Luận văn Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài. Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO, mở ra cơ hội cho phát triển kinh tế, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Việc xuất hiện, hình thành các tập đòan kinh tế,tập đòan đa quốc gia sẽ tạo ra cơ hội cho sự ra đời các DNNVV họat động theo hình thức xâu chuỗi, dịch vụ, gia công, phân phối Đề tài nghiên cứu nhằm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận nguồnvốn tín dụng chính thức, cũng là tạo thêm nguồn lực tài chính để các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển theo chủ trương chung của Chính phủ đến năm 2010. Trước những vấn đề cấp thiết về vốn để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và sự lựa chọn phương thức cho vay phù hợp, hiệu quả cho đối tượng này, tôi chọn đề tài: “Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo & PTNT Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” 2. Mục tiêu nghiên cứu. Phân tích thực trạng họat động cho vay theo hạn mức tín dụng, từ đó đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả và mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ¾ Đối tượng nghiên cứu. - Nghiên cứu lý luận của tín dụng ngân hàng, phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng. - Nghiên cứu thực trạng họat động cho vay theo hạn mức tín dụng của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. - Nghiên cứu nhu cầu vốn tín dụng để phát triển của các DNNVV đến 2010, để từ đó thông qua phương thức cho vay theo hạn mức tín dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn và đồng thời là sự tăng trưởng dư nợ, ổn định nguồn vốn, tăng thu dịch vụ và hạn chế tối thiểu rủi ro tín dụng. - Phạm vi nghiên cứu. Về không gian: Hệ thống NHNo & PTNT Việt Nam. Về thời gian: từ năm 2001 đến nay. 4. Phương pháp nghiên cứu. Chủ yếu dựa vào kiến thức các môn kinh tế tài chính ngân hàng. Việc phân tích số liệu dựa trên phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh, thống kê và logic học. 5. Nội dung và kết cấu của luận văn. Ngòai phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm 3 chương chính: Chương 1:Tổng quan về cho vay theo hạn mức tín dụng và DNNVV. Chương 2:Thực trạng họat động cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các DNNVV tại NHNo & PTNT Việt Nam. Chương 3:Giải pháp nâng cao hiệu quả và mở rộng cho vay theo hạn mức tín dụng đối với cácDNNVV tại NHNo & PTNT Việt Nam.

pdf82 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3986 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Cho vay theo hạn mức tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam: Thực trạng và giải pháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan