Luận văn Hiệu quả kinh tế sản xuất rau an toàn trên địa bàn Hà Nội

Rau xanh là thức ăn cần thiết không thể thiếu trongbữa ăn hàng ngày, ăn đủ các loại rau không chỉ làm tăng sự hấp dẫn cho bữa ăn mà còn là nguồn dinh d-ỡng cân đối cho cơ thể con ng-ời. Ngày nay, với sự gia tăng dân số ngày càng cao cùng với sự phát triển ngày càng nhiều những khu công nghiệp, nhà máy của một nền công nghiệp hoá đ2 làm ảnh h-ởng đến môi tr-ờng đất, n-ớc, không khí ở một số vùng trồng rau đặc biệt là những vùng trồng rau quanh các thành phố lớn. Bên cạnh đó, việc lạm dụng phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vật cùng với tập quán canh tác của ng-ời sản xuất rau ch-a chuyển đổi kịp đ2 ảnh h-ởng phần nào đến chất l-ợng các loại rau và sức khoẻ của cộng đồng ng-ời tiêu dùng rau. Cùng với sự phát triển kinh tế đất n-ớc, thị tr-ờng càng phát triển với các nhu cầu nông sản tăng lên về cả chủng loại, số l-ợng và chất l-ợng nông sản phẩm đáp ứng cho đời sống ng-ời dân ngày một nâng cao. Trong tiến trình phát triển này, ngành sản xuất rau an toàn đang từng b-ớc đ-ợc chú trọng phát triển mạnh mẽ và đang dần khẳng định vị trí quan trọng trong chiến l-ợc xây dựng một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Từ đây, đặt ra cho ngành hàng rau an toàn một nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi phải đ-ợc quan tâm giải quyết một cách có thoả đáng trong cả lĩnh vực sản xuất vàtiêu thụ, đặc biệt đối với địa bàn Hà Nội. Từ khi chuyển sang cơ chế kinh tế thị tr-ờng, ngành hàng rau bị thả nổi từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ. Sản xuất giống gì ? ởđâu ? Sản xuất theo công nghệ nào? Chất l-ợng ra sao ? Giá bán bao nhiêu ? Các vấn đề này, hầu hết đều do ng-ời sản xuất và ng-ời tiêu dùng quyết định. Do bị thả nổi cho nên sản xuất rau ch-a đáp ứng đ-ợc nhu cầu dinh d-ỡng, ch-a bảo đảm an toàn trong tiêu dùng cho toàn x2 hội và khan hiếm lúc giáp vụ, hoặc xảy ra hiện - - Tru?ng ð?i h?c Nụng nghi?p 1 - Lu?n Van Th?c s?khoa h?c Kinh t?------------------------------------ 2 2 t-ợng thừa ở vùng này nh-ng lại thiếu ở vùng khác làm ảnh h-ởng đến tâm lý mở rộng quy mô sản xuất và tiêu thụ của ng-ời trồngrau. Đối với một số đô thị lớn nh- thành phố Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng rau luôn ở mức cao nhất so với các vùng khác trong cả n-ớc. Năm 2003, thành phố Hà Nội có 8000ha rau đậu các loại tập trung ở các huyện ngoại thành và vùng ven đô với tổng sản l-ợng đạt gần 150 nghìn tấn, đáp ứng cho một phần nhu cầu của ng-ời dân thành phố khoảng 52 kg rau/ng-ời/năm. Tuy nhiên, thực tế l-ợng tiêu thụ rau của ng-ời dân thành phố lại cao hơn mức bình quân trên (từ 60 đến 70 kg) rau/ng-ời/năm. Điều này cho thấy, để đáp ứng mức tiêu dùng hiện tại của ng-ời dân thành phố cần có nguồn cung ứng rau từ các huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận về thành phố. Hệ thống thị tr-ờng rau an toàn (RAT) của Hà Nội còn nhiều vấn đề bất cập nh- tổ chức mạng l-ới tiêu thụ còn nhiều bất hợp lý, cơ sở kỹ thuật phục vụ bảo quản rau an toàn thiếu, yếu, hoạt động của các tổ chức, các tác nhân trong hệ thống thị tr-ờng còn mang tính tự phát. Điều này, dẫn đến ng-ời nông dân th-ờng phải chịu cả rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chính những hạn chế này đ2 làm ảnh h-ởng đến phát triển sản xuất và đẩy mạnh tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn Hà Nội. Xuất phát từ điều đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Hiệu quả kinh tế sản xuất rau an toàn trên địa bànHà Nội” .

pdf102 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Lượt xem: 2272 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hiệu quả kinh tế sản xuất rau an toàn trên địa bàn Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bộgiáodụcvđotạo Tr−ờngđạihọcnôngnghiệpI ____________________ phạmthịthuývân Hiệuquảkinhtếsảnxuấtrauanton trênđịabnHnội Chuyênngnh: kinhtếnôngnghiệp Msố:50201 Luậnvănthạcsỹkinhtế Ng−ờih−ớngdẫnkhoahọc: TS.Đỗvănviện HNội2005 Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 1 lờicamđoan Tôixincamđoanrằng,sốliẹuvkếtquảnghiêncứutrongluậnvănny ltrungthựcvch−ađ−ợcsửdụngđểbảovệmộthọcvịno. Tôixincamđoanmọisựgiúpđỡchoviệchonthnhluậnvănnyđ đ−ợccámơnvcácthôngtintríchdẫntrongluậnvănđềuđ−ợcchỉrõnguồn gốc. Tácgiảluậnvăn PhạmThịThuýVân Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 2 Lờicámơn Trongquátrìnhhọctậpvhonthnhluậnvănny,tôiđnhậnđ−ợcsự giúpđỡtậntìnhcủacáctậpthểvcánhân.Chophéptôiđ−ợcbytỏlòngbiết ơnsâusắctớiThầygiáoTiếnsỹĐỗVănViệnng−ờiđtrựctiếph−ớngdẫnv giúpđỡtôitrongsuốtquátrìnhhọctập,nghiêncứuvhonthnhluậnvăn ny. TôixinchânthnhcảmơncácThấy,CôgiáotrongBộmônQuảntrị KinhdoanhKhoaKinhtếvPháttriểnnôngthônTr−ờngĐạihọcNông nghiệpI,KhoaSauĐạihọcđtạođiềukiệnthuậnlợi,giúpđỡtôitrongquá trìnhhọctậpvhonthiệnluậnvăn. Tôi xin chân thnh cám ơn Sở Nông nghiệp v Phát triển nông thôn ThnhphốHNội,cáchuyệnThanhTrì,SócSơn,ĐôngAnhHNội,cácSở, Ban,ngnhThnhphốHNộicóliênquan,cáccửahng,siêuthịkinhdoanh rauantontrênđịabnHNội,cáchộnôngdânvnhữngng−ờidânHNội đnhiệttìnhgiúpđỡtôitrongviệcthuthậptiliệu,phỏngvấnđiềutrađểtôi honthnhluậnvăn. Tácgiảluậnvăn PhạmThịThuýVân Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 3 Danhmụccáctừviếttắt BVTV Bảovệthựcvật CT Côngthức ĐVT Đơnvịtính GO Giátrịsảnxuất HTX Hợptácx IC Chiphítrunggian LC Chiphílaođộng ND Nôngdân NN&PTNT Nôngnghiệpvpháttriểnnôngthôn NSTT Năngsuấtthựctế MI Thunhậphỗnhợp TN Thínghiệm RAT Rauanton SX Sảnxuất VSATTP Vệsinhantonthựcphẩm VA Giátrịtăngthêm Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 4 Danhmụcbảngbiểu Trang Biểu1 SửdụngđấtvbiếnđộngđấtcủaHNộiqua3năm 25 Biểu2 TìnhhìnhdânsốcủaHNộiqua3năm 27 Biểu3 GTSXtrongnôngnghiệpcủaHNộiqua3năm 29 Biểu4 DiệntíchvchủngloạiRATtheonhóm 35 Biểu5 TìnhhìnhchungvềSXRAT 35 Biểu6 DiệntíchRATcủaHNội 36 Biểu7 NăngsuấtRATcủaHNộiqua3năm 37 Biểu8 Sảnl−ợngRATcủaHNộiqua3năm 38 Biểu9 TìnhhìnhtiêuthụRAT 40 Biểu10 Khốil−ợngvchủngloạiraubánBQ1cửahng 41 Biểu11 ChênhlệchgiáRATvrauth−ờngtạiHNội 43 Biểu12 TìnhhìnhthựchiệnquihoạchvùngSXRAT 46 Biểu13 Nhữngthuậnlợi,khókhăncủang−ờitrồngRAT 47 Biểu14 Đầut−phânbónchomộtsốloạiRAT 49 Biểu15 SửdụnggiốngvthuốcBVTVtrongSXRAT 51 Biểu16 Chiphí,thunhậpcủang−ờiSXRAT 53 Biểu17 HQKTcủaviệcsửdụngthuốcBVTVtrongSXRAT 55 Biểu18 HQKTcủaviệcsửdụngđiềuhosinhtr−ởngtrongSX 57 RAT Biểu19 Hiệuquảkinhtếcủacáccôngthứcluâncanh 59 Biểu20 SosánhHQKTcủamộtsốloạirautạicácđiểmđiềutra 60 Biểu21 Kếtquả,hiệusảnxuấtmộtsốloạiRAT 62 Biểu22 Chiphí,thunhậpcủang−ờithugomRAT 64 Biểu23 KQKDcủa1cửahngbánRAT 65 Biểu24 KQKDcủa1giansiêuthịbánRAT 66 Biểu25 Giátrị,cơcấuSXngnhtrồngtrọtcủaHNộiđến2010 76 Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 5 Mụclục Lờinóiđầu.......................................................................................................... i Lờicámơn.......................................................................................................... ii Mụclục............................................................................................................... iii Danhmụcbảngbiểu..................................................................................... vi Danhmụccáctừviếttắt......................................................................... vii 1. Mởđầu 1.1. Tínhcấpthiếtcủađềti ................................................................... 1 1.2. Mụctiêunghiêncứu............................................................................. 2 1.3. Đốit−ợngvphạmvinghiêncứu ................................................. 3 2.Cơsởlýluậnvthựctiễnvềhiệuquảkinhtế sảnxuấtvtiêuthụrauantontrong cáchộnôngdân 2.1. Cơsởlýluận............................................................................................ 4 2.1.1.Mộtsốkháiniệm.....................................................................................4 2.1.2.Vaitròvđặcđiểmkinhtếkỹthuậtcủasảnxuấtrauanton................8 2.1.3.Mộtsốvấnđềvềtiêuthụrauanton....................................................10 2.1.4.Mốiquanhệtrongsảnxuấtvtiêuthụrauanton ..............................12 2.2. Cơsởthựctiễn...................................................................................... 13 2.2.1.Tìnhhìnhvhiệuquảkinhtếsảnxuấtvtiêuthụrautrênthếgiới................13 2.2.2.Tìnhhìnhvhiệuquảkinhtếsảnxuất,tiêuthụraucủaViệtNam..............17 2.3. Cáccôngtrìnhnghiêncứucóliênquan............................... 20 3.Đặcđiểmđịabn,ph−ơngphápnghiêncứu 3.1. Đặcđiểmtựnhiên,kinhtếxhội............................................. 20 3.1.1.Đặcđiểmvềtựnhiên.............................................................................20 3.1.2.Đặcđiểmkinhtếxhội ......................................................................23 3.2. Ph−ơngphápnghiêncứu .................................................................. 30 3.2.1.Ph−ơngphápchọnđiểmvmẫuđiềutra ..............................................30 3.2.2.Ph−ơngphápthuthậptiliệu................................................................31 3.2.3.Ph−ơngphápxửlýsốliệu .....................................................................31 3.2.4.Ph−ơngphápthốngkêphântíchkinhtế ...............................................31 3.2.5.Ph−ơngphápchuyêngia........................................................................32 Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 6 3.2.4.Hệthốngcácchỉtiêunghiêncứu ..........................................................32 4.kếtquảnghiêncứuvthảoluận 4.1. Phântíchthựctrạngsảnxuấtrauantontrênđịa bnHNội............................................................................................... 34 4.1.1.Diệntíchvchủngloạirauanton.......................................................34 4.1.2.Năngsuấtvsảnl−ợngrauanton.......................................................37 4.2. ThựctrạngvềtiêuthụrauantoncủaHNội ............... 39 4.2.1.Vềmứctiêuthụrauanton ..................................................................39 4.2.2.Vềgiácảtiêuthụrauanton................................................................43 4.3. PhântíchthựctrạngsảnxuấtvtiêuthụRATtạicác điểmđiềutra ......................................................................................... 44 4.3.1.Thựctrạngsảnxuấtrauantoncủacáchộnôngdânđiềutra ...................44 4.3.2.HiệuquảkinhtếSXRATnhờápdụngcácbiệnphápkỹthuật..................54 4.3.3.Hiệuquảkinhtếtrongtiêuthụrauanton...........................................64 4.3.4.Hiệuquảxhộicủasảnxuấtvtiêuthụrauanton............................67 4.3.5.Hiệuquảmôitr−ờngcủasảnxuấtvtiêuthụrauanton ....................68 4.3.5.Yếutốảnhh−ởngđếnhiệuquảkinhtếsảnxuấtvtiêuthụRAT...............68 4.4. Mộtsốgiảiphápnhằmnângcaohiệuquảsảnxuấtv tiêuthụrauanton......................................................................... 75 4.4.1.Mộtsốgiảiphápnhằmnângcaohiệuquảsảnxuấtrauanton ..................75 4.4.2.Mộtsốgiảiphápnhằmnângcaohiệuquảtiêuthụrauanton..................82 4.4.3.Cácgiảiphápvềcácchínhsách............................................................85 5.kếtluậnvkiếnnghị 5.1. Kếtluận.................................................................................................... 89 5.2. Kiếnnghị................................................................................................... 91 Tiliệuthamkhảo ………………………………...…………….......95 Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 7 1 1.Mởđầu 1.1.Tínhcấpthiếtcủađềti Rauxanhlthứcăncầnthiếtkhôngthểthiếutrongbữaănhngngy, ănđủcácloạiraukhôngchỉlmtăngsựhấpdẫnchobữaănmcònlnguồn dinhd−ỡngcânđốichocơthểconng−ời.Ngynay,vớisựgiatăngdânsố ngycngcaocùngvớisựpháttriểnngycngnhiềunhữngkhucôngnghiệp, nhmáycủamộtnềncôngnghiệphoáđlmảnhh−ởngđếnmôitr−ờngđất, n−ớc, không khí ở một số vùng trồng rau đặc biệt l những vùng trồng rau quanhcácthnhphốlớn.Bêncạnhđó,việclạmdụngphânhoáhọcvthuốc bảovệthựcvậtcùngvớitậpquáncanhtáccủang−ờisảnxuấtrauch−achuyển đổikịpđảnhh−ởngphầnnođếnchấtl−ợngcácloạirauvsứckhoẻcủa cộngđồngng−ờitiêudùngrau. Cùngvớisựpháttriểnkinhtếđấtn−ớc,thịtr−ờngcngpháttriểnvớicác nhucầunôngsảntănglênvềcảchủngloại,sốl−ợngvchấtl−ợngnôngsản phẩmđáp ứngcho đờisốngng−ời dânngy mộtnângcao.Trongtiếntrình pháttriểnny,ngnhsảnxuấtrauantonđangtừngb−ớcđ−ợcchútrọngphát triểnmạnhmẽvđangdầnkhẳngđịnhvịtríquantrọngtrongchiếnl−ợcxây dựngmộtnềnnôngnghiệppháttriểnbềnvững.Từđây,đặtrachongnhhng rauantonmộtnhiệmvụquantrọngđòihỏiphảiđ−ợcquantâmgiảiquyết mộtcáchcóthoảđángtrongcảlĩnhvựcsảnxuấtvtiêuthụ,đặcbiệtđốivới địabnHNội. Từkhichuyểnsangcơchếkinhtếthịtr−ờng,ngnhhngraubịthảnổi từkhâusảnxuấtđếnkhâutiêuthụ.Sảnxuấtgiốnggì? ởđâu?Sảnxuấttheo côngnghệno?Chấtl−ợngrasao?Giábánbaonhiêu?Cácvấnđềny,hầu hếtđềudong−ờisảnxuấtvng−ờitiêudùngquyếtđịnh.Dobịthảnổichonên sảnxuấtrauch−ađápứngđ−ợcnhucầudinhd−ỡng,ch−abảođảmanton trongtiêudùngchotonxhộivkhanhiếmlúcgiápvụ,hoặcxảyrahiện Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 1 2 t−ợngthừaởvùngnynh−nglạithiếuởvùngkháclmảnhh−ởngđếntâmlý mởrộngquymôsảnxuấtvtiêuthụcủang−ờitrồngrau. Đốivớimộtsốđôthịlớnnh−thnhphốHNội,nhucầutiêudùngrau luônởmứccaonhấtsovớicácvùngkháctrongcản−ớc.Năm2003,thnhphố HNộicó8000harauđậucácloạitậptrungởcáchuyệnngoạithnhvvùng venđôvớitổngsảnl−ợngđạtgần150nghìntấn,đápứngchomộtphầnnhu cầucủang−ờidânthnhphốkhoảng52kgrau/ng−ời/năm.Tuynhiên,thựctế l−ợngtiêuthụraucủang−ờidânthnhphốlạicaohơnmứcbìnhquântrên(từ 60đến70kg)rau/ng−ời/năm.Điềunychothấy,đểđápứngmứctiêudùng hiện tại của ng−ời dân thnh phố cần có nguồn cung ứng rau từ các huyện ngoạithnhvcáctỉnhlâncậnvềthnhphố. Hệthốngthịtr−ờngrauanton(RAT)củaHNộicònnhiềuvấnđềbất cậpnh−tổchứcmạngl−ớitiêuthụcònnhiềubấthợplý,cơsởkỹthuậtphục vụbảoquảnrauantonthiếu,yếu,hoạtđộngcủacáctổchức,cáctácnhân tronghệthốngthịtr−ờngcònmangtínhtựphát.Điềuny,dẫnđếnng−ờinông dân th−ờng phải chịu cả rủi ro trong sản xuất v tiêu thụ sản phẩm. Chính nhữnghạnchếnyđlmảnhh−ởngđếnpháttriểnsảnxuấtvđẩymạnhtiêu thụrauantontrênđịabnHNội. Xuấtpháttừđiềuđó,chúngtôitiếnhnh nghiêncứuđềti: “HiệuquảkinhtếsảnxuấtrauantontrênđịabnH Nội”. 1.2.Mụctiêunghiêncứu Đánhgiáthựctrạnghiệuquảkinhtếsảnxuấtvtiêuthụrauanton tronghộnôngdânthờigianquavtìmracácgiảiphápnhằmđẩymạnhhiệu quảkinhtếsảnxuấtvtiêuthụrauantoncủahộnôngdântrênđịabnH Nộitrongthờigiantới. Gópphầnhệthốnghoácáclýluậncơbảnvềhiệuquảkinhtếvhiệu quảkinhtếtrongsảnxuấtvtiêuthụrauanton. Đánhgiáthựctrạnghiệuquảkinhtếsảnxuấtvtiêuthụrauantoncủa cáchộnôngdântrênđịabnHNộitrongthờigianqua,tìmranhữnghạn Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 2 3 chế,cácyếutốảnhh−ởngđếnhiệuquảkinhtếsảnxuấtvtiêuthụrauanton củacáchộnôngdântrênđịabnHNộitrongnhữngnămvừaqua. Đềxuấtcácgiảiphápnângcaohiệuquảkinhtếsảnxuấtvtiêuthụ rauantoncủacáchộnôngdântrênđịabnHNộitrongthờigiantới. 1.3.Đốit−ợngvphạmvinghiêncứu Đốit−ợngnghiêncứulnhữngvấnđềliênquanđếnhiệuquảkinhtế sảnxuấtvtiêuthụrauantoncủacáchộnôngdânthamgiasảnxuấtv tiêuthụrauantontrênđịabnHNội. Nộidung:đánhgiáthựctrạnghiệuquảkinhtếsảnxuấtvtiêuthụrau antoncủacáchộnôngdân,cácyếutốảnhh−ởng,cácmốiquanhệtácđộng đếnkếtquảvđềxuấtgiảiphápchủyếunângcaohiệuquảkinhtếsảnxuấtv tiêuthụrauanton. Sốliệusửdụngnghiêncứucủaluậnvănđ−ợcthuthậptừnăm2002đến 2004. Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 3 4 2.Cơsởlýluậnvthựctiễnvềhiệuquảkinh tếsảnxuấtvtiêuthụrauantontrong cáchộnôngdân 2.1.Cơsởlýluận 2.1.1.Mộtsốkháiniệm 2.1.1.1.Hiệuquảsảnxuất Lsựphảnánhchunggiữacácyếutốđầuvo,đầuramốiquanhệmật thiếtgiữachúng.Hiệuquảsảnxuấtlmộtphạmtrùkinhtếphảnánhtrìnhđộ sửdụngcácnguồnlựccósẵntạicơsởtrongmộtđiềukiệnnhấtđịnhđểđạt đ−ợchiệuquảcaovớichiphíthấp.Hiệuquảsảnxuấtcóhaimặtcủanóđ−ợc xácđịnhbằngchiphísảnxuấtvkếtquảsảnxuấtthuđ−ợctrongmộtlĩnhvực nhấtđịnh,hiệuquảsảnxuấtđ−ợcxácđịnhbằngnộidungkinhtếxhội.Chỉ tiêuđánhgiáhiệuquảsảnxuấtchínhlchỉtiêuđánhgiáhiệuquảkinhtế. 2.1.1.2.Hiệuquảkinhtếvbảnchấtcủanó Việcxácđịnhbảnchấtvkháiniệmhiệuquảkinhtếnềnsảnxuấtx hộiphảixuấtpháttừnhữngluậnđiểmcủatriếthọcMácvnhữngluậnđiểm củathuyếthệthống. Bảnchấtcủahiệuquảkinhtếnềnsảnxuấtxhộilsựthựchiệnyêu cầucủaquiluậttiếtkiệmthờigianbiểuhiệntrìnhđộsửdụngcácnguồnlực củaxhội,Mácchorằng:Quiluậttiếtkiệmthờigianlquiluậtcótầmquan trọngđặcbiệttồntạitrongnhiềuph−ơngthứcsảnxuất.Mọihoạtđộngcủacon ng−ờiđềuphảituânthủtheoquiluậtđó,nóquyếtđịnhđộnglựcpháttriểncủa lựcl−ợngsảnxuất,tạođiềukiệnpháttriểnvănminhcủaxhộivnângcao đời sống của nhân dân. Với mục đích nhất định, con ng−ời phải thực hiện trongmộtthờigianlaođộngítnhấthaynóikhácđitrongmộtsốl−ợngthời giannhấtđịnh,kếtquảđạtđ−ợcphảicaonhất.Nh−vậyhiệuquảlmộtphạm trùphảnánhyêucầucủaquiluậttiếtkiệmthờigian[19]. Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 4 5 Tronglĩnhvựckinhtếhiệuquảlmụctiêu,khôngphảilmụctiêucuối cùngmlmụctiêuph−ơngtiệnxuyênsuốtmọihoạtđộngkinhtế.Trongkế hoạchvquảnlýkinhtếnóichung,hiệuquảlquanhệsosánhtối−ugiữađầura vđầuvo,lợiíchlớnnhấtthuđ−ợcvớimộtchiphínhấtđịnhhoặcmộtkếtquả nhấtđịnhvớichiphínhỏnhất.Trongphântíchkinhtế,hiệuquảkinhtếđ−ợc phảnánhquacácchỉtiêuđặctr−ngkinhtếkỹthuậtxácđịnhbằngtỷlệsosánh đầuravớiđầuvocủahệthốngsảnxuấtxhội,phảnánhtrìnhđộsửdụngcác nguồnlựcvocácmụcđíchnhằmđạtđ−ợccácmụctiêukinhtếxhội.Vậyhiệu quảkinhtếlmộtphạmtrùkinhtếchungnhấtnócóliênquantrựctiếpvớinền sảnxuấthnghoávvớitấtcảcácphạmtrùvcácquiluậtkhác. Hiệuquảkinhtếlmốit−ơngquansosánhgiữakếtquảxhộivtổng chiphíbỏra.Hiệuquảkinhtếvhiệuquảxhộicómốiquanhệmậtthiếtvới nhau,chúngltiềnđềcủanhauvlphạmtrùthốngnhất. Từnhữngvấnđềtrìnhbytrêncóthểkếtluậnrằng:Bảnchấtcủaphạmtrù kinhtếlviệcsảnxuấtramộtl−ợngcủacảilớnnhấtvớimộtsốl−ợngchiphílao độngxhộinhỏnhấtnhằmđápứngnhucầungycngtăngcủaxhội. 2.1.1.3.Kháiniệmvchứcnăngcủathịtr−ờng Kháiniệmthịtr−ờng? Thịtr−ờnglnơidiễnracácmốiquanhệkinhtế,lnơibiểuhiệntổng cung,tổngcầuđốivớimộtloạihnghoáhaydịchvụnođóvthôngquahoạt độngmuabánvquanhệhnghoátiềntệđểgiảiquyếtmốiquanhệcungcầu trênthịtr−ờngtrongmộtkhoảngthờigiannođó. Theo học thuyết của C.Mác, hng hoá l sản phẩm đ−ợc sản xuất ra khôngphảiđểchong−ờisảnxuấttiêudùngmnóđ−ợcsảnxuấtrađểbánở thịtr−ờng[2].Vậythịtr−ờnglgì?Córấtnhiềukháiniệmkhácnhauvềthị tr−ờng,theochúngtôinhiềunhnghiêncứuđềuthốngnhấtkháiniệmvềthị tr−ờngnh−sau: Chứcnăngcủathịtr−ờng?Thịtr−ờngcó4chứcnăngsau? Tr ưng ð i h c Nụng nghi p 1 - Lu n Văn Thc s khoa h c Kinh t --------------- --------------------- 5 6 Chứcnăngthừanhận:Mọihonghoá,mọisảnphẩmcungcấprathị tr−ờngchỉkhinođ−ợcng−ờitiêudùngmuađểđápứngđ−ợcnhucầutiêu dùng củahọ thì quá trình táisảnxuất hnghoá mới diễn ra. Thị tr−ờng có chọn lọc,đáng giáhnghoá, hnghoá do thị tr−ờng quyết định chứ không phảidong−ờisảnxuấtquyếtđịnh. Chứcnăngthựchiện:Thôngquahoạtđộngthịtr−ờngđểđảmbảocho quátrìnhtáisảnxuấthnghoádiễnranhanhhơn.Thôngquaquátrìnhtrao đổihìnhthnhmộtgiácảhợplý. Chứcnăngkíchthích,điềutiết:Quathịtr−ờnghnghoáthểhiệngiá caohaythấp,quađóng−ờisảnxuấtsẽtiếptụchayngừngsảnxuấtđểtốiđa hoálợinhuận.Hnghoácógiácaođ−ợcsảnxuấtnhiềuhơn,hnghoácógiá thấpsẽbịhạnchếsảnxuất. Chứcnăngthôngtin:Thôngquathịtr−ờngcácthôngtinvềtổngcung, tổngcầu,giátrị,giácả,điềukiệnmuavềhnghoádịchvụđ−ợcng−ờimua, ng−ờibánsửdụngđể
Luận văn liên quan