Luận án Nghiên cứu sự đồng biến động giá cổ phiêu của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Luận án nghiên cứu về sự đồng biến động giá cổ phiếu cùa các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong khoảng thời gian từ 2007-2017. Luận án bao gồm 137 trang, 25 bàng, 1 biểu đồ và 3 sơ đồ và được được bố cục thành 5 chương như sau: Chương ỉ: Giới thiệu chung về nghiên cứu Giới thiệu những vấn đề tống quan về luận án như: lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, câu hói nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và thiết kế nghiên cứu Chương 2: Tong quan nghiên cừu và cơ sở lý luận về đồng biến động giá cồ phiếu trên TTCK Giới thiệu khái niệm cơ bàn về đồng biến động giá cồ phiếu, đo lường mức độ đồng biển động giá cố phiếu, dồng biến động giá cồ phiếu và tính thông tin giá cố phiếu, trên cơ sờ đó làm nồi bật ý nghía của việc nghiên cứu đồng biến động giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Nội dung chương 2 cùng đề cập đến một số lý thuyết nền tàng khi nghiên cứu đồng biến động giá cổ phiếu, tông quan nghiên cứu về đồng biến động giá cổ phiếu ờ góc độ vĩ mô và góc độ công ty, phân tích moi quan hệ giừa cấu trúc sờ hữu và đồng biến động giá cổ phiếu. Trên cơ sờ tổng quan các nghiên cứu để phát hiện khoảng trống nghiên cứu cùa luận án. Chương 3: Xây dựng già thuyết khoa học và phương pháp nghiên cừu Trình bày về phương pháp nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu và xây dựng các giá thuyết nghiên cứu về mối quan hệ giừa các nhân tố thuộc về đặc thù của công ty và nhân tố cấu trúc sờ hừu đến sự đồng biến động giá cổ phiếu tại TTCK. Việt Nam. Chương 4: Thực trạng về đồng biển động giá cổ phiếu và mối quan hệ giữa cấu trúc sở hừu và đồng biến động giá cổ phiếu trên TTCK Việt Nam

pdf164 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 362 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu sự đồng biến động giá cổ phiêu của các Công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan