Luận án Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc các Tổng công ty xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay

Cùng với công cuộc ñổi mới nền kinh tế, các Tổng công ty xây dựng (TCTXD) ở Việt nam ñã trưởng thành và phát triển lớn mạnh. Từ khi thành lập theo quyết ñịnh số 90, 91/TTg ngày 7 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và việc thí ñiểm thành lập tập ñoàn kinh doanh ñến nay các TCT 90,91ñã chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng phù hợp hơn với cơ chế thị trường và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Sự tham gia của Việt nam trong các tổ chức kinh tế khu vực và thế giới như ASEAN, APEC, WTO là cơ hội thuận lợi nhưngcũng là thách thức ñối với mỗi doanh nghiệp trong quá trình cạnh tranh ñể tồn tại và phát triển. Cơ chế chính sách của Việt nam ñã có những thay ñổi theo hướng cởi mở, tích cực, tiếp cận và dần ñạt tới chuẩn mực quốc tế. Các TCTXD ở Việt nam cũng không nằm ngoài xu thế ñó. Sự phân cấp trong quản lý ñầu tư, sự chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng, sự hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giớiñòi hỏi các TCTXD cần có những ñịnh hướng, chiến lược dài hạn ñể phát triển. Quy trình lập, thẩm ñịnh và phê duyệt dự án ñầu tư có vai trò quan trọng trong việc biến những ý ñịnh ñầu tư trở thành hiện thực. Hiệu quả của dự án ñầu tư sẽ ñược ñảm bảo nếu như quản lý tốt quy trình này trong ñó có thẩm ñịnh và phê duyệt dự án ñầu tư. Với sự lớn mạnh của mình, các TCTXD ñã chuyển từ vai trò nhà thầu sang vai trò chủ ñầu tư. Trong vai trò mới, các doanh nghiệp phải tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong việc huy ñộng và sử dụng vốn, trong việc ra quyết ñịnh ñầu tư, trong việc ñảm bảo hiệu quả dự án, bảo toàn và phát triển vốn của doanh nghiệp. Việc ban hành và ñi vào thực hiện các Luật có liênquan trực tiếp ñến hoạt ñộng quản lý ñầu tư và xây dựng ở Việt nam thời gian qua như Luật Xây dựng (2003), Luật ðầu tư (2005) và Luật Doanh nghiệp (2005) và các luật khác ñã hoàn thiện và khắc phục những hạn chế khi thực hiện theocơ chế cũ. Các doanh nghiệp 2 ñược trao quyền tự chủ trong mọi hoạt ñộng, quản lývà thực hiện theo ñúng những quy ñịnh của pháp luật. Trong quản lý hoạt ñộng ñầutư, các TCTXD, các công ty thành viên ñược quyền tự tổ chức thẩm ñịnh dự án vàquyết ñịnh ñầu tư ñối với các dự án sử dụng vốn ñầu tư phát triển của doanh nghiệp. Trong bối cảnh có nhiều thay ñổi, công tác thẩm ñịnh dự án ñầu tư ở doanh nghiệpbên cạnh những kết qủa ñạt ñược cũng còn