Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch khu vực CHÈM chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm

Trong bất kì nền kinh tế phát triển sôi động nào, vốn bao giờ cũng là nguồn lực khan hiếm. Nhất là ở trong nền kinh tế thị trường, cho vay là một trong những hình thức sử dụng vốn hiệu quả nhất, nó giúp cho nguồn vốn luôn vận động có mặt kịp thời, như mạch máu vận hành trong cơ thể của nền kinh tế. Xét từ những ý nghĩa đó, nói một cách cụ thể trong nền kinh tế thị trường ngành ngân hàng được đánh giá là ngành “huyết mạch” vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế. NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tự huy động vốn để cho vay, tức là “đi vay để cho vay”, hưởng chênh lệch lãi suất( giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay) Muốn đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng phải luôn tìm kiếm thị trường, xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn và điều quan trọng là không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng tín dụng của mình. Cho vay là một mặt quan trọng hàng đầu của tín dụng, cho vay là nghiệp vụ đóng vai trò chủ đạo và được chú trọng, là mũi nhọn quyết định sự sống còn và phát triển của mỗi ngân NHTM. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả cho vay là vấn đề quan trọng và cần thiết với bất kì một NHTM nào, để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình trong mổi trường cạnh tranh hết sức gay gắt quyết liệt như hiện nay.

doc52 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2426 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch khu vực CHÈM chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT Khoa: Quản trị - Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 22 tháng 05 năm 2011  BẢN CAM KẾT Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Ngoại ngữ - Công nghệ Việt Nhật - Phòng Đào tạo; Hội đồng Khoa học và Ban giám khảo Chấm Đề cương Báo cáo thực tập Tốt nghiệp và Khóa luận Tốt nghiệp Họ và tên sinh viên: Tạ Thị Thu Giới tính: Nữ  Số CMND số: 151954602 Sinh ngày: 14/12/1989  Cấp ngày: 16/02/2008 Quê quán: Thái Bình  Nơi cấp: CATP Thái Bình Điện thoại: 01696906895  Nguyên quán: Mỹ Lộc – Thái Thụy- Thái Bình  Tên đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch khu vực Chèm chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Từ Liêm  Tôi xin cam kết đây là Báo cáo do tôi tự thực hiện, không sao chép copy của người khác. Danh mục những tài liệu tham khảo phục vụ cho việc hoàn thành nội dung và hình thức được ghi rõ cuối văn bản. Kính mong nhà trường và các ban liên quan tạo mọi điều kiện giúp đỡ tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Người cam kết Sinh viên Tạ Thị Thu  MỤC LỤC LỜI CAM KẾT 3 LỜI CÁM ƠN 4 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 5 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU 6 LỜI MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ 2 1. Lý do chọn đề tài 2 2. Giới hạn nghiên cứu 3 2.1. Đối tượng nghiên cứu 3 2.2. Phạm vi nghiên cứu 3 3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 3 3.1. Mục đích 3 3.2.Mục tiêu 3 4 Phương pháp nghiên cứu 3 4.1 Phương pháp trực quan 3 4.2 Phương pháp thu thập thông tin, phân tích so sánh 4 5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu 4 CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠMG MẠI 5 1. Hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại 5 2. Những bước hoàn thiện, phát triển nâng cao hiệu quả cho vay của các ngân hàng thương mại trước khi hội nhập. 5 2.1 Những vấn đề bất cập trong hiệu quả cho vay của các ngân hàng thương mại trước hội nhập 5 2.2 Bước hoàn thiện nâng cao hiệu quả cho vay của các ngân hàng thương mại khi hội nhập 6 3. Khái quát hoạt động cho vay c ủa NHTM 6 3. Những nhận định cũ và mới 8 3.1. Tác phẩm: Nâng cao chất lượng tín dụng của NHNo & PTNT – Th.s Giang Nam 8 3.2. Tác phẩm 2: Góp thêm ý kiến về chất lượng tín dụng – Dương Hồng Tâm, trên tạp chí Ngân h àng 9 3.3. T ác phẩm 3: Giải pháp xử lý nợ xấu trong quá trình hội nhập của NHTM Việt Nam – Th.s Nguyễn Thị Phương Lan và Th.s Nguyễn Hạnh Phúc 10 CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 1. Sơ lược về phương pháp nghiên cứu 12 1.1. Đối tượng nghiên cứu 12 1.2 Phạm vi nghiên cứu 12 1.3 Phương pháp nghiên cứu 12 1.3.1 Phương pháp trực quan 12 1.3.2 Phương pháp thu thập thông tin, phân tích so sánh 12 2. Kế hoạch nghiên cứu 13 2.1. Lần1 13 2.2. Lần 2 14 2.3. Lần 3 14 CHƯƠNG IV : THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP VỀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHO VAY TẠI PHÒNG GIAO DỊCH KHU VỰC CHÈM CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỪ LIÊM 15 1. Khái quát về ngân hàng chi nhánh Từ Liêm phòng giao dịch khu vực Chèm 15 1.1 Qúa trình hình thành và phát triển 15 1.2. Cơ cấu tổ chức 15 1.3. Các sản phẩm dịch vụ 17 1.4. Tình hình hoạt động cho vay tái phòng giao dịch khu vực Chèm 18 2. Thực trạng hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch khu vực Chèm 19 2.1. . Tốc độ tăng trưởng cho vay 19 2.2. Hiệu suất sử dụng vốn 20 2.3. Vòng quay vốn cho vay 22 2.4. Thu nhập từ hoạt động cho vay 23 2.5. Tỉ lệ nợ quá hạn 24 3. Hạch toán kế toán cho vay tại phòng giao dịch khu vực Chèm chi nhánh NHNo & PTNT Từ Liêm 25 3.1 Quy trình kế toán cho vay 26 Kế toán thu nợ, thu lãi 26 3.2 Kế toán phân loại nợ và trích lập sử dụng DPRR 27 3.2.1 Kế toán trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro 27 3.2.2 Kế toán sử dụng quỹ dự phòng 28 4. Đánh giá hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch khu vực Chèm 28 4.1. Những kết quả đạt được 28 4.2 Những mặt còn tồn tại 29 5. Nguyên nhân 31 5.1 Nguyên nhân khách quan 31 5.2 . Nguyên nhân chủ quan 31 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHNNo & PTNT chi nhánh Từ Liêm phòng giao dịch khu vực Chèm 32 6.1 Nâng cao chất lượng thẩm định cho vay 32 6.1.1. Kiểm soát khoản vay 32 6.1.2. Phân loại nợ 32 6.1.3. Quản lý nợ có vấn đề 32 6.2 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ 33 6.3 Chú trọng công tác khách hàng 33 6.3.1 Tìm kiếm khách hàng 34 6.3.2 Công tác phục vụ 34 6.3.3 Nghiệp vụ đánh giá khách hàng 34 6.4 Đa dạng hình thức đảm bảo khoản vay 35 6.5 Hoàn thiện công tác giao dịch một cửa 36 6.5.1 Lợi ích của việc thực hiện mô hình giao dịch một cửa 36 6.5.2 Hạn chế 36 6.5.3 Giải pháp 36 6.6 Nâng cao chất lượng thu thập thông tin 37 6.7 Đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ tín dụng 38 CHƯƠNG V : KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ 39 1. Kết luận chung về giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại NHNNo & PTNT chi nhánh Từ Liêm phòng giao dịch khu vực Chèm 39 2. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 39 3. Mục tiêu tổng quát của NHNNo & PTNT Việt Nam 40 4. Mục tiêu, định hướng hoạt động của phòng giao dịch khu vực Chèm trong năm 2011 41 5. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch khu vực Chèm 42 5.1 Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương 42 5.1.1. Đối với nhà nước 42 5.1.2. Đối với chính quyền địa phương: 42 5.2. Đối với NHNN và NHNNo & PTNT Việt Nam 43 5.2.1 Đối với ngân hàng nhà nước 43 5.2.2 Đối với NHNNo & PTNT Việt Nam 43 5.3 Đối với phòng giao dịch khu vực Chèm 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 LỜI CÁM ƠN Một ngân hàng vững mạnh phải luôn có một nguồn vốn vững mạnh, đây chính là phương châm mà các ngân hàng đưa ra để đạt được mục tiêu của mình bằng các biện pháp quản trị kinh doanh, nâng cao uy tín, chất lượng, hiệu quả trong kinh doanh, mở rộng thị phần thu hút khách hàng, tạo niềm tin, uy tín trong công chúng. Trong thời gian thực tập 10 tuần tại NHNNo & PTNT chi nhánh Từ Liêm phòng giao dịch khu vực Chèm, em đã nắm bắt được một số vấn đề trong hoạt động của Ngân hàng, tác phong làm việc, củng cố nâng cao kiến thức về nghiệp vụ ngân hàng. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trường Cao đẳng Ngoại ngữ Công nghệ Việt Nhật, đặc biệt là cô giáo Nguyễn Ngọc Thúy đã tận tình giúp đỡ chỉ bảo em trong trong quá trình học tập để thực hiện tốt quá trình thực tập hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn Th.s Nguyễn Thị Tuyết Mai cùng các cô chú, anh chị tại phòng giao dịch khu vực Chèm đã nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành luận văn tốt nghiệp này. DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU NHNo&PTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn NHTM: Ngân hàng thương mại Agribank: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam NHNN: Ngân hàng nhà nước CBNV: Cán bộ nhân viên VNĐ: Việt Nam Đồng DPRR: Dự phòng rủi ro TCTD : Tổ chức tín dụng SPDV : Sản phẩm dịch vụ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu đồ 1 : Tốc độ tăng trưởng tín dụng ( trang 19 ) Biểu đồ 2 : Tỷ lệ nợ quá hạn (trang 24 ) Bảng 1 : Tốc độ tăng trưởng cho vay ( trang 13 ) Bảng 2 : Quy mô nguồn vốn huy động ( trang 13 ) Bảng 3 : Kết quả hoạt động cho vay ( trang 18 ) Bảng 4 : Hiệu suất sử dụng vốn ( trang 22 ) Bảng 5 : Vòng quay vốn cho vay ( trang 22 ) LỜI MỞ ĐẦU Để thực hiện phương châm giáo dục của ĐẢNG “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội” . Vì vậy sau mỗi khoá học bỗi sinh viên có thời gian học tập với mục đích củng cố, nâng cao nhận thức sâu sắc những lý luận cơ bản về nghiệp vụ tiền tệ tín dụng, thanh toán và kế toán ngân hàng đồng thời qua quá trình thực tập sẽ giúp cho sinh viên làm quen với thực tế để rèn luyện tư cách tác phong làm việc. Trong thời gian thực tập 10 tuần và nghiên cứu của bản thân tại Phòng Giao Dịch khu vực CHÈM chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm, được sự quan tâm chỉ bảo tận tình của cô Nguyễn Thị Tuyết Mai nguyên giám đốc NHNo&PTNT Phòng Giao Dịch khu vực CHÈM và cô giáo Nguyễn Ngọc Thuý trưởng khoa quản trị tài chính nhiệt tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập cũng như trong thời gian thực hiện làm đề tài nghiên cứu khoa học cho mình. Em xin chân thành cảm ơn toàn thể các thầy cô giáo cán bộ công nhân viên trong nhà trường, các cô chú và các anh chị tại phòng giao dịch khu vực CHÈM đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập hoàn thành khoá luận tốt nghiệp của mình, Với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân em, tuy nhiên bài làm của em không tránh khỏi những khiếm khuyết sai sót nhất định. Vậy em rất kính mong nhận được sự giúp đỡ, góp ý của quý thầy cô giáo trong nhà trường và ban giám đốc, cán bộ công nhân viên của ngân hàng hướng dẫn chỉ bảo, để khoá luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn! Bắc Ninh, tháng 03 năm 2011 CHƯƠNG I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài Trong bất kì nền kinh tế phát triển sôi động nào, vốn bao giờ cũng là nguồn lực khan hiếm. Nhất là ở trong nền kinh tế thị trường, cho vay là một trong những hình thức sử dụng vốn hiệu quả nhất, nó giúp cho nguồn vốn luôn vận động có mặt kịp thời, như mạch máu vận hành trong cơ thể của nền kinh tế. Xét từ những ý nghĩa đó, nói một cách cụ thể trong nền kinh tế thị trường ngành ngân hàng được đánh giá là ngành “huyết mạch” vô cùng quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế. NHTM là một loại hình doanh nghiệp đặc biệt kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tự huy động vốn để cho vay, tức là “đi vay để cho vay”, hưởng chênh lệch lãi suất( giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay) Muốn đứng vững và phát triển trong nền kinh tế thị trường, ngân hàng phải luôn tìm kiếm thị trường, xây dựng các chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng giai đoạn và điều quan trọng là không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng tín dụng của mình. Cho vay là một mặt quan trọng hàng đầu của tín dụng, cho vay là nghiệp vụ đóng vai trò chủ đạo và được chú trọng, là mũi nhọn quyết định sự sống còn và phát triển của mỗi ngân NHTM. Vì vậy, việc nâng cao hiệu quả cho vay là vấn đề quan trọng và cần thiết với bất kì một NHTM nào, để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của mình trong mổi trường cạnh tranh hết sức gay gắt quyết liệt như hiện nay. Xuất phát từ những lý do trên, em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tại Phòng Giao Dịch khu vực CHÈM chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm” làm đề tài khoá luận tốt nghiệp. 2. Giới hạn nghiên cứu 2.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là nghiệp vụ cho vay và hiệu quả cho vay thông qua quy trình, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, các nhân tố ảnh hưởng. 2.2. Phạm vi nghiên cứu Em hiện nghiên cứu tại Phòng Giao Dịch khu vực CHÈM chi nhánh NHNo&PTNT Từ Liêm trong 3 năm: 2008-2009-2010. 3. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục đích Củng cố và nâng cao nhận thức từ kiến thức học tập đến thực tiễn, rèn luyện tác phong làm việc trong ngân hàng ; Làm rõ vai trò của cho vy trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, từ đó cho thấy tầm quan trọng của việc nâng cao hiệu quả cho vay ; Phân tích, đánh giá thực trạng hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch khu vực Chèm chi nhánh NHNo & PTNT Từ Liêm. 3.2.Mục tiêu Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về NHTM và hiệu quả cho vay, khẳng định vai trò cần thiết phải nâng cao hiệu quả cho vay của các NHTM. Mô tả, phân tích, đánh giá hiệu quả cho vay tại Agribank chi nhánh Từ Liêm phòng giao dịch khu vực Chèm 2008 – 2010. Dựa trên tình hình thực tế tìm hiểu được, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả cho vay tại phòng giao dịch khu vực 4 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp trực quan Là dựa váo sự quan sát bằng mắt nhìn bằng tai nghe của bản thân trong quá trình thực tập, để nhận xét đánh giá, rút ra những kết luận phục vụ cho việc nghiên cứu. Phương pháp thu thập thông tin, phân tích so sánh Là tìm hiểu các quyết định, số liệu, bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán…để tổng hợp về những vấn đề cân nghiên cứu Dựa trên những thông tin khách quan thu thập được, từ đó đưa ra nhận xét đánh giá, có sự so sánh các chỉ tiêu số liệu, chứng minh…cho vấn đề cần nghiên cứu. 5. Tóm tắt nội dung nghiên cứu Nội dung của luận văn bao gồm 3 phần A, B, C và 5 chương: A : Mở Đầu Chương I: Đặt vấn đề B : Nội Dung Chương II: Tổng quan về hiệu quả cho vay của NHTM Chương III: Phương pháp nghiên cứu Chương IV: Thực trạng về hiệu qủa cho vay tại Phòng giao dịch khu vực Chèm chi nhánh Từ Liêm C : Kết Luận Chương V: Kết luận, giải pháp và kiến nghị. CHƯƠNG II : TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠMG MẠI 1. Hiệu quả cho vay của ngân hàng thương mại Cho vay là một mặt của hoạt động tín dụng ngân hàng, đem lại nguồn thu chủ yếu của ngân hàng, thông qua hoạt động cho vay ngân hàng thực hiện điều hoà vốn trong nền kinh tế dưới hình thức phân phối nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi huy động được từ trong xã hội( quỹ cho vay) để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống. Hi ệu qu ả cho vay là thước đo đảm bảo cho mục đích sinh lời của ngân hàng, là sự phát triển lành mạnh, có những kết quả tốt phù hợp để duy trì sự tồn tại và phát triển của NHTM. 2. Những bước hoàn thiện, phát triển nâng cao hiệu quả cho vay của các ngân hàng thương mại trước khi hội nhập. 2.1 Những vấn đề bất cập trong hiệu quả cho vay của các ngân hàng thương mại trước hội nhập Có thể nói, hệ thống NHVN đang ở mức độ thấp về công nghệ, trình độ tổ chức chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó thị trường tài chính chưa thực sự phát triển, cơ chế quản lý giám sát chưa hoàn thiện, chưa có chính sách thống nhất để quản lý hiệu quả hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, trong khi hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thị trường Việt Nam hậu WTO sẽ ngày càng mở rộng và phát triển. Trước yêu cầu mới, hoạt động cho vay của các NHTM Việt Nam đã nảy sinh những vấn đề mới Số liệu sử dụng để làm căn cứ thẩm định chưa đầy đủ, thiếu chính xác hoặc không khách quan làm tăng nguy cơ đánh giá sai lệch về khách hàng vay vốn và hiệu quả của dự án, phương án. Quy trình thẩm định và cho vay còn một số điểm chưa hợp lý, liên quan đến việc phân cấp trách nhiệm của cán bộ thẩm định. Cuối cùng, cơ chế bảo đảm tiền vay và việc định giá Tài sản Bảo đảm (TSBĐ) trong quá trình thẩm định hồ sơ vay đóng một vai trò hết sức quan trọng nhưng việc xem xét, đánh giá tài sản, quản lý TSBĐ, các chuẩn mực về tài sản mà NHTM Việt Nam đang áp dụng vẫn còn ở mức sơ khai. Bước hoàn thiện nâng cao hiệu quả cho vay của các ngân hàng thương mại khi hội nhập Những năm gần đây, các NHTM có những bước đi dài vững chắc trong việc đổi mới, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ ngân hàng phục vụ đắc lực cho công tác quản trị kinh doanh và phát triển SPDV tiện ích. Thành tựu nổi bật nhất.Trên nền tảng công nghệ hiện đại, cơ sở dữ liệu tập trung, đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, am hiểu địa phương, đến nay, bứt phá cung cấp cho thị trường SPDV tiện ích nhất Ngân hàng cũng chú ý tiếp cận các dịch vụ thanh toán trong dân cư, mở rộng thanh toán đối với giao dịch phi hàng hóa qua cung cấp kênh thu, chi hộ cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ, trả lương qua tài khoản đối với khách hàng hưởng lương từ hệ thống ngân sách nhà nước. Chú trọng xây dựng cơ chế ưu đãi và biểu phí có tính cạnh tranh, triển khai Trung tâm hỗ trợ khách hàng nhằm giải đáp kịp thời mọi vướng mắc từ người sử dụng SPDV… 3. Khái quát hoạt động cho vay c ủa NHTM Cho vay là một mặt của hoạt động tín dụng ngân hàng, thông qua hoạt động cho vay ngân hàng thực hiện điều hoà vốn trong nền kinh tế dưới hình thức phân phối nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi huy động được từ trong xã hội để đáp ứng nhu cầu về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống. Ngân hàng chỉ cho vay khi khách hàng đảm bảo các nguyên tắc sau: Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng Phải hoàn trả gốc và lãi đúng thời hạn Nhằm đáp ứng được nhu cầu cũng như mong muốn của khách hàng trong việc vay vốn ,NHTM đưa ra nhiều phương pháp cho vay khác nhau.Nếu xét theo cách rút vốn vay và trả nợ thì hoạt động cho vay của ngân hàng được thực hiện theo 2 phương pháp: Phương pháp cho vay từng lần Phương pháp cho vay theo hạn mức tín dụng Quy trình cho vay cơ bản : Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn Bước này do cán bộ tín dụng thực hiện ngay sau khi tiếp xúc khách hàng. Nhìn chung một bộ hồ sơ vay vốn cần phải thu thập các thông tin như: năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự của khách hàng khả năng sử dụng vốn vay khả năng hoàn trả nợ vay (vốn vay + lãi) Bước 2: Phân tích cho vay Phân tích cho vay là xác định khả năng hiện tại và tương lại của khách hàng trong việc sử dụng vốn vay + hoàn trả nợ vay.Tìm kiếm những tình huống có thể xảy ra dẫn đến rủi ro cho ngân hàng, dự đoán khả năng khắc phục những rủi ro đó, dự kiến những biện pháp giảm thiểu rủi ro và hạn chế tổn thất cho ngân hàng. Phân tích tính chân thật của những thông tin đã thu thập được từ phía khách hàng trong bước 1, từ đó nhận xét thái độ, thiện chí của khách hàng làm cơ sở cho việc ra quyết định cho vay. Bước 3: Ra quyết định cho vay Trong khâu này, ngân hàng sẽ ra quyết định đồng ý hoặc từ chối cho vay đối với một hồ sơ vay vốn của khách hàng. Bước 4: Giải ngân Ở bước này, ngân hàng sẽ tiến hành phát tiền cho khách hàng theo hạn mức tín dụng. Nguyên tắc giải ngân: phải gắn liền sự vận động tiền tệ với sự vận động hàng hóa hoặc dịch vụ có liên quan, nhằm kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng và đảm bảo khả năng thu nợ. Nhưng đồng thời cũng phải tạo sự thuận lợi, tránh gây phiền hà cho công việc sản xuất kinh doanh của khách hàng. Bước 5: Giám sát khách hàng vay Nhân viên tín dụng thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng, hiện trạng tài sản đảm bảo, tình hình tài chính của khách hàng,... để đảm bảo khả năng thu nợ. Bước 6: Thanh lý hợp đồng 3. Những nhận định cũ và mới 3.1. Tác phẩm: Nâng cao chất lượng tín dụng của NHNo & PTNT – Th.s Giang Nam Tóm tắt tác phẩm : Trước yêu cầu mới, hoạt động tín dụng của NHNo & PTNT Việt Nam (Agribank) đã nảy sinh những vấn đề mới: Tỷ lệ nợ quá hạn có xu hướng tăng, xuất hiện trên nhiều lĩnh vực và nhiều thành phần kinh tế; Dư nợ tiềm ẩn quá hạn lớn. Số vốn bị thất thoát tuy có giảm về số vụ nhưng lại tăng về quy mô và mức độ; Mô hình quản lý tín dụng “Một cửa” tạo kẽ hở trong quản lý ... Trong khi phần đông các doanh nghiệp trong nước – khách hàng của ngân hàng phần nhiều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, có tiềm lực tài chính yếu, công nghệ lạc hậu và thiếu trầm trọng nguồn nhân lực chất lượng cao Nhận xét của bản thân : Đóng góp Tác phẩm có đóng góp rất tích cực trong tổng thể nghiên cứu về hiệu quả cho vay của NHNo & PTNT Việt Nam, đã nêu được các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu hội nhập đang là một nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống ngân hàng việt nam giai đoạn hiện nay. Hạn chế Tuy nhiên tác phẩm nghiên cứu chuyên sâu về giải pháp chú trọng công tác quản lý tốt công nghệ thông tin trong quá trình hiện đại hoá công tác cho vay, mà hoạt động cho vay của ngân hàng là hoạt động đem lại nguồn thu chủ yếu, bên cạnh đó, cần bổ sung quan tâm đồng đều đến tổng thể các công tác như công tác khách hàng, công tác đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ, công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ……. 3.2. Tác phẩm 2: Góp thêm ý kiến về chất lượng tín dụng – Dương Hồng Tâm, trên tạp chí Ngân h àng Tóm tắt tác phẩm : Từ thực tiễn , yêu cầu hoàn thành quy trình cho vay và nâng cao hiệu quả cho vay đã trở thành yêu cầu nội tại cho sự phát triển bền vững của hoạt động kinh doanh ngân hàng . Để nâng cao hiệu quả cho vay và từng bước chuẩn hoá công tác quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế thì việc xây dựng và áp dụng một quy trình chấm điểm tín dụng và phân loại khách hàng đóng vai trò quan trọng theo 2 nhóm mô hình : Nhóm 1 là chỉ tiêu tài chính Nhóm 2 là chỉ tiêu phi tài chính Nhận xét của bản thân : Đóng góp Tác phẩm mang tính thời sự rất tích cực cho các ngân hàng thương mại tro
Luận văn liên quan