Luận văn Hiện trạng nuôi thủy sản tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2005

Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những vùng kinh tế trọng điểm của phía nam. Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp và đa dạng hoá trong sản xuất nông nghiệp phấn đấu đưa nền kinh tế của tỉnh luôn nằm trong ba vị trí đầu của khu vực Đông Nam Bộ. Nhiều khu công nghiệp được xây dựng đã thu hút một lực lượng lớn lao động và các nhà đầu tư. Song song với việc phát triển các khu công nghiệp thì ngành nông nghiệp cũng được lãnh đạo tỉnh quan tâm. Nhiều khu vực sản xuất nông nghiệp đã được qui hoạch thành những vùng sản xuất tập trung. Đặc biệt là trong ngành thuỷ sản, tỉnh đã có sơ đồ qui hoạch tổng thể khu vực nuôi trồng thuỷ sản, nhằm sớm đưa ngành thuỷ sản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Qua thực tế, những năm gần đây sản xuất thuỷ sản đã đóng góp rất lớn trong nền kinh tế của tỉnh. Các sản phẩm thuỷ sản không ngừng gia tăng và được xuất khẩu qua nhiều quốc gia. Hàng năm, ngành thuỷ sản tỉnh cung cấp 10-13 nghìn tấn hải sản xuất khẩu, đạt kim ngạch 35 - 45,4 triệu USD. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành thuỷ sản tỉnh đã kéo theo sự phát triển của sản xuất thuỷ sản ở địa phương. Ơ huyện Tân Thành với sự tập trung nhiều khu công nghiệp như: Mỹ Xuân, Phú Mỹ và Cái Mép đã làm cho nền kinh tế huyện phát triển mạnh theo hướng công nghiệp. Tuy nhiên, với lợi thế có diện tích mặt nước lớn, điều kiện cơ sở hạ tầng thuận lợi đã đưa ngành nuôi trồng thuỷ sản huyện từng bước phát triển. Huyện Tân Thành đã thử nghiệm nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản trong nhiều vùng khác nhau nhưng việc nuôi thủy sản trong huyện cũng chưa đạt được những hiệu quả như mong muốn. Xuất phát từ thực tế trên, được sự phân công của khoa thủy sản trường Đại Học Nông Lâm, chúng tôi thực hiện đề tài: “Hiện trạng nuôi trồng thủy sản tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”

doc71 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1677 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hiện trạng nuôi thủy sản tại huyện Tân Thành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2005, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC NOÂNG LAÂM TP. HOÀ CHÍ MINH KHOA THUÛY SAÛN LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP ÑEÀ TAØI : HIEÄN TRAÏNG NUOÂI THUÛY SAÛN TAÏI HUYEÄN TAÂN THAØNH TÆNH BAØ RÒA-VUÕNG TAØU NAÊM 2005 NGAØNH: THUÛY SAÛN NIEÂN KHOÙA: 2001-2005 SINH VIEÂN THÖÏC HIEÄN: PHAÏM MINH COÂNG THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH 2005 HIEÄN TRAÏNG NUOÂI THUÛY SAÛN TAÏI HUYEÄN TAÂN THAØNH TÆNH BAØ RÒA-VUÕNG TAØU NAÊM 2005 Thöïc hieän bôûi Phaïm Minh Coâng Luaän vaên ñöôïc ñeä trình ñeå hoaøn taát yeâu caàu caáp baèng kyõ sö thuûy saûn Giaùo vieân höôùng daãn: Huyønh Phaïm Vieät Huy Thaønh phoá Hoà Chí Minh Thaùng 7/2005 TOÙM TAÉT Huyeän Taân Thaønh tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu coù dieän tích ñaát töï nhieân laø 34.152ha trong ñoù dieän tích nuoâi troàng thuûy saûn laø 2.172 ha bao goàm caû nuoâi nöôùc ngoït vaø nuoâi nöôùc maën. Dieän tích nuoâi caù nöôùc ngoït laø 469,3 ha, ngöôøi daân söû duïng hình thöùc nuoâi gheùp nhieàu ñoái töôïng. Thöùc aên nuoâi caù chuû yeáu töø caùc nguoàn saün coù quanh nhaø nhö: rau, cuû, quaûdö thöøa, coû, phaân gia suùc, gia caàm. Naêng suaát trung bình laø 4.461kg/ha/hoä. Caùc hoä nuoâi caù keát hôïp vôùi nuoâi heo cho naêng suaát cao nhaát laø 6.598 kg/ha. Nuoâi caù ñang laø höôùng saûn xuaát môùi trong vieäc ña daïng hoùa hình thöùc saûn xuaát ôû noâng hoä. Dieän tích nuoâi nöôùc maën laø 1.702 ha, trong ñoù nuoâi toâm theo hình thöùc quaûng canh caûi tieán laø 1.328 ha. Ngöôøi daân nuoâi theo phöông phaùp coù thaû gioáng khoâng cho aên. Toâm nuoâi quanh naêm, ngoaøi toâm nuoâi caùc hoä coøn thaû theâm cua, toâm tích nhaèm taêng theâm nguoàn thu nhaäp. Ngöôøi daân nuoâi theo kinh nghieäm laø chuû yeáu. Kieán thöùc nuoâi troàng thuûy saûn cuûa hoï coù ñöôïc laø töø caù nhaân, baïn beø, haøng xoùm. Do ñoù, raát khoù ñeå aùp duïng nhöõng kó thuaät môùi vaøo ao nuoâi. Hoï mong muoán ñöôïc hoã trôï voán vaø kó thuaät nuoâi ñeå coù theå môû roäng qui moâ saûn xuaát hôn. Trong thöïc teá thì ngöôøi daân coøn gaëp raát nhieàu khoù khaên veà nguoàn voán, con gioáng, chaát löôïng nöôùc, dòch beänh vaø yù thöùc cuûa ngöôøi daân veà moâi tröôøng nöôùc nuoâi coøn keùm. ABSTRACT Tan Thanh is a district of Ba Ria-Vung Tau province. It has the natural land area of 34.152 ha of which the aquaculture areas covers about 2.172 ha consisting of freshwater and marinewater aquaculture. The areas of freshwater aquaculture is 469 ha. The common practice with mainly on farm available feeds including: vegetables, fruits redundant, grass and pig wastes. Average fish yeald is about 4.461 kg/ha/year. Pig-fish integrated system is the highest yeald about 6.598 kg/ha/year. Fish culture is anew trend of production activities to diversify houhold on farm activities. The area of marine aquaculture is 1.702 ha of which improved extensive shrimp culture is the most common practice. Shrimp feed is only natural foods. Shrimp is cultured all year round with multiple harvest. Besides, the farmers also stock some crabs in their shrimp ponds to get more profit. Farmers largely get their own experience through their own practices. Their technical knowledge is commonly from seef experience, friends, neighbours.Therefore, it is really difficult for them to take the new techniques. Aquaculture households are facing difficulties in lacking of capital, seed quality water quality, aquatic disease. In addition farmers have low awareness. However, they don’t have any solution for these problems. They wish to receive support on capital and culture techniques to develope their aquaculture basicness. CAÛM TAÏ Chuùng toâi xin traân thaønh caûm taï: Ban giaùm hieäu vaø quí thaày coâ tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm thaønh phoá Hoà Chí Minh Ban chuû nhieäm vaø quí thaày coâ Khoa Thuûy Saûn tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm ñaõ taän tình daïy baûo trong suoát thôøi gian hoïc taäp taïi tröôøng. Chuùng toâi xin baøy toû loøng bieát ôn saâu saéc ñeán thaày Huyønh Phaïm Vieät Huy ñaõ taän tình giuùp ñôõ vaø tröïc tieáp höôùng daãn chuùng toâi trong suoát thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi. Caùc coâ chuù coâng taùc taïi Uûy Ban Nhaân Daân huyeän Taân Thaønh ñaõ taïo ñieàu kieän giuùp ñôõ chuùng toâi trong suoát thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi. Xin caûm ôn caùc noâng hoä ñaõ coäng taùc tích cöïc trong quaù trình ñieàu tra. Caùc coâ chuù coâng taùc taïi caùc phoøng: Ñòa Chính, Khuyeán Ngö, Kinh Teá, Thoáng Keâ cuûa huyeän ñaõ cung caáp nhöõng soá lieäu thöù caáp cuûa caùc naêm. Chuùng toâi xin caûm ôn gia ñình, baïn beø ñaõ giuùp ñôõ, ñoäng vieân chuùng toâi trong suoát quaù trình hoïc taäp. Do thôøi gian thöïc hieän ñeà taøi coù giôùi haïn cuõng nhö kieán thöùc chuyeân moân coøn haïn cheá neân luaän vaên coøn nhieàu ñieåm thieáu soùt, chuùng toâi raát mong nhaän ñöôïc nhöõng yù kieán ñoùng goùp töø quí thaày coâ vaø caùc baïn. MUÏC LUÏC ÑEÀ MUÏC TRANG TRANG TÖÏA i TOÙM TAÉT ii ABSTRACT iii CAÛM TAÏ iv MUÏC LUÏC v PHUÏ LUÏC vii DANH SAÙCH CAÙC BAÛNG BIEÅU viii DANH SAÙCH CAÙC ÑOÀ THÒ vaø HÌNH AÛNH ix I. GIÔÙI THIEÄU 1.1 Ñaët Vaán Ñeà 1 1.2 Muïc Tieâu Ñeà Taøi 1 II. TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU 2.1 Vò trí ñòa lí 2 2.2 Khí Haäu vaø Nguoàn Nöôùc 2 2.2.1 Khí haäu 2 2.2.2 Ñaëc ñieåm nguoàn nöôùc 3 2.3 Ñieàu Kieän Ñaát Ñai 4 2.4 Khí Töôïng Thuûy Vaên 5 2.4.1 Cheá ñoä gioù 5 2.4.2 Cheá ñoä thuûy trieàu 5 2.4.3 Doøng chaûy 6 2.4.4 Ñoä maën 6 2.5 Ñieàu Kieän Kinh Teá – Xaõ Hoäi 6 2.5.1 Kinh teá 6 2.5.2 Daân soá 7 2.5.3 Nguoàn lao ñoäng huyeän Taân Thaønh 7 III. PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU Thôøi Gian Vaø Ñòa Ñieåm 10 Choïn Vuøng Ñieàu Tra 10 3.3 Phöông Phaùp Thu Thaäp Thoâng Tin Soá Lieäu 10 Soá lieäu sô caáp 10 3.3.2 Soá lieäu thöù caáp 10 3.4 Phöông Phaùp Xöû Lí Soá Lieäu 11 IV. KEÁT QUAÛ THAÛO LUAÄN Tieàm Naêng Phaùt Trieån Thuûy Saûn Tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 12 Ñaëc ñieåm chung 12 4.2.2 Caùc döï aùn ñaàu tö 12 4.2 Hieän traïng nuoâi thuûy saûn taïi tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 13 4.3 Hieän Traïng Nuoâi Thuûy Saûn Ôû Huyeän Taân Thaønh 16 4.4 Hoaït Ñoäng Nuoâi Thuûy Saûn Taïi Huyeän Taân Thaønh 16 4.5 Nuoâi caù nöôùc ngoït 17 4.5.1 Thoâng tin chung veà noâng hoä 18 4.5.2 Ñaëc ñieåm ao nuoâi 20 4.5.3 Kinh nghieäm nuoâi caù 21 4.5.4 Muïc ñích nuoâi caù 23 4.5.5 Thôøi gian vaø nguoàn nöôùc nuoâi caù 23 4.5.6 Nguoàn gioáng cung caáp 24 4.5.7 Thaønh phaàn thöùc aên 24 4.5.8 Loaøi caù nuoâi 25 4.5.9 Kó thuaät nuoâi 26 4.5.10 Keát quaû nuoâi 28 4.5.11 Nhöõng khoù khaên trôû ngaïi 28 4.6 Nuoâi Toâm Quaûng Canh Caûi Tieán 29 4.6.1 Thoâng tin chung veà noâng hoä 31 4.6.2 Kinh nghieäm nuoâi toâm 33 4.6.3 Muïc ñích nuoâi toâm 34 4.6.4 Thôøi gian vaø nguoàn nöôùc nuoâi 35 4.6.5 Nguoàn gioáng cung caáp 35 4.6.6 Nguoàn thöùc aên cung caáp 36 4.6.7 Ñoái töôïng nuoâi 37 4.6.8 Kó thuaät nuoâi 37 4.6.9 Keát quaû nuoâi 40 4.6.10 Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên 41 V. KEÁT LUAÄN VAØ ÑEÀ NGHÒ 5.1 Keát Luaän 43 5.2 Ñeà Nghò 44 VI. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC Phuï luïc 1: Phieáu ñieàu tra Phuï luïc 2: Thoâng tin chung veà noâng hoä nuoâi caù Phuï luïc 3: Thoâng tin veà kó thuaät nuoâi caù Phuï luïc 4: Thoâng tin chung veà noâng hoä nuoâi toâm Phuï luïc 5: Thoâng tin veà kó thuaät nuoâi toâm Phuï luïc 6: Nhöõng khoù khaên trong nuoâi toâm DANH SAÙCH BAÛNG BIEÅU Baûng 2.1 Phaân boá nöôùc ngaàm 4 Baûng 2.2 Phaân loaïi ñaát ñai 4 Baûng 2.3 Cô caáu lao ñoäng huyeän Taân Thaønh 8 Baûng 3.1 Phaân boá maãu ñieàu tra caù, toâm 11 Baûng 4.1 Dieän tích nuoâi troàng thuûy saûn naêm 2004 13 Baûng 4.2 Dieän tích nuoâi môùi 14 Baûng 4.3 Keá hoaïch nuoâi troàng thuûy saûn tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu naêm 2005 14 Baûng 4.4 Giaù trò saûn xuaát thuûy saûn huyeän Taân Thaønh naêm 2004 16 Baûng 4.5 Danh saùch nuoâi troàng thuûy saûn nöôùc maën, lôï, ngoït huyeän Taân Thaønh 17 Baûng 4.6 Trình ñoä hoïc vaán 18 Baûng 4.7 Ñoä tuoåi cuûa noâng hoä 18 Baûng 4.8 Phaân boá lao ñoäng 19 Baûng 4.9 Nguoàn thu nhaäp chính 19 Baûng 4.10 Ñaëc ñieåm ao nuoâi 20 Baûng 4.11 Thôøi gian nuoâi 22 Baûng 4.12 Nguoàn thoâng tin kó thuaät 22 Baûng 4.13 Muïc ñích nuoâi caù 23 Baûng 4.14 Thôøi gian vaø nguoàn nöôùc nuoâi caù 23 Baûng 4.15 Nguoàn gioáng cung caáp 24 Baûng 4.16 Loaïi thöùc aên mua 24 Baûng 4.17 Loaïi thöùc aên töï coù 25 Baûng 4.18 Loaøi caù nuoâi 25 Baûng 4.19 Chuaån bò ao 26 Baûng 4.20 Tæ leä gheùp 27 Baûng 4.21 Keát quaû nuoâi 28 Baûng 4.22 Nhöõng khoù khaên trôû ngaïi 28 Baûng 4.23 Ñaëc ñieåm ao nuoâi toâm 30 Baûng 4.24 Möùc ñoä nhieãm pheøn 30 Baûng 4.25 Trình ñoä hoïc vaán 31 Baûng 4.26 Ñoä tuoåi noâng hoä 31 Baûng 4.27 Phaân boá lao ñoäng 32 Baûng 4.28 Caùc nguoàn thu nhaäp khaùc 32 Baûng 4.29 Thôøi gian nuoâi 33 Baûng 4.30 Nguoàn thoâng tin kó thuaät 33 Baûng 4.31 Thôøi gian vaø nguoàn nöôùc nuoâi 35 Baûng 4.32 Nguoàn gioáng cung caáp 36 Baûng 4.33 Nguoàn thöùc aên cung caáp 36 Baûng 4.34 Ñoái töôïng nuoâi 37 Baûng 4.35 Chuaån bò ao 38 Baûng 4.36 Maät ñoä thaû boå sung gioáng nhaân taïo 39 Baûng 4.37 Keát quaû nuoâi 40 Baûng 4.38 Nhöõng khoù khaên trôû ngaïi 42 DANH SAÙCH HÌNH AÛNH VAØ ÑOÀ THÒ Hình 4.1 Ao nuoâi caù keát hôïp vôùi heo 21 Hình 4.2 Ao nuoâi toâm quaûng canh caûi tieán 30 Hình 4.3 Coáng caáp thoaùt nöôùc trong ao nuoâi toâm 38 SÔ ÑOÀ Sô ñoà 2.1 Boá trí saûn xuaát noâng-laâm-ngö-dieâm nghieäp 9 Vò trí huyeän Taân Thaønh tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 12 Sô ñoà 4.1 Qui hoaïch toång theå nuoâi troàng thuûy saûn ñeán 2010 tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu 15 I. GIÔÙI THIEÄU Ñaët Vaán Ñeà Baø Ròa-Vuõng Taøu laø moät trong nhöõng vuøng kinh teá troïng ñieåm cuûa phía nam. Vôùi muïc tieâu ñaåy maïnh phaùt trieån coâng nghieäp vaø ña daïng hoaù trong saûn xuaát noâng nghieäp phaán ñaáu ñöa neàn kinh teá cuûa tænh luoân naèm trong ba vò trí ñaàu cuûa khu vöïc Ñoâng Nam Boä. Nhieàu khu coâng nghieäp ñöôïc xaây döïng ñaõ thu huùt moät löïc löôïng lôùn lao ñoäng vaø caùc nhaø ñaàu tö. Song song vôùi vieäc phaùt trieån caùc khu coâng nghieäp thì ngaønh noâng nghieäp cuõng ñöôïc laõnh ñaïo tænh quan taâm. Nhieàu khu vöïc saûn xuaát noâng nghieäp ñaõ ñöôïc qui hoaïch thaønh nhöõng vuøng saûn xuaát taäp trung. Ñaëc bieät laø trong ngaønh thuyû saûn, tænh ñaõ coù sô ñoà qui hoaïch toång theå khu vöïc nuoâi troàng thuyû saûn, nhaèm sôùm ñöa ngaønh thuyû saûn trôû thaønh ngaønh kinh teá muõi nhoïn cuûa tænh. Qua thöïc teá, nhöõng naêm gaàn ñaây saûn xuaát thuyû saûn ñaõ ñoùng goùp raát lôùn trong neàn kinh teá cuûa tænh. Caùc saûn phaåm thuyû saûn khoâng ngöøng gia taêng vaø ñöôïc xuaát khaåu qua nhieàu quoác gia. Haøng naêm, ngaønh thuyû saûn tænh cung caáp 10-13 nghìn taán haûi saûn xuaát khaåu, ñaït kim ngaïch 35 - 45,4 trieäu USD. Söï phaùt trieån maïnh meõ cuûa ngaønh thuyû saûn tænh ñaõ keùo theo söï phaùt trieån cuûa saûn xuaát thuyû saûn ôû ñòa phöông. Ôû huyeän Taân Thaønh vôùi söï taäp trung nhieàu khu coâng nghieäp nhö: Myõ Xuaân, Phuù Myõ vaø Caùi Meùp ñaõ laøm cho neàn kinh teá huyeän phaùt trieån maïnh theo höôùng coâng nghieäp. Tuy nhieân, vôùi lôïi theá coù dieän tích maët nöôùc lôùn, ñieàu kieän cô sôû haï taàng thuaän lôïi ñaõ ñöa ngaønh nuoâi troàng thuyû saûn huyeän töøng böôùc phaùt trieån. Huyeän Taân Thaønh ñaõ thöû nghieäm nhieàu moâ hình nuoâi troàng thuûy saûn trong nhieàu vuøng khaùc nhau nhöng vieäc nuoâi thuûy saûn trong huyeän cuõng chöa ñaït ñöôïc nhöõng hieäu quaû nhö mong muoán. Xuaát phaùt töø thöïc teá treân, ñöôïc söï phaân coâng cuûa khoa thuûy saûn tröôøng Ñaïi Hoïc Noâng Laâm, chuùng toâi thöïc hieän ñeà taøi: “Hieän traïng nuoâi troàng thuûy saûn taïi huyeän Taân Thaønh tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu” 1.2 Muïc tieâu ñeà taøi - Khaûo saùt tình hình nuoâi troàng thuûy saûn chung trong toaøn huyeän. - Tìm hieåu nhöõng thuaän lôïi, khoù khaên töø thöïc teá nuoâi trong noâng hoä. - Ñaùnh giaù caùc phöông phaùp nuoâi cuûa noâng hoä. Ñeà ra nhöõng giaûi phaùp, kieán nghò giuùp ngöôøi daân taêng naêng suaát nuoâi. II. TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU 2.1 Vò Trí Ñòa Lí Huyeän Taân Thaønh thuoäc tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu ñöôïc thaønh laäp theo nghò ñònh 45/CP ngaøy 02/06/1994 cuûa chính phuû vaø chính thöùc ñi vaøo hoaït ñoäng keå töø ngaøy 15/08/1994. Toång dieän tích ñaát töï nhieân laø 34.152 ha, chieám 17,13% dieän tích töï nhieân cuûa tænh Baø Ròa-Vuõng Taøu. Daân soá tính ñeán naêm 2003 coù 92.923 ngöôøi, maät ñoä treân 268 ngöôøi/km2. Huyeän Taân Thaønh coù 8 xaõ vaø thò traán, goàm caùc xaõ: Myõ Xuaân, Phöôùc Hoøa, Chaâu Pha, Haéc Dòch, Soâng Xoaøi, Toùc Tieân, Taân Haûi, Taân Hoøa, Taân Phöôùc vaø thò traán Phuù Myõ. Huyeän naèm phía taây baéc tænh Baø Ròa Vuõng Taøu. Ñoâng giaùp huyeän Chaâu Ñöùc, taây giaùp thaønh phoá Vuõng Taøu vaø huyeän Caàn Giôø cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh, nam giaùp thò xaõ Baø Ròa vaø baéc giaùp huyeän Nhôn Traïch tænh Ñoàng Nai, laø moät trong nhöõng ñieåm “ñoäng löïc” cuûa vuøng kinh teá troïng ñieåm phía nam. Treân ñòa baøn huyeän coù ba ñaàu moái giao thoâng cöïc kì quan troïng ñoù laø quoác loä 51 ñi qua xuyeân xuoát chieàu daøi cuûa huyeän, 22km noái lieàn thò xaõ Baø Ròa-thaønh phoá Vuõng Taøu-quoác loä 1A vaø thaønh phoá Hoà Chí Minh, ñöôøng Myõ Xuaân–Ngaõi Dao noái lieàn caùc tænh mieàn Trung ñeán vôùi Taân Thaønh vaø soâng Thò Vaûi keùo daøi suoát ranh giôùi phía taây treân 25km, tieáp giaùp vôùi phía ñoâng qua cöûa Goø Da, coù öu theá ñaëc bieät cho xaây döïng caûng bieån nöôùc saâu, raát thuaän lôïi veà giao löu thöông maïi phaùt trieån kinh teá cuûa huyeän, tænh vaø khu vöïc. 2.2 Khí Haäu vaø Nguoàn Nöôùc 2.2.1 Khí haäu Mang ñaëc tröng khí haäu nhieät ñôùi caän xích ñaïo-gioù muøa vôùi toång löôïng böùc xaï cao vaø oån ñònh (bình quaân 390-520Cal/cm2/ngaøy), nhieät ñoä cao ñeàu quanh naêm, trung bình 27,480C thaáp nhaát laø thaùng 1 (25,70C) vaø cao nhaát laø thaùng 4 (28,90C), soá giôø naéng 2.377 giôø/naêm. Trong ñoù, caùc thaùng muøa khoâ coù soá giôø naéng 193,2-271,5 giôø/thaùng. Yeáu toá chi phoái lôùn nhaát cuûa khí haäu ñoái vôùi saûn xuaát noâng nghieäp laø möa vaø phaân boá möa. Huyeän Taân Thaønh coù löôïng möa trung bình naêm laø 1.932,8mm, taêng daàn töø phía nam leân phía baéc. Song thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc muøa möa cuõng nhö löôïng möa trong muøa möa thöïc söï coù