Luận văn Dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở trường trung học cơ sở Tân tiến, huyện Văn giang, tỉnh Hưng Yên

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã làm cho khối lƣợng tri thức của loài ngƣời tăng nhanh chóng và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mô hình nhân cách con ngƣời trong thời đại mới. Từ đây nảy sinh ra mẫu thuẫn giữa yêu cầu về nội dung học vấn phổ thông sâu - rộng với khả năng tiếp thu khối lƣợng tri thức của ngƣời học. Và mâu thuẫn giữa chức năng của ngƣời giáo viên là tổ chức, điều khiển ngƣời học nắm vững, hình thành kỹ năng ở từng môn học riêng rẽ với yêu cầu của xã hội đòi hỏi ngƣời học phải biết thu thập, chọn lọc. xử lý thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Dạy học theo hƣớng tích hợp là một xu thế trong dạy học hiện đại của nhiều nƣớc phát triển nhằm giải quyết triệt để hai mâu thuẫn nêu trên. Quan điểm tiếp cận tích hợp cho phép xem xét các sự vật hiện tƣợng một cách tổng thể, tiết kiệm thời gian học tập và tránh đƣợc những biểu hiện cô lập, tách rời từng phƣơng diện kiến thức, đồng thời còn phát triển ở ngƣời học tƣ duy biện chứng, khả năng thông hiểu và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Dạy học tích hợp giúp ngƣời học kết hợp tri thức của các môn học, phân môn cụ thể trong chƣơng trình học tập theo nhiều cách khác nhau vì thế việc nắm kiến thức sẽ sâu sắc, hệ thống và bền vững hơn. Dạy học tích hợp là xu hƣớng mới trong đổi mới nội dung chƣơng trình giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay nhằm mở rộng vốn học vấn phổ thông cho ngƣời học đồng thời giảm tải, tạo tính chủ động tích cực cho học sinh trong quá trình học tập với những vấn đề định hƣớng nhận thức theo chủ đề.

pdf96 trang | Chia sẻ: thientruc20 | Lượt xem: 438 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở trường trung học cơ sở Tân tiến, huyện Văn giang, tỉnh Hưng Yên, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TW NGUYỄN THỊ HIỆN DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN VẼ TRANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN MỸ THUẬT Khóa 1 (2015 - 2017) Hà Nội, 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƢƠNG NGUYỄN THỊ HIỆN DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHÂN MÔN VẼ TRANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Lý luận và Phƣơng pháp dạy học ộ m n Mỹ thuật Mã số: 60140111 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Đinh Gia Lê Hà Nội, 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên” là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Đề tài này ngƣời viết chƣa công bố ở bất kỳ đâu và không trùng lặp với bất cứ đề tài nào đã đƣợc công bố. Một số thông tin liên quan, số liệu và trích dẫn đều đƣợc ghi rõ tại phần tài liệu tham khảo và phụ lục trong luận văn. Tôi xin chịu trách nhiệm với lời cam đoan này. Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2018 Tác giả luận văn Đã ký Nguyễn Thị Hiện DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GD & ĐT : Giáo dục và đào tạo GV : Giáo viên HS : Học sinh PPDH : Phƣơng pháp dạy học PPDHTH : Phƣơng pháp dạy học tích hợp THCS : Trung học cơ sở DANH MỤC ẢNG Bảng 1.1: Đội ngũ giáo viên Trƣờng THCS Tân Tiến ................................... 30 Bảng 2.1: Kết quả bài vẽ trong giờ thực nghiệm ............................................ 64 Bảng 2.2: Kết quả khảo sát đầu vào của các lớp TN và ĐC ........................... 64 Bảng 2.3: Xếp loại kết quả đầu vào của các lớp TN và các lớp ĐC ............... 65 Bảng 2.4: Kết quả bài vẽ trong giờ thực nghiệm ............................................ 65 Bảng 2.5: Kết quả đánh giá đầu ra của các lớp TN và ĐC ............................. 66 Bảng 2.6: Xếp loại kết quả đầu ra của các lớp TN và ĐC .............................. 66 Bảng 2.7: Hứng thú của học sinh trong quá trình học tập phân môn Vẽ tranh ..... 67 Bảng 2.8: Mức độ hiểu bài sau quá trình học tập của HS ............................... 67 MỤC LỤC MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG MÔN VẼ TRANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN ..................................................... 10 1.1. Cơ sở lí luận về DHTH trong DH trong vẽ tranh ở bậc THCS ............... 10 1.1.1. Các khái niệm công cụ của đề tài .......................................................... 10 1.1.2. Phƣơng pháp dạy hoc tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh........ 23 1.1.3. Đặc điểm của học sinh trƣờng Trung học cơ sở ................................... 24 1.1.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến DHTH trong DH phân môn mỹ thuật ........ 27 1.2. Thực trạng DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên ......................................................... 29 1.2.1. Vài nét khái quát về trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên ................................................................................................. 29 1.2.2. Thực trạng vận dụng DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên ....................................... 31 1.2.3. Đánh giá về những ƣu điểm và hạn chế của phƣơng pháp dạy học trong phân môn vẽ tranh .................................................................................... 35 Tiểu kết ............................................................................................................ 36 Chƣơng 2. QUI TRÌNH VẬN DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG PHÂN MÔN VẼ TRANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN TIẾN, HUYỆN VĂN GIANG, TỈNH HƢNG YÊN ....... 37 2.1. Những yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến .......................................... 37 2.1.1. Yếu tố chủ quan .................................................................................... 37 2.1.2. Yếu tố khách quan ................................................................................. 38 2.2. Các nguyên tắc xây dựng qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở trƣờng Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên................................................................... 40 2.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ ........................................................ 40 2.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính vừa sức ......................................................... 41 2.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn ....................................................... 42 2.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất .................................................... 43 2.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa .......................................................... 44 2.3. Một số nhóm biện pháp cụ thể trong việc triển khai phƣơng pháp dạy học tích hợp vào phân môn vẽ tranh ............................................................... 45 2.4. Qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh ........................................................................................................... 50 2.5. Thực nghiệm qui trình vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở Trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên ................................................................................................. 61 2.5.1. Khái quát chung về quá trình thực nghiệm ........................................... 61 2.5.2. Kết quả thực nghiệm ............................................................................. 64 Tiểu kết ............................................................................................................ 69 KẾT LUẬN ..................................................................................................... 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 72 PHỤ LỤC ........................................................................................................ 75 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, kỹ thuật, công nghệ đã làm cho khối lƣợng tri thức của loài ngƣời tăng nhanh chóng và đặt ra yêu cầu cao hơn đối với mô hình nhân cách con ngƣời trong thời đại mới. Từ đây nảy sinh ra mẫu thuẫn giữa yêu cầu về nội dung học vấn phổ thông sâu - rộng với khả năng tiếp thu khối lƣợng tri thức của ngƣời học. Và mâu thuẫn giữa chức năng của ngƣời giáo viên là tổ chức, điều khiển ngƣời học nắm vững, hình thành kỹ năng ở từng môn học riêng rẽ với yêu cầu của xã hội đòi hỏi ngƣời học phải biết thu thập, chọn lọc. xử lý thông tin liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau và vận dụng vào thực tiễn cuộc sống. Dạy học theo hƣớng tích hợp là một xu thế trong dạy học hiện đại của nhiều nƣớc phát triển nhằm giải quyết triệt để hai mâu thuẫn nêu trên. Quan điểm tiếp cận tích hợp cho phép xem xét các sự vật hiện tƣợng một cách tổng thể, tiết kiệm thời gian học tập và tránh đƣợc những biểu hiện cô lập, tách rời từng phƣơng diện kiến thức, đồng thời còn phát triển ở ngƣời học tƣ duy biện chứng, khả năng thông hiểu và vận dụng kiến thức một cách linh hoạt. Dạy học tích hợp giúp ngƣời học kết hợp tri thức của các môn học, phân môn cụ thể trong chƣơng trình học tập theo nhiều cách khác nhau vì thế việc nắm kiến thức sẽ sâu sắc, hệ thống và bền vững hơn. Dạy học tích hợp là xu hƣớng mới trong đổi mới nội dung chƣơng trình giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay nhằm mở rộng vốn học vấn phổ thông cho ngƣời học đồng thời giảm tải, tạo tính chủ động tích cực cho học sinh trong quá trình học tập với những vấn đề định hƣớng nhận thức theo chủ đề. Xu hƣớng phát triển chƣơng trình sách giáo khoa phổ thông sau năm 2015 là giảm tải một số môn học bắt buộc, tăng số môn học tự chọn, tích hợp nội dung các môn học xã hội và môn học tự nhiên. Đối với bậc Trung học cơ sở (THCS), chƣơng trình đƣợc phát triển theo hƣớng tích hợp liên 2 môn và xuyên môn. Để đảm bảo cho xu hƣớng cải cách nêu trên thành công, cần quan tâm đúng mức đến việc vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong quá trình dạy học các môn học, góp phần nâng cao hiệu quả của việc đổi mới PPDH và nâng cao chất lƣợng dạy học các môn học trong nhà trƣờng. Trong các trƣờng THCS, môn Mỹ thuật nói chung và phân môn vẽ tranh nói riêng chiếm vị trí khá quan trọng trong hoạt động dạy học ở trƣờng THCS. Nó có nhiệm vụ giáo dục cho học sinh thị hiếu thẩm mỹ – một trong những yếu tố cần thiết giúp các em hình thành và phát triển một nhân cách toàn diện để trở thành những con ngƣời của thời đại mới. Thông qua đó, năng lực quan sát, khả năng tƣ dung hình tƣợng, tính sáng tạo của các em đƣợc phát triển. Các em biết cảm nhận cái đẹp và hơn thế nữa là tạo ra cái đẹp không chỉ cho bản thân mà còn cho mọi ngƣời xung quanh. Thực tiễn dạy học phân môn vẽ tranh ở THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên cho thấy, trong những năm qua, GV đã tiến hành các biện pháp đổi mới PPDH, bên cạnh một số kết quả đã đạt đƣợc nhƣ từng bƣớc phát huy tính tích cực học tập và nâng cao kết quả học tập môn học của HS; việc sử dụng các PPDH môn học còn tồn tại những hạn chế, nhất là chƣa vận dụng hiệu quả phƣơng pháp dạy học tích hợp vào quá trình dạy học, chính vì vậy, chất lƣợng dạy học chƣa đáp ứng đƣợc một cách toàn diện các mục tiêu dạy học môn học đã đề ra. Nghiên cứu vận dụng phƣơng pháp dạy học tích hợp trong quá trình dạy học là vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Xuất phát từ những lí do nêu trên, chúng tôi chọn đề tài “Dạy học tích hợp trong dạy học phân môn vẽ tranh ở trường Trung học cơ sở Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên” để tiến hành nghiên cứu. 2. Lịch sử nghiên cứu Tƣ tƣởng “tích hợp” trong giáo dục đƣợc thể hiện ở việc xây dựng chƣơng trình dạy học và đƣợc hiểu là sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ 3 thống các kiến thức trong một môn học hoặc giữa các môn học thành một nội dung thống nhất. Trên thế giới, tƣ tƣởng tích hợp giáo dục xuất hiện từ những năm 60 của thế kỷ XX và đã đƣợc áp dụng rộng rãi. Các nhà nghiên cứu nhƣ X. Roegiers [26], Donald P.Cauchak, Paul D. Eggen [10], đƣa ra những quan điểm khác nhau về dạy học tích hợp. Theo X. Roegiers, “tích hợp là sự hình thành ở học sinh những năng lực cụ thể có dự tính trƣớc những điều kiện cần thiết trong quá trình học tập, nhằm phục vụ cho quá trình học tập sau này của học sinh hoặc hoà nhập HS vào cuộc sống lao động” [26]. Donald P.Cauchak cũng định nghĩa: “Tích hợp” là cách tƣ duy trong đó các mối liên kết đƣợc tìm kiếm, do vậy, tích hợp làm cho việc học chân chính xảy ra. Đối với môn học, các tác giả trên đề ra 4 quan điểm tích hợp là: đơn môn, đa môn, liên môn và xuyên môn. Về sau để dễ thuận tiện cho các giáo viên trong việc tiến hành dạy học các môn học, Drake và Burn (2004) đã đề xuất các định hƣớng giáo dục tích hợp bao gồm: - Tích hợp đa môn (Multidisciplinary Integration) - Tích hợp liên môn (Interdisciplinary Integration) - Tích hợp xuyên môn (Transdisciplinary Integration) Ở mức độ cao có thể tích hợp các môn vật lí, hóa học, sinh học thành môn khoa học tự nhiên, hoặc tích hợp các môn lịch sử, văn học, địa lí, mỹ thuật thành môn khoa học xã hội nhân văn. Những môn tích hợp này là môn mới chứ không phải chỉ là việc ghép các môn riêng rẽ với nhau, không có sự tách rời, độc lập giữa các lĩnh vực trong một môn tích hợp. Ở mức độ vừa, các môn gần nhau đƣợc ghép trong một môn chung nhƣng vẫn giữ vị trí độc lập và chỉ tích hợp ở các phần trùng nhau bởi nhƣ chúng ta biết, mỗi môn đều có đối tƣợng riêng của mình. Ở Việt Nam, từ những năm 1987, việc nghiên cứu và xây dựng chƣơng trình của các môn học theo hƣớng tích hợp đã đƣợc các nhà nghiên cứu nhƣ 4 Trần Bá Hoành, Nghiêm Đình Vỹ,... chú ý. Theo những nhà nghiên cứu này, “tích hợp” chính là lồng ghép các nội dung của các môn khác (hơn nữa là nội dung thực tiễn) vào việc dạy học các môn học. Vào những năm 90 của thế kỷ XX, việc đƣa nội dung (của nhiều môn học) vào xây dựng môn tự nhiên-xã hội theo quan điểm tích hợp đã đƣợc thực hiện và đã đƣợc thiết kế đƣa vào dạy học từ lớp 1 đến lớp 5. Chƣơng trình ở cấp trung học chủ yếu thực hiện tích hợp ở mức thấp, chƣa đặt nặng vấn đề dạy học tích hợp ở trung học. Mặc dù còn gặp phải nhiều khó khăn trƣớc mắt, tuy vậy, ngày càng có nhiều nội dung GD đƣợc tích hợp vào nội dung một số môn học ở trung học (dân số, môi trƣờng, phòng chống HIV/AIDS, chống các tệ nạn xã hội, giáo dục pháp luật, an toàn giao thông...) bằng phƣơng thức lồng ghép. Việc dạy học các nội dung này bƣớc đầu đã làm cho GV có một số kinh nghiệm thực tiễn về tích hợp, học sinh thêm hứng thú với bài học mà giáo viên giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện dạy học tích hợp trong chƣơng trình và sách giáo khoa mới sau 2015. Thực tiễn trong những thập niên 90 cho đến nay, việc dạy học của chúng ta vẫn mang tính “hàn lâm, lý thuyết”. Đặc điểm cơ bản đó là chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học đã đƣợc quy định trong chƣơng trình nhƣng chƣa chú trọng đầy đủ đến chủ thể ngƣời học cũng nhƣ đến khả năng ứng dụng tri thức đã học trong những tình huống thực tiễn. Mục tiêu dạy học trong chƣơng trình đƣợc đƣa ra một cách chung chung và đại khái lƣợc, không chi tiết; việc quản lý giáo dục học sinh chỉ giới hạn trong phần nội dung dạy học mà quên đi việc ứng dung những cái đã học của ngƣời học vào thực tiễn. Với quan điểm nhƣ trên, hệ quả tất yếu sẽ đến đó là tri thức của ngƣời học sẽ nhanh chóng bị lạc hậu vì nội dung dạy học đƣợc quy định một cách chi tiết và cứng nhắc trong chƣơng trình; nội dung kiếm tra đánh giá học sinh chỉ dừng lại ở việc tái hiện kiến thức mà không định hƣớng vào khả năng vận dụng tri thức trong tình huống thực tiễn vì vậy sản phẩm đào tạo là những 5 con ngƣời mang tính thụ động, hạn chế khả năng sáng tạo và năng động, sản phẩm của giáo dục không đáp ứng đƣợc yêu cầu ngày càng cao của xã hội và thị trƣờng lao động. Đặc biệt, trong những năm gần đây, với sự phát triển nhƣ vũ bão của lƣợng kiến thức mới do khoa học – công nghệ, sự bùng nổ thông tin mang lại, đồng thời là do yêu cầu cần giải quyết các tình huống trong cuộc sống do xã hội đặt ra, vấn đề “tích hợp” trong dạy học đƣợc đặt lên hàng đầu và đƣợc xem là một định hƣớng mang tính đột phát để đổi mới căn bản và toàn diện về nội dung và phƣơng pháp giáo dục. Năm 2007, các tác giả Nguyễn Quốc Toản - Hoàng Kim Tiến đã hoàn thành cuốn Giáo trình phương pháp dạy – học Mỹ thuật [31] đƣợc Nxb Đại học sƣ phạm phát hành. Cuốn sách gồm 4 học phần. Học phần một đề cập đến một số vấn đề chung về dạy học mỹ thuật ở THCS, trong đó đề cập đến thực trang dạy – học mỹ thuật ở trƣờng THCS, mục tiêu, nội dung chƣơng trình và phƣơng pháp. Học phần hai, nhóm tác giả đã bàn luận những đặc điểm các phân môn và những phƣơng pháp thƣờng vận dụng trong dạy – học các phân môn này, cụ thể hơn là đề cập đến kỹ năng thực hành sƣ phạm nhƣ: thiết kế bài dạy, đánh giá kết quả học tập của học sinh, thực hành thiết kế bài dạy và giảng tập, hƣớng dẫn hoạt động ngoại khóa. Trong học phần ba, những vấn đề chung liên quan đến sự hình thành và phát triển ngôn ngữ tạo hình của trẻ em đƣợc đề cập và làm rõ hơn những công việc liên quan đến công tác dạy học mỹ thuật ở nhà trƣờng nhƣ chuẩn bị đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm,... Nội dung của học phần bốn tiếp tục đề cập đến thực hành sƣ phạm, nghiên cứu khoa học (nội dung này liên quan nhiều đến sinh viên ngành mỹ thuật ở trƣờng sƣ phạm). Năm 2008, tác giả Ngô Bá Công biên soạn cuốn Giáo trình Mỹ thuật cơ bản [9], Nxb Đại học Sƣ phạm ấn bản. Cuốn giáo trình này gồm 2 phần. Phần 1 đề cập đến những vấn đề cơ bản về mỹ thuật nhƣ: cơ sở tạo hình, vẽ hình họa, vẽ trang trí, vẽ tranh, chữ mỹ thuật,... Phần 2 bàn về tạo hình xé – 6 cắt dán và nặn cơ bản. Nội dung của cuốn sách tập trung vào việc nghiên cứu những vấn đề chung của mỹ thuật, giúp cho giáo viên