Luận án Những tồn tại chủ yếu cản trở sự phát triển của hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

Như chúng ta ñã biết bất ñộng sản liên quan ñến mọingười trong xã hội dù họ ở bất kỳ cương vị nào. Bất cứ ai cũng ñều cần có nơi trú ngụ, có nơi làm việc, có nơi học hành, có nơi vui chơi giải trí do vậy cóthể nói ñến vai trò không thể thiếu ñược của BðS trong mọi xã hội. Hoạt ñộng kinh doanh BðS có mục tiêu chính là tạo dựng và cung cấp các loại BðS và các dịch vụ liên quan ñến BðS cho cộng ñồng chính vì thế mà hoạt ñộng này có tính xã hội rất cao. Hoạt ñộng kinh doanh BðS có thể ñược tiến hành bởi một doanh nghiệp có ñăng ký chính thức (ví dụ như doanh nghiệp chuyên phát triển các khu ñô thị mới), có thể ñược tiến hành bởi một cá nhân bất kỳ (ví dụ như việc họ xây nhà ñể bán, cho thuê nhà hoặc mua BðS và sau ñó bán lại ñể thu lợi nhuận). Những người mua BðS cũng có thể là các doanh nghiệp ñể dùng làmtrụ sở hoặc dùng ñể kinh doanh cho thuê BðS, có thể là các hộ gia ñình mua ñể phục vụ nhu cầu ở của mình. Chính vì tính ña dạng của hoạt ñộng kinh doanh BðS mà lĩnh vực này thực sự ñược nhiều người quan tâm, nghiên cứu với mục tiêu chung là ñể mua sắm ñược, thuê mướn ñược, hoặc tạo dựng ñược BðS theo cách có hiệu quả nhất, ñem lại lợi ích lớn nhất cho họ. Hoạt ñộng kinh doanh BðS ở Việt Nam mới thực sự có môi trường pháp lý ñể hoạt ñộng kể từ sau khi Luật ñất ñai năm 1993 ra ñời trong ñó cho phép người sử dụng có một số quyền ñịnh ñoạt liên quan ñến ñấtñai như quyền chuyển nhượng quyền sử dụng ñất, thế chấp, cho thuê, thừa kế quyền sử dụng ñất Chính từ sự non trẻ này mà rất nhiều vấn ñề về môi trường pháp lý chung, về thủ tục hành chính của các cơ quan chức năng liên quan, về năng lực của các doanh nghiệp kinh doanh BðS, về tâm lý, hành vi, thói quen của người tiêu dùng BðS, về chính sách tín dụng cấp vốn cho hoạt ñộng ñầu tư, mua bán 2 BðS còn nhiều bất cập so với yêu cầu phát triển củahoạt kinh doanh quan trọng này. Xuất phát từ thực tế ñược phân tích như trên và xuất phát từ yêu cầu công việc của một người hoạt ñộng trong lĩnh vực này, tác giả (NCS) ñã quyết ñịnh lựa chọn ñề tài nghiên cứu này ñể làm luận án tiến sĩ.

pdf178 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1486 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Những tồn tại chủ yếu cản trở sự phát triển của hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MðU 1.Scnthitcañtàinghiêncu. Nhưchúngtañãbitbtñngsnliênquanñnmingưitrongxãhidùh btkỳcươngvnào.Btcaicũngñucncónơitrúng,cónơilàmvic, cónơihchành,cónơivuichơigiitrí…dovycóthnóiñnvaitròkhông ththiuñưccaBðStrongmixãhi.HotñngkinhdoanhBðScómc