Luận án Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội

Để góp phần ổn định kinh tế - xã hội và phát triển đất nước, một trong những điều kiện tiên quyết là phải giữ vững an ninh, trật tự, ổn định đời sống chính trị và tinh thần của nhân dân. Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng xác định: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân” [44, tr.148]. Đây là sự thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhất là trong tình hình mới, Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Bảo vệ an ninh, trật tự có vị trí đặc biệt quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, quyết định đến sự ổn định chính trị và phát triển toàn diện của đất nước, là một chức năng cơ bản của Nhà nước. Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự là một bộ phận của quản lý nhà nước có tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống xã hội. Mục tiêu của quản lý nhà nước về an ninh, trật tự là nhằm bảo đảm sự ổn định và an toàn của đất nước, của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, tạo điều kiện cho đất nước phát triển bền vững.

pdf175 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Ngày: 18/08/2021 | Lượt xem: 437 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƯƠNG THANH LIÊM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI DƯƠNG THANH LIÊM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính Mã số: 9.38.01.02 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Phạm Hồng Thái HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu ghi trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. TÁC GIẢ LUẬN ÁN Dương Thanh Liêm MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU............................................................................................... 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN GIẢI QUYẾT....................................................................................... 8 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu..................................................... 8 1.2. Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu....................................... 21 1.3. Những vấn đề luận án cần giải quyết..... 24 1.4. Giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu.................................................... 25 Kết luận chương 1.................................................................................. 27 Chương 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ........................................................ 28 2.1. Khái niệm an ninh, trật tự đô thị..................................................... 28 2.2. Khái niệm, đặc điểm, vai trò, phương pháp của quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị......................................................................... 39 2.3. Nội dung quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị...................... 51 2.4. Các bảo đảm tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị 63 Kết luận chương 2.................................................................................. 69 Chương 3. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ TỪ THỰC TIỄN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI..................................................................................... 71 3.1. Tình hình đặc điểm có liên quan đến quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội........................................... 71 3.2. Thực trạng pháp luật về quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội........................................................................................................... 77 3.3. Thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội...................................................................... 92 3.4. Thực trạng phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội................................................................. 105 3.5. Thực trạng thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội.................................................................................................... 108 3.6. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội............................................................................... 115 Kết luận chương 3.................................................................................. 118 Chương 4. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH, TRẬT TỰ ĐÔ THỊ HÀ NỘI............. 120 4.1. Quan điểm tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội.................................................................................................... 120 4.2. Các giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội........................................................................................................... 127 Kết luận chương 4.................................................................................. 