nhiều tồn tại. Những hạn chế trong công tác thẩm ñịnh dự án ñầu tư ở các TCTXD là một trong những nguyên nhân làm cho quá trình triển khai thực hiện dự án không ñem lại hiệu quả. Nhận thức chưa ñầy ñủ về vai trò của công tác thẩm ñịnh dự án ở doanh nghiệp, sự phối hợp chưa nhịp nhàng và hiệu quả trong tổ chức thẩm ñịnh dự án, trình ñộ cán bộ chưa ñáp ứng ñược yêu cầu ñặt ra, lượng thông tin cần thiết phục vụ cho phân tích, ñánh giádự án chưa ñủ và ñảm bảo ñộ tin cậy. tất cả những hạn chế này là những nguyên nhân ảnh hưởng ñến chất lượng thẩm ñịnh dự án, dẫn ñến những quyết ñịnh ñầu tư sai lầm, không ñúng, không xuất phát từ nhu cầu của thị trường. Do vậy, việc nghiên cứu, tìm hiểu về công tác thẩm ñịnh dự án ñầu tư của các TCTXD trên phương diện khoa học và thực tiễn là rấtcần thiết ñặc biệt trong bối cảnh chuyển ñổi mô hình hoạt ñộng, sự phân cấp mạnhhơn trong quản lý hoạt ñộng ñầu tư và xây dựng tại các TCTXD ở Việt nam thời gian qua. Trên phương diện lý luận, những năm gần ñây, công tác thẩm ñịnh dự án ñầu tư tuy ñã ñược một số tác giả nghiên cứu nhưng chủ yếu ñề cập ở góc ñộ ngành (công tác thẩm ñịnh dự án trong một ngành) hoặc một khía cạnh (thẩm ñịnh tài chính) mà chưa ñề cập cụ thể ñến doanh nghiệp ñặc biệt là ở cấp ñộ TCT. Xuất phát từ tầm quan trọng của việc nghiên cứu công tác thẩm ñịnh dự án ñầu tư thuộc các TCTXD ở Việt nam và từ yêu cầu hoàn thiện hơn lý luận về thẩm ñịnh dự án ñầu tư, tác giả chọn ñề tài: Hoàn thiện công tác thẩm ñịnh dự án ñầu tư thuộc các Tổng công ty xây dựng trong ñiều kiện phân cấp quản lý ñầu tư hiện nay ñể nghiên cứu,

pdf189 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1677 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư thuộc các Tổng công ty xây dựng trong điều kiện phân cấp quản lý đầu tư hiện nay, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LICMƠN Tácgixintrântrngcmơn cácthycôgiáoTrưngðihcKinh tqucdân,nhtlàcáccánb,gingviênBmônKinhtñutư,Vin ðàotoSauðihcñãgiúpñvàtoñiukinchotácgihoànthànhbn lunánnày.ðcbittácgixintrântrngcmơntpthgiáoviênhưng dnPGS.TSNguynBchNguyt,TSCaoVănBnñãhtlòngngh vàhưngdntácgihoànthànhlunán. TácgicũngxintrântrngcmơnVThmñnhvàGiámsátñu tư,BKhochvàðutư,VKhochThngkê,BXâydng,các Phòngðutư,ThmñnhcacácTngcôngtyxâydng,cácVinnghiên cuñãquantâmgiúpñ,toñiukinthunlichotácgitrongcôngtác nghiêncu.Xintrânthànhcmơncáccánbthmñnhñãhtr,giúpñ tácgitrongvicthuthpthôngtin,tàiliuphcvcholunán. Xincmơnbnbè,ñngnghipvàgiañìnhñãgiúpñ,chiaskhó khănvàñngviêntácgitrongsutquátrìnhhctpvànghiêncuñ hoànthànhlunánnày. Xintrântrngcmơn! ii LICAMðOAN Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncu ñc lp ca bn thân vi s giúp ñ ca các giáo viên hưng dn. Nhng thông tin, d liu, s liu ñưaratronglunánñưctríchdnrõràng,ñyñ v ngun gc. Nhng s liu thu thp và tng hp cacánhânñmbotínhkháchquanvàtrungthc. Tácgi TrnThMaiHương iii MCLC MðU. ............................................................................................................................................. 1 CHƯƠNG1:CƠSLÝLUNVTHMðNHDÁNðUTƯTNGCÔNGTY XÂYDNGTRONG ðIUKINPHÂNCPQUNLÝðUTƯ. ............................... 8 1.1Phâncpqunlýñutưvàphâncpthmñnhdánñutưtrongnnkinhtth trưng........................................................................................................................................8 1.2ThmñnhdánñutưTngcôngtyxâydngtrongñiukinphâncpqunlý ñutư..................................................................................................................................... .31 CHƯƠNG2:THCTRNGCÔNGTÁCTHMðNHDÁNðUTƯCACÁC TNGCÔNGTYXÂYDNGTRCTHUCBXÂYDNGVITNAMTRONG ðIUKINPHÂNCPQUNLÝðUTƯ......................................................................... 45 2.1TngquanvcácTngcôngtyxâydngtrcthucBXâydngVitnam..... 45 2.2ThctrngcôngtácthmñnhdánñutưcacácTngcôngtyxâydngtrc thucBXâydnggiaiñon20012005........................................................................... 52 2.3ðánhgiáthctrngcôngtácthmñnhdánñutưcácTngcôngtyxâydng thigianqua.......................................................................................................................... 78 CHƯƠNG3:MTSGIIPHÁPHOÀNTHINCÔNGTÁCTHMðNHDÁN ðUTƯTHUCCÁCTNGCÔNGTYXÂYDNGVITNAMTRONGðIU KINPHÂNCPQUNLÝðUTƯ .......................................................................... 108 3.1XuhưngpháttrincacácTngcôngtyxâydngVitnamthigianti.....108 3.2HthngcácquanñimhoànthincôngtácthmñnhdánñutưcacácTng côngtyxâydngVitnamtrongñiukinphâncpqunlýñutư .......................115 3.3MtsgiipháphoànthincôngtácthmñnhdánñutưcacácTngcôngty xâydngVitnamtrongñiukinphâncpqunlýñutưvàchuynñimôhìnhhot ñng....................................................................................................................................117 KTLUN ............................................................................................................................................ 147 DANHMCTÀILIUTHAMKHO ...................................................................................... 150 DANHMCCÔNGTRÌNHNGHIÊNCUCATÁCGI PHLC iv DANHMCCÁCCHVITTT BC Báocáo BCðT Báocáoñutư BCNCTKT Báocáonghiêncutinkhthi BCNCKT Báocáonghiêncukhthi BCKTKTh Báocáokinht–Kthut CNHHðH CôngnghiphoáHinñihoá CP Chínhph DA Dán DAðT Dánñutư DNNN Doanhnghipnhànưc DNXD Doanhnghipxâydng HðQT Hiñngquntr NSNN NgânsáchNhànưc TCT Tngcôngty TCTNN TngcôngtyNhànưc TCTXD Tngcôngtyxâydng TCTXDNN Tngcôngtyxâydngnhànưc TGð TngGiámñc TT Thôngtư QLNN Qunlýnhànưc QLDA Qunlýdán v DANHMCCÁCBNG TênbngTrang Bng1.1 Chcnăngqunlývàmctiêuthmñnhdántheotngcpñ 18 Bng1.2 Yêucuvthmñnhdánñutưñivitngcpñqunlý 31 Bng1.3 NhngñcñimtronghotñngñutưpháttrincaTCTXD 34 Bng1.4 Nguyênnhânvàbinphápkhcphcnhngtntitrongthm 43 ñnhdánñutưTCTXD Bng2.1 SlưngcácTCTXDtrcthucBXâydng 56 Bng2.2 SlưngcácñơnvtrcthucBXâydngtinhànhthchin 47 cphnhoágiaiñon20012005 Bng2.3 KtquñtñưckhithchincphnhóacacácTCTXD 48 trcthucBXâydnggiaiñon20012005 Bng2.4 VnñutưthchincacácTCTXDtrcthucBXâydng 53 giaiñon20012005 Bng2.5 VnñutưpháttrinphântheolĩnhvccacácTCTXDthuc 55 BXâydnggiaiñon20012005(ngoàivnNSNN) Bng2.6 Cácdánñutưc acácTCTXDtrcthucBXâydng56 giaiñon20012005 Bng2.7 NidungthmñnhdánñutưTCTXDphântheonhómyu 70 t Bng2.8 Cácdánñutưñưctrinkhaithchintheolĩnhvccacác 81 TCTXDthucBXâydnggiaiñon20012005 Bng2.9 CácdánñutưkhônghiuqutheolĩnhvccácTCTXD 96 trcthucBXâydnggiaiñon2001–2005 Bng2.10 SdánphiñiuchnhcacácTCTXDtrcthucBXây 96 dngnăm2005 vi DANHMCCÁCSƠð,BIUð Tênsơñ,biuñ Trang Sơñ1.1 Quytrìnhtchcthmñnhdánñutư 21 Sơñ1.2 Miquanhgiacácchthtrongquátrìnhhình 35 thànhvàthchindánñutưxâydng Sơñ1.3 Nhngnhântnhhưngñnchtlưngthmñnh 40 dánñutưTCTXD Sơñ2.1 QuytrìnhtchcthmñnhdánñutưTCTXD 65 Sơñ2.2 PhâncpqunlýñutưTCTXDtrưckhichuyn 66 ñimôhìnhhotñng Sơñ PhâncpqunlýñutưTCTXDsaukhichuyn 67 2.3 ñimôhìnhhotñng Sơñ3.1 Citinquytrìnhtchcthmñnhdánñutư 129 TCTXD Biuñ Tcñtăngtrưngñnhgcvnñutưthchinca 54 2.1 cácTCTXDgiaiñon20012005 1 MðU 1.TÍNHCPTHITCAðTÀI Cùng vi công cuc ñi mi nn kinh t, các Tng công ty xây dng (TCTXD)Vitnamñãtrưngthànhvàpháttrinlnmnh.Tkhithànhlp theoquytñnhs90,91/TTgngày7tháng3năm1994caThtưngChính ph v tiptc sp xp cácdoanh nghipnhà nưc (DNNN) và vic thí ñim thànhlptpñoànkinhdoanhñnnaycácTCT90,91ñãchuynñimôhình hotñngphùhphơnvicơchthtrưngvàquátrìnhhinhpkinhtquc tsâurng.SthamgiacaVitnamtrongcáctchckinhtkhuvcvàth giinhưASEAN,APEC,WTOlàcơhithunlinhưngcũnglàtháchthcñi vimidoanhnghiptrongquátrìnhcnhtranhñtntivàpháttrin.Cơch chínhsáchcaVitnamñãcónhngthayñitheohưngcim,tíchcc,tip cnvàdnñttichunmcquct.CácTCTXDVitnamcũngkhôngnm ngoàixuthñó.Sphâncptrongqunlýñutư,schuynñimôhìnhhot ñng,shinhpsâurngvàonnkinhtthgiiñòihicácTCTXDcncó nhngñnhhưng,chinlưcdàihnñpháttrin. Quytrìnhlp,thmñnhvàphêduytdánñutưcóvaitròquantrng trongvicbinnhngýñnhñutưtrthànhhinthc.Hiuqucadán ñutưsñưc ñm bo nunhư qunlýttquy trình này trong ñócóthm ñnh và phê duyt d án ñu tư. Vi s ln mnh ca mình, các TCTXD ñã chuyn t vai trò nhà thu sang vai trò ch ñu tư. Trong vai trò mi, các doanh nghip phi t ch và t chu trách nhim trong vic huy ñng và s dngvn,trongvicraquytñnhñutư,trongvicñmbohiuqudán, botoànvàpháttrinvncadoanhnghip. VicbanhànhvàñivàothchincácLutcóliênquantrctipñnhot ñng qun lý ñu tư và xây dng Vit nam thi gian qua như Lut Xây dng (2003),Lutðutư(2005)vàLutDoanhnghip(2005)vàcáclutkhácñãhoàn thinvàkhcphcnhnghnchkhithchintheocơchcũ.Cácdoanhnghip 2 ñưctraoquyntchtrongmihotñng,qunlývàthchintheoñúngnhng quyñnhcapháplut.Trongqunlýhotñngñutư,cácTCTXD,cáccôngty thànhviênñưcquynttchcthmñnhdánvàquytñnhñutưñivicác dánsdngvnñutưpháttrincadoanhnghip.Trongbicnhcónhiuthay ñi,côngtácthmñnhdánñutưdoanhnghipbêncnhnhngktqañt ñưccũngcònnhiutnti.Nhnghnchtrongcôngtácthmñnhdánñutư cácTCTXDlàmttrongnhngnguyênnhânlàmchoquátrìnhtrinkhaithc hindánkhôngñemlihiuqu.Nhnthcchưañyñvvaitròcacôngtác thmñnhdándoanhnghip,sphihpchưanhpnhàngvàhiuqutrongt chcthmñnhdán,trìnhñcánbchưañápngñưcyêucuñtra,lưng thôngtincnthitphcvchophântích,ñánhgiádánchưañvàñmboñtin cy...ttcnhnghnchnàylànhngnguyênnhânnhhưngñnchtlưng thmñnhdán,dnñnnhngquytñnhñutưsailm,khôngñúng,khôngxut pháttnhucucathtrưng. Dovy,vicnghiêncu,tìmhiuvcôngtácthmñnhdánñutưcacác TCTXDtrênphươngdinkhoahcvàthctinlàrtcnthitñcbittrongbi cnhchuynñimôhìnhhotñng,sphâncpmnhhơntrongqunlýhotñng ñutưvàxâydngticácTCTXDVitnamthigianqua.Trênphươngdinlý lun,nhngnămgnñây,côngtácthmñnhdánñutưtuyñãñưcmtstác ginghiêncunhưngchyuñcpgócñngành(côngtácthmñnhdán trongmtngành)hocmtkhíacnh(thmñnhtàichính)màchưañcpcth ñndoanhnghipñcbitlàcpñTCT. Xutphátttmquantrngcavicnghiêncucôngtácthmñnhdán ñutưthuccácTCTXDVitnamvàtyêucuhoànthinhơnlýlunvthm ñnhdánñutư,tácgichnñtài: Hoànthincôngtácthmñnhdánñu tưthuccácTngcôngtyxâydngtrongñiukinphâncpqunlýñutư hin nay ñ nghiên cu, vi mong mun góp phn làm sáng t thêm lý lun v thmñnhdánñutưcácTngcôngtyxâydngtrongñiukinphâncpqun lýñutư,phântíchnhngtntitrongcôngtácthmñnhdánñutưvàtìmhiu 3 nguyênnhântñóñxutnhnggiiphápnhmhoànthincôngtácthmñnhd ánñutưthuccácTngcôngtyxâydngVitnamtrongñiukinchuynñi môhìnhhotñngvàsphâncpmnhtrongqunlýñutư. 2.MCðÍCHNGHIÊNCU ♦Nghiêncuvàlàmsángtnhngvnñlýluncơbnvthmñnhdán ñutưvàthmñnhdánñutưTngcôngtyxâydngtrongñiukinphâncp qunlýñutư.Nhngnghiêncuvlýlunnàylàcơsññnhhưngtipcn trongphântíchthctrngvàñxutnhnggiiphápcácchươngsau. ♦ðánhgiáthctrngcôngtácthmñnhdánñutưthuccácTngcông tyxâydngVitnam(thôngquasliuvhotñngñutưvàthmñnhdán ñutưcacácTngcôngtyxâydngtrcthucBXâydngVitnam).Phân tíchnhngtntitrongcôngtácthmñnhdánñutưvànguyênnhân. ♦Xâydnghthngnhngquanñimcơbnvàñxutnhnggiiphápch yunhmhoànthincôngtácthmñnhdánñutưthuccácTngcôngtyxây dngVitnamtrongñiukinphâncpqunlýhotñngñutưvàchuynñi môhìnhhotñng. 3.ðITƯNGVÀPHMVINGHIÊNCU ðitưngnghiêncu CôngtácthmñnhdánñutưcacácTngcôngtyxâydng. Phmvinghiêncu LunántptrungnghiêncucôngtácthmñnhdánñutưcacácTng côngtyxâydngtrcthucBXâydngVitnamtronggiaiñon20012005. Cácdánñưcxemxétlàcácdánsdngvntcóvàhuyñnghpphápca doanhnghip(ngoàivnngânsáchnhànưc). 4.PHƯƠNGPHÁPNGHIÊNCU Lunánsdngcácphươngphápnghiêncuchyusauñây: ♦PhươngphápduyvtbinchngvàduyvtlchscachnghĩaMácLênin 4 ♦Phươngpháptnghp,phântích,phươngphápsosánh,cácphươngpháp thngkêkthpvikhosátthct. ♦VndngñưnglichínhsáchcaðngvàNhànưcvqunlýhotñng ñutưvàxâydngcacácTngcôngtyxâydngtrongtngthikỳ. 5.TNGQUANTÌNHHÌNHNGHIÊNCUTRONGVÀNGOÀINƯC Thmñnh dánñraquytñnhñutưcóvaitròquantrngtrongquá trìnhhìnhthànhvàthchindán,làcơsñtham mưuchocáccpcóthm quynraquytñnhñutưphùhp.Cónhiuchththamgiathmñnhdánñu tưnhư:cácdoanhnghipvivaitròlàchñutư,nhànưcmàñidinlàcáccơ quanqunlýnhànưc,cácngânhàng,cáctchctàichínhtíndng,cáctchctư vn...Nghiêncuvcôngtácthmñnhdánñutưñãcócáccôngtrìnhtrong nưcvàngoàinưctptrunggiiquyt.Tuynhiên,phmvivàmcñnghiêncu midnglivicxemxét,bànlunvcáckthutphântíchñánhgiádán, nidungtàichínhvàtmvĩmônhiuhơn. ði vi nhng nghiên cu nưc ngoài: Thm ñnh d án ñu tư theo các nghiêncunưcngoàitptrungnhiuvàokthutphântíchñánhgiádán. LittleIanM.D&JamesA.Mirrleestrong “Hưngdnphântíchdántrongcác nưcñangpháttrin” (1968) [68 ]ñcpñnkthutphântíchdán,vnñgiá bóngñưcsdngtrongñánhgiáttccáchànghoávàdchv.CurrySteve& JohnWeisstrong “Phântíchdántrongcácnưcñangpháttrin” (1993) [65 ] xemxétkthutphântíchchiphívàliíchcadánñyñhơn.Quanñimca cáctácgilàñánhgiádánbngkthutphântíchchiphí–liíchlàsưc lưngvàsosánhcácnhhưngliíchcañutưvicácchiphícanó.Trongkhi ñó,HassanHakimian&ErhunKula,ðihcTnghpLondonkhibànvcôngtác thmñnhdánñutưtrong “ðutưvàthmñnhdán” (1996) [66 ]chorng thmñnhdánñutưlàkthutphântíchñánhgiádán.Bnchtcathmñnh dánñutưchínhlàvicñánhgiácácñxutbngcáchñưaracáctínhtoánli íchvàchiphícadán.Kthutphântíchliíchvàchiphícadánñưcxem xéttrênhaiquanñimtphíatưnhânvànhànưc.