Luận án Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam

Quá trình thực hiện công cuộc ñổi mới, xây dựng và phát triển ñất nước ñòi hỏi ngày càng phải có nhiều vốn. Nhận thức sâu sắc vấn ñề ñó, Chính phủ ñã tiến hành hàng loạt các bước chuẩn bị và ñến tháng 7/2000, Trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) ở nước ta ñã chính thức ra ñời và ñivào hoạt ñộng, mở ra thời kỳ mới- thời kỳ hình thành và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) ở Việt Nam. Sau 10 năm hoạt ñộng, TTCK Việt Nam có những bước tiến bộ ñáng kể: ra ñời Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN), với Sở Giao dịch chứng khoán (SGDCK) tại thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và SGDCK tại Hà Nội (HXN), Trung tâm lưu ký chứng khoán (TTLKCK) và hơn 100 công ty chứng khoán (CTCK). Dù bị ảnh hưởng của khủng hoảng và suy thoái kinh tế, mức vốn hóa toàn thị trường tính ñến cuối tháng 12 -2009 là 620 nghìn tỷ ñồng, tương ñương gần 38% GDP; so với thời ñiểm cuối năm 2008 (225 nghìn tỷ ñồng), mức vốn hóa ñã tăng gấp gần 3 lần; tính ñến ngày 26/12/2010, giá trị vốn hóa thị trường ñạt 736,1 nghìn tỷ ñồng. Số lượng tài khoản năm 2009 tăng hơn 50% so với năm 2008 (ñạt 793 nghìn tài khoản); tính ñến ngày 20/11/2010, số lượng tài khoản nhà ñầu tư là 1.031.490. Số lượng công ty niêm yết (CTNY) năm 2009 tăng hơn 30% (453 công ty) so với năm 2008; tính ñến ngày 26/12/2010, số lượng DN niêm yết trên cả hai sàn là 622; so với năm 2009, số DN niêm yết mới ñã tăng 168 doanh nghiệp (37%), mức tăng kỷ lục kể từ khi ra ñời của TTCK Việt Nam.Tính ñến tháng 12/2009, giá trị danh mục của nhà ñầu tư nước ngoài (ðTNN) trên TTCK ñạt khoảng 6,6 tỷ USD, tăng gần 1,5 tỷ USD so với ñầu năm 2009. Thống kê chung cả HNX và HOSE với các giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ, khôngtính trái phiếu, tổng lượng vốn mua ròng trong năm 2010 của nhà ðTNN ñạt 16.145,87 tỷ ñồng; ñây là quy mô vốn vào tăng rất ñáng chú ý so với mức 3.372,83 tỷ ñồng của năm 2009; mức mua ròng năm 2010 chỉ ñứng sau kỷ lục hơn 23 nghìn tỷ ñồng của năm 2007. Tính ñến ngày 30/11/2010 có tổng cộng 1608 công ty ñại chúng, trong ñó có 631 công ty ñã niêm yết trên hai Sở.

pdf239 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1566 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O TR¦êNG §¹I HäC KINH TÕ QUèC D¢N NGUYÔN THÞ THANH HIÕU HOµN THIÖN QU¶N Lý NHµ N¦íC §èI VíI THÞ TR¦êNG CHøNG KHO¸N VIÖT NAM LUËN ¸N TIÕN SÜ KINH TÕ Hµ NéI - 2011 2 BGIÁODCVÀðÀOTO TRƯNGðIHCKINHTQUCDÂN NGUYNTHTHANHHIU HOÀNTHINQUNLÝNHÀNƯCðIVI THTRƯNGCHNGKHOÁNVITNAM Chuyênngành :Kinhtchínhtr Mãs :62.31.01.01 LUNÁNTINSĨKINHT NGƯIHƯNGDNKHOAHC : 1.GS .TSPhmQuangPhan 2.TSðàoLêMinh HÀNI2011 3 LICAMðOAN Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncuñclpcatôi.Cácsliu ñưcsdngtronglunánlàtrungthc,cóngungcrõràng.Nhngktquca lunánchưatngñưccôngbtrongbtccôngtrìnhkhoahcnào. Tácgilunán NguynThThanhHiu 4 MCLC Trang LICAMðOAN MCLC DANHMCTHUTNGVITTT DANHMCBNGBIU,HÌNHV,SƠð LIMðU 1 CHƯƠNG1.NHNGVNðCƠBNVQUNLÝNHÀNƯCðI 11 VITTCKVITNAM 1.1. NHNGVNðCHUNGVTHTRƯNGCHNGKHOÁN 11 1.2. QUNLÝNHÀNƯCðIVITTCK 19 KINHNGHIMCAMTSNƯCTRÊNTHGIIV 1.3. 51 QLNNðIVITTCKVÀBÀIHCRÚTRACHOVITNAM CHƯƠNG 2. THC TRNG QUN LÝ NHÀ NƯC ðI VI TTCK 70 VITNAM KHÁI QUÁT S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIN CA TTCK VIT 2.1. 70 NAM PHÂN TÍCH THC TRNG QUN LÝ NHÀ NƯC ðI VI TTCK 2.2. 87 VITNAM 2.3. ðÁNHGIÁTHCTRNGQLNNðIVITTCKVITNAM 104 CHƯƠNG3:QUANðIMVÀGIIPHÁPHOÀNTHINQUNLÝNH À 135 NƯCðIVITTCKVITNAM TÁCðNGCAHINHPKINHTQUCTðNQUN 3.1. 135 LÝNHÀNƯCðIVITTCK MCTIÊUVÀQUANðIMHOÀNTHINQUNLÝNHÀNƯCðI 3.2. 144 VITTCKVITNAM 3.3. GIIPHÁPHOÀNTHINQLNNðIVITTCKVITNAM 151 3.4. MTSKINNGHVICHÍNHPHVÀCƠQUANQUNLÝ 191 KTLUN 194 CÔNGTRÌNHCATÁCGI 196 DANHMCTÀILIUTHAMKHO 197 PHLC1 118 PHLC2 1930 5 DANHMCCÁCTHUTNGVITTT CK Chngkhoán CK&TTCK Chngkhoánvàthtrưngchngkhoán CPH Cphnhóa CTCK Côngtychngkhoán CTCP Côngtycphn CTNY Côngtyniêmyt CTQLQ Côngtyqunlýquĩ DN Doanhnghip ðKGD ðăngkýgiaodch ðTCK ðutưchngkhoán ðTNN ðutưnưcngoài GDCK Giaodchchngkhoán IOSCO Tchcquctcácybanchngkhoán KDCK Kinhdoanhchngkhoán KTQT Kinhtquct KTTT Kinhtthtrưng LKCK Lưukýchngkhoán NHNN Ngânhàngnhànưc NYCK Niêmytchngkhoán PHCK Pháthànhchngkhoán QLNN Qunlýnhànưc SCIC Tngcôngtyñutưkinhdoanhvnnhànưc SGDCK Sgiaodchchngkhoán TCNY Tchcniêmyt TPCP TráiphiuChínhph TTCK Thtrưngchngkhoán TTGDCK Trungtâmgiaodchchngkhoán TTLKCK Trungtâmlưukýchngkhoán WTO Tchcthươngmithgii 6 DANHMCBNGBIU,HÌNHVVÀSƠð A.Bngbi u Trang Bng1.1. CáctiêuchíñánhgiánidungqunlýTTCK 45 Bng2.1. Thngkêthtrưng20062010 79 Thngkêsliuvcáctrưnghpviphmñãbxpht Bng2.2. 113 năm20092010 Bng3.1. CamktcthtronglĩnhvcCK 133 B.Hìnhv Hình1.1. NidungQLNNñiviTTCK 30 Hình1.2. SơñnămtrctcaQLNNñiviTTCK 35 Hình1.3. MôhìnhQLNNñiviTTCKHoaKỳ 55 Hình1.4. MôhìnhQLNNñiviTTCKHànQuc 62 Giátrg iaodÞchtr¸iphiÕuniªmyÕttrªnSGDCK HàNi Hình 2.1. 77 năm20052010 GiátrGDCKniêmyttrênSGDCKTPHCM Hình2.2. 80 năm20002010 Hình2.3. Stàikhongiaodch 80 Hình2.4 Quymômuaròngcavnngoitrênhaisànchngkhoán 81 Hình2.5. CơcutchcbmáycaUBCKNNVitNam 92 1 LIMðU 1. Tínhcpthitcañtài: Quátrìnhthchincôngcucñimi,xâydngvàpháttrinñtnưcñòi hingàycàngphicónhiuvn.Nhnthcsâuscvnññó,Chínhphñãtin hànhhànglotcácbưcchunbvàñntháng7/2000,Trungtâmgiaodchchng khoán(TTGDCK)nưctañãchínhthcrañivàñivàohotñng,mrathikỳ mithikỳhìnhthànhvàpháttrinthtrưngchngkhoán(TTCK)VitNam. Sau10nămhotñng,TTCKVitNamcónhngbưctinbñángk:ra ñi y ban chng khoán nhà nưc (UBCKNN), vi S Giao dch chng khoán (SGDCK) ti thành ph H Chí Minh (HOSE) và SGDCK ti Hà Ni (HXN), Trung tâm lưu ký chng khoán (TTLKCK) và hơn 100 công ty chng khoán (CTCK).Dùbnhhưngcakhnghongvàsuythoáikinht, mcvnhóatoàn thtrưngtínhñncuitháng122009là620nghìntñng,tươngñươnggn38% GDP;sovithiñimcuinăm2008(225nghìntñng),mcvnhóañãtăng gpgn3ln;tínhñnngày26/12/2010,giátrvnhóathtrưngñt736,1nghìn t ñng. S lưng tài khon năm 2009 tăng hơn 50% so vi năm 2008 (ñt 793 nghìn tài khon); tính ñn ngày 20/11/2010, s lưng tài khon nhà ñu tư là 1.031.490.Slưngcôngtyniêmyt(CTNY)năm2009tănghơn30%(453công ty)sovinăm2008;tínhñnngày26/12/2010,slưngDNniêmyttrênchai sànlà622;sovinăm2009,sDNniêmytmiñãtăng168doanhnghip(37%), mctăngklcktkhirañicaTTCKVitNam.Tínhñntháng12/2009,giá tr danh mc ca nhà ñu tư nưc ngoài (ðTNN) trên TTCK ñt khong 6,6 t USD, tăng gn 1,5 t USD so vi ñu năm 2009. Thng kê chung c HNX và HOSEvicácgiaodchcphiuvàchngch,khôngtínhtráiphiu,tnglưng vnmuaròngtrongnăm2010canhàðTNNñt16.145,87tñng;ñâylàquymô vnvàotăngrtñángchúýsovimc3.372,83tñngcanăm2009;mcmua ròngnăm2010chñngsauklchơn23nghìntñngcanăm2007.Tínhñn ngày30/11/2010cótngcng1608côngtyñichúng,trongñócó631côngtyñã niêmyttrênhaiS. 2 Bêncnhnhngthànhtubưcñu,TTCKVitNamvnnhbé,dngsơ khai,làlĩnhvcñutưhtscnhycm,tínhrirocaovàdphátsinhtiêucc,có thgâynhhưngxuñnnnkinhtcũngnhưxãhi,cnñưcqunlý. NhnrõvtríquantrngcaTTCKvàscnthitphiqunlýñivi TTCK,nhmtăngcưngvichuyñngngunvnñxâydngvàpháttrinkinh ttrongnưcvàhinhpkinhtquct(KTQT),cơquanqunlýñãchñngban hànhnhiuvănbnquiñnhkhuônkhpháplý,hoànthintchcqunlý,yêucu cungcpthôngtinnhmminhbchhóaTTCK,tăngcưngthanhtra,giámsát,ñưa rachtàixphtcácviphmvkinhdoanhchngkhoán(KDCK);nhưnghot ñngcaTTCKvncònnhiubtcpcntháognhư:tchcbmáyqunlý chưahoànthin,khungpháplýchưañngb,mccungcaTTCKchưaphong phú,giámsáthotñngchưaphùhpgâycntrñnhotñngcaTTCK. NhnghnchtrêncnñưckhcphcñtoñiukinthúcñyTTCKVit Nampháttrinnhanh,nñnhvngchc,tokênhhuyñngvnquantrngchonn kinhtqucdân,tngbưcñưaTTCKVitNamhinhpviTTCKquct. Xutphátttìnhhìnhthctvàvimongmunkhcphcnhnghnch trên,tôiñãchnvnñ :” Hoànthinqunlýnhànưcñivithtrưngchng khoánVitNam ”làmñtàilunántinscamình. 2. Tngquantìnhhìnhnghiêncuñtài : CK,TTCKvàqunlýTTCKlàmttrongnhngchñdànhñưcnhius quantâmcacácnhànghiênculýlunvàthctinnưctatrongnhngnăm gnñây.Cáctácgiñcpñncácvnñ:hìnhthành,tolpvàpháttrincaTTCK; pháttrincáctchcthamgiaTTCK;pháttrinhànghóacaTTCK; nhngkin thc,thưngthcvCK;cácbíquytvKDCK,môtcnknhngcánhâncth thànhcôngtronglĩnhvcKDCK;khíacnhqunlýTTCKVitNam. Lunvăn “Vaitrßcñanhn−íctrongqu¸tr×nhh×nhthnhvph¸ttriÓn TTCKëViÖtNam” (2006)cñaLªMaiThanh chorngnidungvaitròNhànưc ñivishìnhthànhvàpháttrinTTCKlàñnhhưngvàxâydngkhochphát trinTTCK;lpracácchínhsáchhtrTTCKpháttrin;tchc,qunlývàgiám sáthotñngkinhdoanhvàpháttrinTTCK;ñàotoñingũqunlývàKDCK; thamgiapháthànhtráiphiutrênTTCK.Tácgilunvăncũngñãphântíchthc 3 trngvvaitròcaNhànưctrongquátrìnhhìnhthànhvàpháttrinTTCKVit Nam:chunbcácñiukinchovicrañiTTCKVitNam;hochñnhchin lưcpháttrinTTCKVitNam;xâydngmôitrưngpháplýpháttrinTTCK; thamgiapháthànhtráiphiutrênthtrưng;qunlývàtchccáchotñngca TTCK;lpracácchínhsáchhtrñTTCKpháttrin(chínhsáchkhuynkhích các CTCP ra niêm yt, chính sách khuyn khích các nhà ñu tư và các t chc KDCK).Tácgiñxut08giipháphoànthinvaitròcaNhànưcñiviphát trin TTCK Vit Nam là: ñm bo môi trưng kinh t vĩ mô n ñnh và d báo ñưc;givngnñnhvchínhtrxãhi;thchinñngbvàthngnhtvh thngqunlývàhthngtàichính;hoànthinkhungpháplý,smñưaLutCK vàothctin;pháttrincungcuchoTTCK;mrngquymô,nângcaochtlưng cungcpdchvtrênthtrưng;ñmbothtrưngtinthotñngnñnhvà lànhmnh;pháttrincácTTGDCK,tăngcưngcôngtácgiámsátvàcưngch thcthihotñngTTCK. Nhưvy,lunvănñãnªu®−îcmétsèvÊn®ÒvÒQLNN®èivíiTTCKViÖt Namnh−ngch−acãc¸inh×ntondiÖn,®Çy®ñvÒkh¸iniÖmvc¸cnéidungQLNN ®èivíiTTCKViÖtNam ;tácginghiêncuvaitròcanhànưcñiviTTCKtrên gócñchcnăngqunlý.thiñimtác gibovlunvăn, VitNamchưa chínhthctrthànhthànhviêncaWTOvàLutCKVitNamchưacóhiulc. Có hơn 40 lun án tin s v CK, TTCK; ñi vi vn ñ QLNN ñi vi TTCKcócáclunántinssau: “XâydngvàhoànthinkhungpháplutthtrưngchngkhoánVit Nam”(2002). Tác gi Phm Th Giang Thu nghiên cu nhng vn ñ lý lun v TTCK;cơcu,ñcñimkhungpháplutTTCK;vaitròkhungpháplutvàvnñ ñiuchnhkhungpháplutTTCKVitNam. Theotácgi,thiñimnghiêncu,ñcñimcơbncaquátrìnhhình thànhkhungpháplutTTCKVitNamlà:khungpháplutTTCKVitNamñưc hìnhthànhtrongñiukinnnkinhtchuynñitnnkinhtkhochhóatp trungsangnnKTTTñnhhưngXHCN; khungpháplutTTCKVit Namto ñiukinhìnhthànhvàpháttrinTTCKVitNam;khungpháplutTTCKVit NamhìnhthànhtrongñiukinVitNamchưacómôtkhungphápluthoànthin 4 mangñyññctrưngcannKTTT;khungpháplutTTCKVitNamñưcxây dngvàhoànthintrêncơsñangtptrungnhngquyñnhvàtưduycann kinhtkhochhóatptrung.Lunánñãphântíchthctrngvcácnguyêntc pháplýcơbncakhungpháplutTTCKVitNamvàthctrngpháplutTTCK VitNamvàñxut 05giiphápnhmhoànthinkhungpháplutTTCKVit Nam:sañi,bsungmtslutliênquantrctipñnTTCK;sañi,bsung cácquyñnhvPHCK;xâydngvàhoànthinquyñnhvtchcvàGDCKti thtrưngtptrung;hoànthincácquyñnhvQLNNñiviTTCK;banhành LutCK&TTCK. “Hoànthinpháplutvgiaodchchngkhoántrênthtrưnggiaodch tptrung ”(2008).TácgiTThanhBìnhphântíchnhngnidungcơbnca pháplutVitNamhinhànhvGDCKtrênthtrưnggiaodchtptrung;ñánh giánhngưuñimvànhưcñimcapháplutvtchcthtrưnggiaodchtp trung(vphmvi,môhìnhtchccathtrưnggiaodchtptrung),vñitưng giaodch,vchththamgiagiaodch(CTCK,nhàñutư),vcơchgiaodch, vxlýviphmvàgiiquyttranhchpliênquanñnGDCK;tñóñxutgii phápcthnhmhoànthinpháplutvGDCKtrênthtrưnggiaodchtptrung VitNam:hoànthinpháplutvtchcthtrưnggiaodchtptrung,vhàng hóalàñitưngcaSGDCK,vchththamgiagiaodch,vcơchgiaodch,v xlýviphmvàgiiquyttranhchpliênquantiGDCK. “Pháplutvbovquynvàliíchcanhàñutưtrênthtrưngchng khoán tp trung Vit Nam”(2008) Hoàng Th Quỳnh Chi. Tác gi phân tích, ñánhgiáthctrngquiñnhcaphápluthinhànhvàthctinápdngpháplut bovquynvàliíchcanhàñutưVitNam,tñóñxutnhnggiipháp hoànthinpháplutbovquynvàliíchcanhàñutưtrênTTCKVitNam: hoànthinkhungpháplý(hoànthinpháplutvCK&TTCK,hoànthincácquy ñnh v x lý các hành vi vi phm pháp lut gây thit hi cho nhà ñu tư trên TTCK);nângcaonănglcbovquynvàliíchcanhàñutưchocácchth (nângcaonănglcqunlýcacáccơquanQLNN,cáctchctqun,nângcao nănglctbovcacácnhàñutư). 5 “Hoàn thin pháp lut v các t chc kinh doanh chng khoán trên th trưngchngkhoántptrungVitNam”(2009)NguynThThun.Nidung calunánñcpñn:mtsvnñchungvTTCK,tchcKDCK(CTCK, CTQLQ)vàpháplutvtchcKDCKtrênTTCKtptrung;thctrngpháplut vtchcKDCKtrênTTCKtptrungVitNam(vñiukinthànhlp;vt chcvàhotñng;vquynvànghĩavcacáctchcKDCK;vtchcKDCK cóyutnưcngoài;vgiámsát,thanhtra,xlýviphmvàgiiquytcácxung ñt,tranhchp,khiuniñivicáctchcKDCK;vchia,tách,sátnhp,hp nht,chuynñi,giith,phásntchcKDCK;vquntrcôngtytrongcáct chcKDCK;vmiquanhgiacáctchcKDCKvicácchthtrênTTCK); ñnhhưngvàcácgiipháphoànthinpháplutvcáctchcKDCKtrênth trưngtptrungVitNam. Dophmvivàgiihnnghiêncu,trongkhuônkhcalunántinslut hc,cáclunántrênmichñcpñnmtnidungcaQLNNñiviTTCKlà xâydng,hoànthinpháplutchocácchth,cáchotñngcaTTCKmàchưa ñcpñncácmtkháccaQLNNñiviTTCK. Tronglunán “ Cơchqunlýtàichínhñivihotñngcathtrưng chngkhoánVitNam”(2002);tácgiTrnVănQuangnghiêncunhngvnñ cơbnvTTCKvàcơchqunlýtàichínhñivihotñngcathtrưngnày; thctrngvàgiipháphoànthincơchqunlýtàichínhñivihotñngca TTCKVitNam:hoànthincơchchínhsáchtàichínhvĩmôñivihotñng caTTCK(hoànthincơchchínhsáchthu,phí,lphí);hoànthincơchqun lýtàichínhñivihotñngcaTTCK(ñivihotñngcaTTGDCKvàthit lpcơchtàichínhñiviSGDCK;ñivihotñngpháthànhvàNYCK;ñi vihotñngðTCK;hoànthincôngtáckimsoáttàichínhñivihotñng kinhdoanhtrênTTCK). TuycơchtàichínhlànidungrtquantrngñivihotñngcaTTCK nhưngcũngchlàmttrongcáckhíacnhcngiiquytcaQLNNñiviTTCK. “GiámsátgiaodchchngkhoántrênTTCKVitNam”(2010)LêTrung Thành. Lunán hthnghóanhngvnñlýluncơbnvgiámsátGDCKtrên TTCK;phântích,ñánhgiáthctrnggiámsátGDCKtrênTTCKVitNamvàrút 6 raktlunTTCKVitNamkhôngñtmchiuqudngyu,thtrưngbtrcli bicácgiaodchthaotúng,nigián,vinhngmcñtrclikhácnhaucác thikỳnghiêncuvànhngviphmpháplutkhácliênquanñnGDCK.Tácgi ñãñisâuphântíchthctrnggiámsátGDCKtrênTTCKVitNamc2cplà UBCKNNvàcáctchctqun.ðánhgiáchung,cácchthgiámsátmich giámsátñưccácviphmtuânthquyñnhcapháplutvquytrìnhgiaodch, công b thông tin liên quan; còn giám sát các giao dch ni gián, thao túng th trưngchưañưcthchin.Lunánñãñxutnhnggiipháptăngcưnggiám sátGDCKtrênTTCKVitNam:xáclpmôhìnhgiámsátGDCKvàmiquanh giacácchthgiámsát,nidungvàphươngthcgiámsátGDCKcamich thgiámsát,trongñóchútrngvaitròcaHiphiKDCKtronghotñnggiám sátGDCK.CácgiiphápvnângcaonănglcnhânsthchingiámsátGDCK, xây dng cơ s d liu phc v giám sát và ñ xut h thng ch tiêu giám sát GDCKcũngñưclunánñưaravàlungiimtcáchcókhoahc. NhnglunántrênmichñcpñnmttrongnhngnidungcaQLNN ñiviTTCKnhưxâydng,hoànthinpháplutchocácchth,cáchotñng caTTCK;banhànhchínhsách,côngcqunlýTTCK;tăngcưnggiámsátñi vihotñngGDCK. “ Quátrìnhhìnhthànhvàqunlýthtrưngchngkhoánmtsnưc vàbàihckinhnghimñiviVitNam”(2005) .TácgiNguynHiThpphân tíchlýlunvshìnhthànhvàqunlýTTCK ;thctrngvvnñnàymts nưcvàñưaranhngkinnghnhmhoànthinvichìnhthànhvàqunlýTTCK VitNam. ðcbit,tácgilunánphântíchquátrìnhhìnhthành,pháttrinvàqunlý TTCK mt s nưc và rút ra nhng bài hc kinh nghim v vic hình thành TTCKVitNam,vqunlýTTCKñiviVitNam.Tácgiñãñưara7giipháp hoànthinvichìnhthànhvà7giipháphoànthinvicqunlýTTCKVitNam, 11kinnghñiviChínhphvàcáccơquanQLNNcóliênquannhngvnñ cnthitchovicpháttrinvàqunlýTTCKVitNam. Tuy nhiên ñây là nghiên cu khi Vit Nam chưa phi là thành viên ca WTO,LutCKchưarañi.Hinnay,VitNamñangphithchincáccamkt 7 viWTO,LutCKñãñưcthchinhơn3nămvàtntinhiuvnñcnñưc ñiuchnh,hơnnakinhtthgiisaukhnghongñãbtñubưcvàothikỳ hiphc. “ Mtsgiiphápnângcaovaitròqunlýnhànưcñivithtrưng chngkhoántptrungVitNamhinnay” (2006)VũXuânDũng. TácgikhngñnhvaitròcaNhànưctrongvicqunlýcáchotñng caTTCKtptrungthhintrên04mt:thitlpbmáyQLNNñivilĩnhvc CK&TTCK;xâydng,banhànhcác chínhsách,pháplutvàcôngcqunlý khác;tchcqunlý,giámsátcáchotñngcaTTCKtptrung;ñnhhưngvà thúc ñy TTCK phát trin. Lun án ñã phân tích, ñánh giá thc trng hot ñng QLNN ñi vi Vit Nam trên các mt công tác: thit lp và hoàn thin b máy QLNNñi viTTCK;xây dngvàhoànchnhkhung pháplý; qunlýcáchot ñngcơbntrênTTCKtptrung(pháthành,niêmyt,GDCK,côngbthôngtin, LKCK,…).CácgiiphápñnângcaovaitròQLNNñiviTTCKVitNamñưc xutpháttvicnghiêncuthctinqunlýTTCKVitNam,cùngvivictham khokinhnghimcamtsnưc,ñngthignvichinlưcpháttrinTTCK VitNamñnnăm2010.Cácgiiphápñưcñxutlà:hoànthinbmáyQLNN ñiv
Luận văn liên quan