Luận án Thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội

Là trung tâm ñầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, Hà Nội có nhiều lợi thế về ñiều kiện ñịa lý, giao thông vận tải, về sản xuất cung ứng và tiêu thụ hàng hoá - dịch vụ, về lực lượng lao ñộng tri thức có tay nghề cao và khả năng hợp tác khoa học - công nghệ - thông tin cũng như trình ñộ quản lý Trong những năm qua, các doanh nghiệp tại Hà Nội ñã ñạt mức tăng trưởng khá cao góp phần không nhỏ vào sự phát triển của Thủ ñô và của cả nước. Một trong những ñiển hình ñó là các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội, với sự ñóng góp tích tích cực của sản phẩm giầy dép xuất khẩu, khẳng ñịnh hướng ñi ñúng ñắn mà ðảng và Nhà nước ñã ñề ra: “Trong quá trình công nghiệp hoá ñất nước thì cần phải phát triển nhanh, mạnh và vững chắc các ngành công nghiệp chế biến với khẳ năng cạnh tranh cao, chú ý phát triển các ngànhcông nghiệp ít vốn, thu hút nhiều lao ñộng, khuyến khích và tạo ñiều kiện thuậnlợi cho xuất khẩu trên cơ sở phát huy nội lực, thực hiện nhất quán lâu dài chínhsách thu hút các nguồn lực bên ngoài, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế”. Trong chiến lược ña dạng hoá thị trường của chính sách thương mại của Việt Nam, Liên minh châu Âu luôn ñược coi là một thị trường quan trọng. Với hơn 500 triệu dân sống trên 27 quốc gia trải dài từ bắc xuống nam châu lục với mức sống thuộc loại cao nhất thế giới, EU nhập khẩu từ Việt Nam một lượng giầy dép ngày càng lớn qua từng năm. Xét thấy tiềm năng ngoại thương với EU và nhận thức sâu sắc về bài học kinh nghiệm mất thị trường truyền thống từ sự sụp ñổ của Liên Xô, các nước ðông Âu, các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội ñã nỗ lực thúc ñẩy hoạt ñộng xuất khẩu với EU. Hiện nay, thị trường Mỹ ñang rộng mở sau khi hiệp ñịnh thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ ñược áp dụng. Tuy nhiên, ñể xuất khẩu hàng hóa vào thị trường này vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, nên EU vẫn vii ñược coi là bạn hàng truyền thống và quan trọng củacác doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội. Việc giải quyết những vướng mắc, tồn tại nhằm thúc ñẩy hoạt ñộng xuất khẩu của các doanh nghiệp giầy dép tại Hà Nội vào thị trường EU tiếp tục phát triển trong những năm ñầu của thế kỷ mới, ñang là một công việc có ý nghĩa quan trọng, mang tính thời sự ñối với các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội. Vì vậy, luận án chọn vấn ñề: “Thúc ñẩy xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội”làm ñề tài nghiên cứu.

pdf179 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1545 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Thúc đẩy xuất khẩu vào thị trường EU của các doanh nghiệp giầy dép trên ñịa bàn Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i LICAMðOAN Tôixincamñoanbnlunánnàylàcôngtrìnhnghiêncukhoahcñclp catôi.Sliu,ktqunêutronglunánlàtrungthcvàcóngungcrõràng. TÁCGILUNÁN ii MCLC NIDUNG TRANG Trangphbìa Licamñoan Mclc Danhmccácchvittt Danhmccácbng Limñu CHƯƠNG 1: CƠ SLUN VTHÚC ðY XUT KHU VÀO TH TRƯNG EU CA CÁC DOANH NGHIP GIY DÉP TRÊN ðA BÀN HÀ NI ................................................................1 1.1.Vaitròvàscnthitphithúcñyxutkhugiydép ....................................1 1.2.Hotñngxutkhucacácdoanhnghipgiydép..........................................8 1.3.Nhântthúcñyxutkhucacácdoanhnghipgiydép .............................14 1.4.NhngnhânttácñngtithúcñyxutkhuvàothtrưngEU ..................29 1.5.Kinhnghimcacácdoanhnghiptrongnưc.................................................54 CHƯƠNG 2: THC TRNG THÚC ðY XUT KHU VÀO TH TRƯNGEUCACÁCDOANHNGHIPGIYDÉP TRÊNðABÀNHÀNI .............................................................58 2.1.Kháiquátvàthctrngxutkhucacácdoanhnghipgiydéptrên ñabànHàNi ..................................................................................................58 2.2.PhântíchthctrngcácyutthúcñyxutkhugiydépvàoEU...............83 2.3.ðánhgiáthctrngthúcñyxutkhugiydépvàothtrưngEU..............101 CHƯƠNG3:PHƯƠNGHƯNGVÀGIIPHÁPTHÚCðYXUT KHU VÀO TH TRƯNG EU CA CÁC DOANH NGHIPGIYDÉPTRÊNðABÀNHÀNI......................107 3.1.MctiêuvàphươnghưngthúcñyxutkhuvàothtrưngEUca cácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi .............................................107 3.2.GiiphápthúcñyxutkhuvàothtrưngEUcacácdoanhnghip giydéptrênñabànHàNi ..........................................................................117 3.3.MtskinnghnhmthúcñyxutkhuvàothtrưngEUcacác doanhnghipgiydéptrênñabànHàNi ...................................................144 KTLUN...... ......................................................................................................149 iii BNGCHVITTT AFTA KhuvcmudchtdoASEAN CNXH Chnghĩaxãhi. DSP Cơquangiiquytcáctranhchp. EC CngñngChâuÂu EEA KhuvckinhtcácnưctrongCngñngchâuÂu. EEC CngñngkinhtChâuÂu. EURO ðngtinchungChâuÂu. Euratom CngñngNănglưngnguyêntChâuÂu. FDI ðutưtrctipnưcngoài. FED CcdtrtintLiênBangM. FOB Freeonboard. GATT Thuquanvthươngmi. GDP TngSnphmQucni. GSP Hthngchungvthuquan. ISO Tchcquctvtiêuchunhoá. NAFTA KhuvcmudchtdoBcM ODA Htrpháttrinchínhthc. PU LiênhipChínhtr QC Kimtrachtlưng. R&D Nghiêncuvàpháttrin. TNHH Tráchnhimhuhn. USD ðơnvtintM VCCI PhòngThươngmivàCôngnghipVitNam WEB Trangthôngtinñint. WTO TchcThươngmiThgii iv DANHMCBNG Bng1.1:CơcugiátrsnxuthànggiydéptiTPHàNi ......................7 Bng2.1:TtrngmthàngxutkhuchyutrênñabànHàNi ..........58 Bng2.2:Ttrngkimngchxutkhugiydépcacácdoanhnghiptrên ñabànHàNi/tngkimngchxutkhuHàNi20032008.....59 Bng2.3:Slưngdoanhnghipgiydépxutkhu ..................................61 Bng2.4:Tìnhhìnhlaoñngticácdoanhnghipgiydép trênñabànHà Nitnăm20032008 ...................................................................65 Bng2.5:Cơculaoñngcacácdoanhnghipgiydép trênñabànHà Nitnăm20032008 ...................................................................65 Bng2.6:Tinlươngcôngnhânticácdoanhnghipgiydéptrênñabàn HàNivàcácdoanhnghipticácnưcnăm2008.......................66 Bng2.7:Năngsutlaoñngbìnhquâncacácdoanhnghipgiydéptrên ñabànHàNi,tiIndonesiavàtiTrungQuc.............................67 Bng2.8:SnphmcamtscôngtytrênñabànthànhphHàNi ......67 Bng2.9:ChngloimthànggiydépxutkhuvàoEUcacácdoanh nghiptrênñabànHàNitnăm20032008..............................68 Bng2.10:CơcuvncadoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi ......69 Bng2.11:Tìnhhìnhvncamtsdoanhnghipgiydépchyutrênña bànHàNitnăm20032008.......................................................70 Bng2.12:Danhmcnguyênvtliuñuvàonăm2008. ...........................70 Bng2.13:Nhpkhunguyênliucacácdoanhnghipgiydéptrênña bànHàNinăm20072008 ...........................................................72 Bng2.14:Kimngchxutkhuvàocácnưctrênthgiicacácdoanh nghipgiydéptrênñabànHàNinăm20032008 ...................74 Bng2.15:Kimngchxutkhusangmtsnưctrênthgii.................74 Bng2.16:KimngchxutkhuvàothtrưngEU.....................................75 Bng2.17:KimngchxutkhuvàothtrưngEUcamtsdoanhnghip giydéptrênñabànHàNi............................................................77 Bng2.18:KimngchxutkhuvàomtsnưcEUcacácdoanhnghip giydéptrênñabànHàNi............................................................78 Bng2.19:TtrngkimngchxutkhuvàomtsnưcEUsovitng kimngchxutkhuvàothtrưngEU ..........................................80 v Bng2.20:CơcusnphmgiydépxutkhuvàoEUcacácdoanh nghiptrênñabànHàNitnăm20032008..............................81 Bng2.21:HìnhthcxutkhuvàothtrưngEUcacácdoanhnghip giydéptrênñabànHàNi............................................................87 Bng2.22:Snlưngvàkimngchxutkhusangcácnưctrênthgii cacácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi........................89 Bng2.23:GiáxutkhuvàothtrưngEUcacácdoanhnghiptrênña bànHàNôisovimtsnưcnăm2008.......................................91 Bng2.24:Nhnñnhvvicxâydngthươnghiuchokháchhàng .........94 Bng2.25:NlcMarketingcacácdoanhnghipgiydép trênñabànHà Ni....................................................................................................94 Bng2.26:Ttrngngunnguyênliusnxutcacácdoanhnghipgiy déptrênñabànHàNinăm2008...................................................98 Bng3.2:DbáoslưnggiydépxutkhuvàoEUcacácdoanhnghip trênñabànHàNiñn2015 ........................................................113 vi LIMðU 1.Tínhcpthitcañtàinghiêncu Làtrungtâmñunãochínhtr,hànhchínhqucgia,trungtâmlnvvăn hoá,giáodc,kinhtvàgiaodchquctcacnưc,HàNicónhiulithv ñiukinñalý,giaothôngvnti,vsnxutcungngvàtiêuthhànghoádch v,vlclưnglaoñngtrithccótaynghcaovàkhnănghptáckhoahc côngnghthôngtincũngnhưtrìnhñqunlý… Trongnhngnămqua,cácdoanhnghiptiHàNiñãñtmctăngtrưng khácaogópphnkhôngnhvàospháttrincaTh ñôvàcacnưc.Mt trongnhngñinhìnhñólàcácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi,vis ñónggóptíchtíchcccasnphmgiydépxutkhu,khngñnhhưngñiñúng ñnmàðngvàNhànưcñãñra:“ Trongquátrìnhcôngnghiphoáñtnưcthì cnphipháttrinnhanh,mnhvàvngchccácngànhcôngnghipchbinvi khnăngcnhtranhcao,chúýpháttrincácngànhcôngnghipítvn,thuhút nhiulaoñng,khuynkhíchvàtoñiukinthunlichoxutkhutrêncơs pháthuynilc,thchinnhtquánlâudàichínhsáchthuhútcácngunlcbên ngoài,tíchcchinhpkinhtquct”. TrongchinlưcñadnghoáthtrưngcachínhsáchthươngmicaVit Nam,LiênminhchâuÂuluônñưccoilàmtthtrưngquantrng.Vihơn500 triudânsngtrên27qucgiatridàitbcxungnamchâulcvimcsng thucloicaonhtthgii,EUnhpkhutVitNammtlưnggiydépngày cànglnquatngnăm.XétthytimnăngngoithươngviEUvànhnthcsâu scvbàihckinhnghimmtthtrưngtruynthngtsspñcaLiênXô, cácnưcðôngÂu,cácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNiñãnlcthúc ñyhotñngxutkhuviEU.Hinnay,thtrưngMñangrngmsaukhi hipñnhthươngmiVitNamHoaKỳñưcápdng.Tuynhiên,ñxutkhu hànghóavàothtrưngnàyvncònnhiukhókhănvàtháchthc,nênEUvn vii ñưccoilàbnhàngtruynthngvàquantrngcacácdoanhnghipgiydéptrên ñabànHàNi.Vicgiiquytnhngvưngmc,tntinhmthúcñyhotñng xutkhucacácdoanhnghipgiydéptiHàNivàothtrưngEUtiptcphát trintrongnhngnămñucathkmi,ñanglàmtcôngviccóýnghĩaquan trng,mangtínhthisñivicácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi.Vì vy,lunánchnvnñ: “ThúcñyxutkhuvàothtrưngEUcacácdoanhnghipgiydép trênñabànHàNi ”làmñtàinghiêncu. 2.Mcñíchcañtàinghiêncu 2.1.Mcñíchnghiêncuñtài Trêncơsphântíchthctrngxutkhugiydépcacácdoanhnghip trênñabànHàNi,vndnglýlunvthúcñyxutkhu,ñranhngphương hưngvàgiiphápñthúcñyxutkhuvàothtrưngEUcacácdoanhnghip giydéptrênñabànHàni. 2.2.Nhimvnghiêncu ðñtñưcmcñíchnghiêncu,nhimvnghiêncucañtàilà: Nghiênculýlunvxutkhu,thúcñyxutkhucacácdoanhnghip giydéptrênñabànHàNi. Phântíchthctrngthúcñyxutkhusnphmgiydépcacácdoanh nghipgiydéptrênñabànHàNivàothtrưngEU.Rútranhngñánhgiálàm cơsñxutcácgiiphápthúcñyxutkhuvàothtrưngEUcacácdoanh nghipgiydéptrênñabànHàNi. ðxutnhngphươnghưngvàgiiphápnhmthúcñyxutkhuvào thtrưngEUcacácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi. 3.ðitưngvàphmvinghiêncu 3.1.ðitưngnghiêncu Lunántptrungnghiênculýlunthúcñyxutkhu;thctrngthúcñy xutkhusnphmgiydépcacácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi. viii 3.2.Phmvinghiêncu Vgiácñnghiêncu:ñtàinghiêncutrêncgiácñvĩmôvàvimô, nhưngchyunghiêncutrêngiácñvimô.Cácvnñvĩmôñcptichyu làmrõthêmgiácñvimô. Vkhônggian:lunánnghiêncuhotñngxutkhugiydépca các doanh nghip giy dép trên ña bàn Hà Ni (bao gm các doanh nghip thuctrungươngvàHàNiqunlý;baogmHàNicũvàHàNimrng). Vthigian:lunánnghiêncuthctrngxutkhugiydéptrong thi kỳ 2003 2008 và ñ xut gii pháp thúc ñy xut khu ca các doanh nghipgiydépñnnăm2015. 4.Tngquancácvnñnghiêncu Thctñãcónhiucôngtrìnhnghiêncuvhotñngxutkhuhàng hóañưccôngb.Songliênquanñnxutkhusnphmgiydép,vàxut khusangthtrưngEUthìcómtscôngtrìnhsau: LunánTinsĩkhoahccaVũVănCưngBovtiTrưngði hc Kinh t Quc dân năm 2001 vi ñ tài: “ Phương hưng và bin pháp nhmpháttrinngànhdagiyVitNam ” LunánñãnghiêncuthctrngngànhdagiyVitnamvàñxutcác giipháppháttrinngànhdagiyVitNam,trongñócógiiphápliênquan ñnthúcñyxutkhusnphmdagiynóichung. LunánphótinsĩcaNguynHngXuân(TrưngðihcKinht Quc dân), hoàn thành năm 1996 vi ñ tài “Hoàn thin các bin pháp thúc ñyxutkhuVitNam”. Lun án làm rõ vai trò ca hot ñng xut nhp khu trong vic phát trinnnkinhtqucdân,nghiêncukinhnghimthúcñyxutkhumt snưctrênthgiivàthctinhotñngxutnhpkhunưcta.Lunán khônggiiquytcthvicthúcñyxutkhumtmthànghayngànhngh nàoñómàñcpñncácmthàngtrênbìnhdintoànquc,minhhomts ngànhhàngnhưmaymc,lươngthc... ix LunánTinsĩcaNguynAnhTun(TrưngðihcKinhtQuc dân), hoàn thành năm 2006 vi ñ tài: “Gii pháp nâng cao kh năng cnh tranhhàngmaymccaVitNamtrênthtrưngEU”. Lunánñãhthnghoálýthuytvcnhtranhvàkhnăngcnhtranh snphmnóichungvàhàngmaymcVitNamnóiriêngtrênthtrưngEU. PhântíchnhnglithvàhnchcahàngmaymcVitNamtrênthtrưng EU,ñngthiñánhgiáthctrngkhnăngcnhtranhhàngmaymccaVit NamtrênthtrưngEU.Quañó,ñxutmtsgiiphápchyunhmnâng caokhnăngcnhtranhhàngmaymccaVitNamtrênthtrưngEU. Tuy có công trình nghiên cu ñn phát trin ngành Da Giy, nâng cao năng lc cnh tranh xut khu, nghiên cu các bin pháp thúc ñy xut khu, nhưngchñcpchunghocchocácdoanhnghipgiydépVitNamhoctrên ñabànkhácHàNihocnghiêncutrênthtrưngEUnhưngchocácdoanh nghipDtmay.Tómli,chưacócôngtrìnhnàoñcpñnvicthúcñyxut khuvàoEUcacácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi,doñóchưacó tínhbaoquát,ñinhìnhlàmmôhìnhchungchocácdoanhnghipgiydéptrên ñabànHàNi. ðtàilunán“ ThúcñyxutkhuvàothtrưngEUcacácdoanh nghipgiydéptrênñabànHàNi ”khôngtrùnglpvibtkỳñtài,vibt kỳcôngtrìnhnàoktrên. 5.Phươngphápnghiêncu Lunánsdngphươngphápnghiêncuchungcacáccôngtrìnhnghiên cukhoahckhác,ñólàsdngphươngpháplunduyvtbinchngvàduyvt lchs.Cácphươngphápñcthùkháccũngñưcápdngnhưphươngpháptng hp,phântích,phươngphápsosánh,phươngphápñiutrañthuthpcáctàiliu phcvchovicgiiquytcácyêucuñtàicalunánñtra. x 6.Nhngñimmicalunán Nhngñónggópmivmthcthut,lýlun: ð thúc ñy xut khu giy dép, ñiu quan trng là các doanh nghip phipháthuylithsosánh.Lunánñãchralithsosánhcacácdoanh nghipgiydéptrênñabànthñôsovicácñaphươngkhácvnhânlc(các nhân tài, các chuyên gia gii, các ngh nhân ñu ñàn tp trung ch yu Hà Ni);vhthngthôngtinliênlc,tàichínhngânhànghinñiphcvkinh doanh;vquanhlâuñivikháchhàng;ñcbitngunthôngtinvthtrưng EUñtoraskhácbit,shơnhnsovicácdoanhnghipgiydépcácña phươngkhác. Trongbicnhsuythoáikinhtthgiinóichung,tìnhhìnhEUápñt thu chng bán phá giá ñi vi sn phm giy dép Vit Nam, Lun án khng ñnh,bnglithsncó,cácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNiñãsm hơnsovicácñaphươngkháctrongvictipcncácràocnkthutcaEU, ápdngcáctiêuchunqunlýchtlưngsnphm,qunlýmôitrưngcht chñthíchngvàthúcñyxutkhuvàothtrưngEU. Nhng lun ñim mi rút ra ñưc t kt qu nghiên cu, kho sát ca lunán: Saukhicósthayñiñagiihànhchính,sátnhpHàTâyvàoHàNi,bng hthngsliuphongphú,toàndin,cth,sovicáccôngtrìnhnghiêncukhác, Lunánñãtphp,phânloiñưckimngchxutkhu,chngloigiydépcacác doanhnghiptrênñabànHàNivàotngqucgiatrongLiênminhChâuÂu. Saukhnghongkinhttoàncusxuthinnhiuñithcnhtranh mnhmhơn,tácgilunánthôngquakhosátthctñxutgiiphápthúcñy xutkhuvàothtrưngEUtrêncơstndngcáclithcathñô:vnhânlc (cácnhântài,cácchuyêngiagii,cácnghnhânñuñàntptrungchyuHà Ni) ;vhthngthôngtinliênlc,tàichínhngânhànghinñibcnhtphc vkinhdoanh;vquanhlâuñivikháchhàng;ñcbitngunthôngtinvth trưngEUñ: xi +ðiñutrongvicápdngcáctiêuchunqunlýchtlưngsnphm, qunlýmôitrưngñvưtquacácràocnkthutcaEUñtra; +ðiñutrongvictipcnmumãtiêntin,côngnghhinñitrênth giiñthitkmumãphùhp,nângcaochtlưngsnphm,nângcaokhnăng cnhtranhnhmchuyndntgiacôngsangxutkhutrctip,quañónângcao giátrgiatăngvàchñngthamgiavàochuigiátrtoàncu. 7.Ktcucalunán Vi yêucu, mctiêuñra,nidunglunánñưcchiathành3chương, ngoàilimñu,ktlun,danhmcbngbiu,tàiliuthamkho,lunángm: Chương1:CơslunvthúcñyxutkhuvàothtrưngEUcacác doanhnghipgiydéptrênñabànHàNi Chương2:ThctrngthúcñyxutkhuvàothtrưngEUcacác doanhnghipgiydéptrênñabànHàNi Chương 3: Phương hưng và gii pháp thúc ñy xut khu vào th trưngEUcacácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi 1 CHƯƠNG1 CƠSLUNVTHÚCðYXUTKHUVÀOTH TRƯNGEUCACÁCDOANHNGHIPGIYDÉP TRÊNðABÀNHÀNI 1.1.Vaitròvàscnthitphithúcñyxutkhugiydép 1.1.1.Kháinimxutkhuvàthúcñyxutkhugiydép Kháinimxutkhugiydép: Xutkhugiydéplàvicñưagiydépt trongnưcrathtrưngnưcngoàiñbuônbán,kinhdoanh. Kháinimthúcñyxutkhucadoanhnghipgiydép: Thúcñyxut khucadoanhnghipgiydéplàtngthcácgiipháplàmchohotñngxut khucadoanhnghipgiydéppháttrinmnhhơn,ñtktqutthơn. ðhotñngxutkhucacácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNi pháttrinmnhhơn,ñtktqutthơn,trưchtvàchyu cácdoanhnghip giy dép phi ch ñng nghiên cu th trưng, nghiên cu th hiu ngưi tiêu dùngEUñcitinmumã,nângcaochtlưnghànghoá,lachnhìnhthc xutkhu,làmttcáchotñngmarketing,nângcaonănglccnhtranhca sn phm, ca doanh nghip, thích ng và vưt qua các rào cn t th trưng nhpkhu,chñngthamgiavàochuigiátrcungngtoàncuñtngbưc nângcaogiátrgiatăngcasnphmxutkhu.Bivy,lunánnhnmnh phmvinghiêncugiácñdoanhnghiphơn(phmvivimô); tiptheo, hot ñngxutkhucacácdoanhnghipgiydéptrênñabànHàNiliphthuc vàochinlưcchtrương,chínhsách,khoch,cáccôngckhuynkhíchxut khucanhànưcnóichungvàquihoch,khoch,cáchotñngñymnh xutkhucathànhphHàNinóiriêng.Trongnhiutrưnghptácñngca cácyuttrênrtln,cóvaitròtoñiukinthunlichocácdoanhnghip xut khu (Ví d: Hi
Luận văn liên quan