Luận án vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân trong cơ chế thị trường vào tổng công ty điện lực Việt Nam

Đổi mới kinh tế, chuyển kinh tế từ kinh tế kế hoạchhoá tập trung, phi thị tr-ờng sang kinh tế thị tr-ờng và hội nhập nền kinhtế vào nền kinh tế toàn cầu là một sự thay đổi căn bản trong ph-ơng thức sản xuất, kết cấu kinh tế và con đ-ờng phát triển kinh tế. Mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung phi thị tr-ờng tr-ớc đây có một đặc tr-ng nổi bật: i, Kinh tế Nhà n-ớc với các doanh nghiệp Nhà n-ớc chiếm vị trí chủ đạo, hơn nữa là lực l-ợng kinh tế bao trùm, xuyên suốt chi phối toàn bộ tiến trình phát triển kinh tế; ii, Cơ chế bao cấp, hành chính, chỉ huy. Cấu trúc và cơ chế kinh tế này đX làm cho bộ máy kinh tế sơ cứng, trì trệ, thiếu động lực. Bởi vậy, chuyển sang kinh tế thị tr-ờng, ở một ý nghĩa nhất định, là thay đổi căn bản trong cơ chế kinh tế và giải tính chất Nhà n-ớc trong hoạt động kinh tế trở thành tất yếu. Điện lực là một lực l-ợng sản xuất quyết định, một yếu tố kỹ thuật đặc tr-ng của nền đại công nghiệp. Bởi vậy, để chuyển nền kinh tế từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp phát triển, điện khí hoá toàn nền kinh tế, xác lập một nền tảng kỹ thuật cho nền đại công nghiệp trở nên cần thiết. Tuy nhiên, trong mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, với tính cách là một lực l-ợng sản xuất của nền đại công nghiệp, điện lực đX không có đ-ợc một hình thái kinh tế thích hợp để phát triển. Những -u tiên đặc biệt củaNhà n-ớc về đầu t-, về cơ chế và chính sách đX không thay đ-ợc cơ chế nội sinh tự điều chỉnh thích hợp là cơ chế thị tr-ờng cho điện lực phát triển. Năm 1994, trong tiến trình đổi mới của nền kinh tế, Nhà n-ớc đX có chủ tr-ơng thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh với hình thức là các Tổng công ty. Chủ tr-ơng này nhằm thay đổi cơ chế quản lý, thị tr-ờng hoá các ngành công nghiệp, dịch vụ và kinh doanh hoá các hoạt động sản xuất – dịch vụ trong các doanh nghiệp Nhà n-ớc. Trong bối cảnh này, năm 1995, Tổng công ty điện lực Việt Nam đ-ợc thành lập theo Quyết định số 562 TTg ngày 10/10/1994 và hoạt động theo điều lệ do Chính phủ ban hành trong Nghị 6 định số 14/CP ngày 27/01/1995. Tới nay, hoạt động của Tổng công ty điện lực Việt Nam đX trải qua trên 10 năm. Câu hỏi đặt ra ở đây là sự đổi mới trong cơ chế kinh tế, từ cơ chế quan liêu bao cấp của mô hình kế hoạch hoá tập trung sang mô hình kinh tế thị tr-ờng làm thay đổi ra sao quanhệ và cơ chế phân phối thu nhập trong Tổng công ty điện lực? Các quan hệ và cơchế phân phối đó đX thích ứng với hệ kinh tế thị tr-ờng hay ch-a? Do vậy, đX giúp gì cho việc giải tính chất Nhà n-ớc, do đó kinh doanh hoá của hoạt động kinh tế của doanh nghiệp và thị tr-ờng hoá ngành công nghiệp điện? Trả lời những câu hỏi này, một mặt, giúp chúng ta làm sáng tỏ vấn đề cần một cơ chế, một chếđộ phân phối nào để tạo ra động lực cho ngành công nghiệp điện phát triển trong quan hệ đáp ứng đ-ợc yêu cầu phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế. Mặt khác, để trả lời câu hỏi này, cần vận dụng những lý luận phân phối thu nhập cá nhân nào của nền kinh tế thị tr-ờng. Phân phối thu nhập là một khâu của quá trình tái sản xuất, đồng thời là một quan hệ kinh tế trung tâm hợp thành nền tảng, hay hệ thống quan hệ kinh tế làm hình thái tất yếu cho lực l-ợng sản xuất phát triển. Bởi vậy, khi chuyển từ cơ chế phân phối của hệ thống kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế phân phối của hệ thống kinh tế thị tr-ờng, để hiểu về quá trình thay đổi trong quan hệ và nhất là trong việc xác định cơ chế, chế độ phân phối thu nhập đòi hỏi phải xuất phát từ góc độ lý luận kinh tế chính trị học để phân tích. Hơn nữa, hai hệ thống kinh tế này khác nhau căn bản, thậm chí đối lập nhau, trongđó chứa đựng những vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan đến lợi ích kinh tế, đến động lực của sự phát triển, vì vậy, chỉ trên cơ sở vận dụng những lý luận phân phối của hệ thống kinh tế mới có thể làm sáng tỏ những vấn đề phân phối thu nhập nói chung, phân phối thu nhập cho cá nhân nói riêng trong việc đổi mới cơ chế phân phối thu nhập, hình thành chế độ phân phối thu nhập thích ứng với yêu cầu phát triển của kinh tế thị tr-ờng. Từ những ý nghĩa này, chủ đề nghiên cứu “Vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân trong cơ chế thị tr-ờng vào Tổng công ty điện lực Việt Nam” trở nên cần thiết và có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.

pdf212 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 1547 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án vận dụng lý luận phân phối thu nhập cá nhân trong cơ chế thị trường vào tổng công ty điện lực Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lờicamđoan Tôixincamđoan,đâylkếtquảnghiêncứuđộclậpcủariêngtôi.Cácsố liệuvt−liệunêutrongluậnánltrungthực.Cáckếtquảnghiêncứutrong luậnánch−ađ−ợccôngbốtrongbấtkỳcôngtrìnhno.Nếusai,tôihonton chịutráchnhiệm . Tácgiảluậnán ĐậuĐứcKhởi. 1 Mụclục Trang Mởđầu………………………………………………………….5 Ch−ơng1: Lýluậnvềphânphốithunhậptrong nềnkinhtếthịtr−ờng ………………………………...13 1.1. Nhữngvấnđềlýluậncơbảnvềphânphốithunhập……………..13 1.2. Kinhtếthịtr−ờngvphânphốithunhậptrong nềnkinhtếthịtr−ờng ……………………………………………...25 1.3. Cáclýluậnvềphânphốitrongnềnkinhtếthịtr−ờng.…………...42 1.4. KinhnghiệmcủaTrungQuốcvềthựchiệnphânphối thunhậptrongcácdoanhnghiệp………………………...………..63 Ch−ơng2. ThựctrạngphânphốithunhậptrongEVN: Đặcđiểm,tínhchấtvtácđộng phânphốithunhậpđếnpháttriển ngnhcôngnghiệpđiện ………………………………..72 2.1. TínhchấtcủahoạtđộngkinhtếtrongEVN trongthờikỳđổimớivừaqua…………………………………….72 2.2. ThựctrạngphânphốithunhậpcánhântrongEVN……………..109 2.3. Tínhchấtphânphốithunhậpv nhữngvấnđềphânphốithunhậptrongEVN…………………...127 Ch−ơng 3. Tiếp tục Đổi mới v hon thiện phân phối thu nhậptrongEVN…………………………………………..139 3.1. BốicảnhpháttriểncủacôngnghiệpđiệnViệtNam vsựcầnthiếtđổimớikinhtếtrongdoanhnghiệpđiện………...139 3.2. Tiếptụcđổimớitrongngnhcôngnghiệpđiện…………………150 3.3. Quanđiểmvgiảiphápđổimới,honthiện phânphốithunhậpchocánhântrongEVN……………………..174 Kếtluận …………………………………………………......203 danhmụccôngtrìnhcủatácgiả..…….………..207 Tiliệuthamkhảo……………………………………..208 2 Danhmụcbiểu Sốthứtự Trang Biểu2.1 KếtquảsảnxuấtkinhdoanhcủaEVN…………..………….....107 Biểu2.2 Đơngiátiềnl−ơnggiaochocáccôngtyđiệnlực…………….....113 Biểu2.3 Biểutổnghợpđơngiátiềnl−ơnggiaochocácnhmáyđiện…...116 Biểu2.4 Đơngiátiềnl−ơngnăm2003củacáccôngtyTVXDđiện……..117 Biểu3.1 Nhữngchỉsốkinhtếcủathờikỳđổimới…….…………………140 Biểu3.2 Mứcđộđónggópcủacáclĩnhvựckinhtếvotăngtr−ởng…….142 Biểu3.3 Nhucầucôngsuấtcácnhmáyđiệncầnđ−avo vậnhnhgiaiđoạn20052010…………………………………..144 Biểu 3.4 L−ớiđiệntruyềntảidựkiếnxâydựng…………………………..145 Biểu 3.5 Kếhoạchpháttriểnhệthốngl−ớiphânphốiđiệnđến2010….....146 3 DanhmụcCáCCHữVIếTTắT CNH Côngnghiệphoá CNTB ChủnghĩaT−bản CNXH ChủnghĩaXhội CPI Chỉsốgiácả ĐCS ĐảngCộngsản EVN TổngcôngtyĐiệnlựcViệtNam FDI Đầut−trựctiếpn−ớcngoi HĐH Hiệnđạihoá HTX Hợptácx LĐ Laođộng WTO Tổchứcth−ơngmạithếgiới 4 Mởđầu . 1,Tínhcấpthiếtcủađềti . Đổimớikinhtế,chuyểnkinhtếtừkinhtếkếhoạchhoátậptrung,phithị tr−ờngsangkinhtếthịtr−ờngvhộinhậpnềnkinhtếvonềnkinhtếtoncầul một sự thay đổi căn bản trong ph−ơng thức sản xuất, kết cấu kinh tế v con đ−ờngpháttriểnkinhtế. Môhìnhkinhtếkếhoạchhoátậptrungphithịtr−ờngtr−ớcđâycómộtđặc tr−ngnổibật:i,KinhtếNhn−ớcvớicácdoanhnghiệpNhn−ớcchiếmvịtrí chủđạo,hơnnữallựcl−ợngkinhtếbaotrùm,xuyênsuốtchiphốitonbộtiến trìnhpháttriểnkinhtế;ii,Cơchếbaocấp,hnhchính,chỉhuy.Cấutrúcvcơ chếkinhtếnyđlmchobộmáykinhtếsơcứng,trìtrệ,thiếuđộnglực.Bởi vậy,chuyểnsangkinhtếthịtr−ờng,ởmộtýnghĩanhấtđịnh,lthayđổicănbản trongcơchếkinhtếvgiảitínhchấtNhn−ớctronghoạtđộngkinhtếtrởthnh tấtyếu. Điện lực l một lực l−ợng sản xuất quyết định, một yếu tố kỹ thuật đặc tr−ngcủanềnđạicôngnghiệp.Bởivậy,đểchuyểnnềnkinhtếtừkinhtếnông nghiệpsangkinhtếcôngnghiệppháttriển,điệnkhíhoátonnềnkinhtế,xác lậpmộtnềntảngkỹthuậtchonềnđạicôngnghiệptrởnêncầnthiết.Tuynhiên, trongmôhìnhkinhtếkếhoạchhoátậptrung,vớitínhcáchlmộtlựcl−ợngsản xuấtcủanềnđạicôngnghiệp,điệnlựcđkhôngcóđ−ợcmộthìnhtháikinhtế thíchhợpđểpháttriển.Những−utiênđặcbiệtcủaNhn−ớcvềđầut−,vềcơ chếvchínhsáchđkhôngthayđ−ợccơchếnộisinhtựđiềuchỉnhthíchhợpl cơchếthịtr−ờngchođiệnlựcpháttriển.Năm1994,trongtiếntrìnhđổimớicủa nềnkinhtế,Nhn−ớcđcóchủtr−ơngthnhlậpcáctậpđonkinhtếmạnhvới hìnhthứclcácTổngcôngty.Chủtr−ơngnynhằmthayđổicơchếquảnlý,thị tr−ờnghoácácngnhcôngnghiệp,dịchvụvkinhdoanhhoácáchoạtđộngsản xuất–dịchvụtrongcácdoanhnghiệpNhn−ớc.Trongbốicảnhny,năm1995, TổngcôngtyđiệnlựcViệtNamđ−ợcthnhlậptheoQuyếtđịnhsố562TTg ngy10/10/1994vhoạtđộngtheođiềulệdoChínhphủbanhnhtrongNghị 5 địnhsố14/CPngy27/01/1995.Tớinay,hoạtđộngcủaTổngcôngtyđiệnlực ViệtNamđtrảiquatrên10năm.Câuhỏiđặtraởđâylsựđổimớitrongcơ chếkinhtế,từcơchếquanliêubaocấpcủamôhìnhkếhoạchhoátậptrungsang môhìnhkinhtếthịtr−ờnglmthayđổirasaoquanhệvcơchếphânphốithu nhậptrongTổngcôngtyđiệnlực?Cácquanhệvcơchếphânphốiđóđthích ứngvớihệkinhtếthịtr−ờnghaych−a?Dovậy,đgiúpgìchoviệcgiảitínhchất Nhn−ớc,dođókinhdoanhhoácủahoạtđộngkinhtếcủadoanhnghiệpvthị tr−ờnghoángnhcôngnghiệpđiện?Trảlờinhữngcâuhỏiny, mộtmặt ,giúp chúngtalmsángtỏvấnđềcầnmộtcơchế,mộtchếđộphânphốinođểtạora độnglựcchongnhcôngnghiệpđiệnpháttriểntrongquanhệđápứngđ−ợcyêu cầupháttriểnmạnhmẽcủanềnkinhtế. Mặtkhác ,đểtrảlờicâuhỏiny,cần vận dụng những lý luận phân phối thu nhập cá nhân no của nền kinh tế thị tr−ờng. Phânphốithunhậplmộtkhâucủaquátrìnhtáisảnxuất,đồngthờilmột quanhệkinhtếtrungtâmhợpthnhnềntảng,hayhệthốngquanhệkinhtếlm hìnhtháitấtyếucholựcl−ợngsảnxuấtpháttriển.Bởivậy,khichuyểntừcơchế phânphốicủahệthốngkinhtếkếhoạchhoátậptrungsangcơchếphânphốicủa hệthốngkinhtếthịtr−ờng,đểhiểuvềquátrìnhthayđổitrongquanhệvnhấtl trongviệcxácđịnhcơchế,chếđộphânphốithunhậpđòihỏiphảixuấtpháttừ gócđộlýluậnkinhtếchínhtrịhọcđểphântích.Hơnnữa,haihệthốngkinhtế nykhácnhaucănbản,thậmchíđốilậpnhau,trongđóchứađựngnhữngvấnđề phứctạpvnhạycảm,liênquanđếnlợiíchkinhtế,đếnđộnglựccủasựphát triển,vìvậy,chỉtrêncơsởvậndụngnhữnglýluậnphânphốicủahệthốngkinh tếmớicóthểlmsángtỏnhữngvấnđềphânphốithunhậpnóichung,phânphối thunhậpchocánhânnóiriêngtrongviệcđổimớicơchếphânphốithunhập, hìnhthnhchếđộphânphốithunhậpthíchứngvớiyêucầupháttriểncủakinh tếthịtr−ờng.Từnhữngýnghĩany,chủđềnghiêncứu“Vậndụnglýluậnphân phốithunhậpcánhântrongcơchếthịtr−ờngvoTổngcôngtyđiệnlựcViệt Nam”trởnêncầnthiếtvcóýnghĩacảvềlýluậnvthựctiễn. 6 2,Tìnhhìnhnghiêncứu . Phânphốithunhậplvấnđềtrungtâmcủamộthệthốngkinhtế,vìvậy,nó trởthnhmộttrongnhữngđốit−ợngcơbảncủakinhtếhọcchínhtrịnóiriêngv củakinhtếhọcnóichung.Kinhtếhọcthờikỳsơkhởi,kinhtếhọccổđiểnv kinhtếhọchiệnđạixuấtpháttừbốicảnhlịchsửpháttriểnkinhtếkhácnhauđ giảiquyếtvềmặtlýluậnphânphốithunhập,hayphảnánhvềmặtlýluậnquan hệphânphối,quyluậtcơchếvchếđộphânphốithunhậpthíchứngvớitừnghệ thốngkinhtế,vớitừngtrạngtháipháttriểnkinhtếkhácnhau.Kinhtếhọcsơ khởivớitr−ờngpháitrọngth−ơng,kinhtếhọccổđiểnvkinhtếhọchiệnđạil kinhtếhọccủatiếntrìnhkinhtếthịtr−ờng,thíchứngvớicácgiaiđoạnphát triểncủatiếntrìnhkinhtếthịtr−ờng.Dùcósựkhácnhautrongcáchtiếpcận, trongph−ơngphápnghiêncứuvcáchgiảiquyếtnhữngvấnđềlýluậnđặtra trongpháttriểnkinhtế,dotrìnhđộpháttriểnquyđịnh,songkinhtếhọcởcác giaiđoạnpháttriểncủakinhtếđềuxoayquanhvấnđềcơbảncủakinhtếthị tr−ờng:conng−ờisảnxuấtvphânphốicủacảinh−thếno,trêncơsởquanhệ, quyluật,cơchếkinhtếno,dovậy,lợiíchkinhtếcủanhữngng−ờithamgia tronghệthốngsảnxuất,vtừđó,độnglựckinhtếđ−ợchìnhthnhrasao? K.MarkvF. ăngghenđphântíchvềmặtlýluậnđạttớitrìnhđộkinhđiển vềph−ơngthứcsảnxuấtt−bản.Cácôngđvạchraquyluậtkinhtếnộitạicủa ph−ơngthứcsảnxuấtt−bản.Trongcấutrúclýluậnđồsộcủabộ“T−Bản”,gồm ba phần chính, thì phần cuối cùng hình thnh nên tập ba của bộ “T− Bản”, K.Markginhphântíchvềquanhệ,quyluậtvcơchếphânphốithunhậpcủa ph−ơngthứcsảnxuấtt−bản.ởmộtýnghĩanhấtđịnh,phânphốithunhậplvấn đềlýluậntổngquátxuyênsuốttonbộbộ“T−Bản”,nênquyểnbacủabộ“T− Bản”cótựađề“Tonbộquátrìnhsảnxuấtt−bảnchủnghĩa”.Cóthểnói,bộ “T− Bản” l lýluận về phân phối thu nhập của kinh tế thị tr−ờng t− bảnchủ nghĩa. NửacuốithếkỷXX,nghiêncứuvềphânphốiđ−ợctậptrungchủyếuvo vấnđềphânphốilại,dođóvềvấnđềcôngbằngtrongphânphối,cụthểlvấn 7 đềtăngtr−ởngvcôngbằng,vxemđâylđặctr−ngcủasựpháttriểnhiệnđại, vấnđềvềvaitròcủaNhn−ớcđốivớiphânphốinguồnlựcnhằmtăngtr−ởng, ổnđịnh, hiệuquả v côngbằng.Bởi vậy, đặcđiểm củanhững nghiêncứu về phânphốithunhậptrongthờikỳnylđ−ợckhuôntrongphạmviquanhệtăng tr−ởngvcôngbằng,quanhệgiữatácđộngcủaNhn−ớcvonềnkinhtếcùng việcthựchiệnchứcnăngpháttriểntứchiệuquả,ổnđịnhvcôngbằng. TrungQuốc,mộtn−ớcđangchuyểnđổicũngđặcbiệtchúýđếnlýluận phânphối.TácgiảLýBâncócôngtrìnhnghiêncứukháđồsộvềphânphối:“Lý luậnchungcủaCNXH”,bnvềnhữngnguyênlý,nguyêntắc,nộidungvhình thứcphânphốitrongnềnkinhtếthịtr−ờngmangmusắcTrungQuốc. ởViệtNam,trongnhữngnămsauđổimới,đcónhiềucôngtrìnhnghiên cứuvềphânphối: L−ơngXuânQuỳ:Xâydựngquanhệsảnxuấtđịnhh−ớngXHCNvthực hiệntiếnbộ,côngbằngxhộiởViệtNam. NguyễnPhúTrọng:Kinhtếthịtr−ờngđịnhh−ớngXHCNởViệtNam, quanniệm,giảipháppháttriển. MaiNgọcC−ờngĐỗĐứcBình:Phânphốithunhậptrongnềnkinhtếthị tr−ờng. PhạmĐăngQuyết: +Mộtsốquanđiểmvềphânphốithunhậptrongnền kinhtếthịtr−ờngđịnhh−ớngXHCN. +Kinhtếthịtr−ờngvcôngbằngtrongphânphối. NguyễnCôngNh−: +Vấnđềphânphốithunhậptrongcácloạihìnhdoanh nghiệpởViệtNam. + Phân tích thống kê thu nhập của ng−ời lao động trongcácloạihìnhdoanhnghiệpởViệtNam. 8 TrầnThịHằng:Vềphânphốithunhậpởn−ớctahiệnnay. TốngVănĐ−ờng:Đổi mới cơ chế phân phối thu nhập v tiền l−ơng ở ViệtNam. ĐăngQuảng:Kíchcầuvphânphốithunhập. NguyễnCôngNghiệp:Vấnđềphânphốinhằmđảmbảopháttriểnkinhtế vthựchiệncôngbằngxhộitrongnềnkinhtếthịtr−ờngđịnhh−ớngXHCN. (ĐềticấpNhn−ớcKX0110.2005). Nhữngcôngtrìnhnghiêncứutrên,vềquymô,cóbốncôngtrìnhlớn,đól: CôngtrìnhcủaGS.TS.L−ơngXuânQuỳ,đềticấpNhn−ớc,giaiđoạn1996 2001;CôngtrìnhcủaGS.TS.NguyễnCôngNghiệp,đềticấpNhn−ớc,giai đoạn20012005;CôngtrìnhcủaNguyễnCôngNh−,quymômộtcuốnsách;v côngtrìnhcủaGS.TS.MaiNgọcC−ờngvGS.TS.ĐỗĐứcBìnhcũngvớiquy mômộtcuốnsách.Nhữngcôngtrìnhcóquymôkhálớnnybnvềphânphối thunhậpcótínhhệthống.Nhữngcôngtrìnhcònlạilnhữngbibáo,đăngtạp chí bn về những khía cạnh khác nhau của phân phối thu nhập. Nhìn chung, nhữngnghiêncứuvềphânphốiởViệtNamcóhaiđặcđiểm: i,Tậptrungnghiên cứunhữngvấnđềlýluậnvthựctiễncủamốiquanhệgiữatăngtr−ởngvcông bằngtrongnềnkinhtếthịtr−ờng. ởđâyphânphốiđ−ợcxemxétởgócđộxhội củaphânphối. ii ,Cóvicôngtrìnhnghiêncứuphânphốithunhậptrongphạmvi doanh nghiệp, nh−ng những công trình ny chủ yếu phân tích, đánh giá thực trạngvđ−aragiảipháphonthiệnphânphốithunhậptrongdoanhnghiệp. Nhữngcôngtrìnhnghiêncứuvềthunhậpnêutrêncónhiềuýkiến,quan điểmphùhợpcógiátrịvềmặtlýluậnvthựctiễn,tácgiảkếthừatrongviệcgiải quyếtnhữngvấnđềnghiêncứutrongđềtiluậnán,đồngthờicũngthấyđ−ợc nhữngkhíacạnhhạnchếcầnphảixemxétvkhắcphục. Nhữngcôngtrìnhnghiêncứuvềphânphốinêutrênch−atrựctiếpvậndụng nhữnglýluậnphânphốicủanềnkinhtếthịtr−ờngvoviệcgiảiquyếtvấnđề phânphốitrongmộtdoanhnghiệptrongbốicảnhđangchuyểnđổitừhệkinhtế kếhoạchhoátậptrungsanghệkinhtếthịtr−ờng,d−ớigócđộkinhtếchínhtrị. 9 3,Mụcđíchvnhiệmvụcủaluậnán . * Mụcđíchcủaluậnán . Lmrõnhữnglýluậnphânphốithunhậptrongnềnkinhtếthịtr−ờng, hìnhthnhnhữnglýluậnchoviệcxemxétsựhìnhthnhquanhệ,cơchế,chếđộ phânphốithunhậptrongmộtdoanhnghiệpcủanềnkinhtếthịtr−ờng. Vậndụnglýluậnvềphânphốithunhập,phântích,đánhgiá,địnhdạng kiểuphânphốithunhậptrongTổngcôngtyđiệnlựcViệtNam.Nêurõnguyên nhânvýnghĩacủakiểuphânphốithunhậpđóđốivớipháttriểnngnhcông nghiệpđiện. Luậngiảinhữngph−ơngh−ớngvnhữnggiảiphápchoviệctiếptụcđổi mớicơchếphânphốithunhậptrongTổngcôngtyĐiệnlựcViệtNam. * Nhiệmvụ . Hệthốnghoácáclýluậnvềphânphối,hìnhthnhcơsởlýluậnchoviệc xemxét,đánhgiásựđổimớiquanhệ,cơchếvchếđộphânphối. ĐánhgiáđúngtínhchấtphânphốitrongTổngcôngtyđiệnlựcViệtNam, địnhdạngkiểuphânphốivphântíchrõnguyênnhâncơbảncủakiểuphânphối trongTổngcôngtyđiệnlựcViệtNamcũngnh−tácđộngcủakiểuphânphốiđó đếnhoạtđộngkinhdoanh,đếnsựpháttriểncủangnhcôngnghiệpđiện. Đềxuấtph−ơngh−ớngvnhữnggiảiphápcầnthiếtđểhìnhthnhmộtcơ chế phân phối thu nhập thích hợp giúp cho Tổng công ty điện lực Việt Nam chuyểnnhanhsangchếđộkinhdoanhtheocơchếthịtr−ờngvthúcđẩyngnh côngnghiệpđiệnpháttriểnthíchhợpvớiyêucầupháttriểncủanềnkinhtếthị tr−ờnggiaiđoạnhiệnnay. 4,Giớihạncủaluậnán . *Vềthờigian:LuậnánnghiêncứuphânphốithunhậpcủaTổngcôngty điệnlựcViệtNamtừkhiTổngcôngtyđ−ợcthnhlậpđếnnay. 10 * Về phạmvịđịa bn : Luậnán phân tích phân phốithunhập củaTổng côngtyđiệnlựcViệtNamtrongmốiquanhệvớisựpháttriểncủangnhcông nghiệpđiệncủaViệtNam. * Vềphạmvivấnđềnghiêncứu :Nghiêncứuvấnđềphânphốicánhân trongTổngcôngty,trongmốiquanhệvớiphânphốichungcủacản−ớc.Điều nyhmnghĩa,đốit−ợngnghiêncứuchủyếucủaluậnánlphânphốithunhập cánhântrongphạmviTổngcôngtyđiệnlựcViệtNam. 5,Cơsởlýluậnvph−ơngphápnghiêncứu . * Cơsởlýluậncủaluậnán : LýluậnkinhtếchínhtrịMác–Lênin,t−t−ởngHồChíMinhvềphânphối vnhữngquanđiểmcủaĐảngvềphânphốitrongcácvănkiệnĐạihội,Nghị quyết,cácchỉthịcủaĐảng. Thamkhảolýluậnphânphốicủakinhtếhọccổđiển,kinhtếhọchiệnđại vkinhtếhọcpháttriển. * Ph−ơngphápnghiêncứu : Ph−ơngphápduyvậtlịchsửcủachủnghĩaMác–Lênin. Ph−ơngpháptrừut−ợnghoácủakinhtếchínhtrịhọc. Ph−ơngpháplịchsử–logíc. Ph−ơngphápphântích–tổnghợp. Ph−ơngphápthốngkê–sosánh. 6,Đónggópcủaluậnán . Trêncơsởhệthốnghoálýluậnvềphânphốithunhập,lmrõlýluận phânphốithunhậpcủanềnkinhtếthịtr−ờng,đặcbiệt,trêncơsởlýluậnvề phânphốicủanềnkinhtếthịtr−ờng,nhậnthứclạinguyêntắcphânphốitheolao độngtrongnềnkinhtếthịtr−ờng. 11 Trêncơsởđánhgiáthựctrangkinhdoanhvphânphốithunhậptrong EVN,luậnánlmrõsựt−ơngthíchgiữacơchếkinhdoanhvcơchếphânphối, từđâyđ−aranhậnxéttổngquát,đểhìnhthnhchếđộphânphốitheolýluận phânphốicủahệkinhtếthịtr−ờng,điềuquyếtđịnhlđổimới,chuyểnhẳnhoạt độngkinhtếcủadoanhnghiệpsangkinhdoanhtheocơchếthịtr−ờng,đồngthời thựchiệnphânphốithunhậptheocơchếthịtr−ờng,lmộtphầntấtyếucủaviệc biếnhoạtđộngkinhtếtrongdoanhnghiệpthnhhoạtđộngkinhdoanhtheocơ chếthịtr−ờng. Luậngiảinhữngcơsởchoquátrìnhchuyểnhoạtđộngkinhtếcủadoanh nghiệpsangkinhdoanhtheocơchếthịtr−ờng,đồngthờiđềxuấtmộtsốgiải phápvđiềukiệnchủyếuchoviệchìnhthnhvthựchiệncơchếphânphốicủa mộtdoanhnghiệpkinhdoanhtheocơchếthịtr−ờng. 7,Kếtcấucủaluậnán . Ngoiphầnmởđầu,kếtluận,danhmụctiliệuthamkhảo,nộidungluận ánđ−ợcchiathnh3ch−ơng: Ch−ơng1.Lýluậnvềphânphốithunhậptrongnềnkinhtếthịtr−ờng Ch−ơng2.ThựctrạngphânphốithunhậptrongEVN:Đặcđiểm,tínhchất vtácđộngphânphốithunhậpđếnpháttriểnngnhcôngnghiệpđiện Ch−ơng3.TiếptụcĐổimớivhonthiệnphânphốithunhậptrongEVN 12 Ch−ơng1 Lýluậnvềphânphốithunhập trongnềnkinhtếthịtr−ờng. 1.1.Nhữngvấnđềlýluậncơbảnvềphânphốithunhập. 1.1.1. Thu nhập v phân phối thu nhập – một khâu cơ bản của quá trìnhtáisảnxuất. *Đểhiểubảnchấtcủaphânphốithunhập,vịtrívvaitròcủanótrong tonbộquátrìnhtáisảnxuất,đồngthờihiểuđ−ợccáigìquyếtđịnhphânphối cũngnh−phânphốidiễnratheonhữngquyluật,nguyêntắcnovvớinhững hìnhthứcrasao,tr−ớchếttacầnlmrõ kháiniệmthunhậpvsựhìnhthnhthu nhậprasao . Trong“Phêphánc−ơnglĩnhGôta”,K.MarxphêphánpháiLassallevềphân phốithunhập.TheoK.Marx,cáisailầmcơbảncủaLassallelởhaiđiểmcơ bản: Mộtl ,ôngtađkhônghiểuvềquátrìnhlaođộngsảnxuấtvph−ơngthức sảnxuấtracủacảivậtchất,xétởgócđộtáisảnxuất; Hail ,khônghiểuđ−ợc cấutrúccủacủacảivậtchấtvthunhậpdolaođộngsảnxuấttạora.Từhaisai lầmny,pháiLassalleđđ−arac−ơnglĩnhsailầmvềphânphối.TheoK.Marx, sảnphẩmđ−ợcsảnxuấtratrongmộtthờikỳnhấtđịnhgồmhaiphầncơbản: a, Phầnbùđắpnhữnghaophívềt−liệusảnxuấttrongquátrìnhsảnxuất.Đâyl phầnkhôiphục,haytáisảnxuấtranhữngt−liệusảnxuấtcầnthiếtchochukỳ sảnxuấttiếptheo. b,Phầncủacảimớiđ−ợcsángtạora. Phầncủacảimớisản xuấtranychínhlthunhập .Phầncủacảimớiđ−ợcsángtạoranygồmhai phầnchính:phầntấtyếuvphầnthặngd−.Phầntấtyếuthíchứngvớinhucầu khôi phục sức lao động v tái sảnxuất ra đời sống của ng−ời sản xuất; Phần thặngd−lphầntíchlũychotáisảnxuấtmởrộng. Vậythunhậpvớitínhcáchl phạmtrùkinhtế,lphầncủacảimớiđ−ợcsảnxuấtdocácngnh,cáclĩnhvực hoạtđộngcủanềnkinhtếdùngđểkhôiphụclạisứclaođộng,táisảnxuấtrađời sốngcủang−ờisảnxuấtvtíchlũytăngthêmvốnvậtchấtchosảnxuất,hay 13 thựchiệntáisảnxuấtmởrộng .Tuỳvosứcsảnxuất,cấutrúc
Luận văn liên quan