ðcbit,phântíchliíchvà 5 chiphíñưcñcpnhiuvàápdngtronglĩnhvccôngcng.Chínhvìvy,vic phântíchcacáctácgitptrungnhiuvàocáckthutphântích,ñánhgiádán. Cácphươngdinkháccacôngtácthmñnhdánkhônghocítñưcñcpñn như:tchcthmñnh,yêucuvñingũcánbthmñnh,thigianvàchiphí thmñnh.LumbyStephentrong “Thmñnhñutưvàcácquytñnhtàichính” (1994) [69 ]cũngtptrungvàokthutphântíchliíchvàchiphícadánñc bittácgiñcpnhiuñncácphươngphápthmñnhñutưtruynthngnhư: phươngpháphoànvn,phươngpháptínhlinhuntrênvn,cáchtipcndòng tinchitkhu.Kthutphântíchñánhgiádánphcvchovicracácquyt ñnhtàichínhñưctácgitptrungxemxét. Nhìnchung, cáccôngtrìnhnưcngoàinghiêncuvthmñnhdánñutư thưngtptrungvàokthutphântíchñánhgiáliíchvàchiphíphcvchomc ñíchtiñahoálinhun(tiñahoálãictcchocáccñông)hoctinhànhphân tíchñánh giáli íchvàchiphíñividán,chươngtrìnhthuc lĩnhvccông cng. ðivinhngnghiêncutrongnưc: Cáccôngtrìnhnghiêncutrong nưcvthmñnhdánñãcósongchyutptrungvàomtngành,mtlĩnhvc hoc mt s ni dung ch yu. Vũ Công Tun vi “ Thm ñnh d án ñu tư” (1998) [57 ]tptrungnhiuvàokthutphântích,ñánhgiádánñutưvàcácvăn bnpháplutcóliênquan.NguynHngMinhtrong“Phươnghưngvànhng bin pháp ch yu nhm ñi mi công tác lp và thm ñnh d án ñu tư trong ngànhcôngnghipñungcaVitnam” (2003) [30 ]xemxétcôngtácthmñnh dántmvĩmôtrongngànhcôngnghipchbin.LưuThHươngtrong “Thm ñnhtàichínhdán” (2004) [24 ]tptrungvàonidungthmñnhtàichínhdán ñutưnhư:dtoánvnñutư,cácchtiêuthmñnhtàichính,phântíchriroca dán.Mtscáccôngtrình(lunvănthcsĩ)xemxétcôngtácthmñnhtàichính trongcácngânhàngthươngmiVitnamtrongñóchútrngnhiuñnkthut nghipvmàcácngânhàngápdng. ðánhgiátngquanvcáccôngtrìnhnghiêncucóliênquan,tácgilun 6 ánchorngvicnghiêncucôngtácthmñnhdánñutưñưctptrungnhiu khíacnhkthutphântíchñánhgiádán,trêntmvĩmô.ðivitmvimô, thmñnhdáncadoanhnghip(vivaitròlàchñutư)hinchưacócông trìnhnàonghiêncutoàndin.Trongbicnhhinhpkinhtquctsâurng, Vitnamñãgianhpcáctchckinhtkhuvcvàthgii,ñòihicácdoanh nghipcncónhngquytñnhñúngñnvàkpthiñnmbtcơhiñutưcó hiu qu, nâng cao kh năng cnh tranh. Trong ñó, công tác thm ñnh d án doanhnghipcóvaitròrtquantrngñcbitñivicácdoanhnghiphotñng tronglĩnhvcxâydng–mtlĩnhvccónhiurirotimn.ðimkhácbitcăn bncalunánvicáccôngtrìnhñãnghiêncutrưcñâylàxemxéttoàndin côngtácthmñnhdánñraquytñnhñutưtmvimôdoanhnghipxây dngvivaitròlàchñutư.Vicxemxétnàykhôngchdnglikthutphân tích,ñánhgiádánmàcònñcpñncácphươngdinkháccacôngtácthm ñnhdánñutưnhư:căncthmñnh,quytrìnhthmñnh,ñingũcánbthm ñnh, phương pháp thm ñnh, vn ñ phân cp thm ñnh. Trong qúa trình thc hintácgiñãktha,hctpnhngưuvitcacáccôngtrìnhnghiêncutrưc ñóñhoànthànhlunáncamình. 6.NHNGðIMMICALUNÁN ♦Vcơskhoahc: Hthnghoávàlàmsángtnhngvnñlýlunvthmñnhdán ñutư,thmñnhdánñutưTngcôngtyxâydng,phâncpqunlýñu tưvàphâncpthmñnhdánñutưtrongnnkinhtthtrưng. ðưaracácñcñimcacôngtácthmñnhdánñutư,nhngnhânt nhhưng,cácñiukinñthmñnhdáncóchtlưngTngcôngtyxây dng.Xâydngcáckchbnvnhngh
Luận văn liên quan