Luận văn Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang

1. Sự cần thiết của đề tài: Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DDN&V) là một nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH), đẩy mạnh công nghiệp hoá (CNH) hiện đại hoá (HĐH) đất nước, Nhà nước khuyến khích và tạo thuận lợi cho DDN&V phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực quản lý, phát triển khoa học công nghệ (KHCN ) và nguồn nhân lực, mở rộng mối liên kết với các loại hình doanh nghiêp (DN)khác, tăng hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh trên thị trường; phát triển sản xuất kinh doanh (SXKD), tạo việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động. Mặc dù có nhiều nổ lựccải tiến chính sách và các qui định liên quan đến hoạt động kinh tế, môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn nhiều trở ngại đối với tiềm năng phát triển của DDN&V. Các thể chế và chính sách có vai trò quan trọng trong việc định ra những chuẩn mực và khuôn khổ hoạt động cho các DDN&V. Phân tích những hạn chế trong quá trình vận hành hệ thống các thể chế và chính sách để tìm ra những nhân tố đổimới nhằm thúc đẩy các DDN&V phát triển. Trên cơ sở đó tìm ra giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển DDN&V tại tỉnh An Giang là trọng tâm của đề tài nghiên cứu. Giải pháp tài chính trợ giúp cho các chương trình mục tiêu dành cho các DDN&V tại tỉnh An Giang. Chương trình trợ giúp gồm: mục tiêu, đối tượng DDN&V cụ thểtheo ngành, nghề lĩnh vực và địa bàn hoạt động, nội dung trợ giúp, nguồn lực, kế hoạch và biện pháp về cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện. Khuyến khích đầu tư, chính sách ưu đãi trong việc thuê đất, chuyển nhượng, thế chấp và các quyền khác về sử dụng đất đai theo quy 11 định của pháp luật. Tạo điều kiện để DDN&V mở rộng thị trường, trợ giúp xúc tiến xuất khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế hội nhập Quốc tế. 2. Mục tiên nghiên cứu: Căn cứ vào hệ thống thể chế và chính sách hiện hành để tìm ra những nhân tố thúc đẩy các DDN&V phát triển. Tìm ra các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển DDN&V tại tỉnh An Giang là trọng tâm của đề tài nghiên cứu. Đánh giá thực trạng DDN&V và các chính sách tàichính hỗ trợ phát triển DDN&V tại tỉnh An Giang từ đó đề nghị môt số giải pháp tài chính thiết thực khắc phục những khó khăn, vướng mắc. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là các DDN&V đóng trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể là các cơ sở sản xuất kinh doanh độc lập đã đăng kinh doanh theo Luật DN 2005. Nghiên cứu các tài liệu hiện thời về phát triển kinh tế tại Việt Nam nói chung và tại tỉnh An Giang nói riêng như: nghị định 90/2001/CP ngày 23/11/2001 Nghị định của Chính phủ về trợ giúp và phát triển DDN&V, Kế hoạch số 60/KH.UBND ngày 02/10/2006 của UBND Tỉnh An Giang về Kế hoạch phát triển KT – XH 5 năm 2006 - 2010.v.v. Các tài liệu được cung cấp bởi các Sở, Ban ngành, các Trung tâm trong tỉnh, Niên giám thống kê, các tài liệu truy cập trên mạng, Nghị quyết, Kế hoạch của UBND tỉnh An Giang v.v. Các cuộc phỏng vấn trực tiếp các DDN&V hoặc thông qua cáchội thảo chuyên đề về hỗ trợ các DDN&V. 4. Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp thu thập dữ liệu: • Số liệu thứ cấp: Được thu thập từ Cục thuế, phòng đăng lý kinh doanh của Sở kế hoạch & Đầu tư, Phòng Tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính, Niên giám thống kê của 12 Cục thống kê v.v. tại tỉnh An Giang. Sách,Báo, Tạp chí Tài chính, các tài liệu, hội thảo, hội nghị chuyên đề, các tài liệu trên mạng Internet có liên quan đến DDN&V. • Số liệu thứ cấp: Dựa vào mẫu, bảng, cáccâu hỏi đã soạn thảo dùng phương pháp phỏng vấn trực tiếp DDN&V. - Phương pháp phân tích: Sau quá trình thu thập, số liệu được tiến hành nhập, xử lý bằng Excel và SPSS, tổng hợp so sánh,mô hình hoá và phân tích để làmsáng tỏ các quan điểm và những vấn đề nghiên cứu đặt ra. 5. Bố cục đề tài: Đề tài tổng cộng 75 trang, gồm 03 chương. Chương 1: Tổng quan về DDN&V ở Việt Nam. Chương 2: Tình hình hỗ trợ tài chính trong việc phát triển DDN&V tại tỉnh An Giang. Chương 3: Các giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển DDN&V ở tỉnh An Giang.

pdf128 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2027 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh An Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan