Luận án Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập

Ngày nay, xu hướng toàn cầu hoá trên thế giới cùngvới việc Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO ñã mở ra nhiều cơ hội thuộc mọi lĩnh vực trong ñó không thể không nói tới NH - một lĩnh vực hết sức nhạy cảm ở Việt Nam. Tự do hóa thương mại và tài chính ñang ngày một phát triển theo hướng mở rộng trên toàn bộ khía cạnh của nền kinh tế ñã góp phần chi phối khuynh hướng và cấu trúc vận hành của hệ thống NH Việt Nam. Hệ thống NH Việt Namlà một khâu quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia, ñặc biệt là các NHTM ñang từng bước chuyển mình theo dòng chảy hội nhập bằng sự ra ñời của hàng loạt các NHTMCP. Trong ñiều kiện nền kinh tế mở cửa, cạnh tranh và hội nhập thì hoạt ñộng tín dụng của NHTM vẫn tiếp tục ñóng một vai trò quan trọng trong hoat ñộng kinh doanh của ngân hàng, ñem lại thu nhập lớn nhất của các NHTM, góp phần thúc ñẩy sự tăng trưởng kinh tế của quốc gia. ðổi mới hoạt ñộng kinh doanh là xu thế tất yếu mà các NHTM ñang vận ñộng theo sự phát triển kinh tế của từng quốc gia, trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Hiện nay, hoạt ñộng tín dụng của các NHTM luôn ñối mặt những nhân tố ảnh hưởng ñến CLTD của NHTM. ðồng thời hoạt ñộng tín dụng của NHTM cũng ñang ñứng trước những yêu cầu mới về nâng cao an toàn, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững. Vì vậy, nâng cao CLTD của các NHTM luôn là vấn ñề quan tâm hàng ñầu nhằm tạo sự tăng trưởng tín dụng một cách ổn ñịnh, bền vững góp phần thúc ñẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước trong những năm tới. Gần nửa thế kỷ hoạt ñộng trên thị trường tiền tệ,NHTMCP Ngoại thương Việt Nam luôn giữ vững vị thế là nhà cung cấp ñầy ñủ các dịch vụ tài chính hàng ñầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; trong các hoạt ñộng truyền thống như: kinh doanh vốn, huy ñộng vốn, tín dụng, tài trợ dự án cũng như mảng dịch vụ NH hiện ñại: Kinh doanh ngoại tệ, các công cụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng ñiện tử Trong các hoạt ñộng kinh doanh thì hoạt ñộng tín dụng vẫn ñóng vài trò chủ yếu của VCB và góp phần thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước trong thời gian qua. Tổng tài sản tăng từ trên 167 nghìn tỷ năm 2006 lên trên 307 nghìn tỷ năm 2010. Lợi nhuận sau thuế tăng 50% trong vòng 5 năm.Tín dụng tăng từ trên 67 nghìn tỷ năm 2006 lên trên 176 nghìn tỷ năm 2010. Kết quảtài chính phản ánh sự phát triển trong hoạt ñộng kinh doanh của VCB, bao gồm gia tăng quy mô và chất lượng dịch 2 vụ tín dụng. Tuy nhiên, chất lượng dịch vụ là không có giới hạn trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Nhiều ngân hàng ñang vươn lên cạnh tranh ñể nâng cao chất lượng dịch vụ trong ñó có chất lượng tín dụng như ACB, BIDV, Viettinbank, ñặt ra những thách thức rất lớn ñối với VCB trong việc nâng cao chất lượng tín dụng và hướng tới chuẩn mực quốc tế”. Quản lý và nâng cao CLTD tại NHTM ñóng vai trò quyết ñịnh ñến sự tồn tại và phát triển của mỗi NH trong xu thế hội nhập quốctế hiện nay. Do ñó mỗi một NHTM cần tìm ra phương thức quản lý và xây dựng cácchỉ tiêu phản ánh CLTD phù hợp thông lệ, chuẩn mực quốc tế và nội tại nền kinh tế quốc dân là xu hướng tất yếu của thời ñại. Trước xu thế và thực trạng hoạt ñộng kinh doanh của NHTM Việt Nam hiện nay, tác giả ñã chọn ñề tài “Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập”ñược lựa chọn nghiên cứu nhằm ñáp ứng bức xúc ñó. Luận án ñưa ra quan ñiểm về CLTD, các chỉ tiêu phản ánh CLTD của NHTM, giới thiệu mộtsố mô hình ñịnh lượng ñánh giá tín nhiệm TD ñối với KH vay vốn, phân tích các nhân tố ảnh hưởng CLTD và thực trạng công tác quản lý CLTD tại VCB trong thờigian qua. Từ ñó ñưa ra giải pháp góp phần nâng cao CLTD tại VCB trong thời giantới