tiêuchínhlàtodngvàcungcpcácloiBðSvàcácdchvliênquanñn BðSchocngñngchínhvìthmàhotñngnàycótínhxãhirtcao.Hot ñngkinhdoanhBðScóthñưctinhànhbimtdoanhnghipcóñăngký chínhthc(vídnhưdoanhnghipchuyênpháttrincáckhuñôthmi),có thñưctinhànhbimtcánhânbtkỳ(vídnhưvichxâynhàñbán, chothuênhàhocmuaBðSvàsauñóbánliñthulinhun).Nhngngưi muaBðScũngcóthlàcácdoanhnghipñdùnglàmtrshocdùngñ kinhdoanhchothuêBðS,cóthlàcáchgiañìnhmuañphcvnhucu camình.ChínhvìtínhñadngcahotñngkinhdoanhBðSmàlĩnhvc nàythcsñưcnhiungưiquantâm,nghiêncuvimctiêuchunglàñ muasmñưc,thuêmưnñưc,hoctodngñưcBðStheocáchcóhiu qunht,ñemliliíchlnnhtchoh. HotñngkinhdoanhBðSVitNammithcscómôitrưngpháplýñ hotñngktsaukhiLutñtñainăm1993rañitrongñóchophépngưi sdngcómtsquynñnhñotliênquanñnñtñainhưquynchuyn nhưngquynsdngñt,thchp,chothuê,thakquynsdngñt… Chínhtsnontrnàymàrtnhiuvnñvmôitrưngpháplýchung,v thtchànhchínhcacáccơquanchcnăngliênquan,vnănglccacác doanhnghipkinhdoanhBðS,vtâmlý,hànhvi,thóiquencangưitiêu dùng BðS, v chính sách tín dng cp vn cho hot ñng ñu tư, mua bán 2 BðS…cònnhiubtcpsoviyêucupháttrincahotkinhdoanhquan trngnày.Xutpháttthctñưcphântíchnhưtrênvàxutpháttyêucu côngviccamtngưihotñngtronglĩnhvcnày,tácgi(NCS)ñãquyt ñnhlachnñtàinghiêncunàyñlàmlunántinsĩ. 2.TngquantìnhhìnhnghiêncuñtàinàyVitNamvàmtsnưc trênthgii. Nhưñãtrìnhbyphntrên,hotñngkinhdoanhBðScaVitnamtheocơ chthtrưngmithcscónhngbưcpháttrinñutiênktñunhng năm1990ñnnay.XéttgócñqunlýNhànưcthìnăm1993ñưcñánh dunhưlàñimkhiñucavichìnhthànhkhuônkhpháplýchohotñng kinhdoanhnàyvisrañicaLutñtñai1993,lnñutiênchophépcác vicchuynnhưngquynsdngñt,mttrongnhưngvănbnpháplýquan trngnhttronglĩnhvckinhdoanhBðSVitnam.VicrañicaLutñt ñai cũng như các văn bn dưi lut v ñt ñai ñã chng t bưc ñu ñã có nhng nghiên cu v hot ñng kinh doanh BðS. Song qua kho sát nhng nghiêncuñãthchintronglĩnhvcnàythìcôngvicnghiêncuchyu ñngtgócñcacơquanqunlýnhànưctronglĩnhvcqunlýnhàñt. Cácnghiêncutrưcñâythưngtptrungvàomôhìnhqunlýqunhàñtdo nhànưcqunlýññxutcácgiiphápsdngqunàyhiuquhơntrên cơscáckhungpháplýñưcquyñnhbiLutñtñainăm1993vànaylà Lutñtñai2003.VicnghiêncuhotñngkinhdoanhBðStheocơchth trưngchưanhiu,chưañadng,cóthnêurañâymtscôngtrìnhnhư:Giáo trìnhnguyênlýthtrưngnhàñtcatrưngðihcKinhtQucdândoGS. TSKH.Lê ðìnhThngchbiên,sáchchuyênkho“ThtrưngBðSnhng vnñlýlunvàthctin”caPGS.TS.TháiBáCnvàThS.TrnNguyên Nam,mtsñtàinghiêncucũngnhưcáchithokhoahcvlĩnhvcnày ca B Tài nguyên Môi trưng, ca trưng ði hc Kinh t Quc dân, ca ViênNghiêncuQunlýKinhtTrungương,caBTàichính,caBXây dng…songnhìnchungbêncnhnhngñónggópquantrngtrongvichoàn 3 thinkhuônkhpháplý,môitrưngkinhdoanhBðSthìcònhànglotcácvn ñkhácliênquanticácgiipháppháttrinhotñngkinhdoanhBðStheo cơchthtrưngvncònbng.Vibicnhtrênthì cácnghiêncunhm ñxutcácsañivkhuônkhpháplýñthúcñyspháttrincahot ñngkinhdoanhBðStheocơchthtrưnglànhngxuhưngnghiêncu cònmiVitNamvàscónhiuýnghĩathctinchovicpháttrinhot ñngkinhdoanhBðSVitNamtrongthigianti. ði vi nhiu nưc trên th gii, ñc bit là nhng nưc có nn kinh t th trưngpháttrinthìhotñngkinhdoanhBðSñãñưcnghiêncukhák lưng.ðiunàythhinchcácnưcnàyñãcómththngpháplutkhá ñyñ,cóthgiiquytñưchuhtcáctìnhhungnysinhtrongthctin cahotñngkinhdoanhBðS.Mtkhác,dothtrưngBðSpháttrin,ngành kinhdoanhBðSluôncóvtríquantrngtrongxãhi,thuhútñưcnhiuvn ñutưcũngnhưnhiungunnhânlcthamgia.Vibicnhñónhucuca xãhicnñưcthôngtintthơnvlĩnhvcBðSstobicnhthunlicho vicpháttrincáchotñngnghiêncuvBðStmigócñ.Tiñónhng nghiêncutngthvkinhdoanhBðScũngnhưnhngnghiêncuvtng vnñcthcaBðSnhưcácvnñshu,khuônkhpháplýchocácgiao dchBðS,vnñhiuqukinhdoanhBðS,vnñtàitrchomtdánphát trinBðS,vnñthuBðS...ñuñãñưcthchintươngñik. cácnưc nàycáchưngnghiêncuhinnaycóthtptrungvàocácvnñgiiquyt nhucuvBðSchotnglpcóthunhpthp ,mtvnñxãhiphctpmà btcmtqucgianàocũnggpphimàcácgiiphápñưaraítkhiñtñưc tínhtiưutuytñimàthưnglàsñánhñigiatínhhiuquvàtínhcông bng. 3.Mctiêunghiêncu. XutpháptthctrngsơkhaicahotñngkinhdoanhBðSvàcùngvinó cũnglàtìnhtrngsơkhaitrongcôngtácnghiênculĩnhvcnàyVitNam, 4 trêncơstmquantrngcaBðSñiviñisngkinhtxãhinhưñãñ cpktrên,Nghiêncusinh thyrngvicnghiêncunhngtntichyu cntrspháttrincahotñngkinhdoanhBðSVitNam,quañóñ xut các gii pháp ñ gii quyt các tn ti ñó ñi vi cơ quan hoch ñnh chínhsáchNhànưctronglĩnhvcnàylàhtsccnthit .Vicnghiêncu nàycnñưcthchintrêncơshthnghoácácvnñvlýluntronglĩnh vcBðScũngnhưchrõcácvnñthctinchưaphùhpchovicpháttrin hotñngkinhdoanhBðSVitnam.Ktqu nghiêncunàylàcnthitcho miñitưngthamgiathtrưngBðSnhưcáchgiañình,cácnhàqunlý doanhnghip,cácnhàñutư,cácnhàxâydngBðS,cácnhàtàitrchocác dánBðS...cũngnhưcáccơquanqunlýnhànưctronglĩnhvcnàynhm thúcñyspháttrincahotñngkinhdoanhBðS,toñưcnhiuBðShơn choxãhi,gópphngiiquytnhucuvnơilàmvic,nơisnxut,trs chodoanhnghipvàcáctchc,nơivàcáckhudchvchocáchgiañình. 4.ðitưngvàphmvinghiêncu. TrêncơsmctiêunghiêncuñãñravàvitínhchtñcthùcaBðS, ñi tưngchínhñưcnghiêncu tronglunánnàylà: MôitrưngkinhdoanhBðSVitNamnhưhthnglutñiutithotñng kinhdoanhBðS,ñiutitthtrưngBðSVitNam. CácchínhsáchnhmthúcñyspháttrincahotñngkinhdoanhBðS VitNamtheocơchthtrưngnhmsdnghiuquhơnnangunlcv BðScañtnưcnóichungvànguntàinguyênñtñainóiriêngññápng nhucuvBðSngàycàngtăngcaxãhi. Vphmvikhônggian nghiêncu: doñâylàlĩnhvcrtrnglnvàphctp nênlunánschyutptrungnghiêncuvcácBðSnhàvàBðSthương miVitNam.Cácdliudùngñphântíchvmôitrưng,chínhsách,thc trnghotñngkinhdoanhBðSchyulytñabànHàNi,mtphnt ñabànthànhphHCMlànhngnơimàhotñngkinhdoanhBðS,ñcbit 