Luận án Phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ở Việt nam

Thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt ñộng tuân theo nguyên tắc trung gian. ðảm ñương vai trò trung gian trên TTCK là các công ty chứng khoán (CTCK). Nhờ có các CTCK, hoạt ñộng mua bán chứng khoán của nhà ñầu tư mới ñược ñảm bảo an toàn, các nhà phát hành tiết kiệm ñược chi phí trong việc phát hành chứng khoán cũng như các hoạt ñộng liên quan tới chứng khoán ñã phát hành sau này. Thông qua các CTCK, cơ quan quản lý cũng có thể theo dõi, quản lý các hoạt ñộng diễn ra trên thị trường. Vì vậy, sự tồn tại và phát triển của TTCK có sự ñóng góp to lớn của các CTCK - một chủ thể không thể thiếu trên thị trường.Song, sự phát triển của TTCK lại là tiền ñề cho sự phát triển các hoạt ñộng của CTCK, buộc các CTCK phải phát triển các hoạt ñộng mới và hoàn thiện các hoạt ñộng hiện có ñể ñáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Hơn 6 năm qua, kể từ khi TTCK Việt nam chính thức hoạt ñộng, là quãng thời gian ñể các CTCK tập dượt, làm quen cho một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ ở Việt nam, mới ñối với cả những người lãnh ñạo (cấp quản lý), ñối với người giữ vai trò trung gian trên thị trường (CTCK), ñối với người cung cấp hàng hóa cho thị trường (nhà phát hành) và ñối với nhà ñầu tư. Do các CTCK ở Việt nam hoạt ñộng vừa mang tính chất thăm dò vừa mang tính chất thử nghiệm nên ñã gặp không ít trở ngại trong việc triển khai và pháttriển các hoạt ñộng, kết quả hoạt ñộng mang lại chưa cao. Hơn thế nữa, Việt nam ñã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) và cam kết mở cửa thị trường tài chính trong ñó có TTCK, các CTCK Việt nam ñang phải ñứng trước áp lực cạnh tranh gay gắt, sự cạnh tranh này diễn ra không chỉ giữa các CTCK Việt nam mà còn 2 giữa các CTCK Việt nam và các CTCK nước ngoài. Thựctế ñó ñòi hỏi các CTCK phải có kế hoạch, chiến lược phát triển các hoạt ñộng khẳng ñịnh vị thế quan trọng trên thị trường. Với lý do ñó, tác giả ñã lựa chọn vấn ñề “phát triển hoạt ñộng của công ty chứng khoán ở Việt nam” làm luận án nghiên cứu.

pdf216 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1593 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Phát triển hoạt động của công ty chứng khoán ở Việt nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LICAMðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cu ca riêngbnthântôi.Cácsliusdngphântíchtrong lun án có ngun gc rõ ràng, ñã ñưc công b theo ñúngquiñnh.Cácktqunghiêncutronglunánlà dotácgittìmhiu,phântíchmtcáchtrungthc, kháchquanvàphùhpvithct. Tácgi LêThHươngLan ii MCLC LIMðU...........................................................................................................1 TNGQUANVTÌNHHÌNHNGHIÊNCUðTÀI....................................4 CHƯƠNG1:NHNGVNðLÝLUNCƠBNV ......................................7 PHÁTTRINHOTðNGCACÔNGTYCHNGKHOÁN........................7 1.1.TngquanvCôngtychngkhoán..............................................7 1.2.Hotñngcacôngtychngkhoán ...........................................18 1.3.Pháttrinhotñngcacôngtychngkhoán ............................50 1.4.Cácnhântnhhưngtispháttrinhotñngcacôngtychngkhoán ...........................................................................................................54 CHƯƠNG 2: THC TRNG PHÁT TRIN HOT ðNG CA CÁC CÔNGTYCHNGKHOÁNVITNAM .....................................................64 2.1.KháiquátvcáccôngtychngkhoánVitnam ......................64 2.2. Thc trng phát trin hot ñng ca các công ty chng khoán Vitnam ...........................................................................................77 2.3.ðánhgiáthctrngpháttrinhotñngcacáccôngtychngkhoán Vitnam................................................................................................. 123 CHƯƠNG 3: GII PHÁP PHÁT TRIN HOT ðNG CA CÔNG TY CHNGKHOÁNVITNAM.......................................................................135 3.1.ðnhhưngpháttrincôngtychngkhoánVitnam............135 3.2.GiipháppháttrinhotñngcacáccôngtychngkhoánVitnam142 3.3.Cácñiukinthcthigiipháp................................................168 KTLUN ...........................................................................................................184 DANHMCCÁCCÔNGTRÌNHðÃCÔNGB..........................................186 DANHMCTÀILIUTHAMKHO............................................................187 PHLC..............................................................................................................194 iii DANHMCCÁCBNGBIU Bng2.1:StàikhonmticácCTCK(thiñimcuinăm) ..............................64 Bng2.2:SlưngCTNY,ðKGDtrênSGDCKTp.HCM,TTGDCKHàni .............65 Bng2.3:Loitráiphiuniêmyt,ðKGDtrênthtrưngtínhñn31/12/2007.....66 Bng2.4:Quimôgiaodchgiaiñon20002007 ..................................................67 Bng2.5:DanhsáchcácCTCKcóvnñutưnưcngoài .....................................70 Bng2.6:SliuvmnglưicacácCTCK ........................................................72 Bng2.7:QuimôvnñiulcacácCTCKtínhñnnăm2007............................74 Bng2.8:QuiñnhvvnphápñnhchoCTCK.....................................................75 Bng2.9:SlưngtàikhongiaodchmticácCTCKnăm2003......................79 Bng2.10:GiátrgiaodchchngkhoánticácCTCKnăm2003 ........................80 Bng2.11:TìnhhìnhhotñngtdoanhcacácCTCK........................................84 Bng2.12:Giátrythácñutưnăm2003 .........................................................88 Bng2.13:SlưngtàikhongiaodchticácCTCK...........................................90 Bng2.14:GiátrmôigiigiaodchticácCTCK ................................................92 Bng2.15:Giátrmôigiigiaodchcphiu,CCQðTcacácCTCK.................94 Bng2.16:GiátrmôigiigiaodchtráiphiucacácCTCK...............................95 Bng 2.17: S li giao dch chng khoán ca các CTCK ti TTGDCK Tp. HCMtrongnăm2006..............................................................................................97 Bng2.18:TtrngñutưtronghotñngtdoanhcacácCTCK .....................99 Bng2.19:GiátrchngkhoánnmgicacácCTCK .......................................101 Bng2.20:GiátrchngkhoánñưcBLPHnăm2006.........................................103 iv Bng2.21:GiátrythácñutưcacácCTCKthiñimcuinăm ...................110 Bng2.22:SliutàikhonmtimtsCTCKnăm2007 ...............................113 Bng2.23:GiátrtdoanhcamtsCTCKnăm2007......................................115 Bng2.24:TngdoanhthucacácCTCK ............................................................118 Bng 2.25: Doanh thu t hot ñng kinh doanh và doanh thu lãi ñu tư chng khoáncacácCTCK ..............................................................................................119 Bng2.26:DoanhthuhotñngkinhdoanhchngkhoáncacácCTCK ...........121 Bng2.27:LinhunsauthucacácCTCK.......................................................122 Bng3.1:Mcvnphápñnhñnnăm2010cacácCTCK ................................175 v DANHMCSƠð,BIUð Sơñ1.1:Quitrìnhhotñngtdoanh...................................................................25 Sơñ1.2:QuitrìnhthchinBLPH........................................................................34 Sơñ3.1:CơcutchccamtCTCKtnghp ..............................................149 Sơñ3.2:CơcutchccamtCTCKchuyênmônhóa ..................................150 Biuñ2.1:SlưngcácCTCKquacácnăm ........................................................68 Biuñ2.2:ThphnslưngtàikhonmticácCTCKgiaiñon20042006......91 Biuñ2.3:ThphnGTMGGDtráiphiucacácCTCKnăm2006 ...................95 Biuñ2.4:ThphndchvBLPHcacácCTCK.............................................102 Biuñ2.5:ShpñngtưvntàichínhcacácCTCK .....................................106 Biuñ2.6:ThphnhotñngtưvntàichínhcacácCTCKnăm2006 .........107 Biuñ2.7:GiátrythácvàgiátrñãñutưcacácCTCK .............................111 vi DANHMCCÁCCHVITTT ARSC :CôngtyTNHHchngkhoánNHNN&PTNT ACBS :CôngtyTNHHchngkhoánNHÁchâu BVSC :CôngtycphnchngkhoánBoVit BSC :CôngtyTNHHchngkhoánNHðT&PT BLPH :Bolãnhpháthành CTCK :Côngtychngkhoán CTCP :Côngtycphn CP :Cphiu CPH :Cphnhóa CCQðT :Chngchquĩñutư CNTT :Côngnghthôngtin CTNY :Côngtyniêmyt DN :Doanhnghip DNNN :DoanhnghipNhànưc DNCPH :Doanhnghipcphnhóa ðLCN :ðilýchuynnhưng ðKGD :ðăngkýgiaodch ðTNN :ðutưnưcngoài ðLPH :ðilýpháthành EABS :CôngtyTNHHchngkhoánNHðôngá FSC :Côngtycphnchngkhoánðnht GTMGGD :Giátrmôigiigiaodch HSC :CôngtycphnchngkhoánTp.HChíMinh Haseco :CôngtycphnchngkhoánHiphòng vii HBBS :CôngtyTNHHchngkhoánHabubank IBS :CôngtyTNHHchngkhoánNHCT MG :Môigii MSC :CôngtycphnchngkhoánMêkông NHTM :Ngânhàngthươngmi NHTMQD :Ngânhàngthươngmiqucdoanh QLDMðT :Qunlýdanhmcñutư SGDCK :Sgiaodchchngkhoán SSI :CôngtycphnchngkhoánSàigòn TTCK :Thtrưngchngkhoán TNHH :Tráchnhimhuhn TTGDCK :Trungtâmgiaodchchngkhoán TCPH :Tchcpháthành TSC :CôngtyTNHHchngkhoánThănglong TD :Tdoanh TVðTCK :Tưvnñutư`chngkhoán TP :Tráiphiu TVTC :Tưvntàichính UBCKNN :ybanchngkhoánNhànưc VCBS :CôngtyTNHHchngkhoánNHNT XðGTDN :Xáñnhgiátrdoanhnghip 1 LIMðU 1.Tínhcpthitcañtài Thtrưngchngkhoán(TTCK)hotñngtuântheonguyêntctrunggian. ðm ñương vai trò trung gian trên TTCK là các công ty chng khoán (CTCK).NhcócácCTCK,hotñngmuabánchngkhoáncanhàñutư miñưcñmboantoàn,cácnhàpháthànhtitkimñưcchiphítrong vic phát hành chng khoán cũng như các hot ñng liên quan ti chng khoánñãpháthànhsaunày.ThôngquacácCTCK,cơquanqunlýcũngcó ththeodõi,qunlýcáchotñngdinratrênthtrưng. Vìvy,stntivàpháttrincaTTCKcósñónggóptolncacác CTCKmtchthkhôngththiutrênthtrưng.Song,spháttrin caTTCKlilàtinñchospháttrincáchotñngcaCTCK,buc cácCTCKphipháttrincáchotñngmivàhoànthincáchotñng hincóññápngnhucungàycàngcaocakháchhàng. Hơn6nămqua,ktkhiTTCKVitnamchínhthchotñng,làquãngthi gianñcácCTCKtpdưt,làmquenchomtlĩnhvchoàntoànmim Vitnam,miñivicnhngngưilãnhño(cpqunlý),ñivingưi givaitròtrunggiantrênthtrưng(CTCK),ñivingưicungcphànghóa chothtrưng(nhàpháthành)vàñivinhàñutư.DocácCTCKVitnam hotñngvamangtínhchtthămdòvamangtínhchtthnghimnênñã gpkhôngíttrngitrongvictrinkhaivàpháttrincáchotñng,ktqu hotñngmanglichưacao. Hơn th na, Vit nam ñã tr thành thành viên chính thc ca T chc thươngmithgii(WTO)vàcamktmcathtrưngtàichínhtrongñó cóTTCK,cácCTCKVitnamñangphiñngtrưcáplccnhtranhgay gt,scnhtranhnàydinrakhôngchgiacácCTCKVitnammàcòn 2 giacácCTCKVitnamvàcácCTCKnưcngoài.Thctñóñòihicác CTCKphicókhoch,chinlưcpháttrincáchotñngkhngñnhv thquantrngtrênthtrưng. Vilýdoñó,tácgiñãlachnvnñ“pháttrinhotñngcacôngty chngkhoánVitnam”làmlunánnghiêncu. 2.Mcñíchnghiêncu HthnghoánhngvnñlýluncơbnvpháttrinhotñngcaCTCK Phântích,ñánhgiáthctrngpháttrinhotñngcacácCTCK,phântích cácnguyênnhânlàmhnchspháttrinhotñngcacácCTCKVit namthigianqua ðxutcácgiiphápthúcñyspháttrinhotñngcaCTCKVitnam trongthigianti. 3.ðitưngvàphmvinghiêncu ðitưngnghiêncu:Nghiêncuhotñngcacôngtychngkhoán Phmvinghiêncu:Nghiêncuhotñngcacáccôngtychngkhoán trênTTCKVitnamt20/7/2000ñnnay. 4.Phươngphápnghiêncu ðthchinmctiêunghiêncu,trêncơsphươngphápluncachnghĩa duyvtbinchngvàduyvtlchs,tácgiñãsdngcácphươngpháp nghiêncunhưphươngphápthngkê,sosánh,phântíchvàtnghpñlun giivnñnghiêncu. 5.Ktcucalunán Ngoàiphnmñu,ktlun,mclc,danhmctàiliuthamkho,bngvit tt,lunánñưcktcutheobachương: 3 Chương1: Nhngvnñlýluncơbnvpháttrinhotñngcacôngty chngkhoán Chương2: Thctrngpháttrinhotñngcacáccôngtychngkhoán Vitnam Chương3: Giipháppháttrinhotñngcacáccôngtychngkhoán Vitnam 4 TNGQUANVTÌNHHÌNHNGHIÊNCUðTÀI ðãcókhôngítcácñtàinghiêncuvthtrưngchngkhoánnóichung cũngnhưvhotñngcacácCTCKVitnamnóiriêng.Cácñtàiñã ñưccáctácginghiêncutheocáccáchtipcnkhácnhau. Tronglunántinsĩviñtài"Giiphápthúcñysthamgiacacáctrung giantàichínhtrongtintrìnhxâydngvàpháttrinthtrưngchngkhoán Vitnam"tácgiTrnðăngKhâm(2002)ñãñcpticáctrunggiantài chínhtrênthtrưngchngkhoánbaogm:Ngânhàngthươngmi,quĩñu tư, công ty chng khoán, quĩ bo him. Hot ñng ca các trung gian tài chínhnàytrênthtrưngchngkhoánñưctácgiphânthành:(1)hotñng phát hành; hot ñng kinh doanh; (2) hot ñng môi gii, tư vn chng khoán;(3)hotñngbolãnhpháthành;(4)hotñngqunlýdanhmcñu tưvàqunlýqu.Nhưvy,côngtychngkhoánchlàmttrongcácchth màtácgiñcptronglunán. Trong lun án tin sĩ vi ñ tài "gii pháp ñi mi hot ñng ngân hàng thươngminhmgópphnpháttrinthtrưngchngkhoánVitnam"tác giðngNgcðc(2002),nghiêncuhotñngcangânhàngthươngmi trênthtrưngchngkhoántrêngiácñcangânhàngthươngmi.Trong chươngIcalunán,tácgicóphântíchmiquanhgiahotñngca ngânhàngthươngmivihotñngtrênthtrưngchngkhoánvàchra cáchotñngmàmtngânhàngthươngmicóththchintrênthtrưng chngkhoánbaogm:(1)ñutưvàkinhdoanhchngkhoán;(2)thanhtoán bùtrvàlưukýchngkhoán;(3)môigii;(4)tưvnñutưchngkhoán. Tuynhiên,trongchươngII,tácgimichñánhgiákhnăng,nhngthun li,khókhăn,tháchthccangânhàngthươngminhànưckhihotñng trên th trưng chng khoán Vitnam. Nhm gópphn ñimi hot ñng ngânhàngthươngminhànưc,tácgicóñxutmtgiipháphoànthin 5 tchcvàhotñngcacôngtychngkhoánthucngânhàngthươngmi nhànưcñnnăm2006. Trong lun án tin sĩ vi ñ tài "toward a well functioning securities in Vietnam"(hưngtimtthtrưngchngkhoánVitnamhotñnghiu qu)catácgiNguynThÁnhVân(2002)baogm7chươngnghiêncu v khía cnh pháp lý ñiu chnh các lĩnh vc hot ñng ch yu ca th trưng.Trongñó,tácgidànhmtchương(chương4)nghiêncuvquich pháplýñiuchnhxungñtliíchgiacôngtychngkhoánvàkháchhàng. Tácgiñãchratronghotñngcacôngtychngkhoáncónhnghot ñngsdntixungñtliíchgiacôngtychngkhoánvàkháchhàng,ñó làhotñngmôigiivàtdoanh,hotñngtdoanhvàtưvnñutưchng khoán.ðgiiquytchovnñnàytácgiñxutgiipháptrênphương dinpháplý. Tronglunántinsĩviñtài"xâydngmôhìnhcôngtychngkhoántrong hotñngcathtrưngchngkhoánVitnam"tácgiTrnQucTun (2004)litipcnvàgiiquytvnñtrêngiácñvhìnhtháishuca côngtychngkhoántrêncơsñóñxutcơcutchcphùhpvihình tháishucacôngty.Tronglunán,tácgicũngcóñcpvàphântích kháiquáthotñngcacáccôngtychngkhoánnhưngchlàmtphnnh trongtoànbnidungcalunán. Ngoàiramtslunvănthcsĩñãñưcbovcũngñcpvhotñngca côngtychngkhoánnhưngtrongcáclunvănñó,cáctácgiminghiêncu tnghotñngriênglcatngcôngtychngkhoán,cthnhư: LunvănthcsĩcatácgiNguynThNhtLinh(2006)viñtài"phát trinhotñngmôigiitiCôngtychngkhoánNgânhàngðutưvàPhát trinVitnam". 6 LunvănthcsĩcatácgiLêThMaiHương(2006)viñtài"pháttrin kinhdoanhcácdchvCôngtychngkhoánNgânhàngNôngnghipvà PháttrinnôngthônVitnam". LunvănthcsĩcatácgiðinhNgcPhương(2007)viñtài"phát trin hot ñng t doanh ca Công ty chng khoán Ngân hàng Công thươngVitnam". Lun văn thc sĩ ca tác gi ðoàn Quang Trung (2007) vi ñ tài "hoàn thinnghipvbolãnhpháthànhcphiutiCôngtycphnchngkhoán BoVit". Nhưvycóthnói,chưacócôngtrìnhnghiêncukhoahcnàonghiêncu mtcáchtngthvàtoàndincáchotñngcacáccôngtychngkhoán VitnamtkhithtrưngchngkhoánVitnamthànhlpñnnay.Dovy, ñtài"pháttrinhotñngcacôngtychngkhoánVitnam"hoàntoàn khôngtrùnglpvinhngcôngtrìnhnghiêncukhoahctrưcñó. 7 CHƯƠNG1:NHNGVNðLÝLUNCƠBNV PHÁTTRINHOTðNGCACÔNGTYCHNGKHOÁN 1.1.TngquanvCôngtychngkhoán 1.1.1.Shìnhthànhvàpháttrincôngtychngkhoán S ra ñi và phát trin ca CTCK gn lin vi s phát trin ca TTCK. LchshìnhthànhvàpháttrinTTCKchothy,khinhucumuabánchng khoánxuthinstonênnhngtñimmuabánchngkhoánsơkhaivà sau ñó hình thành nên mt TTCK. Cũng như các th trưng khác, lúc ñu nhngngưimuavànhngngưibánchngkhoánlànhngcánhânshu chngkhoán,htinhànhmuabántrctipvinhau.Vsau,khithtrưng pháttrin,khilưngvnluânchuynngàycàngln,nhngngưimuabán chngkhoáncũngñôngthêm,ñòihicnphicónhngngưitrunggian ñngragiúpchovicmuabánchngkhoánñưcthuntinhơn.Hñưc bittinhưlànhngnhàmôigiichovicmuabánchngkhoángianhng ngưicnmuavànhngngưicnbán. Tuynhiên,vàothikỳñu,nhngngưi môigiichngkhoánhotñng ñơnñcvàchưahìnhthànhrõnéttchcmôigiichngkhoán.Vìvy,ñ tănguytín,thanhdanhñivinhàñutưtrongvaitròlànhàtrunggian– nhngngưimôigiithưnghpthànhcáccôngty,gilàcôngtymôigii chngkhoán. Ngoàira,nhngthươnggiakinhdoanhchngkhoánngàycànggiatăngvs lưng.Hlànhngngưimuabánchngkhoánbngngunvncamìnhñ hưngchênhlchgiá.ðñsccnhtranhtrênlĩnhvckinhdoanhchng khoánhcũngthànhlpracáccôngtykinhdoanhchngkhoán. 8 Nhng công ty môi gii, kinh doanh chng khoán này khi hot ñng phát trinhkhôngchdnglihotñngbanñumàñãcósñanxen,phát trinthêmvàmtloihìnhcôngtyhotñngtronglĩnhvcchngkhoán xuthinñólàCTCK. Tcuithk17vàsangñnthk18,19spháttrinrmrcacác công ty c phn các nưc tư bn ch nghĩa Châu Âu ñã dn ti s pháthànhcphiutcacáccôngtycphn.Khiñó,cáccôngtyc phnnàypháthànhcphiuñuthôngquatchcnhnmuacphiuvà sauñóbánlichocácnhàbuôn.TchcnhnmuanàylàcácCTCKvà ngânhàngñutư.Nhưvy,cácCTCKñmnhnvicphânphichng khoánchocáccôngtycphn.Saunày,hotñngnàykhôngchdng livicphânphichngkhoánmàñãpháttrinhơn,cungcpnhiu dchvliênquantivicpháthànhcacáccôngtycphnvàñóchính làhotñngbolãnhpháthành.[24] Sangñnthk20,chnghĩatưbnchuyntgiaiñontdocnhtranh sanggiaiñonlũngñon.TưbnlũngñonhìnhthànhtrưctiênChâuÂu, MvàsauñólàChâuÁ.Tronggiaiñonnày,CTCKpháttrinmnh,trc tiplàmcácnghipvvchngkhoán,ñcbitnghipvmôigiichng khoán. Qua ñó, thu hút ñưcñông ño kháchhàng tham gia ñu tư chng khoántrênthtrưng. TTCKngàycàngpháttrinthìngàycàngcónhiunhàñutưthamgiath trưng.Tuynhiên,khôngphinhàñutưnàocũngcóthtñưaraquyt ñnhmuabánchochínhmình.Vinhngnhàñutưkhôngcókinhnghim, trìnhñ,thigianñtmuab
Luận văn liên quan