Luận án Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động Khoa học và công nghệ trong các trường Đại học ở Việt Nam

Nghiên cứu khoa học là một trong hai chức năng cơ bản của các tr-ờng đại học: chức năng đào tạo nguồn nhân lực và chức năng nghiên cứu khoa học. Trong những năm đổi mới, cùng với những thành tựu trong đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của các tr-ờng đại học trong cả n-ớc đ< đ-ợc đẩy mạnh và có những tiến bộ rõ nét, đ-ợc triển khai trên tất cả các h-ớng từ nghiên cứu khoa học giáo dục, nghiên cứu phục vụ xây dựng đ-ờng lối chính sách phát triển đất n-ớc, nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ, nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên, khoa học x< hội, đến các hoạt động chuyển giao công nghệ vào sản xuất, đời sống, các hoạt động t- vấn, dịch vụ KH&CN. Tuy nhiên, lĩnh vực hoạt động KH&CN trong các tr-ờng đại học vẫn đang còn nhiều nhiều hạn chế, tiềm lực KH&CN ch-a đ-ợc huy động một cách đầy đủ, hoạt động KH&CN ch-a phát huy hết nănglực đội ngũ cán bộ khoa học và nghiên cứu đông đảo trong các tr-ờng đại học n-ớc ta. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này, trong đó đặc biệt phải kể đến là cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các tr-ờng đại học còn nhiều bất cập, việc tạo lập, phân phối và nhất là việc sử dụng các nguồn đầu t- tài chính cho KH&CN còn nhiều yếu kém. Điều đó làm cho hoạt động KH&CN trong các tr-ờng đại học ch-a t-ơng xứng với vị trí, ch-a t-ơng xứng với tiềm lực của nhà tr -ờng, đội ngũ cán bộ KH&CN đông đảo có trình độ cao ch-a đ-ợc khai thác, sử dụng t riệt để để tạo ra sản phẩm nghiên cứu chất l-ợng cao phục vụ sự phát triển kinh tế x< hội của đất n-ớc. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN trong các tr-ờng đại học ở Việt Namcó ý nghĩa thiết thực cả về lý luận và thực tiễn.

pdf219 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1614 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động hoàn thiện cơ chế tài chính đối với hoạt động Khoa học và công nghệ trong các trường Đại học ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộgiáodụcvđotạo Tr−ờngđạihọckinhtếquốcdân hồ thị hải yến honthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộnghonthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộnghonthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộng Khoahọcvcôngnghệtrongcáctr−ờngKhoahọcvcôngnghệtrongcáctr−ờng ĐạihọcởViệtNamĐạihọcởViệtNam Luậnántiếnsỹkinhtế HNội,2008 2 Bộgiáodụcvđotạo Tr−ờngđạihọckinhtếquốcdân hồ thị hải yến honthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộnghonthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộnghonthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộng KhoahọcvcôngnghệtrKhoahọcvcôngnghệtrongcáctr−ờngKhoahọcvcôngnghệtr ongcáctr−ờngongcáctr−ờng ĐạihọcởViệtNamĐạihọcởViệtNam Chuyênngnh:Kinhtếhọc(Kinhtếvĩmô) Msố:62.31.03.01 Luậnántiếnsỹkinhtế Ng−ờih−ớngdẫnkhoahọc: H−ớngdẫn1:PGS.TS.NguyễnVănCông H−ớngdẫn2:PGS.TS.HongYến HNội,2008 3 Lờicamđoan Tôixincamđoanđâylcôngtrìnhnghiêncứucủariêngtôi.Cácsốliệu,kết quảnghiêncứutrongluậnánltrungthựcvch−atừngđ−ợccôngbốtrong bấtkỳcôngtrìnhkhoahọcnokhác. Tácgiảluậnán HồthịHảiYến 4 Mụclục Trang Lời cam đoan 1 Mục lục 2 Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt 5 Danh mục các biểu 6 Danh mục các hình vẽ, đồ thị 7 Phần mở đầu 8 CHƯƠNGI:NHữNGVấNĐềchungvềcơchếTICHíNHĐốIVớIHOạT 14 ĐộNGKHOAHọCVCÔNGNGHệtrongcáctr−ờngđạihọc 1.1.Đặcđiểmvnộidungcơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoahọc 14 vcôngnghệtrongcáctr−ờngđạihọc 1.1.1.Đặcđiểmcủahoạtđộngkhoahọcvcôngnghệtrongcáctr−ờng 14 đạihọc. 1.1.2.Titrợchohoạtđộngkhoahọcvcôngnghệvbảnchấtcủacơchếti 25 chínhđốivớihoạtđộngkhoahọcvcôngnghệtrongtr−ờngđạihọc 1.1.3.Nộidungcơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoahọcvcôngnghệ 43 trongcáctr−ờngđạihọc 1.1.4.Tầmquantrọngcủacơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoahọcv 50 côngnghệtrongcáctr−ờngđạihọc 1.2.Kinhnghiệmquốctếvềcơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoahọc 57 vcôngnghệtrongcáctr−ờngđạihọc. Ch−ơngII:Thựctrạngcơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoa 69 họcvcôngnghệtrongcáctr−ờngđạihọcởn−ớctahiệnnay 2.1.Thựctrạngcơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoahọcvcông 69 nghệtrongcáctr−ờngđạihọcởn−ớcta 5 2.1.1. Khái quát các chủ tr−ơng, chính sách của Nh n−ớc có liên quan 69 đến cơ chế ti chính đối với hoạt động khoa học v công nghệ trongcáctr−ờngđạihọcởn−ớctanhữngnămđổimới 2.1.2. Thực trạng cơ chế ti chính đối với hoạt động khoa học v công 75 nghệtrongcáctr−ờngđạihọc. 2.2.Đánhgiávềcơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoahọcvcông 89 nghệtrongcáctr−ờngđạihọchiệnnay 2.2.1.Nhữngthnhtựuchủyếu. 89 2.2.2.Nhữnghạnchếcủacơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoahọcv 109 côngnghệtrongcáctr−ờngđạihọc. 2.2.3.Nguyênnhânchủyếucủanhữnghạnchế 111 Ch−ơng III: Ph−ơng h−ớng v giải pháp hon thiện cơ chế127 tichínhđốivớihoạtđộngkhoahọcvcôngnghệtrongcác tr−ờngđạihọcởViệtNamthờigiantới 3.1.Ph−ơngh−ớnghonthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoa 127 họcvcôngnghệtrongcáctr−ờngđạihọcởViệtNamnhữngnămtới 3.1.1.Bốicảnhquốctếvtrongn−ớctácđộngđếnph−ơngh−ớnghon 127 thiện cơ chế ti chính đối với hoạt động khoa học v công nghệ trongcáctr−ờngđạihọcn−ớcta. 3.1.2. Những yêu cầu của việc hon thiện cơ chế ti chính đối với hoạt 132 độngkhoahọcvcôngnghệtrongcáctr−ờngđạihọc 3.1.3.Ph−ơngh−ớnghonthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoa 140 họcvcôngnghệtrongcáctr−ờngđạihọcViệtNam 3.2.Giảipháphonthiệncơchếtichínhđốivớihoạtđộngkhoahọc 145 vcôngnghệtrongcáctr−ờngđạihọcViệtNamnhữngnămtới 3.2.1.Nhómgiảipháptăngc−ờnghuyđộngnguồntichínhđốivớihoạt 145 độngkhoahọcvcôngnghệtrongcáctr−ờngđạihọc 6 3.2.2.Nhómgiảiphápsửdụngcóhiệuquảnguồntichínhtừngânsách 160 nh n−ớc đối với hoạt động khoa học v công nghệ trong các tr−ờngđạihọc. 3.2.3.Nhómgiảipháptăngc−ờngmốiquanhệchặtchẽgiữaNhtr−ờng 171 (ng−ờinghiêncứu),nguờisửdụngvNhn−ớctronghuyđộngv sửdụngnguồntichínhđốivớihoạtđộngkhoahọcvcôngnghệ Kết luận 182 Danh mục công trình của tác giả 184 Tài liệu tham khảo 185 Phụ lục 192 1.Kinhnghiệmcủamộtsốn−ớcvềcơchếtichínhchokhoahọcv 193 côngnghệtrongcáctr−ờngđạihọc 2.Sốliệuvềtichínhchohoạtđộngkhoahọcvcôngnghệgiaiđoạn 214 20012005 của 10 tr−ờng đại học trọng điểm do Bộ Giáo dục v Đo tạo quảnlý 3. Số liệu về ti chính giai đoạn 20012005 của 10 tr−ờng đại học 215 trọngđiểmdoBộGiáodụcvĐotạoquảnlý 4. Số liệu về đo tạo sau đại học v đội ngũ cán bộ khoa học các 217 tr−ờngđạihọcViệtNam. 7 Danhmụccáckýhiệu,cácchữviếttắt ĐH&CĐ ĐạihọcvCaođẳng ĐTPT Đầut−pháttriển CGCN Chuyểngiaocôngnghệ CNH Côngnghiệphoá CNTT Côngnghệthôngtin CP Chínhphủ GD&ĐT GiáodụcvĐotạo HĐH Hiệnđạihoá HTQT Hợptácquốctế KĐT Khudôthị KCN Khucôngnghiệp KH&CN Khoahọcvcôngnghệ KHKT Khoahọckỹthuật KHTN Khoahọctựnhiên KHXH Khoahọcxhội KHXH&NV Khoahọcxhộivnhânvăn NĐ Nghịđịnh NCCB Nghiêncứucơbản NCKH Nghiêncứukhoahọc NSNN NgânsáchNhn−ớc NSTW NgânsáchTrung−ơng SHCN Sởhữucôngnghiệp SNKH Sựnghiệpkhoahọc XDCB Xâydựngcơbản XHCN Xhộichủnghĩa 8 DanhmụccácBiểu Trang Biểu1:Đầut−choKH&CNcủamộtsốn−ớctrênthếgiới 58 Biểu2:TỷlệthựchiệnkinhphínghiêncứuKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọcởmột 60 sốn−ớctrênthếgiớinăm2002 Biểu3:CơcấuhuyđộngcácnguồntichínhchohoạtđộngKH&CNgiaiđoạn 79 20012005 trongcáctr−ờngđạihọc Biểu4:TichínhtừNSNNcấptrựctiếpchohoạtđộngKH&CNgiaiđoạn1996– 80 2005chocácđơnvịtrựcthuộcBộGD&ĐT Biểu5:CơcấusửdụngtichínhchohoạtđộngKH&CNgiaiđoạn1996–2000v2001 82 2005trongcácđơnvịtrựcthuộcBộGD&ĐT Biểu6:Sốkinhphívđềtitừcácch−ơngtrìnhKCvKXgiaiđoạn20012005do 84 cácđơnvịtrựcthuộcBộGD&ĐTthựchiện Biểu7:SốkinhphívnhiệmvụhợptácquốctếvềKHCNtheoNghịđịnhth−giai 86 đoạn20012005docáccáctr−ờngđạihọctrựcthuộcBộGD&ĐTthựchiện Biểu8:Sốl−ợng,cơcấuvkinhphícácđềticấpBộgiaiđoạn20012005 87 docácđơnvịtrựcthuộcBộGD&ĐTthựchiện Biểu9:Cácdựánđầut−tăngc−ờngnănglựcnghiêncứugiaiđoạn20012005 89 (tăngc−ờngthiếtbị)vsửachữa,xâydựngnhỏcáctổchứcKH&CN Biểu10:Sốl−ợngđềticáccấpgiaiđoạn20012005docáctr−ờngđạihọcvcao 92 đẳngkhốinônglâmythựchiện Biểu11:Sốl−ợngđềticáccấpgiaiđoạn20012005docáctr−ờngđạihọckhối 109 kinhtếthựchiện Biểu12:NSNNđầut−choKH&CNcủacácđơnvịtrựcthuộcBộGD&ĐT 110 Biểu13:Phânbổkinhphísựnghiệpkhoahọcgiaiđoạn20012005 115 Biểu14:NSNNcấpchobiênsoạnch−ơngtrình,giáotrình 118 Biểu15:Sốl−ợngvkinhphíđotạosauđạihọc 119 9 Danhmụccáchìnhvẽ,đồthị Trang Hình1:Quátrìnhsảnxuấtcácsảnphẩmkhoahọc 15 Hình2:Sựphổbiếncôngnghệvsảnl−ợngtối−uđốivớixhội. 30 Hình3:Cácmốiquanhệtronghoạtđộngnghiêncứukhoahọcởcáctr−ờngđạihọc 34 Hình4:Môhìnhvậnđộngnguồntichínhhainhântố 42 Hình5:Môhìnhvậnđộngtichínhbanhântố 43 Hình6:Đầut−chokhoahọcvcôngnghệ 72 Hình7:Tỷlệđầut−chokhoahọcvcôngnghệsovớichiNSNN 72 Hình8:Sốkinhphívđềti,dựánsảnxuấtthửnghiệmđộclậpcấpNhn−ớcgiai 84 đoạn20012005docácđơnvịtrựcthuộcBộGD&ĐTthựchiện Hình9:Sốkinhphívnhiệmvụnghiêncứucơbảntrongcáctr−ờngđạihọctrực 85 thuộcBộGD&ĐTgiaiđoạn20012005 Hình10:SốkinhphívdựánsảnxuấtthửnghiệmcấpBộcủacácđơnvịtrực 88 thuộcBộGD&ĐTthựchiệngiaiđoạn20012005 10 Phầnmởđầu 1. Tínhcấpthiếtcủađềti Nghiêncứukhoahọclmộttronghaichứcnăngcơbảncủacáctr−ờng đạihọc:chứcnăngđotạonguồnnhânlựcvchứcnăngnghiêncứukhoa học.Trongnhữngnămđổimới,cùngvớinhữngthnhtựutrongđotạo,hoạt độngkhoahọcvcôngnghệ(KH&CN)củacáctr−ờngđạihọctrongcản−ớc đđ−ợcđẩymạnhvcónhữngtiếnbộrõnét,đ−ợctriểnkhaitrêntấtcảcác h−ớngtừnghiêncứukhoahọcgiáodục,nghiêncứuphụcvụxâydựngđ−ờng lốichínhsáchpháttriểnđấtn−ớc,nghiêncứuứngdụngvpháttriểncông nghệ,nghiêncứucơbảntrongkhoahọctựnhiên,khoahọcxhội,đếncác hoạtđộngchuyểngiaocôngnghệvosảnxuất,đờisống,cáchoạtđộngt− vấn,dịchvụKH&CN. Tuynhiên,lĩnhvựchoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọcvẫn đangcònnhiềunhiềuhạnchế,tiềmlựcKH&CNch−ađ−ợchuyđộngmột cáchđầyđủ,hoạtđộngKH&CNch−apháthuyhếtnănglựcđộingũcánbộ khoahọcvnghiêncứuđôngđảotrongcáctr−ờngđạihọcn−ớcta. Cónhiềunguyênnhângâyratìnhtrạngny,trongđóđặcbiệtphảikể đếnlcơchếtichínhđốivớihoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc cònnhiềubấtcập,việctạolập,phânphốivnhấtlviệcsửdụngcácnguồn