5 làcácBðSnhàvàthươngmi,cómcñpháttrincaonht,tñósuyrng rachohotñngkinhdoanhBðStrêncnưc. Vphmvithigiannghiêncu: thigianñưcnghiêncusgiihntnăm 1993trliñây.Cácgiaiñontrưcnăm1993ñưcñcpsơbvìtronggiai ñonñó,khiNhànưckhôngchophépchuynnhưngquynsdngñt,nên cóthnóilàchưatntimtcáchchínhthchotñngkinhdoanhBðStheo cơchthtrưng.TsausrañicaLutñtñainăm1993ñnnay,khimà Nhànưccôngnhnnhngquynñnhñotcơbncachsdngñthp phápnhưquynchuynnhưng,chothuê,thchp,thak…thìhotñng kinhdoanhBðSmichínhthcñưcthanhnvàpháttrin. 5.Phươngphápnghiêncu. Nntngcaphươngphápnghiêncudatrênphépduyvtbinchngvà duyvtlchs.Cácngunsliudùngtrongcácphântíchtronglunánñưc thuthpthôngquacáccuckhosát,nghiêncucácthôngtincôngbcacác cơ quan Nhà nưc liên quan ñn lĩnh vc BðS, các doanh nghip chuyên doanhBðScũngnhưthamkhocáccôngtrìnhnghiêncuñãthchintrong lĩnhvcnày.Kinhnghimcacácnưctrongvicpháttrinhotñngkinh doanhBðS(trongñóñcbitlàkinhnghimcaTrungQuclànưccónn kinhtñangtronggiaiñonchuynñigingnhưVitNamvàkinhnghim caM,qucgiacónnkinhtnóichungvàhotñngkinhdoanhBðSnói riêngrtpháttrin)ñãñưcchúýthamkhothôngquacácnphm,cácbài vitvànhngtrangwebchuyênñcacácnưcñótrênInternet.Ngoàirañ bsungthêmngundliu,NCSñãthchinccáccucphngvn,traoñi vicácchuyêngiatronglĩnhvcnày. 6.Nhngñimmimàlunánñcp. SovinhngnghiêncutrưcñâytiVitNamtronglĩnhvcnàythìcác nghiêncucalunáncómtsñimmisau: 6 Phântích,ñánhgiánhngvnñchínhtácñngñnspháttrinca hotñngkinhdoanhBðStrongnnkinhtthtrưng. Phântích,tnghpnhngñimphùhpvànhngñimchưaphùhp chospháttrincahotñngkinhdoanhBðStkhuônkhpháplý, môi trưng kinh doanh hin nay Vit Nam, qua ñó ñ xut các gii phápñivicáccơquanqunlýNhànưc,cũngnhưñivicácch ththamgiathtrưngBðSnhmthúcñyspháttrincahotñng kinhdoanhnày. 7.Ktculunán. Lunángm3chương.Chươngñunghiêncuvtngquancácvnñchính tác ñng ñn s phát trin ca hot ñng kinh doanh BðS, chương hai s nghiêncuhintrngcácvnñliênquanñnhotkinhdoanhBðSVit Namhinnayvàchươngcuislàstnghpvàñxutcácgiiphápthúc ñyspháttrinhotñngkinhdoanhBðSVitNamñivicáccơquan NhànưccótráchnhimtodngmôitrưngchohotkinhdoanhBðScũng nhưñivicácñitưngthamgiathtrưngBðSVitNam. 7 CHƯƠNG1 TNGQUANCÁCVNðCHÍNHTÁCðNG TIHOTKINHDOANHBTðNGSN(BðS) TRONGNNKINHTTHTRƯNG. 1.1.KHÁINIMVBðS,VAITRÒCABðSTRONGXÃHI. 1.1.1.KháinimvBðS. BðScóýnghĩakhácnhauñivinhngngưikhácnhau.Ngưinôngdâncó thcoiBðSnhưlàmttrongbayutcannsnxuttheoýnghĩacakinh thccñin:ñtñai,laoñng,vn.Mtsngưikháccócươngvñiuhành cácdoanhnghiplncóthcoiBðSlàmttàisnlncadoanhnghip.Lut sưcoiBðSnhưmttàisnmangtheonhiuquynvàtráchnhimchongưi chshu.Cáccánhân,hgiañình(HGð)coiBðSlànơicưnghàngngày cah.MtsngưikháchotñngtrongcáclĩnhvcliênquanñnBðSnhư môigii,ñnhgiá,qunlý,xâydng,cpvnvay...coiBðSlàhotñngkinh doanhcah. Nhưtañãbitttcchúngtañucncónhà,cónơilàmvic,hctp,cónơi vuichơi...dovycóthnóittcchúngtañucó“côngvic”viBðSdùlà trongýnghĩanàonavàcũngcóthnóignnhưttcchúngtañuphiñưa racácquytñnhliênquanñnBðSítnhtlàmtln,tuỳthucvàovtrí,vai tròcamìnhtrongcngñng,tronggiañình.Dovyvichiubitcácnguyên lýcơbncaBðSlàmtviccóíchchohuhtmingưi. BðS,ngoàiýnghĩalàmtlĩnhvcnghiêncuhoclàmt hotñngkinh doanh,còncóýnghĩabaotrùmlàmtloitàisnñcbit.Theoquiñnhti BLutDânShinhànhthìBðSlàcáctàisnkhôngdidiñưcbaogm: 8 ñtñai,nhà,côngtrìnhxâydnggnlinviñtñai,kccáctàisngn linvinhà,côngtrìnhxâydngñó,cáctàisnkhácgnlinviñtñaivà cáctàisnkhácdopháplutquyñnh 1. ViýnghĩanàyBðSlàngunlc qucgiabtkñólàshucánhânhayshucôngcng. Tuỳtheochcnăngsdng,BðScóthñưcphânloinhưsau: Nhà: BðSnhàlàcácngôinhàñclpcũngnhưcáckhunhàchungcư, cũngnhưcáckhuñtdànhñxâydngcácngôinhà/khunhà.LoiBðSnày cóthnmcácthànhph,vùngngoiô,vùngnôngthôn. BðSThươngmi: Cáckhuvănphòngchothuê,trungtâmthươngmi,ch, cahàng,kháchsn,nhàhàng,khunghmát,cáckhuñttrngdànhchovic xâydngcácBðSthươngmiktrên.HuhtcácBðSthươngmilànhng BðSñemlithunhplàtinchothuêsdng,vàthưngñưcgilàBðSto thunhpvàthưngthynhiucácthànhph,nơidinrathưngxuyêncác hotñngkinhdoanhdchv. BðS Công nghip: BðS công nghip bao gm các nhà máy, kho tàng, các côngtrìnhtiníchñikèm,m,cáckhuñttrngñxâydngcácBðScông nghip.NhngBðScôngnghiplnthưngnmcácvùngngoiôcácthành phvìthưngcôngvicñâyphthucvàongunnhânlccóticácñôth. MtsloiBðScôngnghipcóthcácvùngnôngthônhoccácvùngcó cáctàinguyênthiênnhiêntuỳmcñphthuccangànhcôngnghipñóvào nguyênliuñu vào là nông sn (công nghip ch binthcphm) hoc tài nguyênthiênnhiên(chbinqungkhaitháctm,thuñin...).Trongtrưng hpnày,laoñngvùngkhácsñưcchuyntivàxungquanhkhuvcñó smclêncácñôthmi. BðSnông,lâm,ngưnghip: Nhngcánhrng, nhngcánhñngtrngcây hocnuôitrngthuhisn,trichănnuôi,trangtri,hthngtưitiêu...là 1[24.§iÒu181] 9 cácBðSñinhìnhcanhómnày.Nócóthnmnhngvùngsâuvùngxavà cũngcóthnmgncáckhuñôthvàtrongmttươnglainàoñóthưngñưc chuynñisangmcñíchsdngkháccóhiuquhơn. BðScôngcng: cáckhuvănphòngcacáccơquanNhànưc,cácBðSphc vcácliíchchungdoNhànưcñutưnhưcácbnhvincông,côngviên, ñưng xá, trưng hc công...Thông thưng các BðS này thưng ñưc xây dngvàsdnglâudàivàítkhiñưcmuabántrênthtrưngBðStrnhng trưnghpñcbit. CácloiBðSkhác: ñólàcácBðSkhôngthuccácnhómtrênnhưnhàth, chùachin,miumo,cáccơstthin,sângolf,sânbóng… 1.1.2.CácthuctínhcaBðS. Làmtloitàisnñcbit,BðScónhngthuctínhriêngvàcũnglànhng ñc ñim khác bit so vi các loi tài sn khác. Tuỳ thuc vào tng góc ñ nghiêncu,cóthphânchiacácloithuctínhcaBðSthànhnhngnhóm sau: 1.1.2.1.Thuctínhvtlý: Tínhbtñng: cáckhuñtcótínhbtñng,nghĩalàkhôngdichuynñưc trongkhônggian.Cácthànhphnvtchttrênñtnhưñtñá,khoángsn,du la...cóthñưcdichuyntchnàysangchkhácsongmnhñtcththeo ýnghĩañalýthìkhôngthdichuynñưcnghĩalàmimnhñtñucócác chskinhñvàvĩñxácñnh,khôngthayñi.Tínhbtñngnàycañtlàm chonóñưcxácñnhlàBðS.Vithuctínhnày,thtrưngñtcókhuynh hưngmangtínhcht ñaphương .Nhucusdngphi“dichuyn”tivtrí caBðS. Tínhkhôngthbpháhu: ñtviýnghĩalàmtphncakhônggianlà khôngth bpháhu, nó s tnti mãi. Tính bnvng này làm cho ñt có khuynh hưng tr thành các khon ñu tư ca công chúng. Các nhà ñu tư 10 thưngphânbitrõspháhumangtínhvtchtvàsbnvngmangtính kinht.Vmtvtcht,ñtñaikhôngthbpháhusonggiátrcanócóth bhuhoibngvicthayñicácñiukin.Víd,giátrmtmnhñtcóth bgimñiñángkkhinóbcáctácñngxucamôitrưngxungquanhlàm chovicsdngkhôngñưcaiquantâm. Tính không ñng nht: không có hai mnh ñt nào ging ht nhau mi ñim.Tínhchtnàycóthgilàtínhkhôngñngnhthaytínhkhácbit.Các mnhñtbaogicũngcómtvtríkhônggingcabtcmnhñtnàokhác. Skhácbitgiacácmnhñtcòncóthlàskhácbitcahìnhdng,kích c,ñahìnhvv..Tiptheo,htngcôngcngnhưñưngxávàcáccôngtrình tin ích ñi vi tng mnh ñt cũng thưng khác nhau làm cho chúng khác nhau.Cuicùng,ngoicnhcũngtoraskhácbitgiacácmnhñt. 1.1.2.2.Thuctínhthch: Thchlànhngphncaxãhiñưcthànhlpvàñưccôngnhn.Thut ngnàycóthhiulàcáctchc,tôngiáo,lutlhoctpquán.Thchto racáchsuynghĩcachúngtavàcóthtoranhhưngsâuscticácgiátr cachúngta. Lut,cácquyñnhcôngcngtronglĩnhvcBðS: lĩnhvcBðSthưngcó cácblutriêng.DotínhchtcaBðSkhácvicácloitàisnkhácnênlut ñiutitcácquanhtronglĩnhvcBðSkhácvilutñiutitcácloitàisn khác.Vicshucáctàisnkháccóthñưchiunhưlàmtsshutuyt ñisongñiviBðSthìkhônghoàntoànnhưvy.DotínhñcthùcaBðS nênNhànưcluônñưaracáclutl,chínhsáchtheohưnghnchmts quyncangưishuvàsdng.ðiunàynhưlàmtyêucuttyuca miqucgiatrongñócócácqucgiacôngnhnquynshucánhânñivi ñtñaivàccácqucgiachcôngnhnquynsdng(QSD)cánhânñivi ñtñainhưVitNam.Nhànưccnñtñaiñphcvcácliíchchungca cngñngnhưñtdànhchoqucphòng,anninh,ñưngxá,côngtrìnhthu 11 li…màcácnhucunàycóththayñi,phátsinhtheothigiandovyquyn ñưcphépthuhiñtshuhocsdngcánhânluôncótrongcácvănbn pháplutvñtñaicacácqucgia.MtkháccácBðStuythucquyns huvàsdngcacáccánhânsongbaogicũngnmtrongmtmôitrưng tnhiên,xãhinàoñó,chimmtkhônggiantimtñabànnàoñódovys tn ti ca mt BðS luôn chu s tác ñng ca môi trưng xung quanh và ngưclinócũnglàmtphncuthànhcamôitrưngñó.Nhànưcluôncó vaitròñiutittrongmiquanhhaysliênquangiaBðSvàcngñng xungquanhnhưmttngthcũngnhưgiacácBðSriêngbitñboñm rngvicsdngBðSnàykhônggâycácnhhưngtiêuccñnmôitrưng xungquanhcũngnhưtivicsdngcacácBðSliênquankhác.Nhngqui ñnhtrongcácquihochtngthcácvùng,quihochchititcáckhuvc,quy chxâydng...lànhngquyñnhcôngcngtronglĩnhvcnày. Tpquánñaphương,khuvc: Tpquánlàcáchsuynghĩhochànhñng ñinhìnhcamtñaphươngnàoñó.Nógingnhưthóiquencamtcán
Luận văn liên quan