dạy mỹ thuật có đƣợc những kiến thức tổng thể, cơ bản về mỹ thuật và khả năng thực hành mỹ thuật. Cách trình bày đan xen giữa lí thuyết và thực hành, đồng thời có hình minh họa nhằm giúp cho ngƣời học có cơ sở và làm nền tảng ban đầu thực hiện đƣợc yêu cầu của bài học. Năm 2012, tác giả Nguyễn Thu Tuấn bảo vệ thành công đề tài luận án Tiến sĩ “Dạy học mỹ thuật ở trường trung học cơ sở dựa vào phương tiện đa chức năng nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh” [32]. Đây là luận án tiến sĩ Giáo dục học (mã số: 62.14.01.01) tại Trƣờng đại học Sƣ phạm Hà Nội. Trong công trình này, tác giả đã trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn cùng các biện pháp và phƣơng pháp thực nghiệm dạy học mỹ thuật ở trƣờng THCS dựa vào phƣơng tiện đa thức nhằm phát huy tính sáng tạo của học sinh. Kết quả nghiên cứu của luận án đề cập đến một số luận điểm sau: - Dạy học mỹ thuật ở trƣờng THCS dựa vào phƣơng tiện đa chức năng là một trong những cách thức nhằm phát huy cao độ tính tích cực học tập và sáng tạo của học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả dạy và học môn Mỹ thuật ở trƣờng THCS hiện nay. - Phƣơng pháp dạy học có nhiều chức năng sƣ phạm, tùy theo mục đích sử dụng, nội dung học tập, cũng nhƣ khả năng khai thác của giáo viên và học sinh. Đặc điểm này tạo thuận lợi cho việc phát huy tính sáng tạo của học sinh trong học tập. - Tính sáng tạo của học sinh cần đƣợc nhận diện và đánh giá theo những tiêu chí cụ thể, thích hợp với trình độ học tập và đặc điểm lứa tuổi của học sinh THCS. - Dạy học mỹ thuật dựa theo phƣơng tiện đa chức năng có khả năng truyền tải nội dung phong phú, tạo đƣợc môi trƣờng học tập cởi mở, thân thiện, giàu cảm xúc và trải nghiệm, tạo cho học sinh niềm say mê, hứng thú 7 sáng tạo trong khi vẽ, làm tăng cơ hội, giao tiếp, chia sẻ, hợp tác và tự thể hiện mình. Trong luận án này, do mục đích nghiên cứu nên tác giả chủ yếu đề cập đến tính tích cực, những ƣu điểm của phƣơng tiện dạy học đa chức năng trong môn Mỹ thuật ở bậc THCS. Liên quan đến mối liên hệ giữa khoa học và nghệ thuật, tác giả Leonard Shlain biên soạn cuốn Nghệ thuật & Vật lí [27], Nxb Tri thức xuất bản năm 2015. Trong cuốn sách này, tác giả đã đƣa ra những cái nhìn tƣơng đồng về không gian, thời gian và ánh sáng giữa hai lĩnh vực này. Theo đó, mặc dù nghệ thuật thể hiện thế giới nhìn thấy đƣợc, còn vật lí giải thích sự vận hành không nhìn thấy đƣợc của thế giới đó, nhƣng tác giả đã chỉ ra mối tƣơng quan nhất định, hƣớng đến những ai thiên về nghệ thuật muốn hiểu thêm về vật lí hiện đại và những nhà khoa học vật lí có đƣợc một cái khung giá trị để thƣởng thức nghệ thuật. Đây đƣợc xem là những gợi ý trong nghiên cứu liên quan đến việc dạy học tích hợp trong phân môn vẽ tranh ở môn Mỹ thuật bậc THCS. Nhƣ vậy, có thể nhận định rằng việc dạy học tích hợp trong môn Mỹ thuật ở bậc THCS nói chung và trong phân môn vẽ chƣa có nghiên cứu cụ thể, nhất là trong bối cảnh dạy học tích hợp là một xu thế trong giáo dục hiện đại. 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đich nghiên cứu Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về DHTH trong DH phân môn vẽ tranh ở trƣờng THCS Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hƣng Yên. Từ đó xây dựng qui trình vận dụng PPDHTH nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, chất lƣợng trong dạy học phân môn vẽ tranh của nhà trƣờng. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa cơ sở lí luận và thực tiễn về DHTH trong DH môn vẽ tranh ở trƣờng THCS. 8 - Nghiên cứu thực trạng DHTH trong DH m
Luận văn liên quan