Luận án Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hoá ở thành phố Hà Nội

Hà Nội là Thủ ñô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa(CHXHCN) Việt Nam, “là trung tâm ñầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, là nơi ñặt trụ sở của các cơ quan Trung ương của ðảng và Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan ñại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế và là nơi diễn ra các hoạt ñộng ñối nội, ñối ngoại quan trọng của cả nước” [71-31]. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển ñất nước, thủ ñô Hà Nội có vị trí quan trọng hàng ñầu, không chỉ ñóng góp tiềm lực kinh tếcho quốc gia, Hà Nội còn là nơi nghiên cứu, phát hiện và tổ chức thực hiện, nhân rộng những chủ trương ñường lối kinh tế của ðảng, phục vụ việc hoạch ñịnh những chiến lược kinh tế của ñất nước. Một trong những mục tiêulớn ñã ñược ðảng và Nhà nước ñặt ra là xây dựng, phát triển Thủ ñô xứngñáng với vị thế Thủ ñô của ñất nước có 100 triệu dân vào năm 2020. Chính vì vậy vấn ñề ñô thị hoá (ðTH) ở thành phố Hà Nội không chỉ có ý nghĩa về mặt phát triển kinh tế, mà còn là mục tiêu, là ñộng lực ñể xây dựng, phát triển thành phố Hà Nội “ văn minh, hiện ñại, kế thừa và phát huy truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến Thăng Long - Hà Nội” [71-31]. ðất ñai là nguồn nội lực quan trọng hàng ñầu của sựnghiệp ðTH không chỉ ñể ñáp ứng nhu cầu về mặt bằng, mà còn là hàng hoá ñặc biệt ñể khai thác nhằm tạo ra nguồn vốn ñầu tư xây dựng và phát triểnñô thị. Kể từ sau khi có Luật ðất ñai năm 1987, ñặc biệt sau Luật ðất ñai năm 1993, tốc ñộ ðTH ở Thành phố Hà Nội diễn ra ngày càng nhanh. Do ảnh hưởng của ðTH, ñất ñai ở Hà Nội biến ñộng mạnh cả về mục ñích sử dụng và ñối tượng sử dụng. Diện tích ñất nông nghiệp nông thôn thu hẹp dần, diện tích ñất ñô thị tăng lên nhanh chóng, quan hệ kinh tế ñất ñô thị cũng ñược tiền tệ hoá theo quy luật của KTTT. Quan hệ sử dụng ñất ñô thị có những phát sinh phức tạp mà nhiều khi ñã vượt ra ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước - ñó là tình trạng tự chuyển 2 mục ñích sử dụng ñất trái pháp luật, sự quá tải củahạ tầng kỹ thuật ñô thị; ô nhiễm môi trường; thiếu vốn ñầu tư cho ðTH ðặc biệt ñô thị phát triển không theo ñúng mục tiêu ñịnh hướng của Nhà nước docông tác xây dựng và quản lý quy hoạch kém (trong ñó có cả quy hoạch ñô thị và quy hoạch sử dụng ñất). Giá cả ñất ñô thị trên thị trường bất ñộng sản có những biến ñộng rất phức tạp, gây ra những khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội. Do biến ñộng của quan hệ sử dụng ñất trong quá trình ðTH, tình hình chính trị - xã hội cũng có những biểu hiện xấu như: cách biệt giàunghèo ngày càng lớn; tình trạng khiếu kiện ngày càng gia tăng, ñặc biệt khiếu kiện trong lĩnh vực ñất ñai chiếm tỷ lệ lớn ðể cải tạo và phát triển ñô thị, Thành phố ñã phải ñầu tư hàng tỷ USD, trong ñó chủ yếu là từ các nguồn vốn vay của các nhà ñầu tư nước ngoài. Trong khi ñó, nguồn vốn này không phải hoàn toàn ñược sử dụng ñể ñầu tư trực tiếp cho các công trình ñô thị, nó còn ñược sử dụng cho chi phí ñền bù giải phóng mặt bằng (GPMB). ðể giải quyết vấn ñề vốn ñầu tư, từ năm 1997 thành phố Hà Nội ñã thí ñiểm ñấu giá quyền sử dụng ñất (QSDð). Chủ trương này ñã góp phần tháo gỡ khó khănvề vốn ñầu tư cho một số dự án trọng ñiểm. Tuy nhiên thực tế ở thành phố Hà Nội, vấn ñề khai thác nguồn lực ñất ñai thông qua hình thức giao ñấtbằng ñấu giá, ñấu thầu nhằm ñáp ứng nhu cầu về mặt bằng ñất ñai cho các nhà ñầu tư và vốn ñầu tư cho ðTH chỉ mới ở mức làm ñiểm. Vai trò của Nhà nước trong quản lý, sử dụng ñất với chức năng là ñại diện cho sở hữu toàn dân về ñất ñai chưa rõ ràng, hiệu quả quản lý thấp; quan hệ kinh tế giữa ñại diện sở hữu ñất ñai với người sử dụng ñất (SDð) chưa minh bạch và nhiều bứcxúc nảy sinh., trong quá trình ðTH ở thành phố Hà Nội. ðó là những nội dung cần ñược nghiên cứu và lý giải cả về lý luận và thực tiễn. Là cán bộ công tác nhiều năm về quản lý ñất ñai, quản lý ñô thị tại thành phố Hà Nội, nghiên cứu sinh nhận thức: ðTH và vấn ñề ñất ñai trong quá trình ðTH; quản lý nhà nước về ®Êt ®ai trong nền KTTT ở nước ta trong ñó có thành phố Hà Nội là những vấn ñề mang tính cấp thiết hiện nay. Nhằm góp phần làm sáng tỏ những vấn ñề nêu trên, nghiên cứu sinh lựa chọn ñề tài luận án là “Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước ñối với ñất ñai trong quá trình ðô thị hoáở thành phố Hà Nội”.

pdf203 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1488 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hoá ở thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i lêicam®oan Tôixincamñoanñâylàcôngtrìnhnghiêncuca riêng tôi. Các tư liu, kt qu nghiên cu ca Lun án chưañưccôngbbtkỳtàiliunàokhác. T¸cgi¶ TrÇnTóC−êng ii môclôc Lêicam®oan i Môclôc ii Danhmôcch÷viÕtt¾t iii Danhmôcs¬®åbiÓub¶ng iv Më®Çu 1 Ch−¬ng 1. Mét sè vÊn ®Ò lý luËn v thùc tiÔn vÒ vai trß qu¶nlýcñaNh n−íc®èivíi®Êt®aitrongqu¸tr×nh®« thÞho¸ 10 1.1.§Êt®«thÞvsùcÇnthiÕtt¨ngc−êngvaitrßqu¶nlýcñaNhn−íc ®èivíi®Êt®ai 10 1.2.Qu¶nlýnhn−íc®èivíi®Êt®aitrongqu¸tr×nh®«thÞho¸ 46 1.3.KinhnghiÖmqu¶nlý®Êt®aicñamétsèn−íctrªnthÕgiíivmét sètØnh,thnhphètrongn−íc 60 Ch−¬ng 2. Thùc tr¹ng Qu¶n lý nh n−íc ®èi víi ®Êt ®ai trongqu¸tr×nh§«thÞho¸ëthnhphèHnéitõkhicã luËt®Êt®ain¨m1987®Õnnay 72 2.1.§iÒukiÖntùnhiªnvkinhtÕxhéicñathnhphèHNéi¶nh h−ëngtíivaitrßqu¶nlýcñaNhn−íc®èivíi®Êt®aitrongqu¸tr×nh ®«thÞho¸ 72 2.2.Thùctr¹ngqu¶nlýnhn−íc®èivíi®Êt®aiëthnhphèHNéitõ khicãLuËt®Êt®ain¨m1987®Õnnay 84 Ch−¬ng3.®Þnhh−íngvgi¶iph¸pc¬b¶nt¨ngc−êngvai trß qu¶n lý cña Nh n−íc ®èi víi ®Êt ®ai ëthnhphèH Néitrongthêigiantíi 140 3.1.Dùb¸ovÒsùph¸ttriÓncñathnhphèHNéivxuh−íngbiÕn ®éngcña®Êt®«thÞtrongqu¸tr×nh®«thÞho¸ëthnhphèHNéi 141 3.2.§Þnhh−íngt¨ngc−êngvaitrßqu¶nlýcñaNhn−íc®èivíi®Êt ®aiëthnhphèHNéitrongqu¸tr×nh®«thÞho¸ 149 3.3.Métsègi¶iph¸pc¬b¶nnh»mt¨ngc−êngvaitrßqu¶nlýcñaNh n−íc®èivíi®Êt®aitrongqu¸tr×nh®«thÞho¸ëthnhphèHNéi 168 KÕtluËn 192 DanhmôctiliÖuthamkh¶o C¸cc«ngtr×nhkhoahäc®c«ngbècñat¸cgi¶ Phôlôc iii Danhmôcnh÷ngch÷viÕtt¾t B§S :BÊt®éngs¶n BCHTW :BanchÊphnhTrung−¬ng§¶ngCéngs¶nViÖtNam CNXH :ChñnghÜaXHéi CHXHCN :CénghoxhéichñnghÜaViÖtNam CNTB :ChñnghÜat−b¶n CNH :C«ngnghiÖpho¸ §TH :§«thÞho¸ §GHC :§ÞagiíihnhchÝnh GPMB :Gi¶iphãngmÆtb»ng GCN :GiÊychøngnhËn H§BT :Héi®ångBétr−ëng H§CP :Héi®ångChÝnhphñ H§ND :Héi®ångnh©nd©n H§H :HiÖn®¹iho¸ QLNN :Qu¶nlýNhn−íc QSD§ :QuyÒnsödông®Êt QHSX :QuanhÖs¶nxuÊt LLSX :Lùcl−îngs¶nxuÊt TNHH :Tr¸chnhiÖmh÷uh¹n TLSX :T−liÖus¶nxuÊt WTO :TæchøcTh−¬ngm¹iThÕgiíi SD§ :Södông®Êt SHTN :Sëh÷ut−nh©n SHTT :Sëh÷utËpthÓ SHNN :Sëh÷unhn−íc SëTNMT&N§ :SëTinguyªnM«itr−êngvNh®Êt PhßngTN&MT :PhßngTinguyªnvM«itr−êng UBTVQH :Uûbanth−êngvôquèchéi. UBND :Uûbannh©nd©n NSD§ :Ng−êisödông®Êt NXB :NhxuÊtb¶n KTTT :KinhtÕthÞtr−êng VN§ :TiÒnViÖtNam USD :TiÒnMü iv Danhmôcc¸cb¶ngbiÓusödôngtrongluËn¸n BiÓu2.1. ChuyÓn®æic¬cÊukinhtÕthnhphèHNéi(theoGDPgi¸thùctÕ) 77 BiÓu2.2. T×nhh×nhsödông®Êtcñamétsèlo¹i®ÊtchñyÕutrªn®Þabn thnhphèHNéi 80 BiÓu2.3 .TænghîpkÕtqu¶®ovÏb¶n®å§ÞachÝnhc¬sëëthnhphèHNéi 92 BiÓu 2.4 . KÕt qu¶ giao ®Êt v cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®©t n«ngnghiÖpëthnhphèHnéi(TheoNghÞ®Þnh64/CP) 96 BiÓu2.5. KÕtqu¶kªkhai,®¨ngkýcÊpgiÊychøngnhËnquyÒnsödông ®Êt theoNghÞ ®Þnhsè 60/CPë thnh phè H Néi(Thêi®iÓm n¨m1998) 97 BiÓu2.6. KÕtqu¶cÊpgiÊychøngnhËnquyÒnsödông®Êt뮫thÞHNéi 98 BiÓu2.7. KÕtqu¶cÊpgiÊychøngnhËnquyÒnsödông®Êtëkhuvùcn«ng th«nthnhphèHNéi(tÝnh®Õnn¨m2005) 99 BiÓu 2.8. T×nh h×nhsödông quünh ®Êt chuyªn dïng (Tæng hîp theo QuyÕt®Þnh2841/Q§UBngy04/08/1995) 100 BiÓu2.9. TænghîpkÕho¹chvkÕtqu¶thùchiÖnkÕho¹chchuyÓnmôc ®Ýchsödôngtõ®Êtn«ngnghiÖpsangph¸ttriÓnc«ngnghiÖpv x©ydùng®«thÞëthnhphèHNéi–Giai®o¹n19962000 104 BiÓu2.10. KÕtqu¶thùchiÖnkÕho¹chsödông®Êtgiai®o¹n2001–2005 ëthnhphèHNéi 105 BiÓu2.11 .Sos¸nhgi¸®Êtët¹imétsèthêi®iÓmtheoc¸cQuyÕt®ÞnhvÒ khunggi¸®ÊtcñaUBNDthnhphèHNéi–Tõn¨m19942005 112 BiÓu2.12. C¸ckho¶nthung©ns¸chtõ®Êttrªn®ÞabnthnhphèHNéi giai®o¹n19912006 118 BiÓu3.1. Dùb¸onhucÇusödông®Êt®«thÞ®Õnn¨m2020trªn®Þabn thnhphèHnéi 147 1 Më®Çu 1.TÝnhcÊpthiÕtcña®Òti HàNilàThñôcanưcCnghoàxãhichnghĩa(CHXHCN)Vit Nam,“làtrungtâmñunãochínhtrhànhchínhqucgia,trungtâmlnv vănhoá,khoahcgiáodc,kinhtvàgiaodchquctcacnưc,lànơi ñttrscacáccơquanTrungươngcaðngvàNhànưc,cáctchc chínhtrxãhi,cáccơquanñidinngoigiao,tchcquctvàlànơi din ra các hot ñng ñi ni, ñi ngoi quan trng ca c nưc” [7131 ]. Trongsnghipxâydngvàpháttrinñtnưc,thñôHàNicóvtríquan trnghàngñu,khôngchñónggóptimlckinhtchoqucgia,HàNi cònlànơinghiêncu,pháthinvàtchcthchin,nhânrngnhngch trương ñưng li kinh t ca ðng, phc v vic hoch ñnh nhng chin lưckinhtcañtnưc.Mttrongnhngmctiêulnñãñưcðngvà Nhànưcñtralàxâydng,pháttrinThñôxngñángvivthThñô cañtnưccó100triudânvàonăm2020.Chínhvìvyvnññôthhoá (ðTH)thànhphHàNikhôngchcóýnghĩavmtpháttrinkinht,mà cònlàmctiêu,làñnglcñxâydng,pháttrinthànhphHàNi“…văn minh,hinñi,kthavàpháthuytruynthnglchsngànnămvănhin ThăngLongHàNi”[7131]. ðtñailàngunnilcquantrnghàngñucasnghipðTHkhông chññápngnhucuvmtbng,màcònlàhànghoáñcbitñkhaithác nhmtorangunvnñutưxâydngvàpháttrinñôth.Ktsaukhicó Lutðtñainăm1987,ñcbitsauLutðtñainăm1993,tcñðTH ThànhphHàNidinrangàycàngnhanh.DonhhưngcaðTH,ñtñai HàNibinñngmnhcvmcñíchsdngvàñitưngsdng.Din tích ñt nông nghip nông thôn thu hp dn, din tích ñt ñô th tăng lên nhanhchóng,quanhkinhtñtñôthcũngñưctinthoátheoquylut caKTTT.Quanhsdngñtñôthcónhngphátsinhphctpmànhiu khiñãvưtrangoàitmkimsoátcaNhànưcñólàtìnhtrngtchuyn 2 mcñíchsdngñttráipháplut,squáticahtngkthutñôth;ô nhim môi trưng; thiuvnñu tưcho ðTH… ðc bitñô thpháttrin khôngtheoñúngmctiêuñnhhưngcaNhànưcdocôngtácxâydngvà qunlýquyhochkém(trongñócócquyhochñôthvàquyhochs dngñt).Giácñtñôthtrênthtrưngbtñngsncónhngbinñng rtphctp,gâyranhngkhókhănchopháttrinkinhtxãhi.Dobin ñngcaquanhsdngñttrongquátrìnhðTH,tìnhhìnhchínhtrxã hicũngcónhngbiuhinxunhư:cáchbitgiàunghèongàycàngln; tìnhtrngkhiukinngàycànggiatăng,ñcbitkhiukintronglĩnhvc ñtñaichimtlln…ðcitovàpháttrinñôth,Thànhphñãphi ñutưhàngtUSD,trongñóchyulàtcácngunvnvaycacácnhà ñutưnưcngoài.Trongkhiñó,ngunvnnàykhôngphihoàntoànñưc sdngññutưtrctipchocáccôngtrìnhñôth,nócònñưcsdng chochiphíñnbùgiiphóngmtbng(GPMB).ðgiiquytvnñvn ñutư,tnăm1997thànhphHàNiñãthíñimñugiáquynsdngñt (QSDð).Chtrươngnàyñãgópphntháogkhókhănvvnñutưcho mtsdántrngñim.TuynhiênthctthànhphHàNi,vnñkhai thácngunlcñtñaithôngquahìnhthcgiaoñtbngñugiá,ñuthu nhmñápngnhucuvmtbngñtñaichocácnhàñutưvàvnñutư choðTHchmimclàmñim.VaitròcaNhànưctrongqunlý,s dngñtvichcnănglàñidinchoshutoàndânvñtñaichưarõ ràng,hiuququnlýthp;quanhkinhtgiañidinshuñtñaivi ngưisdngñt(SDð)chưaminhbchvànhiubcxúcnysinh...,trong quátrìnhðTHthànhphHàNi.ðólànhngnidungcnñưcnghiên cuvàlýgiicvlýlunvàthctin.Làcánbcôngtácnhiunămv qunlýñtñai,qunlýñôthtithànhphHàNi,nghiêncusinhnhn thc:ðTHvàvnññtñaitrongquátrìnhðTH;qunlýnhànưcv ®Êt®ai trongnnKTTTnưctatrongñócóthànhphHàNilànhngvnñmang tínhcpthithinnay.Nhmgópphnlàmsángtnhngvnñnêutrên, nghiêncusinhlachnñtàilunánlà “Tăngcưngvaitròqunlýca NhànưcñiviñtñaitrongquátrìnhðôthhoáthànhphHàNi” . 3 2.Tængquant×nhh×nhnghiªncøu®Òti ðtñailànguntàinguyênqucgiavôcùngquýgiá,làtưliusn xut(TLSX)khôngththaythñưctrongsnxutnônglâmnghip,làmt bngñpháttrinñôthtrongquátrìnhðTH....Lutñtñainăm1987ñưc banhànhtronghoàncnhcôngcucñimitoàndinnưctatinhànht năm1986ñãñtñưcnhngthànhtubanñu,trongñónibtlànhng thànhtuvkinht.Nidungqunlýnhànưc(QLNN)vñtñaitrongnn