Luận văn Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội

Bất kỳ một doanh nghiệp nào, quy mô lớn hay nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hay thương mại đều phải chú trọng đến khâu tiêu thụ. Việc thực hiện tốt khâu tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ có vị trí rất quan trọng trong việc xác định hiệu quả kinh doanh, ổn định tài chính và đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vào vốn lưu động. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao thì kế toán với vai trò như một công cụ quản lý đắc lực, có nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời giúp những người điều hành ra quyết định đúng đắn. Đặc biệt đối với khâu tiêu thụ sản phẩm thì kế toán phải phản ánh, giám sát chặt chẽ các chi phí và thu nhập có liên quan đến tiêu thụ nhằm xác định kết quả kinh doanh hợp lý. Là một đơn vị chuyên cung cấp dược phẩm với nhiệm vụ chủ yếu là chăm lo sức khỏe của người dân nên công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội luôn được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Trên cơ sở đó, công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đã cung ứng những thông tin chính xác, kịp thời cho công tác quản lý. Xuất phát từ vai trò và thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội. Không nhằm ngoài mục đích tiếp cận với thực tế, góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. Trong thời gian thực tập tại Công ty em xin đi sâu nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội". Với nội dung như sau: Chương I: Các vấn đề chung Chương II: Thực tế công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán.

pdf75 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3246 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LUẬN VĂN: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội nói đầu Bất kỳ một doanh nghiệp nào, quy mô lớn hay nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hay thương mại đều phải chú trọng đến khâu tiêu thụ. Việc thực hiện tốt khâu tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ có vị trí rất quan trọng trong việc xác định hiệu quả kinh doanh, ổn định tài chính và đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển vào vốn lưu động. Để hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đạt được hiệu quả cao thì kế toán với vai trò như một công cụ quản lý đắc lực, có nhiệm vụ thu thập, xử lý thông tin một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời giúp những người điều hành ra quyết định đúng đắn. Đặc biệt đối với khâu tiêu thụ sản phẩm thì kế toán phải phản ánh, giám sát chặt chẽ các chi phí và thu nhập có liên quan đến tiêu thụ nhằm xác định kết quả kinh doanh hợp lý. Là một đơn vị chuyên cung cấp dược phẩm với nhiệm vụ chủ yếu là chăm lo sức khỏe của người dân nên công tác tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội luôn được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Trên cơ sở đó, công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ đã cung ứng những thông tin chính xác, kịp thời cho công tác quản lý. Xuất phát từ vai trò và thực trạng về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội. Không nhằm ngoài mục đích tiếp cận với thực tế, góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. Trong thời gian thực tập tại Công ty em xin đi sâu nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh Công ty Cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội". Với nội dung như sau: Chương I: Các vấn đề chung Chương II: Thực tế công tác kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả bán hàng của Công ty. Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán. Mục lục Lời nói đầu .............................................................................................................. 1 Chương I: những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả. ............ 6 1.Bản chất và nội dung kinh tế của tiêu thụ. .......................................................... 6 2.ý nghĩa nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ. ................................................. 7 3.Các phương pháp xác định giá gốc hàng tiêu thụ. .............................................. 8 4.Kế toán chi tiết quá trình tiêu thụ. .................................................................... 11 5. Kế toán tổng hợp tiêu thụ ................................................................................ 12 5.1 Hệ thống tài khoản sử dụng để hạch toán quá trình tiệu thụ ...................... 12 5.2 Thủ tục chứng từ kế toán của kế toán qua trình tiêu thụ ............................ 14 5.3 Sổ sấch kế toán ......................................................................................... 14 6.Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và kế toán ................................................. 15 6.1. Phương thức tiêu thụ trực tiếp. ................................................................. 16 6.2. Phương thức tiêu thụ thông qua đại lý ký gửi. .......................................... 17 6.3. Phương thức tiêu thụ trả góp. ................................................................... 18 6.4. Phương thức chuyển hàng chờ chấp nhận ................................................ 19 7. Kế toán xác định kết quả sản xuất kinh doanh. ................................................ 19 7.1. Kế toán chi phí bán hàng ......................................................................... 20 7.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ...................................................... 24 7.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng........................................................... 26 Chương II: thực tế kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm nam Hà tại Hà Nội ...................................... 28 I.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ................................................................................. 28 1.Quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ............................................................................... 28 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ............................................................................... 28 1.2 Chức năng và nhiệm vụ của chi nhánh của công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ......................................................................................... 31 1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh những năm gần đây: ....... 32 2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ............................................................................... 33 3.Đặc điểm tổ chức công tác kế hoạch của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội . ............................................................................. 35 3.1 Tổ chức bộ máy kế toán: ........................................................................... 35 3.2 Hệ thống chứng từ kế toán tài khoản kế toán và sổ sách kế toán được áp dụng tại công ty : ............................................................................................ 36 II. Công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội : .......................................... 37 1: Tổ chức kế toán hàng hoá : ......................................................................... 37 1.1: Đặc điểm hàng hoá : ............................................................................... 37 1.2 Phương pháp kế toán chi tiết hàng tồn kho ............................................... 39 2.Kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp hàng hoá .............................................. 45 2.1 .Phương thức tiệu thụ hàng hoá ................................................................ 45 2.2.Kế toán doanh thu bán hàng ..................................................................... 49 2.3.Kế toán giá vốn hàng bán : ....................................................................... 51 2.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp ...................... 52 3. Kế toán kết quả tiêu thụ hàng hoá ............................................................... 56 4. Phân tích lợi nhuận tiêu thụ của chi nhánh .................................................. 62 chương III: một số nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ............................................................................................... 64 1.Nhận xét chung về thực trạng công tác kế toán tiêu thị và xác định kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ........ 64 1.1.Nhận xét về tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại công ty : ..... 64 1.2.Nhận xét về công tác tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty ........................................................................................................... 65 2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà tại Hà Nội ................................................................................................. 66 2.1 Nâng cao trình độ của đội ngũ kế toán : ................................................... 66 2.2 áp dụng chế độ kế toán mới vào công tác kế toán : ................................... 67 2.3 ứng dụng tin học vào công tác kế toán :.................................................... 67 2.4 Phướng hướng hoàn thiện công tác kế toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh ........................................................................... 68 Kết Luận ............................................................................................................... 75 Chương I: những vấn đề chung về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả. 1.Bản chất và nội dung kinh tế của tiêu thụ. Trong nền kinh tế thị trường công tác tiêu thụ và tổ chức tiêu thụ là một vấn đề hết sức quan trọng của doanh nghiệp. Cơ chế thị trường đã tạo ra một nền kinh tế cạnh tranh tự do, giá cả và số lượng do quan hệ cung – cầu quyết định nên mỗi doanh nghiệp phải tự chủ trong việc nghiên cứu thị trường xây dựng chiến lược lập kế hoạch tiêu thụ cho riêng mình. Hơn thế nữa doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về mọi kết quả kinh doanh của mình. - Tiêu thụ là quá trình thực hiện trao đổi thông qua các phương tiện thanh toán để thực hiện giá trị của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ trong quá trình đó doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm hàng hoá cho khách, còn khách hàng trả cho doanh nghiệp khoản tiền tương đối với giá bản của sản phẩm hàng hoá theo giá trị đã thoả thuận. Quá trình tiêu thụ kết thúc khi cả hai điều kiện sau được đảm bảo: - Doanh nghiệp chuyển giao sản phẩm và quyền sở hữu sản phẩm cho người mua. - Đơn vị trả tiền mua hoặc chấp nhận trả tiền. Điều đó có nghĩa là trong quá trình tiêu thụ phải có sự thay đổi, thoả thuận giữa hai bên mua và bán. Phải có sự thay đổi về quyền sở hữu sản phẩm và cả hai bên đều thực hiện quá trình chuyển đổi giữa hàng và tiền: Trong quá trình tiêu thụ, giá ghi trên hoá đơn bán hàng hoặc giá thoả thuận giữa người mua và người bán được gọi là giá bán. Doanh thu bán hàng là tổng giá trị thực hiện, do việc bán hàng hoá sản phẩm cho khách hàng. Thời điểm xác định doanh thu bán sẽ tuỳ thuộc vào từng phương thức bán hàng và phương thức thanh toán tiền hàng do vậy khi xem xét tại một thời điểm xác định thì doanh thu bán hàng và số tiền bán hàng có thể không trùng nhau. Số tiền bán hàng mà số thực thu của doanh nghiệp về bán hàng hoá còn doanh thu bán hàng là số tiền doanh nghiệp thu được theo giá bán như trên hoá đơn: - Kết quả của hoạt động tiêu thụ là khoản lỗ – lãi về tiêu thụ. Đó chính là số chênh lệch giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Doanh thu, chi phí, lợi nhuận là 3 chỉ tiêu cơ bản mà mỗi doanh nghiệp đều phải quan tâm trong quá trình sản xuất kinh doanh. Như vậy hoạt động tiêu thụ trong mỗi doanh nghiệp có liên hệ chặt chẽ đến lợi nhuận và ảnh hưởng tới toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. - Kết quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu cuối cùng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Nó phụ thuộc vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp và tác động trở lại hoạt động này. Còn hoạt động tiêu thụ sản phẩm với vị trí là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh có mối quan hệ mật thiết với kết quả kinh doanh. Tiêu thụ sản phẩm là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh là căn cứ để doanh nghiệp đưa ra quyết định về tiêu thụ. Có thể khẳng định rằng kết quả kinh doanh là khâu cuối cùng của doanh nghiệp còn tiêu thụ là “Phương tiện trực tiếp để thực hiệ mục tiêu đó”. 2.ý nghĩa nhiệm vụ của công tác kế toán tiêu thụ. Mục đích cuối cùng của bất cứ doanh nghiệp nào cũng là tối đa hoá lợi nhuận mà việc đó chỉ thông qua tiêu thụ và chỉ thông qua tiêu thụ mới đánh giá được chất lượng sản phẩm, hàng hoá. Trên cơ sở kết quả tiêu thụ doanh nghiệp mới thu hồi vốn và lãi để tái sản xuất giản đơn hay mở rộng. Chính vì vậy mà tiêu thụ có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp và cả đối với nền kinh tế quốc dân. Đối với doanh nghiệp, tiêu thụ sản phẩm hàng hoá tốt sẽ đảm bảo thu hồi vốn nhanh, tăng tốc độ quay vòng của vốn, tiết kiệm vốn lưu động và bổ xung nguồn vốn cho việc mở rộng và hiện đại hoá sản xuất. Quá trình tiêu thụ tốt không những làm cho hoạt động SXKD tốt mà còn tác động trực tiếp đến thành viên trong doanh nghiệp, thu nhập cao sẽ là động lực thúc đẩy mọi người làm việc tốt hơn. Như vậy tiêu thụ sản phẩm hàng hoá có vai trò to lớn đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trên thị trường. Đối với nền kinh tế quốc dân là tiền đề cân đối cho sản xuất và tiêu dùng, cân đối tiền hàng trong lưu thông cũng như cân đối giữa các ngành các khu vực trong nền kinh tế. Các doanh nghiệp có mối liên hệ với nhau sản phẩm của ngành này có thể là tư liệu của ngành kia. Do vậy tiêu thụ có ảnh hưởng trực tiếp tới sự cân đối sản xuất giữa các ngành các đơn vị sản xuất và tác động đến quan hệ cung cầu trên thị trường. Xuất phát từ ý nghĩa quan trọng của công tác tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa đối với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức khâu tiêu thụ một cách hợp lý. Để thực hiện được yêu cầu đó đòi hỏi công tác hạch toán tiêu thụ sản phẩm hàng hoá phải chính xác, kịp thời đầy đủ. Muốn cho công tác tiêu thụ đạt hiệu quả cao, lợi nhuận đạt tới mức tối đa thì điều đó phụ thuộc vào việc đảm bảo kiểm soát chặt chẽ các khoản doanh thu, chi phí của từng loại sản phẩm, hàng hoá. Ngoài ra thì cần phải đưa ra những thông tin chính xác cụ thể, kịp thời cho nhà quản lý để từ đó họ có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án kinh doanh tốt nhất. Để làm được như vậy thì đòi hỏi người làm công tác kế toán tiêu thụ phải có kinh nghiệm, tìm hiểu, học hỏi nâng cao tinh thần trách nhiệm của mình trong công việc. Điều đó đặt ra nhiệm vụ cho người làm công tác hạch toán tiêu thụ, sản phẩm – hàng hoá là phải tổ chức như thế nào để có thể đáp ứng yêu cầu của nhà quản lý về mặt tinh thần tiêu thụ từng sản phẩm, mặt hàng tình hình doanh thu chi phí, thanh toán với khách hàng, với ngân sách xác định chính xác kết quả tiêu thụ trong kỳ cụ thể: - Phản ánh, giám đốc tình hình kế hoạch tiêu thụ từng loại mặt hàng, mỗi loại nhập, xuất tồn bao nhiêu. Đồng thời xác định giá vốn hàng hoá xuất bán: - Phản ánh, giám đốc tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ thanh toán với khách hàng, thanh toán với ngân sách, lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi. - Phản ánh và giám sát các khoản chi phí phát sinh khi bán hàng, CPQL và xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ. Để thực hiện nhiệm vụ đó cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận kế toán và bộ phận quản lý kho, bộ phận cung ứng, bộ phận kế hoạch. 3.Các phương pháp xác định giá gốc hàng tiêu thụ. Doanh nghiệp phải xác định giá thành sản phẩm làm căn cứ ghi nhập kho hàng hoá. Trong kỳ hoạch toán, hàng hoá thường được nhập kho nhiều lần, mỗi lần số lượng và giá thành khác nhau nên khi xuất hàng hoá đi tiêu thụ doanh nghiệp phải hạch toán giá hàng xuất theo một phương nhất định để hạch toán chính xác và tiết kiệm thời gian. Xác định chính xác giá vốn sẽ giúp cho doanh nghiệp hạch toán chính xác khoản thu nhập của doanh nghiệp, xác định được lãi thuần. Để hạch toán chính xác giá vốn thực tế của khối lượng hàng hoá xuất kho có thể áp dụng một trong các phương pháp sau đây: - Phương pháp giá bình quân: - Phương pháp hạch toán - Phương pháp giá thực tế nhập trước – xuất trước ( EIFO) - Phương pháp giá thực tế nhập sau - xuất trước ( LIFO) - Phương pháp giá thực tế đích danh. - Phương pháp giá bình quân. * Giá bình quân cả kỳ dự trữ: Giá đơn vị bq Giá thực tế hàng tồn kho ĐK + Giá thực tế hàng nhập trong kỳ = cả kỳ dự trữ Lượng hàng tồn ĐK + Lượng hàng nhập trong kỳ - Giá đơn vị bình quân cuối trước: Giá đơn vị bq Giá thực tế hàng tồn ĐK (hoặc cuối kỳ trước) = cuối kỳ trước Lượng thực tế hàng tồn đầu kỳ (hoặc cuối kỳ trước) * Giá đơn vị bình quân sau mỗi lần nhập: Giá đơn vị bp Giá thực tế hàng tồn sau mỗi lần nhập = Sau mỗi lần nhập Lượng thực tế hàng tồn sau mỗi lần nhập *Phương pháp giá hạch toán: Giá thực tế hàng hoá Giá thực tế hàng hoá = x hệ số giá xuất trong kỳ xuất dùng Giá thực tế hàng tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ Hệ số giá = Giá hạch toán hàng tồn đầu kỳ + nhập trong kỳ * Phương pháp giá thực tế nhập trước trước xuất trước (FIFO) Phương này giả định rằng số hàng nào nhập trước thì xuất trước xuất hết số nhập trước thì đến số hàng nhập sau . *Phương giá thực tế nhập sau xuất trước (LIFO) Phương này giả định rằng số hàng nào nhập vào sau cùng thì được xuất ra trước tiên. * Phương pháp giá thực tế đích danh. Số hàng xuất được xác định giá trị theo lô hoặc theo chiếc như giá lúc nhập vào. Trên đây là một số phương pháp để xác định hàng tiêu thụ. Tuỳ thuộc vào đặc điểm của từng loại hàng kinh doanh và tuỳ vào từng yêu cầu của doanh nghiệp mà áp dụng vào một trong các phương pháp trên. Việc xác định giá vốn cần phải được tiến hành một cách nghiêm túc và chính xác. Các doanh nghiệp thương mại thường căn cứ vào giá vốn của hàng hoá và các chi phí khác bỏ ra để xác định giá bán nhằm bù đắp chi phí và có lãi trong kinh doanh. 4.Kế toán chi tiết quá trình tiêu thụ. Hạch toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá đòi hỏi phản ánh về cả giá trị, số lượng, chất lượng của từng loại hàng hoá theo từng kho và từng người phụ trách vật chất. Trong thực tế hiện nay có 3 phương pháp hạch toán chi tiết tiêu thụ hàng hoá sau đây: * Phương pháp thẻ song song (sơ đồ 1). Sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hóa theo phương pháp thẻ song song. * Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. ( Sơ đồ 2) Sơ đồ hạch toán chi tiết hàng hoá theo phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển. Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Thẻ hoặc sổ chi tiết hàng hoá Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hoá Kế toán tổng hợp Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Sổ đối chiếu luân Bảng kê nhập Kế toán tổng hợp Bảng kê xuất * Phương pháp số dư (sơ đồ 3) Sơ đồ hạch toán hàng hoá theo phương pháp sổ số dư *Ghi chú: Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu Ghi cuối tháng 5. Kế toán tổng hợp tiêu thụ 5.1 Hệ thống tài khoản sử dụng để hạch toán quá trình tiệu thụ -Để hạch toán quá trình tiêu thụ theo các phương thức khác nhau kế toán sử dụng các tài khoản sau : -TK 156: “hàng hóa” dùng để hạch toán tình hình tăng ,giảm và tồn kho hàng hoá : 1561:giá mua hàng hoá 1562:CF thu mua hàng hóa Bên nợ :trị giáhàng hoá tồn kho cuối kỳ Bên có : Trị giá hàng tồn kho đầu kỳ -TK 157:”hàng gửi đi bán “: tài khoản này được sử dụng để theo dõi trị giá sản phẩm dịch vụ (theo giá thành công xưởng ) và hàng hoá (theo trị giá mua ) mà Phiếu nhập kho Thẻ kho Phiếu xuất kho Kế toán tổng hợp Phiếu giao nhận chứng từ nhập Bảng luỹ kế N-X-T kho HH Phiếu giao nhận CT xuất Sổ số dư doanh nghiệp tiêu thụ theo phương thức chuyển hàng hoạc giá trị sản phẩm ,hàng hoá nhờ bán đại lý ,ký gửi hay giá trị dịch vụ đã hoàn thành bàn giao cho người đặt hàng ,người mua nhưng chưa dược chấp nhận thanh toán .Số hàng hoá ,sản phẩm này vẫn thuộc quyền sở hữu của đơn vị .TK 157 được mở chi tiết theo từng mặt hàng ,từng lần gửi hàng ,từng người mua Bên nợ : Giá vốn sản phẩm ,hàng hoá ,dịch vụ gửi bán ,gửi đại lý hoạc đã thực hiện với khách hàng nhưng chưa được chấp nhận Bên có :Giá vốn sản phẩm hàng hoá ,dịch vụ đã được khách hàng chấp nhận thanh toán hoạc thanh toán ,giá vốn hàng bán bị trả lại Dư nợ : Giá trị hàng gửi bán chưa chấp nhận TK 511: “doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ “ TK này được dùng để phản ánh tổng số doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp đã thực hiện và các khoản giảm doanh thu .Từ đó tính ra doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ .Tổng số doanh thu bán hàng ghi nhận ở đây có thể là tổng giá thanh toán (với các doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp cũng như đối với các đối tượng không chịu thuế GTGT )hoạc giá bán không có thuế GTGT (với các do
Luận văn liên quan