Luận án Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện

Qua gần 15 năm hoạt ñộng, Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam ñã khẳng ñịnh ñược vị trí, vai trò của mình trong cơ cấu bộ máy nhà nước, khẳng ñịnh ñược sự cần thiết và tính tất yếu khách quan của kiểm tra, kiểm soát hoạt ñộng quản lý kinh tế - tài chính nhà nước, ñặc biệt là Ngân sách nhà nước (NSNN). Những kết quả kiểm toán trung thực, khách quan của KTNN báo cáo lên Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan chức năng khác không chỉ cho phép ñánh giá thực trạng NSNN mà còn cung cấp thông tin làm căn cứ cho việc hoạch ñịnh các chính sách, các giải pháp quản lý, khắc phục những yếu kém trong quản lýthu-chi NSNN, ñưa công tác quản lý NSNN lên trình ñộ cao hơn và tăng cường hơnhiệu quả sử dụng NSNN. Trong lĩnh vực tài chính-ngân sách, NSNN là khâu quan trọng nhất, ñảm bảo nguồn tài chính cho tất cả các lĩnh vực hoạt ñộng. NSNN là ñối tượng kiểm toán thường xuyên và chủ yếu của KTNN. Vì vậy chất lượng tổ chức kiểm toán NSNN có ý nghĩa hết sức quan trọng trong hoạt ñộng của KTNN. Trong những năm qua, chất lượng tổ chức kiểm toán NSNN ñã dần ñược nâng cao trên cơ sở nguồn lực hiện có của KTNN. Tổ chức bộ máy của KTNN ñã hoàn thiện hơn, nhất là từ khi thực hiện Luật KTNN vào năm 2006, ñảm bảo tính ñộc lập cao nhất trong hoạt ñộng KTNN với tư cách là ngoại kiểm ñối với việc quản lý và ñiều hành NSNN của Chính phủ. ðể giải quyết những vướng mắc phát sinh trong hoạt ñộng thực tiễn hoạt ñộng kiểm toán, trong ñó có hoạt ñộng kiểm toán NSNN, Luật KTNN ñã có những quy ñịnh rất cụ thể liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của KTNN, ñặc biệt là yêu cầu ñối với tổ chức kiểm toán NSNN. Bên cạnh ñó, công tác quản lý NSNN cũng có những thay ñổi. Nhằm ñáp ứng những yêu cầu này, tổ chức kiểm toán NSNN do KTNN Việt Nam thực hiện phải ñổi mới toàn diện, góp phần tăng cường vai trò của KTNN trong việc hỗ trợ Quốc hội và Hội ñồng nhân dân (HðND) nâng cao năng lực giám sát NSNN. Chính vì vậy việc nghiên cứu ñể hoàn thiện tổ chức kiểm toán NSNN do KTNN Việt Nam thực hiện có ý nghĩa hết sức quan trọng và là yêu cầu cấp thiết.