KTTTñnhhưngXHCNñãñưcnghiêncukhátoàndinvàrngrãi.Tuy nhiênnidungQLNNvñtñaitrongquátrìnhðTHtrongñiukinphát trinnnKTTTvàhinhpkinhtthgii,trongphmvimtñôthcth nhưthànhphHàNi,cònchưacónhiucôngtrìnhnghiêncumtcáchh thngvàtoàndin. giácñnghiênculýlunvquanhshuñtñaitrongthikỳ quáñlênCNXH,trongñiukinnnKTTTñãcónhiucôngtrìnhnghiên cuquantrngcôngphucacácB,cácVinnghiêncu,cácnhàkhoahc như:ñtàinghiêncu“ Cơskhoahcchovichochñnhcácchínhsách ñtñaivàsdnghplýquñtñai ”năm2000,caTngccðachính vàVinnghiêncuðachính,doTS.ChuVănThnhlàchnhimñtài;ñ tàikhoahccpnhànưcv“ Thctrngvnñshuvàphươnghưng giiquytnưctahinnay ”năm2005,doPGS.TSNguynVănTholà chnhimñtài;ñtài:“ Lýlunñatôvàvndngñgiiquytmtsvn ñvñtñaiVitNam ”năm2005,ñtàinghiêncukhoahccpB thucBTàichínhdoHàQuýTìnhlàchnhim....Nhìnchungcácnghiên cuñãñcpñnnidungshutoàndânvñtñaignvinnKTTT nưcta,vimctiêutìmhiucơskhoahc,thammưuchoNhànưcban hànhcácchínhsáchñtñainưctatronggiaiñonhinnay.Tuynhiênv lýlun,cácnghiêncutrêncũngcòncónhngquanñimchưathngnht như:cómtsñxutcnxemxétñquyñnhcónhiuhìnhthcshuv ñtñai,khinưctalàthànhviênñyñcaWTO.NnKTTTtnóñòihi cácchínhsáchvqunlýñtñaicaNhànưcphiphùhpcácquylutca thtrưng,nhmthúcñyquátrìnhpháttrinkinhtñtnưc;cóñxutnên 4 cóhaihìnhthcshuñtñaicơbnnưctalàshunhànưcvàshu tưnhân,vìquanhshuñtñainàyñangchimưuthtrênthgiivà nưctakhôngnênlàmtngoil,khixácñnhpháttrinnnKTTTcóvai tròchñocakinhtnhànưcnưctahinnay…Quanñimñưctha nhnhinnay,ñưcquyñnhthànhlutlàhìnhthcshutoàndânvñt ñai,nhưngtheoxuhưngmrngquynsdngcangưisdngñtñai timcnviquynshu. Vnidungñtñaivitínhchtlàngunlcquantrngcaquátrình công nghip hoá (CNH), hin ñi hoá (HðH) ñt nưc, trong ñiu kin nn KTTT,cũngñãñưcnhiutchc,cánhâncácnhàkhoahcquantâmnghiên cunhư:cáccôngtrìnhnghiêncucaGS.TSKHLêðìnhThng(ðHKinht Qucdân);GS.TSNguynðìnhHương(ðHKinhtQucdân);GS.TSKHLê DuPhong(ðHKinhtQucdân)…Trongñócólotbàinghiêncukhásâu nidungnàycaTS.NguynDũngTin(Vinnghiêncuðachính)–Víd: Bàibáo “Côngtácñachính–nhàñtmtthibtcpvithtrưngBðS” , năm2006hocbài: “Quanhsdnghplýñtñaikhuvcnôngthôn,mt binphápvacótínhtrưcmt,vacótínhlâudàinhmxoáñóigimnghèo vàpháttrinbnvngVitNam” ,năm2005…Cácnghiêncunàychyu ñcpñnnidungphânbñtñaichocácngànhkinhtvàqunlýñtñaisao chocóhiuqu;trongñiukinnnkinhtnưctacònkémpháttrin,ñtñai lànguntàinguyênlnnhtcnñưckhaithácmtcáchhiuquñphcv côngcucpháttrinkinhtcañtnưc. TrongquátrìnhCNH,HðH,tcññôthhoámnh,phátsinhmâu thunvquynligiangưiSDðbthuhiñtviquynlicaNhànưc trongcácchínhsáchvbithưng,htrkhithuhiñt.ðãcónhiucông trìnhnghiêncucanhiunhàkhoahcvànhàqunlývxâydngchính sáchñtñaitrongquanhshutoàndânvñtñainưcta,nhmgópý kinviNhànưcxâydngchínhsáchbithưngñmbocôngbngxã hi,toñiukinthuhútñutưtrongnưcvànưcngoàinhư:bàivitcó tên: “MtsýkinnhmkhcphcstrmlngcathtrưngBtñngsn giaiñonhinnay” ,năm2006ca GS.TSTôXuânDân(Vinnghiêncu 5 pháttrinkinhtxãhi);bàibáocáothamlunvitiêuñ: “Mtsvnñlý lunvthtrưngBtñngsn” Hithokhoahc“ Nghiêncuthtrưng BtñngsnVitNam” ,năm2001caPGS.TSVũVănPhúc(Hcvin ChínhtrQucgiaHChíMinh);bàibáo: “Mtssuynghĩvgiácrung ñtvàvicñnbùgiiphóngmtbngtrongquyhochxâydng” tpchí Kinh t và Phát trin, s tháng 9 năm 2001 ca GS.TS Phm Quang Phan (ðHKinhtQucdân); VnidunghànghoáQSDðtrongthtrưngbtñngsn(BðS) VitNamhinnayvàvnñQLNNvñtñaitrongthtrưngBðS,cũngñã ñưcnhiunhàkhoahc,nhiutchcquantâmnghiêncuvàñtñưc nhiuthànhtuquantrng.VinNghiêncuðachínhthucBTàinguyên vàMôitrưngñãtchchaicuchitholnthànhphHàNivàthành phHChíMinhvàonăm2006vitiêuñ: “ðachínhvithtrưngbt ñngsn,lýlunvàthctinVitNam” .ðãcónhiuýkinthamgiavi NhànưcnhmbìnhngiáñtvàpháttrinthtrưngBðSnưcta,như: cácnghiêncucaTS.PhmSLiêm(HixâydngVitNam);GS.TSKH LêðìnhThng(ðHKinhtQucdân);PGS.TSNguynðìnhKháng(Hc vinChínhtrQucgiaHChíMinh)...trongñócóñtàinghiêncucpB doTS.TrnKimChunglàchnhimvitiêuñ: “Môitrưngñutưbt ñngsnVitNamCơslýlun,thctrngvàgiipháp” –năm2006, ñcpkhátoàndin. Vn ñ QLNN v ñô th trong ñó có qun lý ñt ñô th cũng ñưc nghiêncukhábàibnnhư:cunsách “Chínhsáchthuhútñutưvàoth trưngbtñngsnVitNam” ,năm2006,tácgiLêXuânBávàTrnKim Chung thuc Vin Nghiên cu Qun lý Kinh t Trung ương; Giáo trình “Qunlýñôth” ,năm2003caðihcKinhtQucdândoGS.TSNguyn ðìnhHươngchbiên,Giáotrình “Kinhtñôth” ,năm2002caðihc KinhtQucdândoGS.TSNguynðìnhHươngchbiên…Trongphmvi hphơn,cácnghiêncuvqunlýsdngñtñôth,màchyulàñcp ñngiáquynsdngñtñôth,cóñtàinghiêncucpBdoBùiNgc Tuânlàchnhimvitênlà: “Nghiêncumtsnguyênnhâncơbnlàm 6 binñnggiáñtñôthtrênthtrưngvàñxutphươngphápxácñnhgiá ñtñôthphùhpvinưcta” ,năm2005;hocñtài: “Giipháppháttrin thtrưngbtñngsnHàNi” ,năm2005doGS.TSKHLêðìnhThng chtrì.UBNDThànhphHàNicũngñãtchcmtscuchithonhm tranhthýkincacácchuyêngiavàcácnhàkhoahc,ñcóbinpháp,cơ chtrongchño,tchcthchinchínhsáchqunlýñtñaicaNhànưc