Luận án Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh hiện làthành phố lớn nhất Việt Nam về dân số vàquy mô của các hoạt động kinh tế. Trong những năm qua kinh tế trên địa bàn thành phố luôn có tốc độ tăng tr-ởng cao, đónggóp của thành phố vào GDP của cả n-ớc hàng năm chiếm bình quân trên d-ới 30%. Chính vì vậy màmọi sự thay đổi trong nền kinh tế của thành phố sẽ tác động rất mạnh đến sự phát triển kinh tế của cả n-ớc. Tình hình phát triển kinh tế xã hội trong những năm qua của thành phố Hồ Chí Minh với nét nổi bật nhất làtốc độ tăng tr-ởng GDP trong những năm qua ngày càng cao, năm sau cao hơn năm tr-ớc. Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng tr-ởng GDP vững chắc trong những năm tới thì thành phố phải chú trọng phát triển các ngành dịch vụ, các ngành đòi hỏi hàm l-ợng chất xám cao, vànhững ngành màthành phố có lợi thế nh- tài chính-ngân hàng, thông tin-viễn thông, cơ khí- vận tải. Trong sự phát triển của nền kinh tế thì việc giao th-ơng, trao đổi hàng hóa đóng vai trò rất quan trọng màôtô chính làmột trong những loại ph-ơng tiện giao thông không thể thiếu đ-ợc. Ôtô làloại ph-ơng tiện cần thiết, không thể tách rời đời sống của một xã hội văn minh hiện đại. Ngành công nghiệp ôtô chiếm vai trò chủ đạo trong tổng thể công nghiệp cơ khí của rất nhiều quốc gia phát triển vàđang phát triển trên thế giới. Công nghiệp ôtô làsự kết hợp của rất nhiều ngành công nghiệp, từ công nghiệp cơ khí truyền thống đến công nghệ bán dẫn, điện tử, thông tin. Để có đ-ợc một nền công nghiệpôtô phát triển thì nền công nghiệp phụ trợ đóng vai trò rất quan trọng. Nh-vậy, việc thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô phát triển sẽ kích thích cho hàng loạt ngành công nghiệp khác phát triển theo. Mặc dù còn non trẻ, nh-ng công nghiệp ôtô của thành phố Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu phát triển theo đúng định h-ớng phát triển chung của Đảng vàChính phủ. Những thành tựu của nền công nghiệp ôtô thành phố đã đóng góp không nhỏ đến sự phát triển của kinh tế xã hội thành phố. Chính vì vậy chúng ta cần tìm ra “Một số giải 6 pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản suất ôtô trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh “. Những giải pháp này giúp hỗ trợ, thúc đẩy ngành công nghiệp ôtô của thành phố phát triển

pdf92 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1774 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Một số giải pháp để khai thác có hiệu quả năng lực sản xuất ôtô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan