Luận văn Bảo hiểm Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển

Kể từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Việt Nam bước sang một thời kỳ phát triển mới. Sự chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường đã đem lại nhiều thành tựu kinh tế - xã hội to lớn cho đất nước. Nhiều lĩnh vực kinh tế được đẩy mạnh, đời sống nhân dân cũng ngày càng được nâng cao. Trong quá trình phát triển đó, bảo hiểm đã và đang chứng minh được vai trò tích cực của mình đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh nói riêng cũng như với cuộc sống nói chung. Đồng thời, bảo hiểm cũng đã trở thành một ngành kinh doanh giàu tiềm năng phát triển, thu hút rất nhiều lao động. Ngành bảo hiểm nước ta mới thực sự bắt đầu phát triển từ cách đây khoảng 10 năm khi thế độc quyền kinh doanh bảo hiểm được xoá bỏ theo nghị định 100 CP được Chính phủ ban hành ngày 18/12/1993. Kể từ đó đến nay, ngành bảo hiểm đã có những bước tiến đáng kể và nếu được phát triển đúng hướng, ngành sẽ góp phần rất tích cực vào công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thế kỷ mới. Việc tìm hiểu thực trạng tình hình kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam để từ đó, đưa ra được những giải pháp nhằm phát triển ngành bảo hiểm trong giai đoạn tới là rất cần thiết. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, và với lòng yêu thích môn học Bảo hiểm, em xin được chọn nghiên cứu đề tài “Bảo hiểm Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển” cho bài khoá luận tốt nghiệp của mình, với nội dung: Chương I: Khái quát chung về bảo hiểm Chương II: Thực trạng hoạt động bảo hiểm ở Việt Nam thời gian qua Chương III: Một số giải pháp nhằm phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam

doc101 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 2087 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Bảo hiểm Việt Nam - thực trạng và giải pháp phát triển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi më ®Çu KÓ tõ sau §¹i héi §¶ng toµn quèc lÇn thø VI, ViÖt Nam b­íc sang mét thêi kú ph¸t triÓn míi. Sù chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®· ®em l¹i nhiÒu thµnh tùu kinh tÕ - x· héi to lín cho ®Êt n­íc. NhiÒu lÜnh vùc kinh tÕ ®­îc ®Èy m¹nh, ®êi sèng nh©n d©n còng ngµy cµng ®­îc n©ng cao. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®ã, b¶o hiÓm ®· vµ ®ang chøng minh ®­îc vai trß tÝch cùc cña m×nh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh nãi riªng còng nh­ víi cuéc sèng nãi chung. §ång thêi, b¶o hiÓm còng ®· trë thµnh mét ngµnh kinh doanh giµu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn, thu hót rÊt nhiÒu lao ®éng. Ngµnh b¶o hiÓm n­íc ta míi thùc sù b¾t ®Çu ph¸t triÓn tõ c¸ch ®©y kho¶ng 10 n¨m khi thÕ ®éc quyÒn kinh doanh b¶o hiÓm ®­îc xo¸ bá theo nghÞ ®Þnh 100 CP ®­îc ChÝnh phñ ban hµnh ngµy 18/12/1993. KÓ tõ ®ã ®Õn nay, ngµnh b¶o hiÓm ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn ®¸ng kÓ vµ nÕu ®­îc ph¸t triÓn ®óng h­íng, ngµnh sÏ gãp phÇn rÊt tÝch cùc vµo c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc trong thÕ kû míi. ViÖc t×m hiÓu thùc tr¹ng t×nh h×nh kinh doanh b¶o hiÓm ë ViÖt Nam ®Ó tõ ®ã, ®­a ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ngµnh b¶o hiÓm trong giai ®o¹n tíi lµ rÊt cÇn thiÕt. NhËn thøc râ tÇm quan träng ®ã, vµ víi lßng yªu thÝch m«n häc B¶o hiÓm, em xin ®­îc chän nghiªn cøu ®Ò tµi “B¶o hiÓm ViÖt Nam - thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn” cho bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp cña m×nh, víi néi dung: Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng b¶o hiÓm ë ViÖt Nam thêi gian qua Ch­¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn ngµnh b¶o hiÓm ViÖt Nam Do nh÷ng h¹n chÕ vÒ kiÕn thøc thùc tÕ còng nh­ nguån tµi liÖu, bµi kho¸ luËn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong sÏ nhËn ®­îc ý kiÕn chØ b¶o, ®ãng gãp tõ phÝa c¸c thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n n÷a ®Ò tµi nghiªn cøu cña m×nh. Em xin ®­îc ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o tr­êng §¹i häc Ngo¹i Th­¬ng, ®Æc biÖt lµ thÇy gi¸o TS. Vò SÜ TuÊn ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh bµi kho¸ luËn tèt nghiÖp nµy. Ngoµi ra, em còng rÊt c¶m ¬n gia ®×nh, b¹n bÌ ®· t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em trong suèt qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Hµ Néi, th¸ng 12/2003 Ch­¬ng I: Kh¸i qu¸t chung vÒ b¶o hiÓm ******************* Kh¸i niÖm chung vÒ B¶o hiÓm 1. Nguån gèc cña b¶o hiÓm Ngµy nay, b¶o hiÓm ®· trë thµnh mét ngµnh kinh doanh ph¸t triÓn rÊt m¹nh, víi tèc ®é t¨ng tr­ëng trung b×nh kh¸ cao. §Æc biÖt, ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi, b¶o hiÓm ®· trë thµnh mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu trong kinh doanh còng nh­ trong cuéc sèng nãi chung. VËy b¶o hiÓm cã nguån gèc nh­ thÕ nµo? B¶o hiÓm cã nguån gèc tõ rÊt xa x­a trong lÞch sö v¨n minh nh©n lo¹i. Tuy nhiªn, b¶o hiÓm thùc sù xuÊt hiÖn tõ khi nµo th× ng­êi ta vÉn ch­a cã ®­îc c©u tr¶ lêi chÝnh x¸c. ý t­ëng vÒ b¶o hiÓm ®­îc coi lµ ®· xuÊt hiÖn tõ kh¸ l©u, khi mµ ng­êi x­a ®· nhËn ra lîi Ých cña viÖc x©y dùng mét kho thãc lóa dù tr÷ chung phßng khi mÊt mïa, chiÕn tranh... Nh­ vËy, ngay tõ xa x­a, con ng­êi ®· cã ý thøc vÒ nh÷ng bÊt tr¾c cã thÓ x¶y ®Õn víi m×nh, vµ t×m c¸ch phßng tr¸nh chóng. ý t­ëng vÒ sù rñi ro (risk) ®­îc h×nh thµnh mét c¸ch râ nÐt vµo kho¶ng thÕ kû XV, khi ch©u ¢u më nh÷ng cuéc th¸m hiÓm, khai ph¸ tíi c¸c miÒn ®Êt ë ch©u ¸, ch©u Mü. Nhu cÇu giao th­¬ng gi÷a c¸c ch©u lôc trë nªn m¹nh mÏ, ngµnh hµng h¶i ngµy cµng ph¸t triÓn. Nh÷ng ®éi tµu bu«n lín ra ®i, vµ trë vÒ víi sù giµu cã tõ nguån hµng dåi dµo, hÊp dÉn tõ nh÷ng miÒn ®Êt míi. Tuy nhiªn, ®ång hµnh víi ®ã còng lµ nh÷ng tr­êng hîp rñi ro kh«ng quay vÒ ®­îc do nhiÒu nguyªn nh©n nh­: d«ng b·o, l¹c ®­êng, c­íp biÓn... Nh÷ng nhµ ®Çu t­ cho nh÷ng chuyÕn ®i m¹o hiÓm nh­ vËy ®· c¶m thÊy sù cÇn thiÕt ph¶i cïng nhau chia sÎ rñi ro ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng mét sè ng­êi bÞ mÊt tr¾ng kho¶n ®Çu t­ cña m×nh do mét hiÖn t­îng ngÉu nhiªn khiÕn tµu cña hä bÞ thiÖt h¹i hoÆc mÊt tÝch. §Ó thùc hiÖn ®iÒu nµy, ng­êi ta cã hai lùa chän: thµnh lËp liªn doanh ®Ó cïng “lêi ¨n, lç chÞu”, hoÆc tham gia b¶o hiÓm. ë tr­êng hîp thø hai, mét sè c¸ nh©n hay c«ng ty sÏ nhËn ®­îc phÝ b¶o hiÓm (premium) b»ng tiÒn mÆt, ®æi l¹i lµ lêi cam kÕt sÏ tr¶ mét kho¶n båi th­êng (indemnity) cho chñ tµu trong tr­êng hîp tµu bÞ mÊt tÝch. Nh÷ng ng­êi b¶o hiÓm (the insurers) ®· t¹o ra mét quü chung mµ hä cam kÕt sö dông ®Ó thanh to¸n cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm (the insured) khi rñi ro x¶y ra. Vµo thêi kú ®Çu, khi tæn thÊt x¶y ra, ng­êi nhËn b¶o hiÓm ph¶i b¸n mét sè tµi s¶n, hoÆc rót tiÒn tõ tµi kho¶n ng©n hµng ®Ó thanh to¸n cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm. Tuy nhiªn, mét sè nhµ kinh doanh ®· nhanh chãng nhËn ra r»ng rÊt nhiÒu thµnh viªn cña céng ®ång kh«ng muèn nhËn b¶o hiÓm cho nh÷ng rñi ro lín nh­ vËy. Vµ kh¸i niÖm gãp vèn chung ®· d­îc h×nh thµnh cïng víi viÖc kªu gäi mäi ng­êi mua cæ phÇn cña c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. ChØ cÇn c¸c khai th¸c viªn chuyªn nghiÖp tÝnh to¸n mét c¸ch ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c trong viÖc lùa chän rñi ro ®Ó b¶o hiÓm vµ sè phÝ b¶o hiÓm ph¶i ®ãng cho mçi lo¹i rñi ro cô thÓ th× quü nµy sÏ lu«n cã kh¶ n¨ng båi th­êng tæn thÊt cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm nÕu x¶y ra rñi ro. §ång thêi, c¸c cæ ®«ng còng vÉn cã l·i cæ phÇn ë møc ®ñ ®Ó hä hµi lßng víi viÖc ®Çu t­ cña m×nh. B¶o hiÓm h×nh thµnh do sù tån t¹i c¸c lo¹i rñi ro vµ sù ®ßi hái con ng­êi ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p ®Ò phßng, ng¨n chÆn viÖc x¶y ra rñi ro, ®ång thêi, kh¾c phôc, h¹n chÕ nh÷ng hËu qu¶ cña rñi ro. B¾t ®Çu tõ b¶o hiÓm hµng h¶i, råi tíi nh÷ng lo¹i b¶o hiÓm kh¸c nh­ b¶o hiÓm ho¶ ho¹n, b¶o hiÓm nh©n thä..., b¶o hiÓm ngµy nay ®· ph¸t triÓn nhanh chãng trªn nhiÒu mÆt vµ dÇn dÇn ®ãng vai trß rÊt quan träng ®èi víi con ng­êi. 2. §Þnh nghÜa MÆc dï b¶o hiÓm ®· cã nguån gèc vµ lÞch sö ph¸t triÓn kh¸ l©u ®êi, nh­ng do tÝnh ®Æc thï cña lo¹i h×nh dÞch vô nµy, cho ®Õn nay vÉn ch­a cã mét ®Þnh nghÜa thèng nhÊt vÒ b¶o hiÓm. Theo c¸c chuyªn gia b¶o hiÓm, mét ®Þnh nghÜa ®Çy ®ñ vµ thÝch hîp cho b¶o hiÓm ph¶i bao gåm viÖc h×nh thµnh mét quÜ tiÒn tÖ (quÜ b¶o hiÓm), sù ho¸n chuyÓn rñi ro vµ ph¶i bao gåm c¶ sù kÕt hîp sè ®«ng c¸c ®¬n vÞ ®èi t­îng riªng lÎ, ®éc lËp chÞu cïng mét rñi ro nh­ nhau t¹o thµnh mét nhãm t­¬ng t¸c. Cã rÊt nhiÒu ®Þnh nghÜa kh¸c nhau vÒ b¶o hiÓm. Theo Dennis Kessler, "b¶o hiÓm lµ sù ®ãng gãp cña sè ®«ng vµo sù bÊt h¹nh cña sè Ýt." Cßn theo Monique Gaullier, "b¶o hiÓm lµ mét nghiÖp vô qua ®ã, mét bªn lµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cam ®oan tr¶ mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm thùc hiÖn mong muèn ®Ó cho m×nh hoÆc ®Ó cho ng­êi thø ba trong tr­êng hîp x¶y ra rñi ro sÏ nhËn ®­îc mét kho¶n ®Òn bï c¸c tæn thÊt ®­îc tr¶ bëi mét bªn kh¸c: ®ã lµ ng­êi b¶o hiÓm. Ng­êi b¶o hiÓm nhËn tr¸ch nhiÖm ®èi víi toµn bé rñi ro vµ ®Òn bï c¸c thiÖt h¹i theo c¸c ph­¬ng ph¸p cña thèng kª." C¸c ®Þnh nghÜa trªn hoÆc qu¸ thiªn vÒ gãc ®é x· héi, hoÆc qu¸ thiªn vÒ gãc ®é kinh tÕ, kÜ thuËt, Ýt nhiÒu còng cßn thiÕu sãt, ch­a ph¶i lµ mét kh¸i niÖm bao qu¸t, hoµn chØnh. Nãi mét c¸ch chÝnh x¸c, b¶o hiÓm lµ mét dÞch vô tµi chÝnh, dùa trªn c¬ së tÝnh to¸n khoa häc, ¸p dông biÖn ph¸p huy ®éng nhiÒu ng­êi, nhiÒu ®¬n vÞ cïng tham gia x©y dùng quü b¶o hiÓm b»ng tiÒn ®Ó båi th­êng thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh do tµi s¶n hoÆc tÝnh m¹ng cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm gÆp ph¶i tai n¹n rñi ro bÊt ngê. TËp ®oµn b¶o hiÓm AIG (Mü) ®Þnh nghÜa: “B¶o hiÓm lµ mét c¬ chÕ, theo c¬ chÕ nµy, mét ng­êi, mét doanh nghiÖp hay mét tæ chøc chuyÓn nh­îng rñi ro cho c«ng ty b¶o hiÓm, c«ng ty ®ã sÏ båi th­êng cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm c¸c tæn thÊt thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm vµ ph©n chia gi¸ trÞ thiÖt h¹i gi÷a tÊt c¶ nh÷ng ng­êi ®­îc b¶o hiÓm”. Theo LuËt kinh doanh b¶o hiÓm cña ViÖt Nam (ban hµnh ngµy 09/12/2000) th× “kinh doanh b¶o hiÓm lµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp b¶o hiÓm nh»m môc ®Ých sinh lîi, theo ®ã doanh nghiÖp b¶o hiÓm chÊp nhËn rñi ro cña ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, trªn c¬ së bªn mua b¶o hiÓm ®ãng phÝ b¶o hiÓm ®Ó doanh nghiÖp b¶o hiÓm tr¶ tiÒn b¶o hiÓm cho ng­êi thô h­ëng hoÆc båi th­êng cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm khi x¶y ra sù kiÖn b¶o hiÓm." Nh­ vËy, ®Ó cã mét kh¸i niÖm chung nhÊt vÒ b¶o hiÓm, chóng ta cã thÓ ®­a ra ®Þnh nghÜa: “B¶o hiÓm lµ mét sù cam kÕt båi th­êng cña ng­êi b¶o hiÓm víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i, mÊt m¸t cña ®èi t­îng b¶o hiÓm do mét rñi ro ®· tho¶ thuËn g©y ra, víi ®iÒu kiÖn ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®· thuª b¶o hiÓm cho ®èi t­îng b¶o hiÓm ®ã vµ nép mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm”. 3. B¶n chÊt cña b¶o hiÓm B»ng sù ®ãng gãp cña sè ®«ng ng­êi vµo mét quÜ chung, khi cã rñi ro, quÜ sÏ cã ®ñ kh¶ n¨ng trang tr¶i vµ bï ®¾p cho nh÷ng tæn thÊt cña sè Ýt. Mçi c¸ nh©n hay ®¬n vÞ chØ cÇn ®ãng gãp mét kho¶n tiÒn trÝch tõ thu nhËp cho c¸c c«ng ty b¶o hiÓm. Khi tham gia mét nghiÖp vô b¶o hiÓm nµo ®ã, nÕu gÆp tæn thÊt do rñi ro ®­îc b¶o hiÓm g©y ra, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm sÏ ®­îc båi th­êng. Kho¶n tiÒn båi th­êng nµy ®­îc lÊy tõ sè phÝ mµ tÊt c¶ nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm ®· nép. TÊt nhiªn, chØ cã mét sè ng­êi tham gia b¶o hiÓm gÆp tæn thÊt, cßn nh÷ng ng­êi kh«ng gÆp tæn thÊt sÏ mÊt kh«ng sè phÝ b¶o hiÓm. Nh­ vËy, cã thÓ thÊy, thùc chÊt cña b¶o hiÓm lµ viÖc ph©n chia tæn thÊt cña mét hoÆc mét sè ng­êi cho tÊt c¶ nh÷ng ng­êi tham gia b¶o hiÓm cïng chÞu. Do ®ã, mét nghiÖp vô b¶o hiÓm muèn tiÕn hµnh ®­îc ph¶i cã nhiÒu ng­êi tham gia, tøc lµ, b¶o hiÓm chØ ho¹t ®éng ®­îc trªn c¬ së luËt sè ®«ng (the law of large numbers), cµng nhiÒu ng­êi tham gia th× x¸c suÊt x¶y ra rñi ro ®èi víi mçi ng­êi cµng nhá vµ b¶o hiÓm cµng cã l·i. Víi h×nh thøc sè ®«ng bï cho sè Ýt ng­êi bÞ thiÖt h¹i, tæ chøc b¶o hiÓm sÏ gióp gi¶m thiÓu thiÖt h¹i kinh tÕ cña tõng c¸ nh©n hay ®¬n vÞ khi gÆp rñi ro, tiÕt kiÖm ®­îc nguån chi cho ng©n s¸ch nhµ n­íc. Nh­ vËy, thùc chÊt mèi quan hÖ trong ho¹t ®éng b¶o hiÓm kh«ng chØ lµ mèi quan hÖ gi÷a ng­êi b¶o hiÓm vµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, mµ suy réng ra, nã lµ tæng thÓ c¸c mèi quan hÖ gi÷a nh÷ng ng­êi ®­îc b¶o hiÓm trong céng ®ång xoay quanh viÖc h×nh thµnh vµ sö dông quÜ b¶o hiÓm. QuÜ b¶o hiÓm ®­îc t¹o lËp th«ng qua viÖc huy ®éng phÝ b¶o hiÓm, sè ng­êi tham gia cµng ®«ng th× quÜ cµng lín. QuÜ ®­îc sö dông tr­íc hÕt vµ chñ yÕu lµ ®Ó bï ®¾p nh÷ng tæn thÊt cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn sù liªn tôc cña ®êi sèng x· héi vµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh trong nÒn kinh tÕ. Ngoµi ra, quÜ cßn ®­îc dïng ®Ó trang tr¶i chi phÝ, t¹o nªn nguån vèn ®Çu t­ cho x· héi. B¶o hiÓm thùc chÊt lµ hÖ thèng c¸c quan hÖ kinh tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ph©n phèi l¹i tæng s¶n phÈm x· héi d­íi h×nh th¸i gi¸ trÞ, nh»m h×nh thµnh vµ sö dông quÜ b¶o hiÓm cho môc ®Ých bï ®¾p tæn thÊt do rñi ro bÊt ngê x¶y ra víi ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt ®­îc th­êng xuyªn, liªn tôc. 4. C¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n cña b¶o hiÓm Ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ngµy nay ®· ®¹t ®Õn tr×nh ®é ph¸t triÓn cao ë nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi, víi rÊt nhiÒu lo¹i h×nh, còng nh­ ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm ngµy cµng réng më vµ trë nªn hÕt søc phong phó. Tuy nhiªn, ho¹t ®éng b¶o hiÓm vÉn ®­îc tiÕn hµnh trªn c¬ së mét sè nguyªn t¾c c¬ b¶n cña nã. 4.1. Nguyªn t¾c chØ b¶o hiÓm sù rñi ro, kh«ng b¶o hiÓm sù ch¾c ch¾n (fortuity not certainty) Nguyªn t¾c nµy chØ ra r»ng ng­êi b¶o hiÓm chØ b¶o hiÓm mét rñi ro, tøc lµ b¶o hiÓm mét sù cè, mét tai n¹n, tai ho¹, x¶y ra mét c¸ch bÊt ngê, ngÉu nhiªn, ngoµi ý muèn cña con ng­êi chø kh«ng b¶o hiÓm mét c¸i ch¾c ch¾n x¶y ra, ®­¬ng nhiªn x¶y ra, còng nh­ chØ båi th­êng nh÷ng thiÖt h¹i, mÊt m¸t do rñi ro g©y ra chø kh«ng båi th­êng cho nh÷ng thiÖt h¹i ch¾c ch¾n x¶y ra, ®­¬ng nhiªn x¶y ra. Nh­ vËy, ng­êi ta chØ b¶o hiÓm cho nh÷ng g× cã tÝnh chÊt rñi ro, bÊt ngê, kh«ng l­êng tr­íc ®­îc, nghÜa lµ kh«ng b¶o hiÓm c¸i g× ®· x¶y ra hoÆc ch¾c ch¾n sÏ x¶y ra. Bëi lÏ, b¶o hiÓm ®­îc thùc hiÖn chÝnh lµ nh»m gi¶i quyÕt hËu qu¶ cña nh÷ng sù cè rñi ro ngoµi ý muèn cña con ng­êi, nh÷ng rñi ro mµ con ng­êi kh«ng thÓ h¹n chÕ ®­îc hoÆc chØ h¹n chÕ ®­îc phÇn nµo. Ng­êi khai th¸c kh«ng nhËn b¶o hiÓm khi biÕt ch¾c ch¾n rñi ro ®­îc b¶o hiÓm sÏ x¶y ra, vÝ dô nh­ xe c¬ giíi kh«ng ®¶m b¶o an toµn kü thuËt, con tµu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®i biÓn... Ng­êi ta còng kh«ng b¶o hiÓm cho nh÷ng g× ®· x¶y ra, vÝ dô nh­ b¶o hiÓm cho tµu, xe sau khi chóng ®· gÆp tai n¹n. 4.2. Nguyªn t¾c trung thùc tuyÖt ®èi (utmost good faith) TÊt c¶ c¸c giao dÞch kinh doanh cÇn ®­îc thùc hiÖn trªn c¬ së tin cËy lÉn nhau, trung thùc víi nhau. Tuy nhiªn, trong b¶o hiÓm, ®iÒu nµy ®­îc thÓ hiÖn trªn mét nguyªn t¾c chÆt chÏ h¬n, vµ rµng buéc cao h¬n vÒ mÆt tr¸ch nhiÖm. Theo nguyªn t¾c nµy, hai bªn trong mèi quan hÖ b¶o hiÓm (ng­êi b¶o hiÓm vµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm) ph¶i tuyÖt ®èi trung thùc víi nhau, tin tuëng lÉn nhau, kh«ng ®­îc lõa dèi nhau. C¸c bªn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña th«ng tin cung cÊp cho bªn kia. Doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm gi÷ bÝ mËt vÒ th«ng tin do bªn mua b¶o hiÓm cung cÊp. NÕu mét bªn vi ph¹m th× hîp ®ång b¶o hiÓm trë nªn kh«ng cã hiÖu lùc. Nguyªn t¾c nµy thÓ hiÖn nh­ sau: - Ng­êi b¶o hiÓm ph¶i c«ng khai tuyªn bè nh÷ng ®iÒu kiÖn, nguyªn t¾c, thÓ lÖ, gi¸ c¶ b¶o hiÓm... cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm biÕt. VÝ dô, trong b¶o hiÓm hµng h¶i, mÆt 1 cña ®¬n b¶o hiÓm bao gåm c¸c néi dung nh­ ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm, gi¸ trÞ b¶o hiÓm, sè tiÒn b¶o hiÓm, tû lÖ b¶o hiÓm..., mÆt 2 bao gåm quy t¾c, thÓ lÖ b¶o hiÓm cña c«ng ty b¶o hiÓm cã liªn quan. Khi giao kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, doanh nghiÖp b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp ®Çy ®ñ th«ng tin liªn quan ®Õn hîp ®ång b¶o hiÓm, gi¶i thÝch c¸c ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n b¶o hiÓm cho bªn mua b¶o hiÓm. Ng­êi b¶o hiÓm còng kh«ng ®­îc nhËn b¶o hiÓm khi biÕt ®èi t­îng b¶o hiÓm ®· ®Õn n¬i an toµn. - Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ph¶i khai b¸o chÝnh x¸c c¸c chi tiÕt liªn quan ®Õn ®èi t­îng b¶o hiÓm. Hä còng ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi nh÷ng thay ®æi vÒ ®èi t­îng b¶o hiÓm, vÒ rñi ro, vÒ nh÷ng mèi ®e däa nguy hiÓm hay lµm t¨ng thªm rñi ro...mµ m×nh biÕt ®­îc hoÆc ®¸ng lÏ ph¶i biÕt. Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm còng kh«ng ®­îc mua b¶o hiÓm cho ®èi t­îng b¶o hiÓm khi biÕt ®èi t­îng b¶o hiÓm khi biÕt ®èi t­îng b¶o hiÓm ®ã ®· bÞ tæn thÊt. Së dÜ cã nguyªn t¾c nµy lµ v× trong giao dÞch b¶o hiÓm, chØ cã ng­êi chñ (hoÆc ng­êi qu¶n lý, sö dông) míi biÕt ®­îc tÊt c¶ mäi yÕu tè cña ®èi t­îng b¶o hiÓm, biÕt rñi ro m×nh yªu cÇu b¶o hiÓm, cßn ng­êi b¶o hiÓm th­êng kh«ng biÕt râ rñi ro mµ chØ dùa vµo nh÷ng th«ng tin do ng­êi yªu cÇu b¶o hiÓm cung cÊp ®Ó xÐt ®o¸n møc ®é rñi ro vµ quyÕt ®Þnh th¸i ®é cña m×nh ®èi víi rñi ro: nhËn hay kh«ng nhËn b¶o hiÓm, nhËn b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn, ®iÒu kho¶n nh­ thÕ nµo vµ tÝnh tØ lÖ phÝ b¶o hiÓm bao nhiªu... Do ®ã, ng­êi yªu cÇu b¶o hiÓm ph¶i cã tr¸ch nhiÖm khai b¸o mäi yÕu tè liªn quan mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ trung thùc vµ ph¶i khai b¸o sù ph¸t sinh c¸c yÕu tè quan träng, cã ¶nh h­ëng ®Õn ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm trong suèt thêi gian hîp ®ång cã hiÖu lùc hoÆc khi t¸i tôc hîp ®ång. VÝ dô, mét ng­êi mua b¶o hiÓm thiÖt h¹i do ho¶ ho¹n, lôt léi, trém c¾p cho mét ng«i nhµ vµ biÕt r»ng vïng ®ã th­ßng cã nguy c¬ x¶y ra b·o lôt nh­ng khi mua b¶o hiÓm l¹i kh«ng khai b¸o g× vÒ ®iÒu ®ã. Khi b·o ®Õn g©y ra thiÖt h¹i cho ng«i