pdf222 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1619 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tổ chức kiểm toán ngân sách nhà nước do kiểm toán nhà nước Việt Nam thực hiện, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BGIÁODCVÀðÀOTO TRƯNGðIHCKINHTQUCDÂN NGUYNHUPHÚC TCHCKIMTOÁNNGÂNSÁCHNHÀNƯC DOKIMTOÁNNHÀNƯCVITNAMTHCHIN Chuyênngành:Ktoán,KimtoánvàPhântích Mãs:62.34.30.01 LUNÁNTINSĨKINHT NGƯIHƯNGDNKHOAHC: 1.PGS.TSðngVănThanh 2.TS.NguynThPhươngHoa HàNi2009 BGIÁODCVÀðÀOTO TRƯNGðIHCKINHTQUCDÂN NGUYNHUPHÚC TCHCKIMTOÁNNGÂNSÁCHNHÀNƯC DOKIMTOÁNNHÀNƯCVITNAMTHCHIN LUNÁNTINSĨKINHT HàNi2009 iii LICAMðOAN TôixincamñoanLunánnàylàcôngtrìnhcariêngtôi.Sliusdng trongLunánlàtrungthc.NhngktqucaLunánchưatngñưccôngb trongbtccôngtrìnhnàokhác. TácgicaLunán NguynHuPhúc iv LICMƠN Tác gi xin bày t s bit ơn sâu sc ti PGS,TS. ðng Văn Thanh, TS. NguynThPhươngHoangưihưngdnkhoahc,ñãnhittìnhhưngdnTác gihoànthànhLunán. TácgixinbàytscmơnTrưngðihcKinhtqucdân,Vinðào toSauñihcTrưngðihcKinhtQucdân,KhoaKtoánñãgiúpñTác gitrongsutquátrìnhhctpvànghiênculunán. Tácgixintrântrngcmơnshtrquíbáutrongquátrìnhthuthptài liu, trao ñi kinh nghim, góp ý sa cha lun án ca các kim toán viên, các chuyêngiacaKimtoánnhànưc,cơquanKimtoánnhànưc. Cuicùng,Tácgimunbàytlicmơntiv,con,bmvàcácanh, chñãñngviên,giúpñTácgitrongsutquátrìnhnghiêncuvàhoànthin Lunán. NguynHuPhúc v Môc lôc Trang Trangphbìa Licamñoan iii Licmơn iv Mclc v Danhmccáctvittt vi Danhmcsơñ,hìnhv vii MðU 1 CHƯƠNG1. NHNG VN ð LÝ LUN CƠ B N V T CHC KIMTOÁNNGÂNSÁCHNHÀNƯC 1.1.Ngânsáchnhànưcvitchckimtoánngânsáchnhà 8 nưc 1.1.1. Bnchtcangânsáchnhànưc 8 1.1.2. Tchcqunlýngânsáchnhànưc 13 1.1.3. Quytrìnhngânsáchnhànưc 15 1.1.4. Kimtra,giámsátngânsáchnhànưcvàcácnguyêntcqunlý 18 ngânsáchnhànưc 1.1.5. Chcnăngkimtoánngânsáchnhànưcgnvivicsdng 21 cácloihìnhkimtoántrongkimtoánngânsáchnhànưc 1.2. Tchccôngtácvàbmáykimtoánngânsáchnhànưc 34 1.2.1. Bnchttchckimtoánngânsáchnhànưc 34 1.2.2. Quytrìnhtchccôngtáckimtoánngânsáchnhànưc 38 1.2.3. Tchcbmáykimtoánngânsáchnhànưc 54 1.3. Kinhnghimtchckimtoánngânsáchnhànưctimt 66 snưctrênthgii v CHƯƠNG2. THCTRNGTCHCKIMTOÁNNGÂNSÁCHNHÀ 77 NƯC DO KIM TOÁN NHÀ NƯC VIT NAM THC HIN 2.1. ðcñimchungcaNgânsáchnhànưcVitNamnhhưng 77 titchckimtoánNgânsáchnhànưc 2.2. Kháiquátchcnăng,nhimvcaKimtoánNhànưcVit 80 NamtrongkimtoánNgânsáchnhànưc 2.3. T chc kim toán Ngân sách nhà nưc ca Kim toán nhà 82 nưcVitNam 2.3.1. KháiquátktqukimtoánNgânsáchnhànưcdoKimtoánnhà 82 nưcVitNamthchin 2.3.2. ThctrngtchccôngtáckimtoánNgânsáchnhànưcVit 89 Nam 2.3.3. TchcbmáykimtoánNgânsáchnhànưc 116 2.3.4. NguyênnhâncanhngyuñimtrongtchckimtoánNgân 125 sáchnhànưc CHƯƠNG3. ðNH HƯNG VÀ GII PHÁP HOÀN THIN T CHC 131 KIM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯC DO KIM TOÁN NHÀNƯCVITNAMTHCHIN 3.1. ðnhhưnghoànthintchckimtoánNgânsáchnhànưc 131 3.1.1. Mtsquanñimñi mitchcqunlý Ngânsáchnhànưc 131 VitNamliênquanñntchckimtoánNgânsáchnhànưc 3.1.2. ðnhhưnghoànthintchckimtoánNgânsáchnhànưc 136 3.2. Các gii pháp hoàn thin t chc kim toán ngân sách nhà 141 nưc 3.2.1. Nângcaonhnthcthcvvtrí,vaitròvàchcnăng,nhimv 141 caKimtoánNhànưctrongkimtoánNgânsáchnhànưc v 3.2.2. Hoànthincơspháplýññmbotínhthngnhtvàtínhñc 142 lpthcscahotñngkimtoánNgânsáchnhànưc 3.2.3. HoànthinvtchcbmáykimtoánNgânsáchnhànưc 146 theomôhìnhtptrungthngnhtvàtăngcưngnănglckim toánNgânsáchnhànưc 3.2.4. Hoànthintchcñoànkimtoán,tkimtoánNgânsáchnhà 154 nưc 3.2.5. Hoànthinvicápdngcácloihìnhkimtoántrongkimtoán 158 Ngânsáchnhànưc 3.2.6. HoànthinquytrìnhkimtoánNgânsáchnhànưc 162 3.2.7. HoànthincôngtáckimsoátchtlưngkimtoánNgânsách 187 nhànưccbêntrongvàbênngoàiKimtoánnhànưc 3.2.8. TăngcưngphihpgiaKimtoánnhànưcvicácchth 191 liênquanñnkimtoánNgânsáchnhànưc 3.2.9. Tăngcưngngdngcôngnghthôngtin,xâydnghthng 196 thôngtinvñitưng,hsơvàktqukimtoánNgânsách nhànưc 3.2.10. NângcaonănglcvàñoñcnghnghipcaKimtoánviên 199 nhànưc KTLUN 200 DANHMCCÔNGTRÌNHNGHIÊNCUCATÁCGI viii TÀILIUTHAMKHO ix PHBIU x vi DANHMCCÁCTVITTT DNNN Doanhnghipnhànưc HðND Hiñngnhândân INTOSAI Tchcquctcáccơquankimtoánticao KBNN Khobcnhànưc KSNB Kimsoátnib KTNN Kimtoánnhànưc KTV Kimtoánviên NSðP Ngânsáchñaphương NSNN Ngânsáchnhànưc NSTW Ngânsáchtrungương TW Trungương UBND Ubannhândân XDCB Xâydngcơbn vii DANHMCSƠð,HÌNHV Trang Hình1.1. Quytrìnhkimtoánngânsáchnhànưc 39 Hình1.2. Môtvtrítchckimtoánngânsáchnhànưcthuc 55 cơquantrctipqunlývàñiuhànhngânsáchnhànưc Hình1.3. Môtvtrítchckimtoánngânsáchnhànưcthuc 56 cơquanphêchunvàgiámsátngânsáchnhànưc Hình1.4. Môtvtrítchckimtoánngânsáchnhànưcñclp 57 vicơquanqunlý,ñiuhànhngânsáchnhànưcvàcơ quanphêchunvàgiámsátngânsáchnhànưc Hình1.5 CơcutchcðoànKimtoánnhànưctheomôhình 63 phântuyn Hình2.1. TlmukimtoánñơnvdtoáncpIthucngânsách 106 trungươngtínhtheosñơnv Hình2.2. Tlmucáctnh,thànhphtrcthuctrungươngtính 107 theosñơnv Hình2.3. Tlmukimtoáncáctnh,thànhphtrcthuctrung 10 ương tính theo cơ cu thu, chi cân ñi ngân sách ña phương Hình2.4. Trìnhtxétduytbáocáokimtoánngânsáchnhànưc 112 1 MðU 1.Tínhcpthitcaðtài Qua gn 15 năm hot ñng, Kim toán nhà nưc (KTNN) Vit Nam ñã khngñnhñưcvtrí,vaitròcamìnhtrongcơcubmáynhànưc,khngñnh ñưcscnthitvàtínhttyukháchquancakimtra,kimsoáthotñngqun lýkinhttàichínhnhànưc,ñcbitlàNgânsáchnhànưc(NSNN).Nhngkt qukimtoántrungthc,kháchquancaKTNNbáocáolênChínhph,Quchi vàcáccơquanchcnăngkháckhôngchchophépñánhgiáthctrngNSNNmà còn cung cp thông tin làm căn c cho vic hoch ñnh các chính sách, các gii phápqunlý,khcphcnhngyukémtrongqunlýthuchiNSNN,ñưacôngtác