Luận án Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh

Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng và phân tích các yếu số ảnh hướng đến phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toản thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh. Từ đó để xuất những giải pháp phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp tiếp cận: Để tải sử dụng 3 phương pháp tiếp cận là (¡) Tiếp cận hệ thống; (ii) Tiếp cận chuỗi giá trị: (ii) Tiếp cận liên ngành. ~ Phương pháp chọn điểm nghiên cứu: Các huyện kháo sát để thu thập tải liệu nghiên cứu được lựa chọa đựa trên các tiêu chí gồm các vùng chăn nuôi khác nhau. Vùng chăn nuôi khác nhau được hiểu là vùng có khả năng tiếp cận thông tin, tiếp cận thị trường khác nhau. Các huyện được chọn ra bao gồm huyện Yến Phong đại điện cho vùng có khả năng tiếp cận thông tin vả thị trường tốt hơn, huyện Thuận Thánh đại điện cho nhóm huyện có điều kiện tiếp cận thông tin và thị trường trung bình và huyện Lương Tài đại điện cho vùng có điều kiện tiếp cận thông tin và thị trường kém nhất. Tiếp theo, các xã được chọn đựa vảo tiểu chí mật độ chăn nuôi lợn. Dựa trên căn cứ này, huyện Yên Phong chợn xã Văn Môn, Tam Giang vả Đông Phong. Huyện Thuận Thánh chọn xã Nghĩa Đạo, Ninh Xả và Đại Đồng Thánh. Huyện Lương Tải chọn xâ Lai Hạ, Lâm Thao và Bình Định. ~ Phương pháp thu thập dữ liệu, thông tin + Dữ liệu thử cấp được thu thập gồm các văn bản của Nhà nước, của Bộ NN&PTNT vả tính Bắc Ninh về các chính sách phát triển chăn nuôi nói chung vả chăn nuối lợn nói riêng; Các nghiên cửu có liên quan đến đả tải. + Dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng các phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia, điều tra theo câu hỏi bán cấu trúc các cơ sở chăn nuối lợn. - Phương pháp phân tích Các phương pháp phân tích đữ liệu bao gồm thống kê mô tả, thống kế so sánh kết hợp với kiểm định thống kê, hạch toán kinh tế hộ và phương pháp hồi quy.

pdf208 trang | Chia sẻ: thuylinhk2 | Ngày: 28/12/2022 | Lượt xem: 39 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển chăn nuôi lợn theo hướng an toàn thực phẩm tại tỉnh Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_phat_trien_chan_nuoi_lon_theo_huong_an_toan_thuc_pha.pdf
  • pdf2022_07_19_3989_22_TLHD NCS Nguyen Van Pho.PDF
  • pdfKTPT_TTLA_Nguyen Van Pho.pdf
  • docTTT - Nguyen Van Pho.doc
  • pdfTTT - Nguyen Van Pho.pdf
Luận văn liên quan