Luận văn Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Trong lịch sử tồn tại của bất kì một quốc gia nào trên thế giới, việc phát triển kinh tế luôn là vấn đề phải quan tâm. Nó cũng là mục tiêu của các quốc gia để tạo một nền kinh tế vững mạnh, kéo theo sự ổn định về chính trị, lành mạnh về văn hoá, xã hội. Quá trình phát triển nền kinh tế của Việt Nam, sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa, việc xác định những chính sách phát triển cụ thể là vấn đề rất quan trọng. Một là, khi Việt Nam đang đẩy nhanh, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước thì việc lựa chọn một số chính sách phát triển kinh tế thích hợp càng cần thiết. Trong bối cảnh đó sự hình thành thị trường chứng khoán ở Việt Nam có ý nghĩa nhiều mặt. Một trong những ý nghĩa tích cực là thị trường chứng khoán sẽ đẩy nhanh và nâng cao hiệu quả quá trình cổ phần hoá các Doanh nghiệp Nhà nước, cũng như hỗ trợ cho việc thực hiện luật Doanh nghiệp mới. Ngược lại sự chuyển đổi và phát triển các Doanh nghiệp sẽ là lợi thế để tạo ra các “hàng hoá” cho thị trường chứng khoán (TTCK). Trong những năm gần đây, đặc biệt từ khi Nhà nước ta có chủ trương tạo lập TTCK ở Việt Nam. TTCK trở thành vấn đề thời sự nóng bỏng, ngày càng có nhiều người quan tâm đến. Nhà nước ta, kể cả các Doanh nghiệp đã và đang cổ phần hoá, việc huy động vốn để phát triển là vấn đề được quan tâm sâu sắc. Vì thế việc hình thành và phát triển TTCK ở Việt Nam là thực sự cần thiết. Mục đích nghiên cứu của đề tài này là để tìm hiểu những kiến thức về TTCK, xem xét thực trạng quá trình phát triển TTCK ở Việt Nam từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện những điều kiện cần thiết để phát triển TTCK ở nước ta. Trong thời kì phôi thai của sự phát triển TTCK Việt Nam, mặc dù có rất nhiều nhà nghiên cứu nghiên cứu về vấn đề này song TTCK Việt Nam chưa thực sự phát triển nên việc nghiên cứu làm đề tài: “Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam” sẽ có nhiều sai sót và chưa đầy đủ. Em rất mong được sự đóng góp chân thành ý kiến của các thầy giáo để luận văn tốt nghiệp Đại học này được hoàn thiện hơn.

doc84 trang | Chia sẻ: ducpro | Lượt xem: 3523 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện các điều kiện cần thiết để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PhÇn më ®Çu Trong lÞch sö tån t¹i cña bÊt k× mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi, viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ lu«n lµ vÊn ®Ò ph¶i quan t©m. Nã còng lµ môc tiªu cña c¸c quèc gia ®Ó t¹o mét nÒn kinh tÕ v÷ng m¹nh, kÐo theo sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, lµnh m¹nh vÒ v¨n ho¸, x· héi... Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam, sau khi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng X· héi chñ nghÜa, viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng chÝnh s¸ch ph¸t triÓn cô thÓ lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng. Mét lµ, khi ViÖt Nam ®ang ®Èy nhanh, ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc th× viÖc lùa chän mét sè chÝnh s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ thÝch hîp cµng cÇn thiÕt. Trong bèi c¶nh ®ã sù h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam cã ý nghÜa nhiÒu mÆt. Mét trong nh÷ng ý nghÜa tÝch cùc lµ thÞ tr­êng chøng kho¸n sÏ ®Èy nhanh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ qu¸ tr×nh cæ phÇn ho¸ c¸c Doanh nghiÖp Nhµ n­íc, còng nh­ hç trî cho viÖc thùc hiÖn luËt Doanh nghiÖp míi. Ng­îc l¹i sù chuyÓn ®æi vµ ph¸t triÓn c¸c Doanh nghiÖp sÏ lµ lîi thÕ ®Ó t¹o ra c¸c “hµng ho¸” cho thÞ tr­êng chøng kho¸n (TTCK). Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Æc biÖt tõ khi Nhµ n­íc ta cã chñ tr­¬ng t¹o lËp TTCK ë ViÖt Nam. TTCK trë thµnh vÊn ®Ò thêi sù nãng báng, ngµy cµng cã nhiÒu ng­êi quan t©m ®Õn. Nhµ n­íc ta, kÓ c¶ c¸c Doanh nghiÖp ®· vµ ®ang cæ phÇn ho¸, viÖc huy ®éng vèn ®Ó ph¸t triÓn lµ vÊn ®Ò ®­îc quan t©m s©u s¾c. V× thÕ viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn TTCK ë ViÖt Nam lµ thùc sù cÇn thiÕt. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi nµy lµ ®Ó t×m hiÓu nh÷ng kiÕn thøc vÒ TTCK, xem xÐt thùc tr¹ng qu¸ tr×nh ph¸t triÓn TTCK ë ViÖt Nam tõ ®ã ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn TTCK ë n­íc ta. Trong thêi k× ph«i thai cña sù ph¸t triÓn TTCK ViÖt Nam, mÆc dï cã rÊt nhiÒu nhµ nghiªn cøu nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy song TTCK ViÖt Nam ch­a thùc sù ph¸t triÓn nªn viÖc nghiªn cøu lµm ®Ò tµi: “Hoµn thiÖn c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam” sÏ cã nhiÒu sai sãt vµ ch­a ®Çy ®ñ. Em rÊt mong ®­îc sù ®ãng gãp ch©n thµnh ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o ®Ó luËn v¨n tèt nghiÖp §¹i häc nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n. LuËn v¨n nµy ®­îc chia lµm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Tæng quan vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ë ViÖt Nam Ch­¬ng III: Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ph¸t triÓn thÞ tr­êng chøng kho¸n ViÖt Nam Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n nµy em ®· tham kh¶o nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu cña mét sè nhµ nghiªn cøu, mét sè t¹p chÝ, b¸o chÝ…, vµ ®­îc sù h­íng dÉn, gióp ®ì vÒ ý kiÕn còng nh­ vÒ t­ liÖu, tµi liÖu. §Æc biÖt sù thµnh c«ng b­íc ®Çu cña luËn v¨n nµy lµ nhê ®­îc sù chØ dÉn ®ã vµ ®­îc cung cÊp nh÷ng t­ liÖu, tµi liÖu quý b¸u. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n Ts. Hoµng H¶i - ng­êi trùc tiÕp h­íng dÉn - ®· nhiÖt t×nh gióp ®ì em hoµn thiÖn luËn v¨n nµy. Ch­¬ng I Tæng quan vÒ thÞ tr­êng chøng kho¸n I . thÞ tr­êng tµi chÝnh : 1. Kh¸i niÖm thÞ tr­êng tµi chÝnh (TTTC): Kinh tÕ hµng ho¸ vµ thÞ tr­êng lu«n lµ nh÷ng kh¸i niÖm g¾n bã víi nhau. Nh÷ng hµng ho¸ th«ng th­êng ®­îc mua b¸n trao ®æi trªn thÞ tr­êng hµng ho¸ th«ng th­êng, cßn ®­¬ng nhiªn nh÷ng hµng ho¸ ®Æc biÖt - nh÷ng tµi s¶n tµi chÝnh ®­îc mua b¸n, trao ®æi trªn thÞ tr­êng tµi chÝnh . TTTC lµ n¬i cung vµ cÇu vèn gÆp nhau, n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng trao ®æi, mua b¸n quyÒn sö dông c¸c nguån tµi chÝnh th«ng qua c¸c ph­¬ng thøc giao dÞch vµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh. T¹i ®©y vèn ®­îc chuyÓn tõ nh÷ng ng­êi hiÖn cã d­ thõa vèn sang nh÷ng ng­êi thiÕu vèn. TTTC nh­ thÞ tr­êng tr¸i kho¸n vµ thÞ tr­êng cæ phiÕu cã thÓ lµ quan träng trong viÖc ®­a vèn tõ nh÷ng ng­êi kh«ng sö dông nã mét c¸ch sinh lîi cho m×nh sang nh÷ng ng­êi cã thÓ sö dông nã mét c¸ch sinh lîi cho m×nh, nhê vËy ®­a ®Õn hiÖu qu¶ h¬n. 2.CÊu tróc TTTC: 2.1. ThÞ tr­êng nî vµ thÞ tr­êng vèn cæ phÇn: 2. 1. 1. ThÞ tr­êng nî: §©y lµ thÞ tr­êng diÔn ra viÖc mua b¸n c¸c c«ng cô nî. Ng­êi n¾m gi÷ c¸c c«ng cô nî sÏ ®­îc nhËn mét kho¶n tiÒn l·i cè ®Þnh do ng­êi vay thanh to¸n theo tho¶ thuËn. Kú h¹n thanh to¸n cña mét c«ng cô nî lµ thêi gian tÝnh tíi ngµy kÕt thóc cña c«ng cô. Mét c«ng cô nî lµ ng¾n h¹n nÕu kú h¹n thanh to¸n cña nã lµ mét n¨m hay Ýt h¬n vµ dµi h¹n nÕu kú h¹n thanh to¸n lµ 10 n¨m hoÆc dµi h¬n. C«ng cô vay nî cã kú h¹n thanh to¸n gi÷a 1 vµ 10 n¨m ®­îc gäi lµ trung h¹n. 2.1. 2. ThÞ tr­êng vèn cæ phÇn: §©y lµ thÞ tr­êng diÔn ra viÖc mua b¸n cæ phiÕu. Cæ phiÕu kh¸c víi c«ng cô nî ë chç ng­êi së h÷u cæ phiÕu chØ nhËn ®­îc tiÒn l·i sau khi c«ng ty ®· thanh to¸n cho chñ nî. Nh÷ng cæ ®«ng n¾m gi÷ cæ phÇn vèn ®­îc h­ëng lîi trùc tiÕp do lîi nhuËn(hoÆc) do gi¸ trÞ tµi s¶n cña c«ng ty t¨ng lªn. Cæ ®«ng th­êng ®­îc thanh to¸n ®Þnh kú(l·i cæ phÇn) vµ nh÷ng cæ phÇn vèn ®ã ®­îc coi lµ nh÷ng chøng kho¸n dµi h¹n v× chóng kh«ng cã ngµy m·n h¹n . 2.2. ThÞ tr­êng cÊp I vµ thÞ tr­êng cÊp II: 2.2.1. ThÞ tr­êng cÊp I: §©y lµ mét thÞ tr­êng tµi chÝnh trong ®ã nh÷ng ph¸t hµnh míi cña mét chøng kho¸n nh­ mét tr¸i kho¸n hoÆc mét cæ phiÕu ®­îc ng­êi vay vèn nh­ mét c«ng ty hay ®¹i lý, chÝnh phñ b¸n cho ng­êi ®Çu tiªn mua nã. ThÞ tr­êng nµy mua b¸n, trao ®æi nh÷ng chøng kho¸n ®ang ph¸t hµnh hay chøng kho¸n míi. 2.2.2. ThÞ tr­êng cÊp II: §©y lµ mét thÞ tr­êng tµi chÝnh trong ®ã nh÷ng chøng kho¸n ®· ®­îc ph¸t hµnh tõ tr­íc(nghÜa lµ ®· qua mua b¸n) cã thÓ ®­îc mua b¸n l¹i. ThÞ tr­êng nµy ®­îc t¹o ra sù dÔ dµng ®Ó b¸n nh÷ng c«ng cô tµi chÝnh vµ x¸c ®Þnh gi¸ cña mçi chøng kho¸n mµ c¸c nhµ ph¸t hµnh b¸n ë thÞ tr­êng cÊp I. 2.3. Së giao dÞch vµ thÞ tr­êng trao tay: ThÞ tr­êng cÊp II cã thÓ ®­îc tæ chøc theo hai c¸ch: Thø nhÊt lµ tæ chøc ra c¸c së giao dÞch, ë ®ã ng­êi mua vµ ng­êi b¸n (hoÆc ®¹i lý, m«i giíi cña hä) gÆp nhau t¹i mét vÞ trÝ trung t©m ®Ó tiÕn hµnh mua b¸n. Thø hai lµ thÞ tr­êng cÊp II cã thÓ lµ tæ chøc ra thµnh mét thÞ tr­êng trao tay, trong ®ã c¸c nhµ bu«n t¹i c¸c ®iÓm kh¸c nhau cã mét danh môc chøng kho¸n theo kiÓu mua b¸n th¼ng cho bÊt kú ai ®Õn víi hä vµ cã ý ®Þnh chÊp nhËn gi¸ cña hä. Do nh÷ng nhµ bu«n b¸n th¼ng cã tiÕp xóc víi nhau qua Computer vµ biÕt c¸c gi¸ mµ ng­êi nµy ®Æt ra cho ng­êi kia. ThÞ tr­êng theo kiÓu nµy cã tÝnh c¹nh tranh cao vµ kh«ng kh¸c nhiÒu so víi thÞ tr­êng víi trung t©m giao dÞch cã tæ chøc nãi trªn. 2.4. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ vµ thÞ tr­êng vèn: C¸ch kh¸c nhau ®Ó ph©n lo¹i thÞ tr­êng lµ dùa trªn c¬ së kú h¹n thanh to¸n cña nh÷ng chøng kho¸n ®­îc mua b¸n trªn thÞ tr­êng ®ã. 2. 4. 1. ThÞ tr­êng tiÒn tÖ: §©y lµ mét thÞ tr­êng tµi chÝnh trong ®ã cung vµ cÇu vÒ vèn ng¾n h¹n gÆp nhau. ThÞ tr­êng nµy diÔn ra chñ yÕu th«ng qua c¸c ho¹t ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng, vµ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ c¸c chñ thÓ quan träng nhÊt trong viÖc thu hót vµ cung cÊp vèn ng¾n h¹n. 2. 4. 2. ThÞ tr­êng vèn: §©y lµ thÞ tr­êng c¸c kho¶n vèn dµi h¹n cña chÝnh phñ, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c hé gia ®×nh. ThÞ tr­êng vèn gåm cã thÞ tr­êng vay nî dµi h¹n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n . + Nh×n chung TTTC ®­îc cÊu tróc bëi TTTC dµi h¹n vµ TTTC ng¾n h¹n. C¬ cÊu cña nã ®­îc m« t¶ qua s¬ ®å 1 trang 6: S¬ ®å 1: C¬ cÊu cña ThÞ tr­êng Tµi chÝnh . II. thÞ tr­êng chøng kho¸n: 1. ThÞ tr­êng chøng kho¸n (TTCK): 1. 1. Kh¸i niÖm vµ ®Æc tr­ng cña TTCK: TTCK ra ®êi tõ thÕ kû 15. Qua bao b­íc th¨ng trÇm trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ®Õn nay TTCK ®· ph¸t triÓn ë nhiÒu n¬i trªn thÕ giíi . TTCK lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng mua b¸n, chuyÓn nh­îng c¸c lo¹i cæ phiÕu, tr¸i phiÕu vµ mét sè giÊy tê kh¸c . Nh­ vËy TTCK chØ lµ n¬i giao dÞch ë ®ã viÖc mua b¸n chøng kho¸n ®­îc th­c hiÖn bëi nh÷ng ng­êi m«i giíi chøng kho¸n. Nh÷ng ng­êi nµy th­êng gäi lµ chuyªn viªn chøng kho¸n . TTCK kh«ng liªn quan tíi gi¸ c¶ c¸c lo¹i chøng kho¸n, gi¸ chøng kho¸n ®­îc h×nh thµnh theo hÖ thèng ®Êu gi¸ hai chiÒu: Nh÷ng ng­êi m«i giíi mua c¹nh tranh lÉn nhau ®Ó ®¹t ®­îc gi¸ thÊp nhÊt vµ nh÷ng ng­êi m«i giíi b¸n còng c¹nh tranh nhau ®Ó ®¹t ®­îc gi¸ cao nhÊt. 1.2. Hµng ho¸ trªn TTCK: Chøng kho¸n lµ mét danh tõ chung ®Ó chØ c¸c lo¹i nh­: tr¸i phiÕu, cæ phiÕu, kú phiÕu. §©y lµ 3 lo¹i hµng ho¸ chñ yÕu trªn TTCK. 1.2.1. Cæ phiÕu: Cæ phiÕu lµ mét giÊy chøng nhËn cÊp cho cæ ®«ng ®Ó chøng nhËn sè cæ phÇn mµ cæ ®«ng ®ã ®· mua ë mét c«ng ty cæ phÇn, chøng thùc vÒ viÖc ®ãng gãp vµo c«ng ty cæ phÇn, ®em l¹i cho ng­êi chñ cña nã quyÒn chiÕm h÷u mét phÇn lîi nhuËn d­íi h×nh thøc l·i cæ phiÕu vµ ®­îc quyÒn tham gia qu¶n lý c«ng ty. Lîi Ých cña ng­êi n¾m gi÷ cæ phiÕu - cæ ®«ng - hoµn toµn phô thuéc vµo kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.2. Tr¸i phiÕu: Tr¸i phiÕu lµ lo¹i chøng th­ x¸c nhËn quyÒn lµm chñ mét mãn nî cña chñ së h÷u ®èi víi ®¬n vÞ ph¸t hµnh. Tr¸i phiÕu lµ lo¹i chøng kho¸n cã lîi tøc cè ®Þnh, ®­îc Ên ®Þnh tr­íc gäi lµ l·i suÊt. Tr¸i phiÕu cã hai lo¹i: + Tr¸i phiÕu v« danh. Lµ lo¹i tr¸i phiÕu kh«ng ghi tªn ng­êi chñ tr¸i phiÕu c¶ trªn tr¸i phiÕu vµ trªn sæ ng­êi ph¸t hµnh. ViÖc chuyÓn nh­îng lo¹i tr¸i phiÕu nµy dÔ dµng, kh«ng cÇn thñ tôc ph¸p lý r­êm rµ, bÊt cø ai cã tr¸i phiÕu nµy ®Òu trë thµnh chñ së h÷u vµ cã quyÒn ®­îc thanh to¸n tr¸i phiÕu. + Tr¸i phiÕu ký danh. Lµ lo¹i tr¸i phiÕu trªn ®ã ghi tªn vµ ®Þa chØ ng­ßi chñ së h÷u ®ång thêi tªn vµ ®Þa chØ nµy còng ®­îc ghi vµo sæ cña ng­êi ph¸t hµnh. Lo¹i tr¸i phiÕu nµy khã chuyÓn nh­îng. 1.2.3. Kú phiÕu: Kú phiÕu lµ lo¹i chøng th­ cña ng©n khè ph¸t hµnh ®Ó chÝnh phñ vay tiÒn cña d©n chóng vµ cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i, c¸c doanh nghiÖp… vµ cã thêi h¹n hoµn tr¶ nhÊt ®Þnh, cã thÓ lµ ng¾n h¹n, dµi h¹n. MÖnh gi¸ kú phiÕu tuú theo nhu cÇu tµi chÝnh cña cÊp chÝnh quyÒn ph¸t hµnh ®Þnh ra. 2.C¬ cÊu, môc tiªu, nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña TTCK: 2.1.C¬ cÊu: TTCK chÝnh thøc ®­îc thÓ hiÖn b»ng së Giao dÞch chøng kho¸n (SGDCK). Trong SGDCK cã hai lo¹i thÞ tr­êng cïng tham gia: + ThÞ tr­êng s¬ cÊp. Lµ thÞ tr­êng trong ®ã chøng kho¸n ®­îc ph¸t hµnh ra lÇn ®Çu nh»m môc ®Ých t¹o lËp doanh nghiÖp cæ phÇn, huy ®éng vèn vµ c¸c cÊp chÝnh quyÒn ph¸t hµnh kú phiÕu. + ThÞ tr­êng thø cÊp. §©y lµ thÞ tr­êng mµ ë ®ã c¸c lo¹i chøng kho¸n ®· ph¸t hµnh ®­îc mua ®i b¸n l¹i. T¹i ®©y c¸c nhµ ®Çu t­ cã thÓ b¸n tÊt c¶ chøng kho¸n vµo bÊt cø lóc nµo, h×nh thøc nµy rÊt n¨ng ®éng. Nã thu hót ®­îc sù chó ý cña d©n chóng vµ nã còng lµ n¬i giao dÞch gi÷a nh÷ng ng­êi m«i giíi vµ th©n chñ cña hä. 2.2. Môc tiªu cña thÞ tr­êng chøng kho¸n : Ho¹t ®éng cña TTCK rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, TTCK ho¹t ®éng nh»m mét sè môc tiªu sau: + Nh»m thu hót vèn (kÓ c¶ vèn n­íc ngoµi) ®Ó h­íng trùc tiÕp vµo ®Çu t­. + N©ng cao tÝnh nh¹y c¶m vµ n¨ng ®éng cña nÒn kinh tÕ. Nã xö lý nhanh nhÊt mäi th«ng tin kinh tÕ. §­a ra c¸c tÝn hiÖu vµ chØ b¸o chÝnh x¸c vÒ nÒn kinh tÕ. + Gióp ChÝnh phñ huy ®éng vèn ®Ó hç trî thùc hiÖn c¸c ch­¬ng tr×nh kinh tÕ x· héi. Gióp Ng©n hµng trung ­¬ng cã thªm c«ng cô ®Ó thi hµnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nh»m môc tiªu chèng l¹m ph¸t vµ æn ®Þnh kinh tÕ vÜ m«. + T¹o ®iÒu kiÖn vµ b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n nghiªm tóc. 2.3. Nguyªn t¾c ho¹t ®éng: TTCK ho¹t ®éng theo c¸c nguyªn t¾c sau: + Nguyªn t¾c trung gian mua b¸n CK. TTCK ho¹t ®éng kh«ng ph¶i trùc tiÕp do nh÷ng ng­êi muèn mua hay b¸n chøng kho¸n thùc hiÖn, mµ do c¸c trung gian m«i giíi thùc hiÖn. + Nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ cña mua b¸n CK. ViÖc ®Þnh gi¸ nµy hoµn toµn phô thuéc vµo c¸c nhµ m«i giíi. Hä ®Þnh gi¸ mçi lo¹i CK t¹i mét thêi ®iÓm tuú theo sù xÐt ®o¸n cña hä. ViÖc ®Þnh gi¸ ®­îc thùc hiÖn th«ng qua sù th­¬ng l­îng gi÷a nh÷ng ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. + Nguyªn t¾c c«ng khai cñaTTCK. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trªn TTCK ®­îc c«ng khai ho¸. Khi kÕt thóc mét cuéc giao dÞch, sè l­îng CK ®­îc mua b¸n vµ gi¸ c¶ ®· thèng nhÊt ®­îc lËp tøc th«ng b¸o ngay nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho nh÷ng ng­êi mua b¸n CK. 3. C¸c ®èi t­îng tham gia trªn TTCK: 3.1. Nhµ n­íc: Nh»m ph¸t triÓn ®Êt n­íc mét c¸ch toµn diÖn vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc: ChÝnh trÞ, Kinh tÕ, V¨n ho¸ x· héi, Quèc phßng v÷ng m¹nh... Nhµ n­íc ph¶i huy ®éng vèn tõ trong d©n c­, do vËy nhµ n­íc ph¸t hµnh c¸c lo¹i CK tµi chÝnh gäi lµ c«ng chøng tr¸i kho¸n hay cßn cã c¸c lo¹i kh¸c: Tr¸i phiÕu, c«ng phiÕu vµ hèi phiÕu. Nhµ n­íc ®­îc ph¸t hµnh hai lo¹i: + CK dµi h¹n gäi lµ niªn kim. + CK ng¾n h¹n gäi lµ c«ng tr¸i. 3.2. C¸c c«ng ty cæ phÇn: §Ó më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh CK nh»m thu hót vèn nhµn rçi. Nh÷ng ng­êi mua CK nµy lµ c¸c cæ ®«ng. Cæ ®«ng nhËn ®­îc cæ phÇn cña m×nh qua chøng th­ x¸c nhËn lµ cæ phiÕu. Cæ phiÕu lµ CK mµ c«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh chñ yÕu. Ngoµi ra c¸c c«ng ty cæ phÇn cßn ®­îc vay vèn vµ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu. 3.3. Trung gian m«i giíi CK: §©y lµ c¸c tæ chøc, nh÷ng ng­êi cÇn thiÕt cho giao dÞch CK. C¸c trung t©m giao dÞch CK trong giai ®o¹n ®Çu ch­a ®ßi hái ph¶i giao dÞch liªn tôc c¸c ngµy trong tuÇn, do ®ã nã cÇn quan t©m ®Æc biÖt tíi m«i giíi CK. Cã m«i giíi CK dÇn sÏ h×nh thµnh c¸c chuyªn gia, th­¬ng gia CK khi CK ®­îc mua b¸n trªn thÞ tr­êng. 3.4. Së giao dÞch CK vµ trung t©m giao dÞch CK: §Ó ph¸t triÓn th× cÇn tæ chøc bu«n b¸n vµ kinh doanh CK t¹i c¸c trung t©m giao dÞch CK. Do vËy viÖc h×nh thµnh SGDCK vµ ®¬n gi¶n h¬n lµ c¸c trung t©m giao dÞch CK lµ thËt sù cÇn thiÕt. T¹i ®©y diÔn ra ®ång thêi hai lo¹i thÞ tr­êng: ThÞ tr­êng s¬ cÊp vµ thÞ tr­êng thø cÊp. Trong giai ®o¹n ®Çu chó träng ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn thÞ tr­êng s¬ cÊp ®Ó th«ng qua ®ã thùc hiÖn ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu... §ång thêi cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh nh»m thu hót vèn nhµn rçi vµo qu¸ tr×nh ®Çu t­, tõng b­íc h×nh thµnh thÞ tr­êng thø cÊp. Tõ ®ã ®Èy nhanh viÖc ph¸t triÓn TTCK. 3.5. Uû ban CK nhµ n­íc: §©y lµ c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ c¸c lo¹i ho¹t ®éng ph¸t hµnh vµ kinh doanh CK trong ph¹m vi c¶ n­íc. Lµ c¬ quan do chÝnh phñ thµnh lËp vµ nã cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc vÒ ph¸t triÓn CK vµ TTCK. QuyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c trung t©m giao dÞch CK khu vùc, cÊp vµ thu håi giÊy phÐp hµnh nghÒ m«i giíi CK, chØ ®¹o gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c SGDCK vµ trung t©m giao dÞch CK. III. vai trß chøc n¨ng cña TTCK: 1. Vai trß cña TTCK: Sù t¹o lËp vµ ph¸t triÓn TTCK cã ý nghÜa rÊt quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n­íc. §©y lµ kªnh bæ sung c¸c nguån vèn trung vµ dµi h¹n cho nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp . TTCK cã vai trß chñ yÕu sau: 1.1. T¹o vèn cho nÒn kinh tÕ quèc d©n: TTCK nh­ mét trung t©m thu gom mäi nguån vèn tiÕt kiÖm lín nhá cña tõng hé d©n c­, nh­ mét nam ch©m cùc m¹nh thu hót nguån vèn to lín tõ n­íc ngoµi; thu hót nguån vèn nhµn rçi tõ c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc tµi chÝnh, chÝnh phñ(trung ­¬ng vµ ®Þa ph­¬ng) t¹o thµnh mét nguån vèn khæng lå tµi trî cho nÒn kinh tÕ, mµ c¸c ph­¬ng thøc kh¸c kh«ng thÓ lµm ®­îc. Nã t¹o ra c¸c c¬ héi cho c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ thu ®­îc lîi nhuËn nhiÒu h¬n, ®ång thêi nã gãp phÇn quan träng trong viÖc kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n ngµy cµng cã hiÖu qu¶ h¬n b»ng c¸ch võa s¶n xuÊt võa kinh doanh hµng ho¸ võa mua b¸n CK t¹o thªm lîi nhuËn. Nã gióp nhµ n­íc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò thiÕu hôt ng©n s¸ch trªn thÞ tr­êng tr¸i phiÕu, cã thªm vèn ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Nã còng trùc tiÕp c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng­êi tiªu dïng b»ng c¸ch gióp hä chän thêi ®iÓm cho viÖc mua s¾m cña hä tèt h¬n. 1.2. TTCK t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn linh ho¹t h¬n, cã hiÖu qu¶ h¬n: TTCK gióp doanh nghiÖp sö dông vèn linh ho¹t vµ tèi ­u. Khi mét doanh nghiÖp cÇn vèn ®Ó më réng quy m« ®Ó s¶n xuÊt th× doanh nghiÖp ®ã cã thÓ ph¸t hµnh c¸c lo¹i CK vµo thÞ tr­êng ®Ó huy ®éng vèn. Ph­¬ng thøc tµi trî vèn nµy cã tªn gäi lµ “vay vèn qua ph¸t hµnh”. Th«ng qua ph­¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp vay vèn cña ng­êi cã tiÒn tÝch luü, nh÷ng ng­êi nµy mong muèn ®Çu t­ vèn nhµn rçi cña m×nh vµo c¸c gi¸ trÞ ®éng s¶n. C¸c doanh nghiÖp ph¸t hµnh ra c¸c cæ phiÕu hoÆc tr¸i phiÕu ®Ó ng­êi d©n mua. Khi ph¸t hµnh cæ phiÕu, doanh nghiÖp t¨ng nguån vèn tù cã th«ng qua viÖc t¨ng vèn b»ng gãp tiÒn cæ phÇn. Cßn khi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu c¸c doanh nghiÖp t¨ng nguån vèn vay d©n. Ng­îc l¹i, khi c¸c doanh nghiÖp ch­a cã c¬ héi s¶n xuÊt kinh doanh, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ dù tr÷ CK nh­ lµ mét tµi s¶n kinh doanh vµ c¸c CK ®ã ®­îc chuyÓn nh­îng thµnh tiÒn khi cÇn thiÕt th«ng qua TTCK. 1.3. TTCK lµ c«ng cô ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp, dù ®o¸n t­¬ng lai: TTCK biÕn ho¸ ngµy cµng phøc t¹p vµ ®a d¹ng, liªn quan mËt thiÕt ®Õn vËn mÖnh cña c¶ mét hay nhiÒu nÒn kinh tÕ quèc d©n m¹nh nhÊt thÕ giíi. Sù h×nh thµnh thÞ gi¸ CK cña mét doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng CK ®· bao hµm sù ®¸nh gi¸ thùc ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp ®ã trong hiÖn t¹i vµ dù ®o¸n trong t­¬ng lai. ThÞ gi¸ cæ phiÕu(cao hay thÊp) biÓu hiÖn møc ®é ®Çu t­ tµi chÝnh, tr¹ng th¸i kinh tÕ cña doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ møc ®é cæ tøc c¸c cæ ®«ng ®­îc h­ëng vµ gi¸ thÆng d­ cña cæ ®«ng thÓ hiÖn kh¶ n¨ng mang l¹i lîi tøc vµ thu nhËp cña doanh nghiÖp cho c¸c cæ ®«ng cña m×nh. TriÓn väng t­¬ng lai cña mçi doanh nghiÖp còng ®­îc thÓ hiÖn mét c¸ch trùc tiÕp trªn thÞ gi¸ cæ phiÕu vµ sù diÔn biÕn qu¸ tr×nh biÕn ®éng trÞ gi¸ cæ phiÕu. Ngoµi c«ng cô ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp, TTCK cßn lµ “phong vò biÓu” cña nÒn kinh tÕ. Víi ph­¬ng ph¸p chØ sè ho¸ thÞ gi¸ c¸c lo¹i CK chñ yÕu trong nÒn kinh tÕ vµ viÖc nghiªn cøu ph©n tÝch mét c¸ch khoa häc, cã hÖ thèng chØ sè gi¸ CK trªn c¸c TTCK ë tõng n­íc trong mèi quan hÖ víi thÞ tr­êng thÕ giíi cho phÐp dù ®o¸n tr­íc ®­îc sù biÕn ®éng kinh tÕ, dù ®o¸n ®­îc t­¬ng lai kinh tÕ cña mét hoÆc hµng lo¹t c¸c n­íc trªn thÕ giíi. 2. Chøc n¨ng cñaTTCK: TTCK cho mét sè chøc n¨ng chñ yÕu sau: TTCK ®­îc xem nh­ c¸c cÇu v« h×nh nèi liÒn gi÷a ng­êi thõa vèn vµ ng­êi thiÕu vèn, ®Ó hä gióp ®ì nhau th«ng qua viÖc mua b¸n cæ phiÕu, hay nãi c¸ch kh¸c TTCK sinh ra ®Ó huy ®éng vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, bá vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, gi¶m thÊt nghiÖp, gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng d©n c­ æn ®Þnh x· héi. TTCK ®ãng vai trß tù ®éng ®iÒu hoµ vèn gi÷a n¬i thõa sang n¬i thiÕu vèn. V× vËy nã gãp phÇn giao l­u vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Møc ®é ®iÒu hßa nµy phô thuéc vµo quy m« ho¹t ®éng cña tõng TTCK. TTCK ®¶m b¶o th«ng tin chÝnh x¸c kÞp thêi(cho c¸c nhµ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n) vÒ t×nh h×nh cung cÇu, thÞ gi¸ cña tõng lo¹i CK trªn thÞ tr­êng m×nh vµ trªn c¸c TTCK h÷u quan. TTCK ®¶m b¶o cho c¸c lo¹i chøng kho¸n ®­îc phÐp l­u hµnh cã n¬i mua b¸n thuËn tiÖn theo quy luËt cung cÇu nh­ mäi hµng ho¸ kh¸c. Tuy nhiªn cã ®iÒu kh¸c lµ “ hµng ho¸” ë thÞ tr­êng nµy lµ c¸c cæ phiÕu, tr¸i phiÕu. Gi¸ c¶ cña chóng kh«ng ph¶i do hai bªn trùc tiÕp mua b¸n ë trªn thÞ tr­êng nµy ®Þnh ra nh­ tr­íc ®©y, mµ ngµy nay do sù bïng næ th«ng tin vµ hÖ thèng ®iÖn b¸o hiÖn ®¹i. Cho nªn gi¸ cæ phiÕu, tr¸i phiÕu do nhiÒu thÞ tr­êng h÷u quan, liªn kÕt víi nhau ®Þnh ra. Bëi vËy thÞ gi¸ cña cïng mét lo¹i chøng kho¸n trªn c¸c thÞ tr­êng trong ph¹m vi mét n­íc kh«ng chªnh lÖch nhau nhiÒu. IV. kinh nghiÖm x©y dùng vµ ph¸t triÓn TTCK ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi: 1.TTCK ë mét sè n­íc ch©u ¢u(*): 1.1.TTCK Lu©n §«n (Anh): TTCK Lu©n §«n ®­îc thiÕt lËp n¨m 1801. Thùc ra nguån gèc cña thÞ tr­êng nµy cã thÓ ®­îc t×m thÊy sím h¬n ngay tõ 1694, khi Anh Quèc ng©n hµng thµnh lËp. Môc ®Ých cña thÞ tr­êng CK Lu©n §«n lµ t¹o ra mét thÞ tr­êng h÷u hiÖu cho viÖc mua b¸n c¸c CK. ThÞ tr­êng cßn ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc cung cÊp t­ b¶n míi cho kü nghÖ. Nhê vËy cuéc c¸ch m¹ng kü nghÖ xuÊt hiÖn vµ ph¸t triÓn m¹nh ra toµn thÕ giíi. TTCK Lu©n §«n ph¸t hµnh hµng ngµy vµ hµng th¸ng c¸c b¶n thêi gi¸ chÝnh thøc cña 9400 CK. §©y lµ thÞ tr­êng lín nhÊt thÕ giíi vÒ ph­¬ng diÖn CK vµ héi viªn. Nh÷ng chuyÓn dÞch n¨m 1967 lªn tíi 36 tØ Anh kim, trong ®ã 30 tØ do chøng kho¸n cã lîi tøc cè ®Þnh. T­ b¶n trªn thÞ tr­êng CK ®­îc ghi vµo b¶n ®Þnh gi¸ n¨m 1969 v­ît qu¸ 82 tØ trong dã 1/3 lµ tr¸i phiÕu cña chÝnh phñ Anh, tù trÞ l·nh ®Þa vµ cña thuéc ®Þa. ë thÞ tr­êng chøng kho¸n Lu©n §«n cã th­¬ng gia b¸n chøng kho¸n (Jobbers) ng­êi nµy mua chøng kho¸n cã phong trµo b¸n chøng kho¸n vµ b¸n khi ng­êi ta ®ua nhau mua chøng kho¸n. Sù chó ý cña c«ng chóng vµo ®Çu t­ ®­îc ®Æc biÖt ghi nhËn trong nh÷ng n¨m võa qua, nh­ khuynh h­íng më réng