitlàgia cácdoanhnghipbohimtrongnưc;chtlưngcadchvbohimkhôngcao vàchưañưcchútrng;nănglccnhtranhcacácdoanhnghipbohimtrong nưcyukém.ðiuñósnhhưngtitcñtăngtrưngvàspháttrinbn vngcathtrưngbohimphinhânthVitNamtrongthigianti. Xut phát t nhng vn ñ thc t trên, là ngưi trc tip công tác trong ngànhbohim,Nghiêncusinhñãchnñtài:“ Giipháppháttrinthtrưng bohimphinhânthVitNam ”ñnghiêncutronglunáncamình. Ngoàira,choñnnayVitNam,tuyñãcómtsnghiêncucáclĩnhvc riêngbit,cácchñriêngbitcathtrưngbohimphinhânth,nhưngchưa cónghiêncunàovtoànbthtrưngnày.Vìvy,ñtàinghiênculàcóýnghĩa cvmtlýlunvàthctin;làtàiliuthamkhochocácchuyêngia,cácnhà nghiêncutronglĩnhvcbohimvànhngcánhânkháccóquantâm. 2 2.Mcñíchnghiêncu Trêncơskháiquátnhngvnñlýlunchungvbohim,bohimphi nhân th, th trưng bo him và các nhân t nh hưng ti hot ñng ca th trưngbohim,lunánphântíchthctrnghotñngvàpháttrincathtrưng bohimphinhânthVitNamgiaiñon20062010,tñóñxutmtsgii phápchyunhmpháttrinhotñngbohimphinhânththigianti. 3.ðitưngvàphmvinghiêncu ðitưngnghiêncu: Nhngvnñlýlunchungvbohim,bohim phinhânthvàthtrưngbohimphinhânthgnlinvithctinVitNam. Phmvinghiêncu: Nghiênthtrưngbohimphinhânthñivihotñngbohimgc, chnghiêncuhotñngtáibohim,hotñngñutưtàichínhtrêngiácñh trhotñngbohimgc. NghiêncutoànbthtrưngbohimphinhânthVitNam,trongñó cónghiêncuñinhìnhmtsdoanhnghipdnñuthtrưng. Thigiannghiêncutptrunggiaiñon20062010vàmtsnămtrưc ñóñsosánh,phântích. 4.Phươngphápnghiêncu Lunánchyusdngtàiliu,sliuñãñưccôngbtcácngun:Niên giámthngkê,CcqunlývàgiámsátbohimBtàichính,Hiphibohim VitNam,mtsdoanhnghipbohimnhưBoVit,BoMinh,Bohimdu khí (PVI), các bào báo, bài vit, công trình nghiên cu ñưc công b trên các phươngtinthôngtinñichúngñphcvchovicnghiêncu. Lunánsdngphươngpháplpbngbiu,phươngphápsosánh,phương pháptnghp,phươngphápphântíchtrongnghiêncutngquantàiliu,tñórút ranhngktlun,nhngbàihcñivispháttrincathtrưngbohimphi nhânthVitNam.ðâylànhngcơsvmtlýlunvàthctinñlunánñ xutcácgiipháppháttrinthtrưng. 3 5.Nhngñónggópcalunán Hthnghoávàlàmrõthêmnhngvnñlýluncơbnvbohim thươngmi,bohimphinhânthvàthtrưngbohimphinhânth. Nghiêncubàihckinhnghimcacácnưcvpháttrinthtrưngbo himphinhânthchoVitNam. Phântích,ñánhgiáthctrngpháttrinthtrưngbohimphinhânth VitNamgiaiñon20062010. ðxutcácgiiphápnhmpháttrinth trưngbohim phinhânth VitNamñnnăm2020. 6.Ktculunán Ngoàiphnmñuvàktlun,lunáncóktcubachương: Chương1 :Cơslýlunvpháttrinthtrưngbohimphinhânth Chương2 :ThctrngthtrưngbohimphinhânthVitNam(giai ñon20062010) Chương3 :GiipháppháttrinthtrưngbohimphinhânthVitNam 7.Tngquannghiêncu LiênquanñnthtrưngBHPNTvàpháttrinthtrưngBHPNT,ñãcócác côngtrìnhnghiêncuñưccôngbsau: 1)Lunán" Hotñngñutưcacácdoanhnghipbohimnhànưc VitNam ",năm2004,PhmThðnh Lunántptrungnghiêncu: Nhng vn ñ lý lun chung v hot ñng ñu tư ca doanh nghip bohim Kinhnghimcacácnưcvqunlýhotñngñutưcadoanhnghip bohim PhântíchthctrnghotñnghotñngñutưcacácDNBHNhànưc VitnambaogmBoVit,BoMinhvàPVI 4 ðưarahthngcácgiipháppháttrinhotñngñutưcacácDNBH nhànưcVitNam. Nhưvy,ñtàichnghiêncumtmngtronghotñngkinhdoanhca3 DNBHlàhotñngñutưtàichínhmàchưanghiêncuñnhotñngkinhdoanh bohim.Lunáncũnggiihn3DNBHlntrênthtrưng,khôngnghiêncu chotoànbthtrưngvàthiñimcáchñây7năm. 2)Lunán" Nângcaohiuqukinhdoanhbohimphinhânthcacác doanhnghipbohimnhànưcVitNamtrongñiukinmcavàhinhp ", 2007,ðoànMinhPhng. Lunántptrungnghiêncu: Nhngvnñlýlunchungvbohimvàhiuqukinhdoanhcadoanh nghipbohim Phân tích thc trng hiu qu kinh doanh BHPNT ca các DNBH Nhà nưcVitNambaogmBoVit,BoMinhvàPVI ðưarahthngcácgiiphápnângcaohiuqucacácDNBHnhànưc VitNam. Nhưvy,ñtàitptrungnghiêncuhiuqukinhdoanhcabaDNBHnhà nưc,khôngnghiêncuchotoànbthtrưngvàthiñimcáchñây4năm.Các vnñtngquancathtrưngbohim,thtrưngBHPNT(nhưcácchthtrên thtrưng,cácnhântnhhưngñnspháttrincathtrưng...)khôngthuc phmvinghiêncucalunán. 3)ðtài"Giiphápnângcaohiuququnlý,giámsátcaNhànưcñi vithtrưngbohimVitNam ",2011,PGS.TSHoàngTrnHuvàTSHoàng MnhC. ðtàitptrungnghiêncunhngvnñsau: Hthnghóanhngvnñlýluncơbnvthtrưngbohim;côngtác qunlý,giámsátNhànưcñivithtrưngbohim. 5 Phân tích thc t hot ñng qun lý, giám sát ca Nhà nưc ñi vi th trưngbohimVitNamhinnay. ðxuththngcácgiiphápvàkinnghnângcaohiuqucôngtác qunlý,giámsátNhànưcñivithtrưngbohimVitNam. ðtàicónhngñónggópmiquantrnglànghiêncuvrirovàñolưngriro tronghotñngkinhdoanhcadoanhnghipbohim;nghiêncuvàlàmrõmt svnñcacôngtácqunlý,giámsátNhànưcñivithtrưngbohimnhư: nguyêntc,môhìnhvànidungqunlý,giámsát.Tuynhiên,nhngvnñkhác cathtrưng,ñcbitlàvthtrưngBHPNT,khôngthucphmvinghiêncu cañtài. Nhưvy,mcdùñãcómtsnghiêncucóliênquannhưtrìnhbàytrên, nhưngchưacócôngtrìnhnàonghiêncutngthvthtrưngBHPNTvàgii pháppháttrinthtrưngBHPNTVitNam.Doñó,tácgiñãchnñtài" Gii pháppháttrinthtrưngbohimphinhânthVitNam ". 6 CHƯƠNG1 CƠSLÝLUNVPHÁTTRINTHTRƯNG BOHIMPHINHÂNTH 1.1ðCðIMVÀVAITRÒCABOHIMPHINHÂNTH 1.1.1ðcñimcabohimphinhânth 1.1.1.1Bohimphinhânthtrongngànhbohimthươngmi Bo him thương mi (BHTM) là loi hình bo him hin nay ñưc trin khairngrãikhpcácnưctrênthgii.SrañivàpháttrincaBHTMgn linvicucñutranhñsinhtncaconngưitrưcnhngnguycơrirocóth xyrabtkỳlúcnàogâyth
Luận văn liên quan