147 KẾT LUẬN........................................................................................... 149 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC BẢNG QUY ƯỚC CÁCH VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN ÁN ANQG An ninh quốc gia ANTT An ninh, trật tự CAND Công an nhân dân CQĐP Chính quyền địa phương HĐND Hội đồng nhân dân QLNN Quản lý nhà nước TTATXH Trật tự an toàn xã hội TTATGT Trật tự an toàn giao thông UBND Ủy ban nhân dân VPPL Vi phạm pháp luật XHCN Xã hội chủ nghĩa 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Để góp phần ổn định kinh tế - xã hội và phát triển đất nước, một trong những điều kiện tiên quyết là phải giữ vững an ninh, trật tự, ổn định đời sống chính trị và tinh thần của nhân dân. Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng xác định: “Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân” [44, tr.148]. Đây là sự thể hiện quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp cách mạng của đất nước, nhất là trong tình hình mới, Đảng tiếp tục khẳng định nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Bảo vệ an ninh, trật tự có vị trí đặc biệt quan trọng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, quyết định đến sự ổn định chính trị và phát triển toàn diện của đất nước, là một chức năng cơ bản của Nhà nước. Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự là một bộ phận của quản lý nhà nước có tác động sâu sắc đến các mặt của đời sống xã hội. Mục tiêu của quản lý nhà nước về an ninh, trật tự là nhằm bảo đảm sự ổn định và an toàn của đất nước, của cả hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, văn hóa, tạo điều kiện cho đất nước phát triển bền vững. Xuất phát từ vai trò của đô thị trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự phát triển hay suy thoái của đô thị cũng sẽ tác động tích cực hay tiêu cực tới một vùng, thậm chí đối với cả nước trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Hơn nữa, do những đơn vị hành chính đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn) có các đặc điểm khác với những đơn vị hành chính không phải là đô thị - nông thôn (tỉnh, huyện, xã) đã dẫn tới đặc điểm, yêu cầu, nội dung, phương thức 2 quản lý nhà nước khác nhau. Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở đô thị có ý nghĩa rất quan trọng, tạo lập nền tảng để phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng vì đô thị là những địa bàn năng động, đi đầu trong phát huy nội lực, mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế, cũng như liên kết kinh tế với các địa phương trong nước để phát triển. Nơi đây là những trung tâm, là nòng cốt để phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và cả nước. Nhìn từ góc độ phát triển tiềm lực quốc gia thì đây là địa bàn số một trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; từ góc độ quốc phòng, an ninh thì đây là địa bàn trọng điểm chiến lược, là trung tâm quyết định các chính sách quốc gia và cũng là mục tiêu chống phá ác liệt của các thế lực thù địch, tình hình tội phạm, các tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Hà Nội là đô thị đặc biệt của Việt Nam, là một trong những trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa của cả nước và cũng là một địa bàn trọng điểm, quan trọng về an ninh, trật tự. Năm 2012, Quốc hội đã ban hành Luật Thủ đô, Chính phủ đã quyết định “Phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Đây là cơ sở pháp lý rất quan trọng để xây dựng đô thị Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, trong đó vấn đề bảo vệ an ninh, trật tự giữ một vai trò quan trọng, với mục tiêu: “Thủ đô Hà Nội là khu vực phòng thủ vững mạnh, đủ sức đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống. Bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh tư tưởng, an ninh văn hóa, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động của các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại và toàn thể nhân dân” [112]. Trên cương vị là Thủ đô của Việt Nam, Hà Nội đã chủ động thiết lập, mở rộng sự quan hệ gắn kết với gần 100 thủ đô, thành phố lớn khắp thế giới. Mục tiêu hội nhập chính trị cũng được thể hiện rõ ràng trong việc Hà Nội chủ 3 động, tích cực tham gia vào các thể chế, diễn đàn đa phương như Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước ASEAN, Hội nghị Thị trưởng Thủ đô các nước Á - Âu, đăng cai và hỗ trợ tổ chức thành công những sự kiện quốc tế lớn như SEA Games, Hội nghị cấp cao APEC, Hội nghị Mạng lưới các thành phố lớn châu Á thế kỷ XXI (ANMC21)... Những nỗ lực này đã giúp xây dựng hình ảnh một Hà Nội, một Việt Nam ổn định, an toàn, hòa nhập vào đời sống quốc tế và khẳng định đường lối đối ngoại Việt Nam là thành viên tích cực của cộng đồng các quốc gia trên thế giới. Điều này có ý nghĩa lớn khi Đảng và Nhà nước đã xác định rằng hội nhập quốc tế phải nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ tối đa các yếu tố thuận lợi để phát triển đất nước nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Tuy nhiên, với mức độ đô thị hóa nhanh, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội hiện nay đã dẫn đến đô thị Hà Nội đang gặp nhiều khó khăn, thách thức như: Sự phát triển mất cân đối, thiếu bền vững; vấn đề quy hoạch, quản lý đất đai, nhà ở, quản lý kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường, giao thông đã vượt quá khả năng điều hành của chính quyền đô thị; tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, các loại hình dịch vụ kinh doanh nhạy cảm như karoke, vũ trường, nhà nghỉ, cầm đồ, mátxa thường xuyên không chấp hành quy định về an ninh, trật tự, để xảy ra tệ nạn ma túy, mại dâm, chứa chấp tội phạm, nảy sinh các hoạt động bảo kê, buôn bán ma túy; các thế lực thù địch, phản động và số đối tượng chống đối trong nước thường xuyên tuyên truyền những thông tin sai lệch với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước Tuy vậy, hiện nay vấn đề quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội vẫn chưa được nghiên cứu toàn diện, thấu đáo nên chưa có biện pháp quản lý nhà nước hữu hiệu đối với lĩnh vực an ninh, trật tự đô thị. Trên thực tế, khi thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị, trách nhiệm của các bộ, ngành, chính quyền đô thị và người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước chưa được nâng cao. Các cơ quan 4 chuyên trách trong lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị vẫn còn bộc lộ những tồn tại, yếu kém như: Chưa kịp thời tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, Ủy ban nhân dân về việc huy động các ngành, các đoàn thể quần chúng nhân dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự; vấn đề cải cách hành chính, phục vụ các nhu cầu hàng ngày của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp còn chậm, chưa đáp ứng được đòi hỏi của tình hình... Nguyên nhân của tình trạng trên thì có nhiều, nhưng có thể thấy, nguyên nhân chủ yếu là do các quy định của pháp luật trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự còn thiếu và chưa đồng bộ; các lực lượng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị chưa theo kịp với tình hình, lúng túng trước những đòi hỏi mới do sự phát triển nhanh của nền kinh tế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Trước tình hình trên, việc nghiên cứu đề tài “Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội” là đáp ứng yêu cầu đặt ra cả về lý luận và thực tiễn. 2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 2.1. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở khoa học và thực tiễn, luận án nhằm đạt được mục đích sau: Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị; đánh giá thực trạng, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế của quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội hiện nay. Trên cơ sở đó, đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng. 2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Tổng quan tình hình nghiên cứu về vấn đề có liên quan đến đề tài và chỉ ra được những vấn đề luận án cần giải quyết thông qua hệ thống câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học. - Đưa ra được khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương pháp quản lý nhà 5 nước về an ninh, trật tự đô thị, xác định được các yếu tố bảo đảm quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị. - Đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội. Chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội. - Đề xuất những quan điểm, giải pháp có tính khả thi, xác thực nhằm tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị ở nước ta. 3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu Về thời gian: Từ năm 2008 đến nay. Về phạm vi không gian: Luận án nghiên cứu trong phạm vi cấp thành phố Hà Nội. Về nội dung: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị có nội dung nghiên cứu rộng, bao trùm lên tất cả các phương diện của đời sống xã hội. Trong phạm vi nghiên cứu phù hợp với ngành Luật Hiến pháp và Luật Hành chính, luận án tập trung nghiên cứu chủ yếu làm rõ những quy định pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật về quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội; đánh giá khái quát thực trạng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự trên phạm vi địa bàn đô thị Hà Nội, không đi sâu nghiên cứu từng lĩnh vực cụ thể trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị. Về chủ thể: Đây là một đề tài nghiên cứu rộng, phức tạp liên quan đến nhiều chủ thể có trách nhiệm trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Trong khuôn khổ đề tài này, chủ thể quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội được đề cập chủ yếu là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và lực lượng Công an nhân dân theo thẩm quyền, nhiệm vụ được pháp luật quy định. - Đối tượng nghiên cứu: Những vấn đề lý luận, pháp luật, thực tiễn quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội. 6 4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu 4.1. Cơ sở phương pháp luận Luận án được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của Học thuyết Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 4.2. Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng các phương pháp như: Phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, lịch sử cụ thể Các phương pháp nghiên cứu được sử dụng nhằm làm rõ những nội dung của luận án; đảm bảo tính khoa học giữa các vấn đề của luận án. Cụ thể như: - Chương 1, tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị, xác định những vấn đề luận án cần giải quyết, luận án sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, lịch sử để đánh giá những kết quả đã được nghiên cứu, mà luận án có thể kế thừa phát triển và xác định những vấn đề luận án cần giải quyết mới. - Chương 2, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh được sử dụng như công cụ chủ đạo để đánh giá các quan điểm khoa học khác nhau và đưa ra khái niệm quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị, chỉ ra những đặc điểm, nội dung, phương pháp quản lý. - Chương 3, phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, so sánh, nghiên cứu tài liệu để đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội; chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân của tình trạng đó. - Chương 4, phương pháp phân tích, tổng hợp được sử dụng để đưa ra các quan điểm, đề xuất giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội. 5. Ý nghĩa khoa học của luận án - Về mặt lý luận: Luận án góp phần làm sáng tỏ phương diện lý luận, làm 7 cơ sở cho việc tiếp tục hoàn thiện quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị. - Về mặt thực tiễn: Những kết quả nghiên cứu của luận án làm tài liệu tham khảo cho cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở địa bàn đô thị Hà Nội trong hoạt động thực tiễn, đồng thời luận án có giá trị làm tài liệu tham khảo phục vụ việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo các chuyên gia pháp luật ở nước ta hiện nay. 6. Đóng góp mới về khoa học của luận án Thứ nhất, từ các kết quả nghiên cứu, luận án góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị trên các nội dung về khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương pháp và các yếu tố bảo đảm tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị. Thứ hai, luận án đánh giá một cách khách quan, có hệ thống thực trạng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội. Thứ ba, luận án đề xuất được các quan điểm, giải pháp có tính khả thi, khoa học nhằm tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội trong thời gian tới. 7. Kết cấu của luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung của luận án gồm 4 chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài và những vấn đề luận án cần giải quyết Chương 2: Cơ sở lý luận của quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Chương 3: Thực trạng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị từ thực tiễn địa bàn thành phố Hà Nội Chương 4: Quan điểm và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Hà Nội. 8 Chương 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ LUẬN ÁN CẦN GIẢI QUYẾT 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu Đến nay đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu, trao đổi về quản lý nhà nước (QLNN) về an ninh, trật tự (ANTT), QLNN về ANTT đô thị, nghiên cứu một số lĩnh vực cụ thể trong QLNN về ANTT đô thị Hà Nội. Để phục vụ nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, nghiên cứu sinh chọn lọc một số công trình được xem là liên quan trực tiếp tới các nội dung thuộc phạm vi nghiên cứu của luận án và có thể sắp xếp các công trình theo các nhóm vấn đề như sau: 1.1.1. Những công trình nghiên cứu lý luận quản lý nhà nước về an ninh, trật tự đô thị Quản lý nhà nước về ANTT là hoạt động đặc biệt quan trọng mà mọi nhà nước đều tiến hành để đảm bảo thể chế chính trị của mỗi quốc gia. ANTT được đảm bảo sẽ tạo ra môi trường xã hội lành mạnh và điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Đảng và Nhà nước ta từ khi giành được chính quyền về tay nhân dân bằng cuộc khởi nghĩa cách mạng tháng 8 năm 1945, đã đặc biệt quan tâm đến hoạt động QLNN về ANTT và đã đạt được những thành tựu to lớn. Những vấn đề lý luận cơ bản QLNN về ANTT đã được các nhà khoa học quan tâm, đã xuất hiện những luận án, sách chuyên khảo, luận văn, những công trình nghiên cứu cấp Bộ đi vào nghiên cứu như: Sách chuyên khảo “Bước đầu tìm hiểu quản lý nhà nước về an ninh trật tự”, của tác giả Nguyễn Duy Hùng và Hồ Trọng Ngũ, Nhà xuất bản Công an nhân dân (CAND), Hà Nội, 1998, cuốn sách đã phân tích và đưa ra quan niệm: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự là hoạt động hành chính, điều hành và chấp hành được thực hiện bằng sự tác động đồng bộ có mục đích của Nhà nước thông qua hoạt đ
Luận văn liên quan