đầut−tichínhchoKH&CNcònnhiềuyếukém. ĐiềuđólmchohoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọcch−at−ơngxứng vớivịtrí,ch−at−ơngxứngvớitiềmlựccủanhtr−ờng,độingũcánbộKH&CNđông đảocótrìnhđộcaoch−ađ−ợckhaithác,sửdụngtriệtđểđểtạorasảnphẩmnghiên cứuchấtl−ợngcaophụcvụsựpháttriểnkinhtếxhộicủađấtn−ớc. Vìvậy,việcnghiêncứuvấnđề Honthiệncơchếtichínhđốivới hoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọcởViệtNam cóýnghĩathiết thựccảvềlýluậnvthựctiễn. 11 2.Tổngquancáccôngtrìnhnghiêncứucóliênquanđếnluậnán Vấn đề ti chính đối với hoạt động KH&CN nói chung, trong các tr−ờngđạihọcnóiriêngđđ−ợctrìnhbytrongnhiềucôngtrìnhnghiêncứu trênthếgiớivmộtsốcôngtrìnhnghiêncứucủaViệtNam. Trênphạmvithếgiới,nhiềucôngtrìnhtrongnghiêncứugiáodụcđạihọcđ đềcậptớivấnđềny. NổibậtltrongcuốnKhoahọcvcôngnghệthếgiớinhững nămđầuthếkỷXXIdoTrungtâmthôngtinkhoahọcvcôngnghệthuộcBộ KH&CNxuấtbảnnăm2006”[22]đkháiquátkháchitiếtkinhnghiệmcácn−ớc vềđầut−choKH&CNnóichung,đầut−tichínhchoKH&CNtrongcáctr−ờng đạihọcnóiriêng.Trongcuốnsáchny,cáctácgiảđchỉrakinhnghiệmcủanhiều n−ớctrênthếgiớinh−Mỹ,Canada,CộnghoLiênbangĐức,AnhQuốc,Italia, Hungary,Trungquốc,NhậtBản,Singapore,ĐiLoan,TháiLan,Indonesia,...tiến hnhđầut−tichínhchohoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc.Cuốnsách đchỉrõ,nhậnthứcquanniệmvềvaitròcủahoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờng đạihọcvtầmquantrọngcủanguồnlựctichínhđầut−choKH&CNtrongcác tr−ờngđạihọc;đchỉracơcấunguồnđầut−tichínhđốivớihoạtđộngKH&CN trongcáctr−ờngđạihọc,trìnhbycácnhữnghìnhthức,biệnphápthựchiệnđầut− tichínhchoKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc.(XemPhụlục1) Ngoira,chínhsáchtichínhchoKH&CNcònđ−ợcnhiềutácgiảkhácđề cậpđếntrongcácnghiêncứuvềgiáodụcđạihọc,chẳnghạntrongcuốnChất l−ợnggiáodụcđạihọclgì?(GreenD.1994[81]),Báocáocảicáchtoncầuvề ti chính v quản lý đối với giáo dục đại học (Johnstone, 1998 [82]), cuốn Nghiêncứusosánhcácnềngiáodụcđạihọc:trithức,cáctr−ờngđạihọcvphát triển(PhilipG,Altbach[85]). ởn−ớcta,nhữngnămgầnđâycũngđcómộtsốcôngtrìnhnghiên cứuvềvấnđềtichínhcủanềnkinhtếcũngnh−chohoạtđộnggiáodụcv đotạovhoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc.Cóthểnêulênmột 12 sốcôngtrìnhmởkhíacạnhnyhoặckhíacạnhkhácđđềcậpđếncơchế tichínhchoKH&CNnóichung,chocáctr−ờngđạihọcnóiriêng. Về bản chất của cơ chế ti chính cho KH&CN, trong đề ti cấp Bộ B2003.38.76TĐ: Honthiệncơchế,chínhsáchtichínhđốivớihoạtđộng KH&CNtrongcáctr−ờngđạihọcViệtNam doMaiNgọcC−ờngchủtrìđ viết: CơchếchínhsáchtichínhđốivớihoạtđộngKH&CNbaogồmcơchế chính sách huy động, sử dụng v quản lý các nguồn ti chính đầu t− cho KH&CN. [2815] TrongđềtiB2005.38.125: Honthiệncơchếquảnlýtichínhđốivới cáctr−ờngđạihọccônglậpởViệtNam doVũDuyHochủtrì,cũngchỉrõ “Cơchếquảnlýtichínhđ−ợchiểultổngthểcácph−ơngpháp,hìnhthứcv côngcụđ−ợcvậndụngđểquảnlýhoạtđộngtichínhcủamộtđơnvịtrong nhữngđiềukiệncụthểnhằmđạtđ−ợcnhữngmụctiêunhấtđịnh. [49tr.10] Cáccôngtrìnhnghiêncứutrêncũngđđềcậpđếnnguồntichínhcho KH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc.Trong đềticấpBộB2003.38.76TĐviết: Cónhiềucáchphânloạinguồntichínhđầut−choKH&CN. Trongđềti ny, các nguồn ti chính đầu t− cho KH&CN đ−ợc chia thnh hai nguồn : Nguồntừngânsách nh n−ớc; Nguồnngoingânsách nhn−ớc. Tác giả cũngđlmrõvịtrí,vaitrò,cơcấunộidung,cácnhântốảnhh−ởngđến nguồnđầut−tichínhchoKH&CN.[28tr.1627] Ngoira,vấnđềcơchếtichínhchoKH&CNnóichung,trongcác tr−ờngđạihọcnóiriêngcònđ−ợcđềcậptớitrongmộtsốcôngtrình,biviết khácnh−:KỷyếuHộithảokhoahọc Tichínhvớiviệcpháttriểnkhoahọc côngnghệ, củaHọcviệnTichính,HNội3/2003; Đổimớiquảnlýtichính từngânsáchNhn−ớcđốivớihoạtđộngkhoahọcvcôngnghệ ,MaiNgọc C−ờng,KỷyếuHộithảokhoahọcdoKiểmtoánNhn−ớcBộKhoahọcv Công nghệ tổ chức, H Nội, tháng 8/2006; Về cơ chế quản lý ti chính 13 ch−ơngtrìnhKH&CNtrọngđiểmcấpnhn−ớcgiaiđoạn5năm20012005 , NguyễnTr−ờngGiang,TạpchíKiểmtoán,sốtháng9/2006; Thôngt−liên tịchsố93/2006/TTL/BTCBKHCN:Tựchủhơntrongviệcsửdụngdựtoán kinhphícủađềti,dựán. NguyễnMinhHo,TạpchíHoạtđộngkhoahọc, sốtháng11/2006, ChichoKH&CN:Hiệuquảkhó"đongđếm" MinhNguyệt T/cHoạtđộngkhoahọc,sốtháng9/2006; Nghiêncứuhìnhthnhvcơchế hoạtđộngcủahệthốngcácquỹhỗtrợtichínhchohoạtđộngkhoahọcv côngnghệởViệtNam ,NguyễnDanhSơn,ĐềtinghiêncứucấpBộ; Đổimới chínhsáchtichínhđốivớiKH&CN ,NguyễnThịAnhTh−,T/cHoạtđộng khoahọc,sốtháng3/2006; Quảnlý,cấpphát,thanhtoánkinhphísựnghiệp khoahọcgiaiđoạn20012005,nhữngbấtcậpvkiếnnghị, TrầnXuânTrí, TạpchíKiểmtoán,tháng9/2006;... Nhìnchung,cáccôngtrìnhtrênchủyếumớiphântíchcơchếtichính cho KH&CN nói chung. Ngay cả các công trình nghiên cứu về cơ chế ti chính cho KH&CN trong các tr−ờng đại học cũng ch−a lm rõ đ−ợc đặc điểm,nộidungcủacơchếtichínhchoKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc trênph−ơngdiệnhuyđộngnguồnvsửdụngnguồntichínhchohoạtđộng KH&CNcủakhuvựcny.Điềunydẫnđếnthiếunhữngluậncứkhoahọc choviệcđổimớicơchếtichínhnhằmđẩymạnhhoạtđộngKH&CNtrong cáctr−ờngđạihọcởn−ớcta. 3. Mụctiêu Hệthốnghóanhữngvấnđềlýluậnvkinhnghiệmquốctếvềcơchế tichínhđốivớihoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc. LmrõthựctrạngcơchếtichínhđốivớihoạtđộngKH&CNtrong cáctr−ờngđạihọcởViệtNamhiệnnay,chỉranhữngthnhtựu,hạnchếv nguyênnhânhạnchếcủacơchếtichínhđốivớihoạtđộngKH&CNởcác tr−ờngđạihọcn−ớcta. 14 Đềxuấtcácph−ơngh−ớngvgiảipháptiếptụchonthiệncơchếti chính nhằm thúc đẩy hoạt động KH&CN trong các tr−ờng đại học ở Việt Namtrongthờigiantới. 4. Đốit−ợngvphạmvinghiêncứu . Đốit−ợngnghiêncứucủaluậnánlcơchếtichínhđốivớihoạtđộng KH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc.Tuynhiên,cơchếtichínhcóphạmvi rộng.Luậnánchỉđềcậpđếnvấnđềhuyđộngvsửdụngnguồntichínhcho hoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọc. Hệthốngcáctr−ờngđạihọcViệtNamhiệnnaycócáctr−ờngcônglập vcáctr−ờngngoicônglập;cáctr−ờngdoBộGiáodụcvĐotạoquảnlý vcáctr−ờngthuộccácbộngnhkhác.Dohạnchếvềdữliệu,luậnánchủ yếukhảosáthoạtđộngKH&CNtrongcáctr−ờngđạihọccônglập,tr−ớchết lcáctr−ờngdoBộGiáodụcvĐotạoquảnlý. Trongđiềukiệnchuyểnsangcơchếthịtr−ờng,nguồntichínhcũng đ−ợcđadạnghoá,baogồmnguồntừNgânsáchnhn−ớc(NSNN)vnguồn ngoiNSNN.Trongđiềukiệnn−ớcta,nguồntichínhngoiNSNNch−alớn. Thêmnữa,theohệthốngsốliệubáocáohiệnnay,cáctr−ờngđạihọcViệt NamphânchiatheonguồntichínhtrựctiếptừNSNNvcácnguồnkhác. Trongcácnguồnkhác,cócácnguồntichínhtừhợpđồngvớicáctỉnh,thnh phố,bộngnh,...vềcơbảncũngltừNSNN,nguồntichínhngoiNSNN thựctế ch−anhiều. Vì thếkhi đề cậptới ViệtNam, luận án sẽ chia thnh nguồntừNSNNcấptrựctiếpvnguồntichínhkhác.Trongluậnán,tácgiả chútrọngvềnguồntừNSNNcấpchocácch−ơngtrình,đềtidựáncáccấp củacáctr−ờngđạihọctrựcthuộcBộGiáodụcvĐotạo. Vềmặtthờigian,luậnánchỉxemxéthoạtđộngKH&CNgiaiđoạnsau đổimới,vớisựnhấnmạnhvogiaiđoạn19962005. 5.Ph−ơngphápnghiêncứu Bên cạnh các ph−ơng pháp nghiên cứu truyền thốngnh−ph−ơng pháp duyvậtbiệnchứng,duyvậtlịchsử,ph−ơngphápphântíchvtổnghợp,ph−ơng 15 phápthốngkê,sosánh,đốichiếu,...đềtisửdụngph−ơngphápphỏngvấnxiný kiếnchuyêngiađểrútrakếtluậnchocácvấnđềnghiêncứu. Đểchoviệcsosánhchuỗisốliệuthờigiancóýnghĩa,tácgiảđchuyển tấtcảcácbiếndanhnghĩa(tínhbằngtiềntheogiáhiệnhnh)thnhcácbiếnthực tế(tínhtheogiácủanămcơsở)trêncơsởchiếtkhấutheochỉsốđiềuchỉnhGDP 1. ĐểphântíchthựctrạngchínhsáchtichínhđốivớihoạtđộngKH&CN trongcáctr−ờngđạihọccônglậptừkhiđổimớiđếnnay,luậnánsẽthuthập thôngtinvsửdụngsốliệutừcáccuộcđiềutrakhảosát,cáctiliệuthốngkê ViệtNam,sốliệucủaBộGiáodụcvĐotạo,BộKhoahọcvCôngnghệ,... 6.Kếtcấuluậnán Ngoi phần mở đầu, kết luận, các phụ lục, danh mục ti liệu tham khảo,cáccôngtrìnhđcôngbốcóliênquanđếnvấnđềnghiêncứucủatác giả,luậnánđ−ợckếtcấuthnh3ch−ơng. Ch−ơngI:Nhữngvấnđềchungvềcơchếtichínhđốivớihoạtđộng k
Luận văn liên quan