nhµ, ng­êi ®ã còng kh«ng ®­îc b¶o hiÓm båi th­êng. Mét vÝ dô kh¸c lµ khi tµu, xe ®· gÆp tai n¹n, chñ tµu, chñ xe míi tham gia b¶o hiÓm ®Ó ®­îc båi th­êng, b»ng c¸ch mua b¶o hiÓm ghi lïi l¹i ngµy th¸ng tr­íc tai n¹n, hoÆc t×m c¸ch ®Ó cã hå s¬ tai n¹n ghi ngµy th¸ng x¶y ra sau ngµy mua b¶o hiÓm. Trong tr­êng hîp ®ã, ng­êi b¶o hiÓm sau khi biÕt ng­êi ®­îc b¶o hiÓm kh«ng khai b¸o thËt, cã quyÒn huû bá hîp ®ång b¶o hiÓm hoÆc kh«ng båi th­êng tæn thÊt x¶y ra. 4.3. Nguyªn t¾c quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm (insurable interest) QuyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm, hay lîi Ých b¶o hiÓm, lµ quyÒn së h÷u, quyÒn chiÕm h÷u, quyÒn sö dông, quyÒn tµi s¶n; quyÒn, nghÜa vô nu«i d­ìng, cÊp d­ìng ®èi víi ®èi t­îng ®­îc b¶o hiÓm. Nh­ vËy, quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm lµ lîi Ých hoÆc quyÒn lîi liªn quan ®Õn, g¾n liÒn víi, hay phô thuéc vµo sù an toµn hay kh«ng an toµn cña ®èi t­îng b¶o hiÓm. Ng­êi nµo cã quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm ë mét ®èi t­îng b¶o hiÓm nµo ®ã cã nghÜa lµ quyÒn lîi cña ng­êi ®ã sÏ ®­îc ®¶m b¶o nÕu ®èi t­îng ®ã ®­îc an toµn, vµ ng­îc l¹i, quyÒn lîi cña ng­êi ®ã sÏ bÞ ph­¬ng h¹i nÕu ®èi t­îng b¶o hiÓm ®ã gÆp rñi ro. Nãi kh¸c ®i, ng­êi cã quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm lµ ng­êi bÞ thiÖt h¹i vÒ tµi chÝnh khi ®èi t­îng b¶o hiÓm gÆp rñi ro. Ng­êi cã quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm lµ ng­êi cã mét sè quan hÖ víi ®èi t­îng b¶o hiÓm ®­îc ph¸p luËt c«ng nhËn. §ã cã thÓ lµ ng­êi chñ së h÷u cña ®èi t­îng b¶o hiÓm ®ã, ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý tµi s¶n hoÆc ng­êi nhËn cÇm cè tµi s¶n. QuyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm cã ý nghÜa rÊt to lín trong b¶o hiÓm, cã quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm th× míi ®­îc ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm. Khi x¶y ra tæn thÊt, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®· ph¶i cã quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm råi míi ®­îc båi th­êng. Nguyªn t¾c quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm chØ ra r»ng, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm muèn mua b¶o hiÓm ph¶i cã lîi Ých b¶o hiÓm. QuyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm cã thÓ lµ quyÒn lîi ®· cã hoÆc sÏ cã trong ®èi t­îng b¶o hiÓm. Trong b¶o hiÓm hµng h¶i, quyÒn lîi cã thÓ ®­îc b¶o hiÓm kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã khi ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm, nh­ng nhÊt thiÕt ph¶i cã khi x¶y ra tæn thÊt. 4.4. Nguyªn t¾c båi th­êng (indemnity) “Båi th­êng” cã thÓ ®­îc hiÓu lµ “sù b¶o vÖ hoÆc ®¶m b¶o cho thiÖt h¹i hoÆc tæn thÊt ph¸t sinh tõ tr¸ch nhiÖm ph¸p lý”. ë ®©y, “®¶m b¶o” vµ “b¶o vÖ” rÊt phï hîp víi ý nghÜa cña b¶o hiÓm. Môc ®Ých cña b¶o hiÓm chÝnh lµ nh»m kh«i phôc vÞ trÝ tµi chÝnh nh­ ban ®Çu cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ngay sau khi tæn thÊt x¶y ra. Tuy nhiªn, thùc tÕ cho thÊy, cã rÊt nhiÒu tr­êng hîp c¸c c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng thÓ kh«i phôc ®­îc hoµn toµn vÞ trÝ tµi chÝnh ban ®Çu cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm mµ chØ cã thÓ cè g¾ng kh«i phôc ®­îc gÇn nh­ thÕ. Theo nguyªn t¾c båi th­êng, khi cã tæn thÊt x¶y ra, ng­êi b¶o hiÓm ph¶i båi th­êng nh­ thÕ nµo ®ã ®Ó ®¶m b¶o cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm cã vÞ trÝ tµi chÝnh nh­ tr­íc khi cã tæn thÊt x¶y ra, kh«ng h¬n kh«ng kÐm. C¸c bªn kh«ng ®­îc lîi dông b¶o hiÓm ®Ó trôc lîi. Trong b¶o hiÓm, sè tiÒn båi th­êng mµ mét c«ng ty b¶o hiÓm tr¶ cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm trong mét rñi ro ®­îc b¶o hiÓm kh«ng v­ît qu¸ sè tiÒn b¶o hiÓm, kh«ng ®­îc lín h¬n thiÖt h¹i thùc tÕ. Ng­êi ®­îc b¶o hiÓm còng kh«ng thÓ ®­îc båi th­êng nhiÒu h¬n thiÖt h¹i do tæn thÊt, kh«ng ®­îc kiÕm lêi b»ng con ®­êng b¶o hiÓm, tèi ®a ng­êi ®­îc b¶o hiÓm còng chØ ®­îc båi th­êng ®Çy ®ñ, chø kh«ng thÓ nhiÒu h¬n thiÖt h¹i. ë ®©y, ta thÊy cã mèi liªn hÖ gi÷a båi th­êng vµ quyÒn lîi ®­îc b¶o hiÓm. Khi x¶y ra tr­êng hîp ph¶i båi th­êng, sè tiÒn tr¶ cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm kh«ng ®­îc v­ît qu¸ møc ®é quyÒn lîi cña ng­êi ®ã. Tuy nhiªn, ®«i khi, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm chØ ®­îc nhËn sè tiÒn Ýt h¬n gi¸ trÞ lîi Ých cña hä. Cïng víi quyÒn lîi ®­îc b¶o hiÓm, nguyªn t¾c båi th­êng phô thuéc chñ yÕu vµo viÖc ®¸nh gi¸ tµi chÝnh, vµ nh­ vËy, khi xem xÐt gi¸ trÞ sinh m¹ng, hoÆc båi th­êng th­¬ng tËt con ng­êi, chóng ta kh«ng thÓ ®­a ra ®­îc sè tiÒn chÝnh x¸c. 4.5. Nguyªn t¾c thÕ quyÒn (subrogation) Theo nguyªn t¾c thÕ quyÒn, ng­êi b¶o hiÓm sau khi båi th­êng cho ng­êi ®­îc b¶o hiÓm, cã quyÒn thay mÆt ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®Ó ®ßi ng­êi thø ba cã tr¸ch nhiÖm båi th­êng cho m×nh. TÊt c¶ c¸c kho¶n tiÒn nµo cã thÓ thu håi ®­îc ®Ó gi¶m bít thiÖt h¹i ®Òu thuéc quyÒn së h÷u cña ng­êi b¶o hiÓm, tøc lµ ng­êi ®· tr¶ tiÒn båi th­êng tæn thÊt. Khi sè tiÒn ph¶i båi th­êng cµng lín th× viÖc ¸p dông nguyªn t¾c thÕ quyÒn cµng quan träng vµ cã ý nghÜa. ThÕ quyÒn cã thÓ ®­îc thùc hiÖn tr­íc hoÆc sau khi båi th­êng tæn thÊt. Trong tr­êng hîp nµy, ng­êi b¶o hiÓm ®­îc thay mÆt ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ®Ó lµm viÖc víi c¸c bªn liªn quan. §Ó thùc hiÖn ®­îc nguyªn t¾c nµy, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm ph¶i cung cÊp c¸c biªn b¶n, giÊy tê, chøng tõ, th­ tõ... cÇn thiÕt cho ng­êi b¶o hiÓm. §iÒu cÇn chó ý lµ, ng­êi ®­îc b¶o hiÓm còng cã thÓ ®­îc båi th­êng tõ mét nguån kh¸c ngoµi nguån båi th­êng tõ c«ng ty b¶o hiÓm, nh­ng trong tr­êng hîp ®ã, bÊt cø sè tiÒn nµo mµ ng­êi ®­îc b¶o hiÓm thu ®­îc còng ph¶i ®Æt d­íi danh nghÜa cña c«ng ty b¶o hiÓm ®· thùc hiÖn båi th­êng. Do mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a thÕ quyÒn vµ båi th­êng, mét c«ng ty b¶o hiÓm kh«ng ®­îc phÐp thu nhiÒu h¬n sè tiÒn hä ®· båi th­êng. Ng­êi b¶o hiÓm chØ ®­îc thùc hiÖn thÕ quyÒn ë møc ®é t­¬ng ®­¬ng víi sè tiÒn ®· tr¶ hoÆc sÏ tr¶. §iÒu nµy còng cã nghÜa lµ kh«ng chØ ng­êi ®­îc b¶
Luận văn liên quan