Luận án Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của tập đoàn dệt may Việt Nam

Hội nhập kinh tế quốc tế sẽ là một trong những ñiềukiện thuận lợi cho Việt Nam có ñộng lực ñể phát triển nhanh hơn, và ñưa Việt Nam thoát ra khỏi những nước có thu nhập thấp trong thời gian tới. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng sẽ tạo ra nhiều thách thức ñối với các doanh nghiệp Việt Nam. Chuyển sang nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp Việt Nam ñã có những giai ñoạn thay ñổi ñể bắt kịp nhu cầu phát triển của xã hội. Hơn hai mươi năm của quá trình ñổi mới, các doanh nghiệp ñã nỗ lực thay ñổi và ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh. Ngành công nghiệp may Việt Nam là một trong những ngành có ñóng góp rất quan trọng cho nền kinh tế. Hiện nay, yêu cầu hội nhập kinh tế thế giới ñã ñặt các doanh nghiệp may trong bối cảnh phải tổ chức lại. Vì thế, nhu cầu tái cơ cấu ñã trở thành cấp bách ñối với những doanh nghiệp muốn kinh doanh toàn cầu. Sự cần thiết phải tái cơ cấu xuất phát từ những sự thay ñổi trong bản thân doanh nghiệp cũng như xuất phát từ sự thay ñổi của môi trường kinh doanh. Thứ nhất, sự thay ñổi trong ñịnh hướng chiến lược. Môi trường kinh doanh thay ñổi, xuất hiện nhiều nhân tố mới ảnh hưởng ñến hoạt ñộng kinh doanh của các doanh nghiệp dệt may. Quy mô doanh nghiệp may lớn lên nhanh chóng, lao ñộng và vốn chủ sở hữu ñã tăng nhanh do nhu cầu của thị trường ngày các mở rộng. Sự thay ñổi về quy mô ñòi hỏi các doanh nghiệp may phải ñiều chỉnh, thay ñổi bộ máy hoạt ñộng sản xuất kinh doanh cho phù hợp với hiện tại. Xu hướng thị trường mở rộng, nhu cầu thay ñổi, là yếu tố tác ñộng ñến chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp. ðể thích ứng với ñiều kiện kinh 2 doanh mới, các doanh nghiệp may ñã từng bước xây dựng chiến lược kinh doanh cho mình, ñịnh hướng phát triển theo xu hướngdự báo môi trường toàn cầu. ðiều này làm cho các doanh nghiệp may phải thay ñổi bộ máy tổ chức cho phù hợp, bơỉ sự trì trệ của bộ máy cơ cấu tổ chức sẽ ảnh hưởng ñến quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp. Thứ hai, xuất hiện những hạn chế, bất hợp lí của cơ cấu tổ chức cũ trong môi trường hiện tại, buộc các doanh nghiệp phải có những thay ñổi. Sự thay ñổi về phạm vi hoạt ñộng, sự ña dạng của lĩnh vực kinh doanh. Phạm vi hoạt ñộng ngày càng rộng hơn, không chỉ giới hạn trong một ñịa bàn tỉnh, thành phố, hay một quốc gia, mà nó ñã mở rộng trên thị trường các nước trên thế giới. Hoạt ñộng xuất nhập khẩu, ñầu tư sản xuất, mở rộng thị trường ra nước ngoài là xu thế phát triển mạnh ñối với các doanh nghiệp may hiện nay. Phạm vi hoạt ñộng mở rộng là một nhu cầu tất yếu của hội nhập quốc tế, vì vậy bộ máy tổ chức sản xuất của doanh nghiệp không còn phù hợp theo kiểu cứng nhắc, mà phải mang tính linh hoạt tạo ra mạng lưới hoạt ñộng trên toàn cầu. Sự thay ñổi trong việc tập trung ñầu tư cho các hoạt ñộng tạo giá trị gia tăng. VINATEX chú trọng hơn tới việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu cũng như việc tạo dựng uy tín trong kinh doanh. ðây là vấn ñề mà doanh nghiệp ít quan tâm ñến trong thời kỳ trước, khi mà nền kinh tế còn sự bao cấp của Nhà nước. Những thay ñổi trên là một tất yếu khách quan, mang tính quy luật trong quá trình phát triển của các doanh nghiệp. Sự thay ñổi này tạo ra sự không tương thích giữa cơ chế quản lý của doanh nghiệp với quy mô, phạm vi và những yêu cầu mới. Khi quy mô doanh nghiệp lớn lên, phạm vi hoạt ñộng rộng hơn, nếu cứ tiếp tục duy trì phương thức quản lý theo kiểu không linh hoạt thì chắc chắn sẽ xuất hiện sự bất hợp lý trongtoàn bộ hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

pdf199 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1697 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tái cơ cấu tổ chức các doanh nghiệp may của tập đoàn dệt may Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
333Bé3BéBé gi¸ogi¸o dôcdôc vµvµ ®µo®µo t¹ot¹o Tr−êng®¹ihäckinhtÕquècd©nTr−êng®¹ihäckinhtÕquècd©nTr−êng®¹ihäckinhtÕquècd©n  NG¤ THÞ VIÖT NGA T¸I C¥ CÊU Tæ CHøC C¸C DOANH NGHIÖP MAY CñA TËP §OµN DÖT MAY VIÖT NAM Chuyênngành: QuntrKinhdoanh Mãs:62.34.05.01 LUËNLUËN ¸N¸N TIÕNTIÕN SSüS üü kinhkinh doanhdoanh vµvµ qu¶nqu¶n lýlý NNNg−êih−íngdÉnkhoahäc:Ng−êih−íngdÉnkhoahäc:g−êih−íngdÉnkhoahäc:g−êih−íngdÉnkhoahäc: 111.1.. PGS.TS.NGUYÔNPGS.TS.NGUYÔN NGäCNGäC HUYÒNHUYÒN 222.2.. PGS.TS.PGS.TS. TRÇNTRÇN VIÖTVIÖT L¢ML¢M HµHµ NéiNéi ---- 20122012 i LICAMðOAN Tác gi xincam ñoan ñtài lun án “Tái cơ cu t chc các doanh nghipmaycaTpñoàndtmayVitNam” làcôngtrìnhnghiêncuñc lp ca tác gi dưi s hưng dn ca PGS.TS Nguyn Ngc Huyn, và PGS.TSTrnVit Lâm. Công trìnhnghiêncuñưcnghiêncutrong quá trìnhhctpvàcôngtáctitrưngðihcKinhtQucdân. Cáctàiliu,sliumàtácgisdngcónguntríchdnhplí,không viphmquyñnhcapháplut. Ktqunghiêncucalunánchưañưccôngbtrênbtkìnphm, côngtrìnhnghiêncunào. Tácgixincamñoannhngñiutrênlàñúngstht,nusai,tácgi hoàntoànxinchutráchnhim. Tácgi NCS.NgôThVitNga Ths.NgôThVitNga ii LICMƠN Lun án ñưc thc hin dưi s hưng dn tn tình ca thy giáo PGS.TSNguynNgc Huyn,cùngthygiáoPGS.TS TrnVitLâm.Xin ñưctrântrngcmơncácthyñãrtnhittìnhchbovàhưngdnNCS trongsutquátrìnhhctpvàcôngtáctitrưng. Nghiêncusinhxingilicmơnñncácthy,côgiáokhoaQuntr KinhdoanhñãtoñiukinthunlinhtñNCShoànthànhttlunántin sĩcamình. Nghiêncusinhxincmơncácthy,côgiáotronghiñngñãchias vàñónggópnhngýkinrtthitthcñlunántngbưcñưchoànthin hơn. NghiêncusinhcũngxingilicmơnñnTpñoànDtMayVit Nam,ñnBanlãnhñoTngcôngtyCphnMay10,TngcôngtyCphn ðcGiang,ñncácanh,chtrongcôngtyñãnhittìnhcungcpthôngtinñ NCShoànthànhñưcbnlunánnày. Trântrngcmơn. iii DANHMCCÁCCHVITTT AFTA KhuvcMudchTdoASEAN(Asian FreeTradeArea ) ASEAN Hip hi các quc gia ðông Nam Á (Association of Southeast AsiaNations) BPR Tái cơ cu quá trình kinh doanh (Business Process Re engineering) BPM QuntrquátrìnhkinhdoanhBusinessProcessManagement CEO Cácnhàqunlýcaocp CMT Phươngthcgiacông CP Chínhph DN Doanhnghip EU Liênminhchâuâu(EuropeanUnion) HðQT Hiñngquntr ISO T chc tiêu chun quc t ( International Organization for Standardization) KCN Khucôngnghip MTKD Môitrưngkinhdoanh OBM Phươngthcthitkthươnghiuriêng(ownbrandmanufacturing) ODM Phươngthctthitkriêng(originaldesignmanufacturing) FOB Phươngthcxutkhutrctip QTKD Quntrkinhdoanh TGð Tnggiámñc VINATEX TpñoànDtMayVitNam VINATAS HiphidtmayVitNam iv DANHMCCÁCBNG Bng1.1: Matrnlachnquátrìnhctlõi ..................................................... 44 Bng1.2: Sosánhgiañimiquátrìnhvàhoànthinquátrình..................... 46 Bng2.1: Slưngcácdoanhnghipdtmaygiaiñon20002008................ 71 Bng2.2: TìnhhìnhXNKdtmaycaVitNamgiaiñon20052010............ 73 Bng2.3: Kimngchxutkhumtsmthàngmay...................................... 74 Bng2.4: Thtrưngxutkhuchyu ........................................................... 77 Bng2.5: ChngloivàkimngchxutkhuhàngdtmaysangEU6tháng ñunăm2011 ................................................................................... 79 Bng2.6: Doanhthuniñacacácdoanhnghipmaynăm2009................... 81 Bng2.7: Bngcơculaoñngcacácdoanh nghipDt,Mayvàdoanh nghipVitNam............................................................................... 82 Bng2.8: Sosánh môhìnhtchccaVINATEX trưcvàsaukhitái cơ cu.................................................................................................... 99 Bng2.9: Giátrcácmthàngxutkhu.........................................................114 Bng2.10: Cácxínghipthànhviêncacôngty...............................................125 Bng2.11: LtrìnhchuynñicaTngcôngtyCphnðcGiang..............131 Bng3.1: CácchtiêuchyungànhDtMayVitNam ...............................142 Bng3.2: Quyhochdtmaytheovùng,lãnhth ...........................................145 Bng3.3: Biuhincadoanhnghipñlachnmôhìnhtáicơcu ............157 Bng3.4: Khnăngtrngtâmvàokháchhàngtheocácmcñ......................161 DANHMCCÁCHP Hp11. Miquanhcơcutchcvàchinlưckinhdoanh...................... 34 Hp12: QuátrìnhctlõivàquátrìnhhtrcaEricsson ............................. 42 v DANHMCCÁCHÌNH Hình1.1: Cơsñtáicơcudoanhnghip...................................................... 14 Hình1.2: Cácbưcthitkcơcutchc ...................................................... 19 Hình1.3: Hthngquntrhìnhsao................................................................ 21 Hình1.4: Hthngquntrkiutrctuyn...................................................... 24 Hình1.5: Hthngquntrkiuchcnăng ..................................................... 25 Hình1.6: Hthngquntrkiutrctuyn–chcnăng.................................. 26 Hình1.7: Hthngquntrkiutrctuyn–tưvn ........................................ 27 Hình1.8: Hthngquntrkiumatrn.......................................................... 28 Hình1.9: Hthngquntrtheonhóm............................................................. 29 Hình1.10: Hthngquntrtheomnglưi...................................................... 29 Hình1.11: Môhìnhquátrìnhkinhdoanh........................................................... 39 Hình1.12: Phânchiaquátrìnhkinhdoanhtrongdoanhnghip.......................... 41 Hình1.13: Môhìnhcâyvquátrìnhctlõivàquátrìnhhtr.......................... 43 Hình1.14: Sơññimiquátrìnhvàtáicơcuquátrìnhkinhdoanh............... 49 Hình1.15: Quanñimtruynthngcatchc................................................. 52 Hình1.16: Chuicôngvicthchinhàngngangtrongtchc........................ 53 Hình1.17: Quanñimquátrìnhtrongtchccadoanhnghip ....................... 54 Hình1.18: Khosátvcitinquátrìnhkinhdoanhtrongcácdoanhnghip .... 55 Hình2.1: Môhìnhliênkttrongngànhmay .................................................... 87 Hình2.2: Môhìnhcơcutchctrưckhitáicơcu ..................................... 88 Hình2.3: Môhìnhcơcutchcsaukhitáicơcu......................................... 94 Hình2.4: Quátrìnhñthàngcacácdoanhnghipmay .................................109 Hình2.6: Quátrìnhthchincácñơnhàng.....................................................121 Hình2.7: Quytrìnhthchincôngvictibphnkhoch.........................122 Hình2.8: Quytrìnhthchincôngvictibphnkthut ..........................122 Hình2.9: Quytrìnhthchincôngvictibphnsnxut..........................123 Hình2.10: Quytrìnhcôngnghsnxutsnphmmay ...................................124 vi Hình3.1: Cácgiaiñontáicơcudoanhnghip .............................................149 Hình3.2: Xâydngltrìnhtáicơcutchc ................................................158 Hình3.3: Môhìnhhìnhsaoñivicơcutchctheokháchhàngmc ñthp.............................................................................................162 Hình3.4: Môhìnhhìnhsaoñivicơcutchctheokháchhàngmc ñtrungbình ...................................................................................163 Hình3.5: Môhìnhhìnhsaoñivicơcutchctheokháchhàngmc ñcao..............................................................................................164 Hình3.6: Môhìnhtchctrctip–giántip ...............................................165 Hình3.7: Mô hình t chc trc tip/gián tip (front/back) ly khách hàng làmtrngtâm ..................................................................................166 Hình3.8: Các quy trình ct lõivà h tr trong các doanh nghip may ca VINATEX.......................................................................................168 DANHMCCÁCBIUð Biuñ2.1:Cơcudoanhnghipdtvàmaygiaiñon20002008 ..................... 71 Biuñ2.2:CácdoanhnghipdtmayVitNamtheonhómsnphm............... 72 Biuñ2.3:Cơ cu lao ñng theo gii tính ca các doanh nghip May giai ñon20002008................................................................................ 82 Biuñ2.4:KimngchxutkhucaTngcôngty...........................................113 vii MCLC Trang LICAMðOAN ................................................................................................. i LICMƠN...................................................................................................... ii DANHMCCÁCBNG.................................................................................. iv DANHMCCÁCHP..................................................................................... iv DANHMCCÁCHÌNH.................................................................................... v DANHMCCÁCBIUð............................................................................. vi MCLC.......................................................................................................... vii MðU.............................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LUN CHUNG V TÁI CƠ CU T CHC DOANHNGHIP................................................................................. 11 1.1. Táicơcudoanhnghip....................................................................... 11 1.1.1. Kháinim ............................................................................................... 11 1.1.2. Nidungcatáicơcudoanhnghip..................................................... 14 1.2. Táicơcutchcdoanhnghip.......................................................... 16 1.2.1. Cơcutchccadoanhnghip............................................................ 16 1.2.2. Táicơcutchccadoanhnghip....................................................... 30 1.2.3. Cáccơsñtáicơcutchccadoanhnghip ................................... 32 1.3. Táicơcuquátrìnhkinhdoanh.......................................................... 38 1.3.1. Quátrìnhkinhdoanhvàñimiquátrìnhkinhdoanh............................ 38 1.3.2. Táicơcuquátrìnhkinhdoanh .............................................................. 48 1.3.3. Scnthittáicơcuquátrìnhkinhdoanh ............................................ 50 1.4. Bàihckinhnghimtcácdoanhnghip ........................................... 55 1.4.1. Táicơcucácdoanhnghiptrênthgii ............................................... 55 1.4.2. TáicơcucácdoanhnghipVitNam ................................................... 61 1.4.3. Bàihckinhnghim ............................................................................... 63 1.5. Ktlunchương1................................................................................. 65 viii CHƯƠNG 2: THC TRNG TÁI CƠ CU T CHC CÁC DOANH NGHIPMAYCATPðOÀNDTMAYVITNAM ................... 66 2.1. TngquancácdoanhnghipmaycatpñoànDtMayVitNam . 66 2.1.1. SpháttrincaTpñoànDtmayVitNam ....................................... 66 2.1.2. SpháttrincácdoanhnghipmaycaTpñoànDtmayVitNam........ 70 2.2. MôhìnhcơcutchccatpñoànDtmayVitNam................... 88 2.2.1. Môhìnhtrưckhitáicơcu ................................................................... 88 2.2.2. Môhìnhsaukhitáicơcu ...................................................................... 94 2.2.3. CácmiquanhtrongmôhìnhcơcutchccaTpñoànDtmay VitNam ................................................................................................ 99 2.2.4. ðánhgiáktquñtñưcvànhngtntitrongmôhìnhtchcca Tpñoànsaukhitáicơcu ................................................................... 106 2.3. Hotñngtáicơcutchccácdoanhnghipmaycatpñoàn dtmayVitNam................................................................................ 107 2.3.1. NghiêncutrưnghpTngcôngtyMay10CôngtyCphn ......... 110 2.3.2. NghiêncutrưnghpTngcôngtyCphnðcGiang.................... 126 2.4. ðánhgiáthctrngtáicơcutchccácdoanhnghipmayca TpñoànDtmayVitNam .............................................................. 132 2.4.1. ðánhgiácáccơsñtáicơcutchccácdoanhnghipmay ........... 133 2.4.2. ðánhgiáktquñtñưctrongquátrìnhtáicơcucácdoanhnghip maycaVINATEX .............................................................................. 134 2.4.3. ðánhgiánhngtntitrongquátrìnhtáicơcucácdoanhnghipmay caVINATEX...................................................................................... 135 2.5. Ktlunchương2............................................................................... 137 CHƯƠNG 3: ðNH HƯNG VÀ GII PHÁP HOÀN THIN QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CU T CHC CÁC DOANH NGHIP MAY CA TPðOÀNDTMAYVITNAM .............................................................. 139 3.1. Xuhưngpháttrinngànhdtmay .................................................. 139 3.2. ðnhhưngtáicơcucácdoanhnghipmay–Tpñoàndtmay VitNam.............................................................................................. 140 ix 3.2.1. Quanñimpháttrincangành............................................................ 140 3.2.2. Mctiêupháttrincangành ............................................................... 141 3.2.3. ðnhhưngpháttrincacácdoanhnghipmay–Tpñoàndtmay VitNam .............................................................................................. 142 3.2.4. ðnhhưngtáicơcucáctpñoànkinhtVitNam........................ 146 3.3. Cácgiiphápñiukinnhmtáicơcucácdoanhnghipmayca TpñoànDtmayVitNam .............................................................. 147 3.3.1. Xâydngñnhhưngvàltrìnhtáicơcucácdoanhnghipmayca VINATEX ............................................................................................ 147 3.3.2. Thayñitưduyquntrvàthngnhtcácquanñimtrongquátrìnhtái cơcu ................................................................................................... 150 3.3.3. Btrí,spxpnhânshplýkhitáicơcu ......................................... 154 3.4. Cácgiipháptrinkhaitáicơcutchccácdoanhnghipmay caVINATEX..................................................................................... 155 3.4.1. ÁpdnghìnhthctáicơcuhplýchocácdoanhnghipmaycaTp ñoànDtmayVitNam........................................................................ 155 3.4.2. Xâydngltrìnhchinlưchplýtrongquátrìnhtáicơcutchc doanhnghipmaycaVINATEX ........................................................ 157 3.4.3. Sdngmôhìnhhìnhsaoñhìnhthànhcơsthitkcơcutchc cadoanhnghipmay........................................................................... 160 3.4.4. Thitkquátrìnhkinhdoanhtrongcácdoanhnghipmay................... 167 3.5. Ktlunchương3............................................................................... 170 KTLUN...................................................................................................... 171 PHLC ......................................................................................................... 173 DANHMCCÁCCÔNGTRÌNHCATÁCGICÓLIÊNQUANðN LUNÁN ........................................................................................................ 182 TÀILIUTHAMKHO ................................................................................ 185 1 MðU 1.Tínhcpthitcañtàilunán Hinhpkinhtquctslàmttrongnhngñiukinthunlicho VitNamcóñnglcñpháttrinnhanhhơn,vàñưaVitNamthoátrakhi nhngnưccóthunhpthptrongthigianti.Hinhpkinhtquct cũngstoranhiutháchthcñivicácdoanhnghipVitNam.Chuyn sang nn kinh t th trưng, các doanh nghip Vit Nam ñã có nhng giai ñonthayñiñbtkpnhucupháttrincaxãhi.Hơnhaimươinămca quátrìnhñimi,cácdoanhnghipñãnlcthayñivàñãñtñưcnhng ktqunhtñnh. NgànhcôngnghipmayVitNamlàmttrongnhngngànhcóñóng góprtquantrngchonnkinht.Hinnay, yêucuhinhpkinhtth giiñãñtcácdoanhnghipmaytrongbicnhphitchcli.Vìth,nhu cutáicơcuñãtrthànhcpbáchñivinhngdoanhnghipmunkinh doanhtoàncu.Scnthitphitáicơcuxutpháttnhngsthayñi trong bn thân doanh nghip cũng như xut phát t s thay ñi ca môi trưngkinhdoanh. Thnht, sthayñitrongñnhhưngchin lưc. Môitrưngkinh doanhthayñi,xuthinnhiunhântminhhưngñnhotñngkinh doanh ca các doanh nghip dt may. Quy mô doanh nghip may ln lên nhanhchóng,laoñngvàvnchshuñãtăngnhanhdonhucucath trưngngàycácmrng.Sthayñivquymôñòihicácdoanhnghip mayphiñiuchnh,thayñibmáyhotñngsnxutkinhdoanhchophù hpvihinti. Xuhưngthtrưngmrng,nhucuthayñi,làyuttácñngñn chinlưckinhdoanhcacácdoanhnghip.ðthíchngviñiukinkinh 2 doanh mi,cácdoanh
Luận văn liên quan