qunlýNSNNlêntrìnhñcaohơnvàtăngcưnghơnhiuqusdngNSNN. Tronglĩnhvctàichínhngânsách,NSNNlàkhâuquantrngnht,ñmbongun tàichínhchottccáclĩnhvchotñng.NSNNlàñitưngkimtoánthưng xuyênvàch yucaKTNN.Vì vychtlưngtchckimtoánNSNNcóý nghĩahtscquantrngtronghotñngcaKTNN. Trong nhng năm qua, cht lưng t chc kim toán NSNN ñã dn ñưc nângcaotrêncơsngunlchincócaKTNN.TchcbmáycaKTNNñã hoànthinhơn,nhtlàtkhithchinLutKTNNvàonăm2006,ñmbotính ñclpcaonhttronghotñngKTNNvitưcáchlàngoikimñivivicqun lývàñiuhànhNSNNcaChínhph.ðgiiquytnhngvưngmcphátsinh tronghotñngthctinhotñngkimtoán,trongñócóhotñngkimtoán NSNN, Lut KTNN ñã có nhng quy ñnh rt c th liên quan ñn chc năng, nhimvcaKTNN,ñcbitlàyêucuñivitchckimtoánNSNN.Bên cnhñó,côngtácqunlýNSNNcũngcónhngthayñi.Nhmñápngnhngyêu cunày,tchckimtoánNSNNdoKTNNVitNamthchinphiñimitoàn din,gópphntăngcưngvaitròcaKTNNtrongvichtrQuchivàHi ñng nhân dân (HðND) nâng cao năng lc giám sát NSNN. Chính vì vy vic nghiêncuñhoànthintchckimtoánNSNNdoKTNNVitNamthchin cóýnghĩahtscquantrngvàlàyêucucpthit. 2 2.Tngquannhngnghiêncuvtchckimtoánngânsáchnhànưc Nghiên cu c v lý lun và thc tin các nưc v t chc kim toán NSNN,vndngvàoVitNamlàvnñhtscquantrngñivispháttrin caKTNNVitNam.HotñngnghiêncukhoahccaKTNNVitNamchính thcñưctrinkhaitnăm1995vàñưccôngnhnnhưmtñuminghiêncu ktnăm1996.Tñóñnnayñãcórtnhiuñtàinghiêncukhoahctcp Nhànưc,cpB,cpcơsvàmtslunánthcsĩ,tinsĩcacáccánbKTNN trinkhainghiêncucácvnñliênquanñntchchotñngKTNNnóichung vàcácvnñcthnóiriêngnhưcácquytrìnhnghipv,chunmcKTNN,mu biuhsơkimtoán...nhmñápngkpthihotñngcaKTNNtrongtngthi kỳ.BêncnhñónhiutchcnhưNgânhàngpháttrinchâuÁ,KTNNCnghoà liênbangðc...ñãtrgiúpKTNNtrinkhainghiêncuvquytrìnhkimtoán,ña vpháplýcaKTNN,chunmcKTNN.LutKTNNrañivàcóhiulctnăm 2006tobưcchuynbinquantrngtronghotñngKTNN,khngñnhvaitrò khôngththiuñưccaKTNNtrongbmáykimtra,kimsoáttàichínhcông. Sauñâylàmtskháiquátvcácvnññãnghiêncucóliênquanñnphmvi nghiêncucaLunán. LunáncaTinsĩMaiVinh(ðihcKinhtqucdân2000)viðtài “Hoànthintchckimtoánngânsáchcpb”ñãcónhiuthànhcôngtrongvic nghiêncukháiquátvtchcngânsáchcacpbvivnñkimtoánbáocáo quyttoáncacpbvàchrõnhngnidungcthkhikimtoánticáccơquan qunlýtnghpvàkimtoánchitit.Quañó,Lunánxâydngquytrìnhkim toánñivikimtoánbáocáoquyttoánngânsáchcpb.Phmvinghiêncu caLunánchgiihnlàkimtoánbáocáoquyttoánNSNNcpbvàñưc trinkhaitrongñiukinLutNSNNchưañưcsañivàhoànthànhtrưckhicó LutKTNN.ðâylàmttrongnhngtàiliuthamkhortquýtrongquátrìnhthc hinLunán. ðtàicpB2003caKTNNvichñ:“Cơslýlunvàthctinxây dngchinlưcpháttrinKTNNgiaiñon20012010”doKS.ðBìnhDương 3 làmChnhimðtàivàðtàikhoahccpNhànưcnăm2004caKTNNvi chñ“ðnhhưngchinlưcvànhnggiiphápxâydng,pháttrinhthng kimtoánVitNamtrongthikỳcôngnghiphoávàhinñihoáñtnưc”do GS.TSVươngðìnhHuTngKTNNlàmChnhim.Chaiñtàinàyñãñcp nhiukhíacnhkhácnhaucacôngtáctchckimtoánnóichungvàñãkhng ñnh mctiêuvàltrìnhpháttrintchc bmáycaKTNN,trongñócócác KTNN khu vc và KTNN chuyên ngành. C hai ñ tài có nhiu ñóng góp quan trngvmtkhoahcvàthctintrongvichoànthinmôhìnhtchcvàhot ñngcaKTNN.Dochaiñtàinghiêncutngquanvtchcvàhotñng KTNN nói chung nên không ñi sâu v t chc, phân công nhim v kim toán NSNNvàthchinquytrìnhkimtoánNSNN.Mtkhácdocácñtàiñưcnghiên cutrưckhiLutKTNNñưcbanhành,ñngthiviccicáchqunlývàphân cpNSNNcùngvicôngcuccicáchhànhchínhVitNamcónhiuthayñi ñãxuthincáctìnhhungmi.Chaiñtàinàylàtàiliuthamkhoquantrng trongquátrìnhnghiêncucaTácgiLunánnày. ðtàicpB2003caKTNNvichñ:“Xâydngquytrìnhvàphương phápkimtoánhotñngñiviñơnvsnghipcóthu”,ChnhimPGS.TS ðinhTrngHanhvàðtàicpB2003vichñ“Hoànthinquytrìnhkim toánchingânsáchñivicácñơnvhànhchínhsnghipthchinkhoánchi”, Chnhimðtài:CNTrnhNgcSơn.Chaiñtàinàyñãrtthànhcôngtrong vicñưaranhnghưngdnvkimtoánhotñngñivicácñơnvtrctips dngkinhphílàñơnvsnghipcóthuvàñơnvhànhchínhsnghipthchin khoán chi, phm vi nghiên cu ca ñ tài ch gii hn trong kim toán chi tit NSNN.Vìvy,ñâyslàtàiliuquantrngvàñưcxemnhưlànhnghưngdn chitittrongvicthchinquytrìnhkimtoánNSNNñivivictrinkhailoi hìnhkimtoánhotñngtrongkimtoánNSNN. ðtàikhoahccp B2004caKTNNvichñ“ðnhhưngvàgii phápñimicôngtáckimtoánNSNNtrongñiukinthchinLutNSNNsa ñi”,ChnhimñtàiGS.TSVươngðìnhHuvàbnthânTácgiLunánnàylà 4 Thưkýðtài.ðtàiñãñisâunghiêncunhngñimitrongLutNSNN2002 vànhngtácñngñncôngtáckimtoánNSNN.ðtàiñãthànhcôngtrongvic phântíchnhngnibttrongLutNSNN2002soviLutNSNN1996,ñánhgiá thctrngkimtoánNSNNvàñracácnidungkimtoánNSNNphùhpvi LutNSNN2002.ðtàikhôngñisâuvàovicnghiêncutchcbmáyvàhot ñngkimtoánNSNNvàñưcnghiêncukhiLutKTNNchưañưcbanhành. Doñưctrctipthamgianghiêncuðtàinày,nênðtàithtslànguntư liuquýñthamkhochoLunánnàycóñưcnhiuýtưngkhoahcquantrng. Ngoàira,cònnhiuñtàikhoahccaKTNNñcpñnnhiukhíacnh khácnhauvmttchccũngnhưthchincácquytrìnhkimtoánvàcácmt hotñngcaKTNN;nhiutàiliucacácdánmàKTNNhptác,ñcbitlà trongquátrìnhsonthoLutKTNNñãcungcprtnhiunguntàiliuñtham khovàhình thànhnênnhiuýtưng mi, ñưaranhngphương hưngvàgii pháphoànthintchckimtoánNSNN.Mtsñtàithcsĩvtngmthoc phmvihpliênquanñnhotñngkimtoáncũngñãítnhiuñcpñnkim toán NSNN trong mt ñơn v c th, như: ñơn v d toán cp III hay ñơn v s nghip. Bêncnhñó,ktkhithànhlpñnnay,KTNNVitNamñãtranhthmt sngunlctcácdánvàngunkinhphívintrñhtrchovicnghiêncu tipcnvàchuyngiaocôngngh,chyulàliênquanñncácvnñtngquan kimtoán.LiênquanñnlĩnhvckimtoánNSNNcódánGTZ(CnghoàLiên bang ðc) ñã tr giúp cho KTNN Vit Nam xây dng các quy trình kim toán, trongñócóquytrìnhkimtoánNSNN.Bnghotñngdán,KTNNVitNamñã banhànhquytrìnhkimtoánNSNNnăm1999.ðâycũnglàmtvnñquantrng trongvictchcthchinkimtoánNSNN.Quytrìnhnàyñãñcpcácbưc cntinhànhtrongmtcuckimtoánNSNNvàcácnidungkimtoáncth. ðcbit,thôngquacáchotñngcthcacácdán,KTNNñãtipcnñưc kinhnghimtchckimtoánNSNNcaKTNNCnghoàLiênbangðc. Tuy nhiên,quytrìnhkimtoánNSNNñưcxâydngkhichcnăng,nhimvvàñav 5 pháplýcaKTNNchưarõràng,ñngthi,quytrìnhxâydngkhiLutNSNN chưañưcsañi. Ktqunghiêncucacácñtài,cácd ánnàyvcơbnñã ñưcng dngtronghotñngkimtoánNSNNcaKTNN.Tuynhiên,huhtnhngñtài nàyñưcnghiêncutrưcthiñimLutKTNNcóhiulchocchliênquan ñntngmthoctrongphmvitnh,thànhhocñơnvdtoáncthtrongt chckimtoánNSNNcaKTNNVitNam.ðashưngnghiêncucacácñ tàinàyñisâuvàovicñưaracácgiiphápnângcaochtlưngkimtoánNSNN xétgócñhp(ngânsáchcacácñơnv,cáckhonthu,chi)vàchưacómtñ tài nào nghiên cu trc tip t chc kim toán NSNN. Vì vy, Lun án không nhngtptrungvàoñánhgiáthctrngtchckimtoánNSNNdoKTNNVit Namthchinmàcònnghiênculýlun,kinhnghimtchckimtoánNSNN trênthgiivànghiêncukhnăngvndngvàoVitNamññưaracácgii pháphoànthintchcbmáyvàtchccôngtáckimtoánNSNNVitNam. 3.McñíchvàphmvinghiêncucaLunán 3.1.McñíchnghiêncucaLunán TrêncơshthnghoávàpháttrincácvnñlýlunchungvNSNNgn vitchckimtoánNSNN,tchckimtoánNSNN,nghiêncuthctrngt chc kim toán NSNN do KTNN Vit Nam thc hin, Lun án ñ xut phương hưngvàgiipháphoànthintchckimtoánNSNNdoKTNNVitNamthc hin. 3.2.PhmvinghiêncucaLunán TrongphmvinghiêncucaLunán,TácgiLunánñisâunghiêncu nhngvnñcơbn,trctiptácñngñnhiuqutchckimtoánNSNNbao gm t chc công tác kim toán và t chc b máy kim toán NSNN. Lun án khôngñisâunghiêncucácvnñnghipvkimtoáncthliênquanñnkim toáncácñơnvdtoánngânsáchcáccpvàkimtoáncáckhonmcthu,chica NSNN. 4.ðitưngvàphươngphápnghiêncucaLunán 6 4.1.ðitưngnghiêncucaLunán Gnlinviñtàinghiêncu,LunáncóñitưngnghiênculàNSNN, qunlýNSNNvàkimtoánNSNNdoKTNNVitNamthchin.Lunánkhông nghiên cu kim toán NSNN do các t chc kim toán khác, ngoài KTNN Vit Namthchin. 4.2.PhươngphápnghiêncucaLunán Lunánñưcthchintrêncơsphươngpháplunduyvtbinchngvà duyvtlchscachnghĩaMácLênin.Xutphátttínhngdngthctinca LunánvànghiêncuhotñngcthlàtchckimtoánNSNNdoKTNNVit Namthchin,Lunánchyusdngphươngphápkháiquáthoá,tnghpvà phântích...Vicphântích,tnghpdinbin,nhngthayñitrongtchckim toánNSNNsñưcthưngxuyênsdngññưaracácnhnñnh,ñánhgiá. Lunáncònsdngcácphươngphápthngkê,phântíchvàsosánhññưa racácnhnñnh,ñánhgiácth,trêncơsñóñưaracáckinnghcthvhoàn thintch
Luận văn liên quan