Luận văn Đảm bảo an toàn tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa thực trạng và giải pháp

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì sự tồn tại và phát triển vững chắc của hệ thống ngân hàng là một trong những tiền đề quan trọng. Mặt khác,hoạt động ngân hàng hết sức mẫn cảm với các biến động của nền kinh tế, sự yếu kém của một ngân hàng có thể gây tác động dây chuyền ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng và tác động xấu đến sự phát triển của nền kinh tế của một quốc gia. Hệ thống luật và các văn bản dưới luật được Quốc hội và Chính phủ ban hành cùng vớicác thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước ngày càng đi sâu đi sát hơn với thực tiễn phát triển của hệ thống các tổ chức tín dụng đã tạo ra hệ thống pháp lý vững chắc để quản lý hệ thống ngân h àng bền vững ổn định và an toàn hơn. Bên cạnh đó trong tiếntrình th ực hiện Hiệp định thương mại với các quốc gia khác và sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải có những chính sách cởi mở và thông thoáng hơn trong l ĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong đó việc nâng cao chất lư ợng hoạt động tín dụng của các NHTM để góp phần bảo đảm an to àn trong hoạt động tín dụng là yếu tố quan trọng sống còn trong nền kinh tế hiện nay. Qua hơn 22 năm hoạt động, Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, góp phầnthúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, song b ên cạnh đó đã bộc lộ những yếu kém cần phải khắc phục về công nghệ, sản phẩm, nguồn nhân lực . Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, cũng như các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa có nhiều cơ hội để tăng trưởng, đồng thời phải đối mặt với môi trường mới kinh doanh phức tạp và đầy rủi ro.

pdf11 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2488 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Đảm bảo an toàn tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa thực trạng và giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ ĐẢM BẢO AN TOÀN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG NGUYỄN THUẦN PHONG ĐẢM BẢO AN TOÀN TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Chuyªn ngµnh : Kinh tÕ tµi chÝnh – Ng©n hµng M· sè : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ng­êi h­íng dÉn khoa häc: TS Đinh Ngọc Thạch Thanh Hóa - 2012 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu kết quả trong luận văn là trung thực, chính xác xuất phát từ tình hình thực tế tại chi nhánh NHNo&PTNT Thanh Hóa. Tác giả luận văn Nguyễn Thuần Phong Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - MỤC LỤC MỞ ĐẦU ........................................................................................................................1 1. Tính cấp thiết của luận văn .........................................................................................1 2. Mục tiêu nghiên cứu....................................................................................................2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..............................................................................3 4. Phương pháp nghiên cứu ............................................................................................3 5. Kết cấu luận văn..........................................................................................................4 CHƯƠNG 1: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ..........................5 1.1. Hoạt động tín dụng của NHTM...............................................................................5 1.1.1. Khái niệm hoạt động tín dụng Ngân hàng...........................................................5 1.1.2. Phân loại tín dụng của NHTM .............................................................................7 1.1.3. Đặc trưng cơ bản và vai trò của hoạt động tín dụng ngân hàng ........................9 1.1.4. Rủi ro tín dụng, các loại rui ro tín dụng của NHTM .........................................12 1.2. Bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của NHTM.......................................14 1.2.1. Quan niệm bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng của NHTM.................14 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá an toàn tín dụng của NHTM...........................................16 1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến bảo đảm an toàn tín dụng của NHTM ...................18 1.3. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về bảo đảm an toàn tín dụng và bài học cho Việt Nam .........................................................................................................24 1.3.1. Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về bảo đảm an toàn tín dụng24 1.3.2. Bài học đối với Việt Nam ....................................................................................27 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ............................................................................................29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA..................................................................................................30 2.1. Khái quát về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá ......30 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá ..................................................................................................30 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 2.1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá giai đoạn 2008 – 2011...................................... 34 2.2. Thực trạng đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá.................................................................41 2.2.1. Đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá ..................................................................................................42 2.2.2. Đảm bảo an toàn trong hoạt động huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá.............................................................................46 2.2.3. Bảo đảm an toàn trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá..........................................................................................51 2.3. Đánh giá chung ......................................................................................................53 2.3.1. Kết quả đạt được .................................................................................................53 2.3.2. Hạn chế yếu kém.................................................................................................57 2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế...................................................................................59 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ............................................................................................63 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THANH HÓA ..............................................................................................................................64 3.1. Định hướng về đảm bảo an toàn hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá.............................................................................64 3.1.1. Phương hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mục tiêu hoạt động của ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ............................................................64 3.1.2. Phương hướng nhiệm vụ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá trong những năm tới ..................................................................................66 3.1.3. Định hướng hoạt động tín dụng và đảm bảo an toàn tín dụng của Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa.............................................................................67 3.2. Giải pháp bảo đảm an toàn tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá ..................................................................................................68 3.2.1. Nâng cao trình độ nghiệp vụ cán bộ tín dụng ....................................................68 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 3.2.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý ........................................................73 3.2.3. Tăng cường công tác đánh giá và phân loại khách hàng...................................74 3.2.4. Tăng cường hoạt động giám sát và kiểm tra sau cho vay..................................75 3.2.5. Thực hiện nghiêm túc và chính xác việc phân loại nợ quá hạn và trích lập dự phòng rủi ro ...................................................................................................................77 3.2.6. Thay đổi cơ cấu khối tín dụng để tăng cường quản lý rủi ro.............................78 3.2.7. Bảo đảm tăng trưởng nguồn vốn và an toàn nguồn vốn....................................79 3.2.8. Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ...81 3.2.9. Tăng cường đổi mới công nghệ thông tin..........................................................84 3.2.10. Thiết lập bộ phận nghiên cứu thông tin kinh tế một cách độc lập...................84 3.2.11. Thực hiện chiến lược Marketing thu hút khách hàng......................................85 3.3. Kiến nghị............................................................................................... 88 3.3.1 Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành TW ............................................. 88 3.3.2. Đối với tỉnh Thanh Hóa ...................................................................... 89 3.3.3. Đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam .. 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ..........................................................................................91 KẾT LUẬN..................................................................................................................92 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên nghĩa NHTM No&PTNT TCTD TSĐB NHNN DNNN HTX SXKD ĐTN PGD TCKT-XH NHNo NV Agribank HH XH TD Ngân hàng thương mại Nông nghiệp và phát triển nông thôn Tổ chức tín dụng Tài sản đảm bảo Ngân hàng Nhà nước Doanh nghiệp Nhà nước Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh Đoàn thanh niên Phòng giao dịch Tổ chức kinh tế xã hội Ngân hàng nông nghiệp Nguồn vốn Ngân hàng nông nghiệp Hàng hóa Xã hội Tín dụng Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của luận văn Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì sự tồn tại và phát triển vững chắc của hệ thống ngân hàng là một trong những tiền đề quan trọng. Mặt khác, hoạt động ngân hàng hết sức mẫn cảm với các biến động của nền kinh tế, sự yếu kém của một ngân hàng có thể gây tác động dây chuyền ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng và tác động xấu đến sự phát triển của nền kinh tế của một quốc gia. Hệ thống luật và các văn bản dưới luật được Quốc hội và Chính phủ ban hành cùng với các thông tư hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước ngày càng đi sâu đi sát hơn với thực tiễn phát triển của hệ thống các tổ chức tín dụng đã tạo ra hệ thống pháp lý vững chắc để quản lý hệ thống ngân hàng bền vững ổn định và an toàn hơn. Bên cạnh đó trong tiến trình thực hiện Hiệp định thương mại với các quốc gia khác và sau khi Việt Nam gia nhập WTO thì Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần phải có những chính sách cởi mở và thông thoáng hơn trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong đó việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của các NHTM để góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng là yếu tố quan trọng sống còn trong nền kinh tế hiện nay. Qua hơn 22 năm hoạt động, Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, song bên cạnh đó đã bộc lộ những yếu kém cần phải khắc phục về công nghệ, sản phẩm, nguồn nhân lực…. Trong xu thế hội nhập nền kinh tế quốc tế của Đảng và Nhà nước, cũng như các doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa có nhiều cơ hội để tăng trưởng, đồng thời phải đối mặt với môi trường mới kinh doanh phức tạp và đầy rủi ro. Vì vậy, việc nghiên cứu đề tài: “Đảm bảo an toàn tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thanh Hóa - Thực trạng và giải Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 2 pháp” nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng là một nhu cầu cấp thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm đạt các mục đích sau: - Góp phần làm rõ thêm khái niệm và lý luận về NHTM về hiệu quả hoạt động tín dụng cũng như các yêu cầu bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Thah Hóa. - Thông qua cơ sở lý luận và số liệu thực tế về tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa trong thời gian qua để phản ánh và đánh giá đúng thực trạng hoạt động tín dụng qua đó cho thấy rõ hơn về thành quả đạt được cũng như những tồn tại yếu kém. - Trên cơ sở những dự báo về xu hướng phát triển của nền kinh tế trong khu vực và trên thế giới cũng như dựa vào kế hoạch phát triển kinh tế Thanh Hóa trong thời gian tới đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng để từ đó đề ra các giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả hoạt động bảo đảm an toàn tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa và đất nước. - Trên cơ sở nghiên cứu vấn đề bảo đảm an toàn hoạt động tín dụng tại một số NHTM trên thế giới từ đó luận văn rút ra những bài học kinh nghiệm để có thể áp dụng tại Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa. - Từ kết quả của các bài học kinh nghiệm, và các giải pháp đưa ra, luận văn cũng đề xuất những kiến nghị đối với Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa, các cơ quan liên quan để thực hiện hệ thống giải pháp trên. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 3 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi nghiên cứu của luận văn, đối tượng nghiên cứu được giới hạn trong phạm vi sau: - Nội dung luận văn tập trung nghiên cứu phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa kể từ năm 2008 đến năm 2011 và ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. - Thông qua cơ sở lý luận, luận văn nghiên cứu hoạt động tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa dưới góc độ vi mô trong mối liên hệ với quá trình thực thi các chính sách tài chính tiền tệ của Nhà nước trong việc phát triển nền kinh tế hiện nay. - Thông qua cơ sở dữ liệu thu thập, nội dung luận văn nghiên cứu tình hình huy động vốn, tình hình cho vay và đánh giá hiệu quả của hoạt động tín dụng của Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa trên địa bàn nhằm góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động tín dụng. 4. Phương pháp nghiên cứu Nội dung nghiên cứu được thực hiện dựa trên cơ sở lý luận của học thuyết Mác – Lênin về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng cũng như quán triệt tư tưởng đường lối của Đảng và Nhà nước về đổi mới quản lý kinh tế và phát triền hệ thống ngân hàng theo cơ chế thị trường trong bối cảnh nền kinh tế đang trên đường hội nhập với kinh tế quốc tế của Việt Nam nói chung và Thanh Hóa nói riêng. Để luận văn mang tính khoa học và thực tiễn cao tác giả cũng sử dụng phương pháp duy vật lịch sử và duy vật biện chứng để gắn liền các phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh để làm cơ sở lý luận. Về dữ liệu, luận văn tiến hành thu thập các thông tin, dữ liệu thứ cấp để phục vụ cho việc phân tích các báo cáo tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa, các báo cáo tài chính đã được kiểm toán, các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các tài liệu từ sách báo, tạp chí các văn bản Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 4 pháp luật. Về phương pháp phân tích, luận văn sẽ áp dụng phương pháp so sánh và phân tích các chỉ tiêu kinh tế để đo lường kết quả kinh doanh của Ngân hàng No&PTNT Thanh Hóa. Luận văn nghiên cứu các sự kiện trong một phạm vi nhất định, đặt các sự kiện vào trạng thái vận động và phát triển trong mối quan hệ hữu cơ với các hiện tượng kinh tế khác xuất phát từ thực tế khách quan của nền kinh tế. 5. Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục tài liệu tham khảo, danh mục bảng viết tắt, lời cam đoan, kết cấu chính của luận văn bao gồm 3 chương như sau: Chương 1: Hoạt động tín dụng và đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng của NHTM Chương 2: Thực trạng đảm bảo an toàn tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa Chương 3: Giải pháp đảm bảo an toàn tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version -
Luận văn liên quan