Luận án Giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam

Vấn ñề xã hội hóa cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam và phát triển quan hệ công tư trong cung cấp dịch vụ công có nhiều ñiểm tương ñồng. Các mô hình công tư trong cung cấp dịch vụ công và hạ tầng Kinh tế - Xã hội hiện ñã trở nên phổ biến trong khu vực và các quốc gia trên Thế giới. Việc xã hội hóa ở Việt Nam về cơ bản vẫn ñang ở mức chủ trương của Chính phủ, có thể minh chứng luận ñiểm này tại Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP của Chính phủ về chủ trương xã hội hóa trong các dịch vụ công, y tế, giáo dục. Trong thực tế, các chính sách xã hội hóa giáo dục, xã hội hóa dịch vụ công và xã hội hóa cơ sở hạ tầng kinh tế như Giao thông, ðiện lực .vv ñã ñược ñề cập ñến trong các chủ trương của Chính phủ, nhưng việc thực thi chính sách này gần như chưa có thay ñổi. ðiều ñó dẫn ñến sự chậm trễ trong phát triển Kinh tế - Xã hội, một nguyên nhân quan trọng xuất phát từ các giải pháp tài chính trong thực hiện chính sách xã hội hóa. Một ví dụ ñiển hình trong lĩnh vực giáo dục, chúng ta cần thêm vốn, công nghệ quản lý và ñào tạo nguồn nhân lực cho phát triển Kinh tế- Xã hội, do vậy chủ trương xã hội hóa giáo dục là cần thiết và cấp bách. Nhưng thực tế việc xã hội hóa giáo dục vẫn còn là một thách thức. ðể việc xã hội hóa dịch vụ công ñi vào cuộc sống, cần giải quyết hai nhóm nhiệm vụ cơ bản sau: thứ nhất, hệ thống chính sách cần phải cụ thể hơn ñể tạo tiền ñề thực thi xã hội hóa dịch vụ công; thứ hai, là sự tham gia góp vốn, quản lý và vận hành của các thành phần kinh tế vào phát triển xã hội hóa dịch vụ công. ðối với chính sách phát triển viễn thông công ích của Việt Nam ñã có bước thay ñổi quan trọng, bắt ñầu từ tháng 12 năm 2004, Chính phủ chính thức thành lập Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam. ðiều 2 này ñã tạo lập cơ sở cho sự tách bạch giữa hoạt ñộng kinh doanh và hoạt ñộng công ích trong lĩnh vực viễn thông. ðây là tiền ñề ñể các doanh nghiệp viễn thông bình ñẳng trong cạnh tranh và ñemlại cơ hội phát triển của thị trường viễn thông. Tuy nhiên, một câu hỏi ñặt ra là vốn, công nghệ ñể phát triển viễn thông công ích sẽ ñược ai cung cấp. ðây là một vấn ñề quan trọng và khó khăn. Giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích có thể là một giải pháp ñể thúcñẩy phát triển dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam. Chúng ta có thể nhìn nhận các khuynh hướng này trong việc phát triển chính phủ ñiện tử, dịch vụ công ñiện tử và cơ sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội tại hầu hết các nướcnhư Hoa kỳ, Anh, Nhật bản, Hàn quốc và Trung Quốc. Như vậy, việc nghiên cứu về giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ Viễn thông công ích là vấn ñề có ñòi hỏi từ thực tiễn và yêu cầu về lý luận trong xây dựng các chính sách phát triển dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam. Nội dung giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích cần ñược ñược nghiên cứu do các lý do sau: thứ nhất, các giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa phục vụ việc hoạch ñịnh chính sách viễn thông công ích và các giải pháp can thiệp của Nhà nước vào thị trường viễn thông; thứ hai, việc chuyển giao nghĩa vụ cung cấp dịch vụ Viễn thông công ích từ doanh nghiệp sang Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trong thời gian ngắn cũng ñòi hỏi việc xã hội hóa và các nghĩa vụ tài chính ñể cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; thứ ba, về mặt lý luận giữa xã hội hóa dịch vụ công, hạ tầng và quan hệ công tư(PPPs) của quốc tế trong các lĩnh vực này vẫn còn những ñiểm tương ñồng cần ñược bàn luận cụ thể. Việt Nam ñã hội nhập kinh tế quốc tế, các nghiên cứu này sẽ góp phần quan trọng ñể hội nhập trong quan ñiểm xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích của Việt Nam với quốc tế.

pdf222 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1432 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Giải pháp tài chính thực hiện xã hội hóa dịch vụ viễn thông công ích tại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BGIÁODCVÀðÀOTO TRƯNGðIHCKINHTQUCDÂN ********** BÙIXUÂNCHUNG GIIPHÁPTÀICHÍNH THCHINXÃHIHÓADCHV VINTHÔNGCÔNGÍCHTIVITNAM LUNÁNTINSKINHT HÀNI2009 BGIÁODCVÀðÀOTO TRƯNGðIHCKINHTQUCDÂN ********** BÙIXUÂNCHUNG GIIPHÁPTÀICHÍNH THCHINXÃHIHÓADCHV VINTHÔNGCÔNGÍCHTIVITNAM Chuyênngành : KinhttàichínhNgânhàng Mãs:62.31.12.01 LUNÁNTINSKINHT Ngưihưngdnkhoahc: PGS.TSðÀMVĂNHU HàNi2009 i LICAMðOAN Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncucariêngbnthân tôi.Cácsliusdngphântíchtronglunáncóngungcrõràng,ñã ñưccôngbtheoñúngquyñnh.Cácktqunghiêncutronglunánlà dotácgittìmhiu,phântíchmtcáchtrungthc,kháchquanvàphù hpvithct. Tácgi BùiXuânChung ii LICMƠN TôixinchânthànhcmơnsgiúpñcaThygiáoPGS.TSðàm VănHuvàtpthGingviênkhoaNgânhàngTàichínhvàVinñàoto sauðihcðihcKinhtQucdânñãñónggópýkinquýbáuvà giúpñtôihoànthànhbnlunánnày. Tôixingilicmơnñntoànththànhviêngiañìnhtôiñãñng viêntôihoànthànhbnlunánnày.TôixingilicmơnñnLãnhño vàcánbcaQuDchvVinthôngcôngíchVitNamñãtoñiukin vàñónggópýkinñtôihoànthànhbnlunánnày. Tôicũngxinñcbitgilicmơnñnsgiúpñca: GS.MaiSiêu–ðihcKinhtQucdân; ÔngTrnMnhDũngGiámñcQuDchvVinthôngcôngích VitNam; ÔngPhmVănDũng–PhóChtchHiñngqunlýQuDch vVinthôngcôngíchVitNam; TS.NguynÁiVit(làmvicHoaKỳngưicócôngtrìnhv quanhcôngtưtronglĩnhvcnghiêncupháttrinñãñăngtiThySĩ APPP) ñã giúp ñ tôi trong ñnh hưng và gii quyt các vn ñ kinh nghimqucttronghptáccôngtư; GS.TSTôXuânDân–ðihcKinhtQucdân; TS.NguynHngMinh–ðihcKinhtQucdân; ÔngðàoMnhHùng–BThôngtinvàTruynthông. Tácgi BùiXuânChung iii MCLC TRANGPHBÌA LICAMðOAN.............................................................................................................i LICMƠN..................................................................................................................ii MCLC ......................................................................................................................iii DANHMCBNGBIU............................................................................................ix DANHMCHÌNHVVÀðTH............................................................................ x DANHMCCÁCTVITTT...............................................................................xi LIMðU.................................................................................................................. 1 Chương1TNGQUANVNðNGHIÊNCUVÀCƠSLÝLUN ........... 6 1.1.TÌNHHÌNHNGHIÊNCUVÀðIMMICALUNÁN.......................... 6 1.1.1.Tìnhhìnhnghiêncu ................................................................................... 6 1.1.2.ðimmicalunán................................................................................... 8 1.2.ðNHHƯNGNGHIÊNCU............................................................................ 9 1.2.1.Câuhiñtratrongnghiêncu ............................................................... 10 1.2.2.ðitưngnghiêncucth...................................................................... 11 1.2.3.Yêucucaphươngpháplun................................................................. 12 1.2.4.Môhìnhphântíchtronglunán................................................................ 14 1.2.4.1.Môhìnhphântíchtrêncơstngcu................................................ 14 1.2.4.2.Môhìnhphântíchkhehtàichínhgianhucuvàkhnăng........ 15 1.2.4.3.Môhìnhtàichínhdánxãhihóa(Dáncôngtư) ........................ 16 1.3.DCHVVINTHÔNGCÔNGÍCH,XÃHIHÓA,QUANHCÔNGTƯ17 1.3.1.Vaitròcavicphcpdchvvinthôngcôngích.............................. 17 1.3.2.Xãhihóavàquanhcôngtưtronglĩnhvcvinthôngcôngích ....... 19 1.3.2.1.VaitròcaNhànưctrongpháttrincungngdchvvinthông côngích .............................................................................................................. 19 1.3.2.2.DchvVinthôngcôngíchvàcácphươngthcphcpdchv Vinthôngcôngích........................................................................................... 20 1.3.2.3.Xãhihóavàquanhcôngtư ............................................................ 21 1.4.LIÍCHCÁCBÊNTRONGDÁNXÃHIHÓADCHVVTCI............ 24 1.4.1.Dánxãhihóatronglĩnhvcvinthôngcôngích .............................. 24 1.4.2.Thmñnhtàichínhdán[6].................................................................... 27 1.4.2.1.Kháinimthmñnhdán.................................................................. 27 1.4.2.2.Thmñnhtàichínhdán................................................................... 27 1.4.2.3.Skthpcácquanñimkhácnhautrongdánxãhihóa........... 28 iv 1.4.3.Phmvithmñnhtàichínhtrongcácdánxãhihóa ....................... 30 1.4.3.1.Liíchcacácphnthamgiadánxãhihóa................................ 31 1.4.3.2.Liíchcadántheokchbnthayñi ............................................ 32 1.4.4.Cácchstàichínhcơbncadán....................................................... 32 1.4.4.1.Giátrhintiròng .............................................................................. 32 1.4.4.2.Tiêuchuntsliíchtrênchiphí .................................................... 34 1.4.4.3.Thigianhoànvn............................................................................... 34 1.4.4.4.Sutsinhlibìnhquântrêngiátrssách......................................... 35 1.4.4.5.Chslinhun(PI)............................................................................ 36 1.4.4.6.Tlhoànvnnib............................................................................ 36 1.4.4.7.Hsnănglctrnhàngnăm(DSCRnDebtServiceCoverRatio) ............................................................................................................................ 38 1.4.4.8.Hsnănglctrntrongthigianvay(LoanLifeCoverRatio LLCR)................................................................................................................. 38 1.4.4.9.Tllitctrênvnch(Returnonequite–ROE) ........................... 38 3.2.3.10.Giátrhintirònggiathuvàmctrcp.................................. 39 1.4.5.1.Xácñnhdòngtincadán .............................................................. 39 1.4.5.2.Cácyutnhhưngñndòngtincadán.................................. 42 1.5.NIDUNGTÀICHÍNHCƠBNTRONGQUANHCÔNGTƯVÀDÁN XÃHIHÓA............................................................................................................. 43 1.5.1.Kháinim..................................................................................................... 43 1.5.2.Quanñimcatácgi ................................................................................ 44 1.6.KHUNGCHINLƯCðUTƯTRONGMIQUANHTÀICHÍNHTƯ VÀCÔNG .................................................................................................................. 45 1.6.1.Kháinim..................................................................................................... 45 1.6.2.Vaitrò .......................................................................................................... 45 1.7.MÔHÌNHðÁNHGIÁTÁCðNGCAGIIPHÁPTÀICHÍNHðN HIUQUXÃHIHÓADCHVCÔNGÍCH................................................... 46 1.7.1.Xâydngmôhình....................................................................................... 46 1.7.2.Cácsliusdngtrongmôhình............................................................ 47 1.7.3.Sdngktquthngkê........................................................................... 47 1.8.KINHNGHIMQUCTVSDNGGIIPHÁPTÀICHÍNHTHC HINXÃHIHÓATRONGLĨNHVCVINTHÔNGCÔNGÍCH.................. 48 1.8.1.Kinhnghimtcáctchcqunlývinthôngcôngích........................ 48 v 1.8.2.KinhnghimttrưnghpNgânHàngGrameen(Ngânhàngnghèo Bangladesh). .......................................................................................................... 48 Chương2THCTRNGGIIPHÁPTÀICHÍNHTHCHINXÃHI HÓADCHVVINTHÔNGCÔNGÍCHTIVITNAM ............................... 56 2.1.TNGQUANVTHTRƯNGVINTHÔNGVÀVINTHÔNGCÔNG ÍCHTIVITNAM ................................................................................................. 56 2.1.1.TngquanthtrưngvinthôngVitNam............................................. 56 2.1.1.1.ThànhtucathtrưngvinthôngVitNam.................................. 56 2.1.1.2.HnchcathtrưngvinthôngVitNam ..................................... 60 2.1.2.Dchvvinthôngcôngích ....................................................................... 61 2.1.2.1.Giaiñonbaocpchéo......................................................................... 61 2.1.2.2.GiaiñonphcpthôngquaQuDchvvinthôngcôngíchVit Nam .................................................................................................................... 62 2.1.2.3.Chínhsáchtrongvinthôngcôngích.................................................. 64 2.1.2.4.Hnchvànguyênnhân....................................................................... 68 2.1.3.Phươngthcvàloihìnhdchvvinthôngñangñưccungcp ....... 69 2.1.3.1.Loihìnhdchvvinthôngcôngíchñangñưccungcp.............. 69 2.1.3.2.Phươngthcphcpdchvvinthôngcôngích............................. 69 2.2.THCTRNGXÃHIHÓAVÀQUANHCÔNGTƯTRONGLĨNHVC VINTHÔNGCÔNGÍCH........................................................................................ 70 2.2.1.Cácnidungtàichínhvàloihìnhcungcpdchvvinthôngcôngích ................................................................................................................................ 70 2.2.1.1.Xãhihóatgiácñngunlctàichínhñphcp ....................... 70 2.2.1.2.Xãhihóatgiácñsdngngunvn........................................... 71 2.2.1.3.Xãhihóavicqunlýñiuhành....................................................... 72 2.2.2.Cácdchvvinthôngcôngíchñưccungcp ...................................... 72 2.2.2.1.DuytrìthuêbaoñinthoicñnhvàInternet .................................. 73 2.2.2.2.DuytrìhthngVSATIPtivùngñưccungcpdchvvinthông côngích .............................................................................................................. 73 2.2.2.3.Duytrìñimtruynhpñinthoicôngcng,Internet....................... 73 2.2.2.4.Htrlpñt,hòamngthuêbaomisdngñinthoicñnh, Internet ............................................................................................................... 74 2.2.2.5.Htrdchvvinthôngbtbuc...................................................... 75 2.3.QUANHTÀICHÍNHCƠBNCAXÃHIHÓAVÀQUANHCÔNG TƯTRONGLĨNHVCVINTHÔNGCÔNGÍCH .............................................. 76 vi 2.3.1.Nidungtàichínhtrongxãhihóadchvvinthôngcôngích .......... 76 2.3.1.1.Xãhihóanguntàichínhthchinphcpdchvvinthông côngíchtiVitNam ........................................................................................ 76 2.3.1.2.Xãhihóavicsdngnguntàichínhtrongphcpdchvvin thôngcôngíchtiVitNam.............................................................................. 77 2.3.2.Thctrnggiipháptàichínhthchinxãhihóadchvvinthông côngích .................................................................................................................. 78 2.3.2.1.Khochhóanguntàitr.................................................................. 78 2.3.2.2.Khochdàihntronggiaokhochvàñthàngcungcpdchv vinthôngcôngích............................................................................................ 78 2.3.3.Hnchvànguyênnhân ............................................................................ 79 2.3.3.1.Nhnghnch ..................................................................................... 79 2.3.3.2.Nguyênnhân......................................................................................... 80 2.4.KHONGCÁCHSVÀNHUCUDCHVVINTHÔNGCÔNGÍCH. 81 2.4.1.Khongcáchs............................................................................................ 81 2.4.2.Khongcáchsvànhucutàichínhtăngthêm...................................... 81 Chương3XÂYDNGMÔHÌNHðÁNHGIÁCÁCGIIPHÁPTÀICHÍNH THCHINXÃHIHÓADVVTCI....................................................................... 83 3.1.THMðNHNHNGGIAIðONNGHIÊNCU....................................... 83 3.2.THITKNGHIÊNCUCALUNÁN ..................................................... 84 3.2.1.Môhìnhdbáokhongcáchsvàkhehtàichính .............................. 84 3.2.2.Môhìnhñánhgiátácñngcañutưvinthông .................................. 85 3.2.3.Môhìnhtàichínhdántheocácquanñimkhácnhau ........................ 85 3.3.XÁCðNHBIN,PHIUðIUTRAVÀMÔHÌNHPHÂNTÍCH............... 87 3.3.1.Binñolưngvàthuthpsliu .............................................................. 87 3.3.1.1.Bintrongmôhìnhdbáokhongcáchsvàkhehtàichính....... 87 3.3.1.2.Bintrongmôhìnhñánhgiátácñngcañutưvinthông........... 88 3.3.1.3.Bintrongmôhìnhtàichínhdántheocácquanñimkhácnhau. 88 3.3.2.Môhìnhphântích....................................................................................... 88 3.3.2.1.Môhìnhdbáokhongcáchsvàkhehtàichính......................... 88 3.3.2.2.Môhìnhñánhgíatácñngcañutưvinthông ............................. 89 3.3.2.3.Môhìnhtàichínhdántheocácquanñimkhácnhau................... 89 3.3.2.4.Môhìnhphântíchchínhsách ............................................................. 95 3.3.3.CácgithuytcnkimchngtrongLunán........................................ 96 vii 3.4.THUTHPSLIU.......................................................................................... 97 3.4.1.Sliusncó ............................................................................................... 97 3.4.1.1.SliuvGDPvànguntàiliu. ........................................................ 97 3.4.1.2.Sliuvdânsvànguntàiliu....................................................... 97 3.4.1.3.Sliuvdoanhthuvàñutưchovinthông ................................... 98 3.4.1.4.Sliuvthuêbaovinthông.............................................................. 98 3.4.1.5.Sliuvdánmôphng ................................................................. 100 3.4.2.Sliukhôngcótrongniêmgiámthngkê............................................ 100 3.4.2.1.Sliuñiutravthctrngthuêbaovinthôngvàkhongcáchs caQuDchvvinthôngcôngíchVitNamgiaiñon2005–2006:...... 100 3.4.2.2.Sliutquyttoánkinhphíhtrgiaiñon2005–2008............ 100 3.5.PHÂNTÍCHSLIU...................................................................................... 100 3.5.1.Nhnxétchung.......................................................................................... 100 3.5.2.Thngkêmôt.......................................................................................... 101 3.5.3.Phântíchhaibin ..................................................................................... 101 3.5.4.Hiquybi ................................................................................................ 102 3.5.5.Môhìnhtàichínhñưcsdng.............................................................. 102 Chương4PHÂNTÍCHGIIPHÁPTÀICHÍNHTHCHINXÃHIHÓA DVVTCITIVITNAM ......................................................................................... 103 4.1.QUANHGIAPHÂNTÍCHSLIUVIðITƯNGNGHIÊNCU, CÂUHINGHIÊNCUVÀGITHUYTNGHIÊNCU.............................. 103 4.1.1.Phântíchtrêncơstngcu(môhình1).............................................. 103 4.1.2.Phântíchmôhìnhquntrkhehtàichính(môhình2)..................... 103 4.1.3.Phântíchtàichínhdáncôngtư(môhình3)....................................... 104 4.1.4.Miquanhgiacácmôhìnhphântích................................................ 105 4.1.5.Miquanhktquphântíchvicâuhi,ñitưngnghiêncuvàgi thuyt.................................................................................................................... 105 4.1.5.1.Ktquphântíchmôhình1.............................................................. 106 4.1.5.2.Ktquphântíchmôhình2.............................................................. 106 4.1.5.3.Ktquphântíchmôhình3.............................................................. 106 4.1.5.4.Ktquphântíchmôhình4.............................................................. 107 4.2.PHÁCHAGIIPHÁPCALUNÁN ...................................................... 107 4.3.NHÓMGIIPHÁPCƠBNCALUNÁNVÀQUANHVIPHÂN TÍCHDLIU........................................................................................................ 108 4.3.1.Giipháptàichínhcông ........................................................................... 108 viii 4.3.3.1.Nângcaohiuquchươngtrình74/2005/QðCPñnnăm2010. .. 108
Luận văn liên quan