pdf241 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1739 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nâng cao chất lượng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B GIÁO DC ðÀO TO TRƯNG ðI HC KINH T QUC DÂN    NGUYN TH THU ðÔNG NÂNG CAO CHT LƯNG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PHN NGOI THƯƠNG VIT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HI NHP LUN ÁN TIN SĨ KINH T HÀ NI – 2012 B GIÁO DC ðÀO TO TRƯNG ðI HC KINH T QUC DÂN    NGUYN TH THU ðÔNG NÂNG CAO CHT LƯNG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PHN NGOI THƯƠNG VIT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HI NHP Chuyên ngành: Kinh t tài chính – ngân hàng Mã s: 62. 31. 12. 01 LUN ÁN TIN SĨ KINH T Ngưi hưng dn khoa hc: 1. GS.TS.NGUYN VĂN NAM 2. PGS.TS.NGÔ VĂN TH HÀ NI 2012 i LI CAM ðOAN Nghiên cu sinh cam ñoan rng, trong lun án này: Các s liu, thông tin ñưc trích dn theo ñúng quy ñnh D liu kho sát là trung thc, có chng c Lp lun, phân tích, ñánh giá, kin ngh ñưc ñưa ra da trên quan ñim cá nhân và nghiên cu ca tác gi lun án, không có s sao chép ca bt kỳ tài liu nào ñã ñưc công b. Nghiên cu sinh cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ñc lp và hoàn toàn chu trách nhim v nhng nhn xét ñã ñưa ra trong lun án. Tác gi lun án Nguyn Th Thu ðông ii MC LC LI CAM ðOAN ......................................................................................................... i MC LC .................................................................................................................... ii DANH MC CÁC CH VIT TT ..........................................................................v DANH MC CÁC BNG, BIU ð, SƠ ð, MÔ HÌNH ................................... vi LI M ðU ...............................................................................................................1 CHƯƠNG 1: LÝ LUN V TÍN DNG NGÂN HÀNG VÀ CHT LƯNG TÍN DNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MI............................................................13 1.1. TÍN DNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MI .....................................................13 1.1.1. Hot ñng kinh doanh cơ bn ca NHTM....................................................13 1.1.2. Tín dng ngân hàng thương mi ...................................................................16 1.2. CHT LƯNG TÍN DNG CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI.................24 1.2.1. Quan nim v cht lưng ..............................................................................24 1.2.2. Quan nim cht lưng tín dng NHTM........................................................26 1.2.3. S cn thit nâng cao cht lưng tín dng ñi vi NHTM...........................28 1.2.4. Mt s ch tiêu ch yu ñánh giá cht lưng tín dng ca NHTM trong quá trình hi nhp....................................................................................................30 1.2.5. Nâng cao cht lưng tín dng ca NHTM trong quá trình hi nhp ............40 1.3. NHÂN T NH HƯNG ðN CHT LƯNG TÍN DNG CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI TRONG XU TH HI NHP. ..........................................59 1.3.1. Nhân t khách quan.......................................................................................59 1.3.2. Nhân t ch quan ..........................................................................................62 1.4. KINH NGHIM NÂNG CAO CHT LƯNG TÍN DNG CA NGÂN HÀNG THƯƠNG MI MT S NƯC .............................................................64 1.4.1. Kinh nghim ca NHTM Thái Lan ...........................................................64 1.4.2. Kinh nghim mô hình qun lý RRTD ca NHTM M .............................66 1.4.3. Kinh nghim x lý n quá hn ca NHTM Hàn Quc .............................68 1.4.4. Bài hc rút ra trong công tác nâng cao cht lưng tín dng ñi vi ngân hàng thương mi Vit Nam trong quá trình hi nhp .............................................69 KT LUN CHƯƠNG 1 ...........................................................................................71 CHƯƠNG 2: CHT LƯNG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG THƯƠNG MI C PHN NGOI THƯƠNG VIT NAM ...................................................72 iii 2.1. TNG QUAN V NHTMCP NGOI THƯƠNG VIT NAM .......................72 2.1.1. Khái quát lch s hình thành và phát trin ca NHTMCP Ngoi Thương Vit Nam .................................................................................................................72 2.1.2. Mô hình t chc VCB ...................................................................................75 2.1.3. Tình hình hot ñng kinh doanh ca VCB t 2006 – 2010 ..........................76 2.2. THC TRNG CHT LƯNG TÍN DNG TI NHTM C PHN NGOI THƯƠNG VIT NAM T NĂM 2006 2010 ...........................................85 2.2.1. Nhóm ch tiêu phn ánh cht lưng tín dng ca VCB ñáp ng yêu cu phát trin nn kinh t ...............................................................................................85 2.2.2. Nhóm ch tiêu phn ánh cht lưng tín dng trên phương din li ích ch s hu ngân hàng..............................................................................................99 2.2.3. Nhóm ch tiêu phn ánh năng lc tài chính ca VCB.................................102 2.2.4. Nhóm ch tiêu phn ánh an toàn trong hot ñng tín dng ca VCB .........105 2.3. ðÁNH GIÁ CHT LƯNG TÍN DNG CA NHTM CP NGOI THƯƠNG VIT NAM.............................................................................................120 2.3.1. Kt qu ñt ñưc .........................................................................................120 2.3.2. Hn ch trong hot ñng tín dng ti VCB.................................................121 2.3.3. Nguyên nhân nhng hn ch.......................................................................122 2.3.4. ðánh giá xu hưng bin ñng cht lưng tín dng ca NHTMCP Ngoi Thương Vit Nam .................................................................................................125 KT LUN CHƯƠNG 2 .........................................................................................128 CHƯƠNG 3: ðNH HƯNG VÀ GII PHÁP NÂNG CAO CHT LƯNG TÍN DNG TI NGÂN HÀNG NGOI THƯƠNG VIT NAM TRONG XU TH HI NHP ......................................................................................................129 3.1. ðNH HƯNG HOT ðNG KINH DOANH CA NHTM TRONG THI KỲ HI NHP..............................................................................................129 3.1.1 Chin lưc và ñnh hưng phát trin ca ngành ngân hàng và h thng NHTM Vit Nam ñn năm 2020 ..........................................................................129 3.1.2 Chin lưc và ñnh hưng phát trin ca NHTMCP Ngoi Thương Vit Nam.134 3.1.3 ðnh hưng và mc tiêu nâng cao cht lưng tín dng ca NHTMCP Ngoi Thương Vit Nam.......................................................................................136 3.2. GII PHÁP NÂNG CAO CHT LƯNG TÍN DNG TI NHTMCP NGOI THƯƠNG VIT NAM TRONG XU TH HI NHP ............................138 3.2.1. Mt s gii pháp m rng quy mô hot ñng tín dng ti NHTMCP iv Ngoi thương Vit Nam ........................................................................................138 3.2.2. Hoàn thin h thng ñm bo cht lưng tín dng .....................................148 3.2.3. Xây dng h thng thông tin tín dng ........................................................175 3.2.4. Xây dng chính sách ñu tư ngun lc cho ngân hàng phù hp vi xu th hi nhp ...........................................................................................................177 3.2.5. VCB nâng cao tim lc tài chính và uy tín ca mình trong nưc và trên th gii...................................................................................................................184 3.2.6. Các gii pháp h tr khác ñ nâng cao cht lưng tín dng ca VCB .......186 3.3 KIN NGH ðI VI CHÍNH PH NGÂN HÀNG NHÀ NƯC ..............187 3.3.1. Hoàn thin h thng pháp lý và th trưng tài chính n ñnh cho hot ñng ca doanh nghip..........................................................................................187 3.3.2. Hoàn thin h thng pháp lý trong qun lý n xu và cơ ch phi hp trong x lý n xu ca ngân hàng .........................................................................189 3.3.3. NHNN cn ban hành các quy ñnh an toàn trong hot ñng ñi vi NHTM. ..190 3.3.4. NHNN cn xây dng phương thc giám sát ñi vi NHTM trên nguyên tc ca Basel..........................................................................................................191 3.3.5. NHNN phi hp vi các ch th trong phát trin ngun nhân lc cht lưng cao ...............................................................................................................192 3.3.6. NHNN tăng cưng s hp tác v lĩnh vc công ngh vi các t chc tài chính, ngân hàng khu vc và th gii....................................................................192 KT LUN CHƯƠNG 3 .........................................................................................193 KT LUN ...............................................................................................................194 TÀI LIU THAM KHO v DANH MC CÁC CH VIT TT CLTD: Cht lưng tín dng CBTD: Cán b tín dng DN: Doanh nghip NHTMCP: Ngân hàng thương mi c phn NHTMCPNT: Ngân hàng thương mi c phn Ngoi thương NHTM: Ngân hàng thương mi NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng nhà nưc KH: Khách hàng TD: Tín dng TDNHTM: Tín dng ngân hàng thương mi RRTD: Ri ro tín dng VCB: Ngân hàng thương mi c phn Ngoi Thương Vit Nam vi DANH MC CÁC BNG, BIU ð, SƠ ð, MÔ HÌNH BNG Bng 1.1: Tương quan gia ch s tín dng và ch s Z........................................54 Bng 2.1: Tng hp các ch tiêu hot ñng ca VCB ............................................74 Bng 2.2: Tình hình huy ñng vn ca VCB t năm 2006 2010.........................76 Bng 2.3: Hot ñng TT xut nhp khu ca NHTMCPNT Vit Nam t 2006 2010 .....78 Bng 2.4: Doanh s mua bán ngoi t ca NHTMCPNT Vit Nam......................79 Bng 2.5: Tình hình s dng th ca khách hàng ti VCB ....................................81 Bng 2.6: Mt s ch tiêu v kt qu hot ñng kinh doanh ca VCB ..................83 Bng 2.7: Vn ñiu l ca VCB .............................................................................84 Bng 2.8: Cơ cu dư n tín dng theo thi gian ti VCB ......................................85 Bng 2.9: Dư n tín dng ti NHTMCP Ngoi Thương Vit Nam t năm 2006 2010...87 Bng 2.10: T trng dư n cho vay ca mt s NHTM ln giai ñon 2006 – 2010......88 Bng 2.11: Cơ cu dư n tín dng theo ngành .........................................................89 Bng 2.12: Tc ñ tăng dư n tín dng so vi tc ñ tăng giá tr sn phm ca tng ngành SXKD trong nn kinh t .....................................................90 Bng 2.13: Cơ cu dư n tín dng theo thành phn kinh t .....................................93 Bng 2.14: Mt s ch tiêu thu nhp phn ánh cht lưng tín dng ca VCB .........99 Bng 2.15: T trng thu nhp t lãi hot ñng cho vay/tng thu nhp ca các NHTM....................................................................................................99 Bng 2.16: Ch tiêu s dng vn ca VCB.............................................................100 Bng 2.17: So sánh ch tiêu ROA gia mt s NHTM ..........................................101 Bng 2.18: So sánh ch tiêu ROE gia mt s NHTM...........................................101 Bng 2.19: Nhóm ch tiêu năng lc tài chính ca VCB .........................................102 Bng 2.20: T l cp tín dng so vi ngun huy ñng ca các NHTM giai ñon 2006 2009 ..........................................................................................103 Bng 2.21. So sánh ch s CAR gia mt s ngân hàng........................................104 Bng 2.22: Dư n các nhóm ca NHTMCP NT Vit Nam....................................105 Bng 2.23: Dư n cho vay theo tài sn ñm bo ca khách hàng ..........................112 Bng 2.24: Ch tiêu n xu – t l n xu ..............................................................114 Bng 2.25: Tình hình trích lp d phòng (DP) ri ro ca NHTMCP NT Vit Nam ...118 Bng 3.1: Danh sách các bin ñc lp..................................................................162 vii Bng 3.2: Kt qu hi quy (1) sau khi loi bin Variables in the Equation .........164 Bng 3.3: Các kim ñnh ñi vi mô hình ACP KMO and Bartlett's Test...........167 Bng 3.4: Kt qu ưc lưng hi quy ..................................................................167 Bng 3.5: Kt qu phân loi .................................................................................167 Bng 3.6: Kt qu tính toán tác ñng ca các bin ñc lp ñn DF.....................168 Bng 3.7: Các yu t nh hưng xu ñn xp hng tín dng ca KH..................171 Bng 3.8: Các yu t nh hưng tt ñn xp hng tín dng ca KH ...................172 BIU ð Biu ñ 2.1: Biu din tng tài sn, vn ch s hu ca VCB t năm 2006 2010....74 Biu ñ 2.2: Biu din huy ñng vn – tc ñ HðV ca VCB t năm 2006 – 2010 ..76 Biu ñ 2.3: Biu din li nhun ca VCB t năm 2006 – 2010 ...........................84 Biu ñ 2.4: Dư n tín dng ngn hn – dư n trung dài hn ................................86 Biu ñ 2.5: Biu din tc ñ tăng trưng tín dng – tc ñ tăng trưng huy ñng vn.............................................................................................87 Biu ñ 2.6: Biu din ngành TMDV ...................................................................91 Biu ñ 2.7: Biu din ngành sn xut – ch bin..................................................91 Biu ñ 2.8: Biu din ngành GTXD ...................................................................91 Biu ñ 2.9: Ngành ðin Khí ñt – nưc ...............................................................91 Biu ñ 2.10: Biu din ROE và ROA ca VCB t năm 2006 2010....................100 Biu ñ 2.11: Tình hình dư n tín dng – Huy ñng vn.......................................103 Biu ñ 2.12: Biu din t l n xu ca NHTMCP NT Vit Nam t 2006 2010....115 SƠ ð Sơ ñ 1.1: Quy trình cp tín dng ca NHTM ......................................................23 Sơ ñ 1.3: Nhân t nh hưng mc ñ tín nhim ñi vi KH pháp nhân ti NHTM..61 Sơ ñ 1.4: Mô hình nhân t nh hưng ñn nâng cao CLTD ca NHTM.............64 Sơ ñ 2.1: Mô hình t chc NHTMCPNT Vit Nam ............................................75 Sơ ñ 2.2: Quy trình cp tín dng ca VCB.........................................................107 Sơ ñ 2.3: Mô hình qun lý ri ro tp trung ca VCB .........................................108 MÔ HÌNH Mô hình 3.1: Quy trình cho vay theo thông l quc t ...........................................151 1 LI M ðU I. TÍNH CP THIT CA ð TÀI Ngày nay, xu hưng toàn cu hoá trên th gii cùng vi vic Vit Nam tr thành thành viên th 150 ca WTO ñã m ra nhiu cơ hi thuc mi lĩnh vc trong ñó không th không nói ti NH mt lĩnh vc ht sc nhy cm Vit Nam. T do hóa thương mi và tài chính ñang ngày mt phát trin theo hưng m rng trên toàn b khía cnh ca nn kinh t ñã góp phn chi phi khuynh hưng và cu trúc vn hành ca h thng NH Vit Nam. H thng NH Vit Nam là mt khâu quan trng trong h thng tài chính quc gia, ñc bit là các NHTM ñang tng bưc chuyn mình theo dòng chy hi nhp bng s ra ñi ca hàng lot các NHTMCP. Trong ñiu kin nn kinh t m ca, cnh tranh và hi nhp thì hot ñng tín dng ca NHTM vn tip tc ñóng mt vai trò quan trng trong hoat ñng kinh doanh ca ngân hàng, ñem li thu nhp ln nht ca các NHTM, góp phn thúc ñy s tăng trưng kinh t ca quc gia. ði mi hot ñng kinh doanh là xu th tt yu mà các NHTM ñang vn ñng theo s phát trin kinh t ca tng quc gia, trong khu vc và trên phm vi toàn cu. Hin nay, hot ñng tín dng ca các NHTM luôn ñi mt nhng nhân t nh hưng ñn CLTD ca NHTM. ðng thi hot ñng tín dng ca NHTM cũng ñang ñng trưc nhng yêu cu mi v nâng cao an toàn, cht lưng, hiu qu và phát trin bn vng. Vì vy, nâng cao CLTD ca các NHTM luôn là vn ñ quan tâm hàng ñu nhm to s tăng trưng tín dng mt cách n ñnh, bn vng góp phn thúc ñy s phát trin kinh t xã hi ca ñt nưc trong nhng năm ti. Gn na th k hot ñng trên th trưng tin t, NHTMCP Ngoi thương Vit Nam luôn gi vng v th là nhà cung cp ñy ñ các dch v tài chính hàng ñu trong lĩnh vc thương mi quc t; trong các hot ñng truyn thng như: kinh doanh vn, huy ñng vn, tín dng, tài tr d án… cũng như mng dch v NH hin ñi: Kinh doanh ngoi t, các công c phái sinh, dch v th, ngân hàng ñin t … Trong các hot ñng kinh doanh thì hot ñng tín dng vn ñóng vài trò ch yu ca VCB và góp phn thúc ñy phát trin kinh t xã hi ca ñt nưc trong thi gian qua. Tng tài sn tăng t trên 167 nghìn t năm 2006 lên trên 307 nghìn t năm 2010. Li nhun sau thu tăng 50% trong vòng 5 năm. Tín dng tăng t trên 67 nghìn t năm 2006 lên trên 176 nghìn t năm 2010. Kt qu tài chính phn ánh s phát trin trong hot ñng kinh doanh ca VCB, bao gm gia tăng quy mô và cht lưng dch 2 v tín dng. Tuy nhiên, cht lưng dch v là không có gii hn trong cuc cnh tranh toàn cu. Nhiu ngân hàng ñang vươn lên cnh tranh ñ nâng cao cht lưng dch v trong ñó có cht lưng tín dng như ACB, BIDV, Viettinbank,… ñt ra nhng thách thc rt ln ñi vi VCB trong vic nâng cao cht lưng tín dng và hưng ti chun mc quc t”. Qun lý và nâng cao CLTD ti NHTM ñóng vai trò quyt ñnh ñn s tn ti và phát trin ca mi NH trong xu th hi nhp quc t hin nay. Do ñó mi mt NHTM cn tìm ra phương thc qun lý và xây dng các ch tiêu phn ánh CLTD phù hp thông l, chun mc quc t và ni ti nn kinh t quc dân là xu hưng tt yu ca thi ñi. Trưc xu th và thc trng hot ñng kinh doanh ca NHTM Vit Nam hin nay, tác gi ñã chn ñ tài “ Nâng cao cht lưng tín dng ti ngân hàng thương mi c phn ngoi thương Vit Nam trong quá trình hi nhp” ñưc la chn nghiên cu nhm ñáp ng bc xúc ñó. Lun án ñưa ra quan ñim v CLTD, các ch tiêu phn ánh CLTD ca NHTM, gii thiu mt s mô hình ñnh lưng ñánh giá tín nhim TD ñi vi KH vay vn, phân tích các nhân t nh hưng CLTD và thc trng công tác qun lý CLTD ti VCB trong thi gian qua. T ñó ñưa ra gii pháp góp phn nâng cao CLTD ti VCB trong thi gian ti. II. TNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CU LIÊN QUAN ðN ð TÀI Trong thi gian qua vn ñ tín dng NHTM ñã ñưc nhiu tác gi nghiên cu và bo v ti các trưng như: ði hc Kinh t quc dân; ði hc hc Kinh t thành ph H Chí Minh, Hc viên ngân hàng; hc viên Tài chính... góp phn nâng cao hiu qu hot ñng kinh doanh ca các NHTM trong thi gian qua, bao gm: (1) Lun án “ Nhng gii pháp cơ bn nâng cao cht lưng hot ñng tín dng ca ngân hàng thương mi Vit Nam ”, LATS 703 ca Trn Th Hng Hnh (1996). ðóng góp ca lun án ñã làm rõ thêm v CLTD và phân tích thc trng tình hot ñng TD nói chung, cht lưng hot ñng TD nói riêng và cơ ch qun lý cht lưng hot ñng TD ca các NHTM nưc ta t 1990 1996. Trê
Luận văn liên quan