trênñabànnhư:Hithokhoahc: “ThtrưngnhàñtHàNithc trngvàgiipháptăngcưngqunlýnhànưc ”năm2002;Hithokhoa hclnthhai: “KinhthànghoácaThăngLongHàNithctrngvà ñctrưng... ”năm2005... CácnghiêncuvQLNNñiviñtñaigiaiñonhinnay,phnln tptrungñcpñncơchchínhsáchvñtñai,trongñiukinnnKTTT nưctañangtrongquátrìnhhinhpvinnkinhtkhuvc(AFTA)vànn kinhtthgii(WTO).ðcbitcácnghiêncutronggiaiñonVitNam ñàmphángianhpWTO,ñuñtvnñkhaithácngunlctrongnưcnhư thnàoñtorañitrngchonnkinhtkhimrnghinhp,trongñó ngun lc ñt ñai ñưc ñánh giá có v trí vô cùng quan trng. Mt trơng nhng ñ tài nghiên cu tương ñi toàn din là ñ tài nghiên cu cp nhà nưccaNguynðìnhBngthucBTàinguyênvàMôitrưngvitênñ tàilà “Nghiêncuñimihthngqunlýñtñaiñhìnhthànhvàphát trinthtrưngbtñngsnVitNam” ,năm2005.Tuynhiênchoñnnay chưacóñtàihoccôngtrìnhnghiêncunàocôngbtrùngviñtàilunán mànghiêncusinhñãchn. HàNilàThñô,làñôthñcbitvàlàmttrungtâmlncatam giáctăngtrưngphíaBc.CùngvithànhphHChíMinh,HàNilàtrung tâmkinhtlncacnưc.QLNNvñtñaithànhphHàNitronggiai ñonñ «thhoámnhmhinnaynysinhnhiuvnñbcxúc.Vìvy, viclachnñtàilunánthcsxutpháttnhucucathctin. 3.Môc®ÝchvnhiÖmvônghiªncøu a.Mcñíchnghiêncu: Trêncơskháiquátmtsvnñvlýlun vàthctin,lunánphântích,ñánhgiáthctrngqunlýcaNhànưcñi 7 viñtñaitrongquátrìnhðTHmtñơnvhànhchínhcthlàthànhph HàNi,tronggiihnvthigiantkhicóLutñtñainăm1987ñnnay. ðtñóñxutmtsphươnghưngvàgiiphápcơbn,nhmtăngcưng vaitròqunlýcaNhànưcvñtñaitrongquátrìnhðTHnưctanói chung,trongñócóthànhphHàNi. b.Nhimvcalunán: Nghiêncucácvnñlýlunvquanhsdngñt;vnññôth hoá,vvaitròqunlýcaNhànưcñiviñtñai,vitínhchtlàngun lcquantrngtrongquátrìnhðTHthànhphHàNi;bàihctthctin mtsqucgiavàmtstnhthànhtrongnưc,rútrachoVitNamvà chothànhphHàNinóiriêng. Thuthpñyñ,cóhthngcácthôngtin,tưliuvqunlýnhà nưcñiviñtñaithànhphHàNitnăm1987ñnnay,phântíchthc trngvai trò qun lý ca Nhànưcñivi ñt ñai trong quá trình ðTH thànhphHàNi,ñánhgiámtñưc,mthnchvànhngvnññtra hinnay. ðxut ®Þnh hưngvàmtsgiiphápcơbnnhmtăngcưngvai tròqunlýcaNhànưcñiviñtñaitrongquátrìnhðTHthànhphHà Nitrongthigianti. 4.§èit−îngvph¹mvinghiªncøu ðitưngnghiêncu: Lunántptrungnghiêncuvaitròqunlý ca Nhà nưc ñi vi ñt ñai trong quá trình ðTH, trong ñiu kin nn KTTTvàhinhpkinhtthgiimtñơnvhànhchínhcthlàthành phHàNi. Vkhônggian: nghiêncuvnñqunlýcaNhànưcñiviñt ñaithànhphHàNi. Vth
Luận văn liên quan