sai khaùc ñaùng keå ôû töøng tieåu vuøng trong phaïm vi haønh chaùnh huyeän. Khu vöïc phía baéc huyeän coù soá ngaøy möa nhieàu hôn soá ngaøy naéng töø 5-20 ngaøy (soá ngaøy möa töø 162-165 ngaøy). Phía nam cuûa huyeän coù löôïng möa ít vaø soá ngaøy möa chæ coù 142 ngaøy. Ñoä aåm khoâng khí trung bình 85%. Ít coù söông muø, söông muoái, coù gioù khoâ nhöng khoâng coù gioù noùng vaø haàu nhö khoâng coù baõo. 2.2.2 Ñaëc ñieåm nguoàn nöôùc 2.2.2.1 Nguoàn nöôùc maët Huyeän Taân Thaønh coù toång löôïng nöôùc maët lôùn nhöng do chaát löôïng nguoàn nöôùc vaø ñaëc ñieåm ñòa hình neân Taân Thaønh khoâng phaûi laø nôi coù nhieàu nöôùc ngoït söû duïng cho saûn xuaát noâng nghieäp. Nguoàn nöôùc maët cuï theå laø: - Soâng Thò Vaûi: Naèm ôû phaàn haï löu soâng Ñoàng Nai thoâng ra bieån chaïy song song vôùi quoác loä 51 vaø laø ranh giôùi huyeän Taân Thaønh vôùi huyeän Caàn Giôø. Do aûnh höôûng cuûa cheá ñoä baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu cuûa bieån Ñoâng neân ñoaïn soâng naøy gaàn nhö nhieãm maën quanh naêm, ít coù yù nghóa cho saûn xuaát noâng nghieäp. Tuy nhieân soâng naøy roäng vaø saâu raát thuaän lôïi cho taøu thuyeàn troïng taûi lôùn haøng haûi, ñöôïc ñaùnh giaù laø con soâng coù tieàm naêng veà caûng bieån lôùn nhaát cuûa caû nöôùc. Vì vaäy, soâng Thò Vaûi raát thích hôïp cho vieäc xaây döïng caûng phía nam (caûng Caùi Meùp – Thò Vaûi) - Soâng Dinh: Toaøn boä heä soâng Dinh daøi 35km, löu vöïc roäng 305km2, coù moät ñoaïn daøi 14km (soâng Xoaøi vaø soâng Dinh laø ranh giôùi phía taây cuûa huyeän Taân Thaønh). Treân soâng naøy coù nhieàu vò trí coù theå xaây döïng hoà ñaäp chöùa nöôùc. Hoà lôùn nhaát laø hoà Ñaù Ñen coù dung tích khoaûng 28 trieäu m3 khaû naêng cung caáp 110.000m3/ngaøy ñeâm. - Caùc soâng khaùc nhö: soâng Coû Raïng, soâng Moû Nhaùt, soâng Caù Coùc. . . bò nhieãm maën quanh naêm. - Caùc suoái chính: goàm suoái Rao, suoái Nhum, suoái Ba Sình, suoái Ngoït, suoái Ngheä, suoái Raïch Chanh, suoái Giao Keøo, suoái Chaâu Pha coù doøng chaûy raát khaùc bieät giöõa muøa möa vaø muøa khoâ bôûi thaûm phuû cuûa caây röøng khoâng coøn nöõa (muøa khoâ haàu heát caùc suoái khoâng coù doøng chaûy). Ngoaøi ra, coøn moät soá con suoái doïc theo trieàn nuùi Dinh-Thò Vaûi coù khaû naêng xaây döïng hoà ñaäp nhoû. 2.2.2.2 Nguoàn nöôùc ngaàm Laø moät trong nhöõng ñieåm taäp trung nguoàn nöôùc ngaàm vôùi möïc nöôùc ôû taàng saâu 60-90m coù dung löôïng trung bình töø 10-20m3/s coù theå khai thaùc cung caáp nöôùc sinh hoaït cho caùc ñieåm daân cö, tröôùc maét laø Myõ Xuaân, Phuù Myõ khoaûng 20.000m3/ngaøy ñeâm. Baûng 2.1 Phaân boá nöôùc ngaàm Ñaëc ñieåm nguoàn nöôùc ngaàm Tröõ löôïng cung caáp (m3/giôø) Dieän tích % dieän tích töï nhieân  Giaøu -raát giaøu >15 5.412 16,01  Trung bình 7-15 6.740 19,94  Ngheøo 2-7 4.046 11,97  Raát ngheøo < 2 2.440 7,22  Nöôùc maën-nhieãm maën 0 8.376 24,78  Vuøng khoâng chöùa nöôùc ngaàm laø 3.502 ha chieám 10,36% dieän tích töï nhieân. Phaân boá nguoàn nöôùc ngaàm maën vaø nhieãm maën naèm ôû phía Taây quoác loä 51. Vuøng khoâng chöùa nöôùc vaø vuøng chöùa nöôùc ngaàm raát ngheøo, phaân boá xung quanh nuùi Thò Vaûi, nuùi Dinh, nuùi Toùc Tieân. Vuøng nöôùc ngaàm giaøu coù xung quanh thò traán Phuù Myõ vaø caùc xaõ Myõ Xuaân, Haéc Dòch. Nöôùc ngaàm ngheøo taäp trung ôû Soâng Xoaøi, baéc Toùc Tieân, baéc Chaâu Pha. 2.3 Ñieàu Kieän Ñaát Ñai Baûng 2.2 Phaân loaïi ñaát ñai Loaïi ñaát Dieän tích (ha) Tæ leä % Vò trí  Ñaát caùt 42 0,12 Taân Hoøa, Taân Haûi  Ñaát maën 505 1,49 Phuù Myõ, Taân Hoøa, Taân Haûi, Phöôùc Hoøa  Ñaát pheøn 7.871 23,29 Phuù Myõ, Taân Hoøa, Taân Haûi, Phöôùc Hoøa, Myõ Xuaân  Ñaát phuø sa 591 1,75 Chaâu Pha  Ñaát xaùm 10.392 30,75 Phuù Myõ, Taân Hoøa, Taân Haûi, Phöôùc Hoøa, Myõ Xuaân, Haéc Dòch, Toùc Tieân, Soâng Xoaøi  Ñaát ñoû vaøng 6.950 20,57 Phuù Myõ, Taân Hoøa, Taân Haûi, Phöôùc Hoøa, Myõ Xuaân, Haéc Dòch, Toùc Tieân, Soâng Xoaøi  Ñaát doác tuï thung luõng 663 1,96 Phuù Myõ, Taân Hoøa, Taân Haûi, Phöôùc Hoøa, Myõ Xuaân, Haéc Dòch, Toùc Tieân, Soâng Xoaøi  Ñaát xoùi moøn trô soûi ñaù 3.052 10,36 Phuù Myõ, Taân Hoøa, Taân Haûi, Phöôùc Hoøa, Myõ Xuaân, Haéc Dòch, Toùc Tieân, Soâng Xoaøi  Veà ñoä phì nhieâu cuûa ñaát coù theå döïa vaøo 3 nhoùm - Ñaát coù thaønh phaàn cô giôùi nheï, ngheøo dinh döôõng: ñaát caùt, ñaát xaùm, ñaát naâu vaøng vaø ñaát trô soûi ñaù. - Ñaát coù thaønh phaàn cô giôùi naëng trung bình: ñaát ñoû bazan, ñaát doác tuï phuø sa. - Ñaát coù thaønh phaàn cô giôùi naëng: chuû yeáu laø ñaát pheøn coù nhieàu ñoäc chaát. Toång dieän tích ñaát töï nhieân laø 34.152 ha, 14 loaïi ñaát, coù 3 nhoùm ñaát chieám ña soá laø: - Ñaát xaùm 10.501 ha chieám 30,75% - Ñaát ñoû vaøng 7.025 ha chieám 20,57% - Ñaát pheøn 7.954 ha chieám 23,29% Coäng ba nhoùm laø 25.480 ha chieám 74,51%. Dieän tích 5 nhoùm coøn laïi chieám 25,49%. 2.4 Khí Töôïng Thuûy Vaên 2.4.1 Cheá ñoä gioù Gioù muøa nhieät ñôùi, muøa khoâ chòu söï khoáng cheá cuûa gioù muøa Ñoâng Baéc, muøa möa chòu söï khoáng cheá cuûa gioù muøa Taây Nam. Vaän toác gioù trung bình taïi Vuõng Taøu laø 3m/s trong thôøi kì gioù muøa Taây Nam vaø 5,7m/s trong thôøi kì gioù muøa Ñoâng Baéc. Khu vöïc Coân Ñaûo muøa möa thònh haønh gioù Taây Nam, muøa khoâ thònh haønh gioù Ñoâng Baéc vaø vaän toác gioù coù theå ñaït tôùi caáp 6-7. 2.4.2 Cheá ñoä thuûy trieàu Theo cheá ñoä baùn nhaät trieàu khoâng ñeàu, trong 24h 57phuùt xuaát hieän 2 laàn nöôùc lôùn vaø 2 laàn nöôùc roøng. Trong ngaøy 2 ñænh trieàu xaá

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docLuan van tot nghiep Minh Cong.doc
 • pdfLuan van tot nghiep Minh Cong.pdf
Luận văn liên quan