Luận văn Khảo sát các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TP HCM

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với 174 mẫu khảo sát thu thập được (phiếu khảo sát ở phần phụ lục) để xác định sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn này. Từ các lý thuyết về sự thỏa mãn công việc và các nghiên cứu thực tiễn của các nhà nghiên cứu về vấn đề này, tác giả đã xây dựng thang đo các nhân tố của sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TPHCM với thang đo likert năm mức độ. Dựa trên dữ liệu được thu thập từ bảng câu hỏi gửi cho các giảng viên tại TP.HCM, độ tin cậy của thang đo đã được kiểm định bởi phân tích nhân tố và hệ số Cronbach’s alpha của các biến quan sát trong nhân tố. Mô hình nghiên cứu ban đầu được xây dựng gồm biến phụ thuộc là sự thỏa mãn công việc của giảng viên và năm biến độc lập gồm sự thỏa mãn đối với công việc, thu nhập, cơ hội đào tạo thăng tiến, lãnh đạo và đồng nghiệp. Sau khi tiến hành phân tích nhân tố và kiểm định thang đo thì mô hình nghiên cứu điều chỉnh từ năm biến thành sáu biến độc lập; trong đó nhân tố công việc được tách thành hai nhân tố là đặc điểm công việc và điều kiện làm việc, bốn biến còn lại trong mô hình điều chỉnh được giữ nguyên từ mô hình đề nghị ban đầu là thu nhập, cơ hội đào tạo thăng tiến, lãnh đạo và đồng nghiệp. Ngoài ra, từ 31 biến quan sát ban đầu, qua phân tích nhân tố cũng loại bỏ hai biến, chỉ còn lại 29 biến quan sát. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy từ sáu biến trong mô hình điều chỉnh thì chỉ có bốn biến là đồng nghiệp, thu nhập, đặc điểm công việc và lãnh đạo là có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TP.HCM. Trong đó nhân tố đồng nghiệp có ảnh hưởng mạnh nhất và nhân tố lãnh đạo có ảnh hưởng yếu nhất. Nghiên cứu cho thấy mức độ thỏa mãn về công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh còn chưa cao, đạt 3.358 trong thang đo Likert năm mức độ. Trong các thành phần của thỏa mãn thì thỏa mãn đối với đặc điểm công việc và thỏa mãn đối với đồng nghiệp là cao hơn mức thỏa mãn chung về công việc, lần lượt đạt 3.954, 3.625. Còn thỏa mãn đối với lãnh đạo và thu nhập thì thấp hơn mức thỏa mãn chung về công việc, lần lượt đạt 3.308, 2.593. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp cho các trường đại học, học viện thấy được đánh giá khái quát về mức độ thỏa mãn trong công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các yếu tố tác động đến mức độ thỏa mãn. Từ đó có thể dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài hay thực hiện lại khảo sát tại đơn vị của mình, rồi đưa ra các giải pháp cần thiết và phù hợp để nâng cao mức độ thỏa mãn trong công việc của các giảng viên nói chung. Ngoài ra, Bộ giáo dục – đào tạo và các cấp chính quyền cũng có được cái nhìn chung về mức độ thỏa mãn công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cũng đề ra một số hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thiện lý thuyết đo lường sự thỏa mãn trong công việc của giảng viên.

docx91 trang | Chia sẻ: tuantu31 | Lượt xem: 605 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TP HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp.HCM -------------- Nguyễn Thị Thu Thủy KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG LÊN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TẠI TPHCM Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS. TS. TRẦN THỊ KIM DUNG TP. Hồ Chí Minh – Năm 2011 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan luận văn “Khảo sát các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TPHCM” là kết quả của quá trình tự nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong đề tài này được thu thập và xử lý một cách trung thực. Những kết quả nghiên cứu được trình bày trong luận văn này là thành quả lao động của cá nhân tác giả dưới sự chỉ bảo của giáo viên hướng dẫn là cô PGS.TS. Trần Thị Kim Dung. Tác giả xin cam đoan luận văn này hoàn toàn không sao chép lại bất kì một công trình nào đã có từ trước. Lời cám ơn Tác giả xin chân thành cảm ơn tất cả những người đã hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong quá trình tìm hiểu kiến thức để thực hiện luận văn này. Trước tiên là cô PGS.TS. Trần Thị Kim Dung, người đã nhiệt tình hướng dẫn em hiểu được vấn đề, kiên nhẫn đọc những trang bản thảo và chỉ dạy để em có thể hoàn thành luận văn này. Xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và các quý thầy cô giảng viên đã giúp tôi trả lời bảng câu hỏi khảo sát làm nguồn dữ liệu cho việc phân tích và đi đến kết quả nghiên cứu của luận văn cao học này. Công trình này đã hoàn thành trong sự chờ đón, động viên và chia sẻ của những người thân trong gia đình, những người đồng nghiệp và những người bạn. Cảm ơn mọi người đã luôn bên tôi trong những lúc này. Tóm tắt luận văn Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với 174 mẫu khảo sát thu thập được (phiếu khảo sát ở phần phụ lục) để xác định sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn này. Từ các lý thuyết về sự thỏa mãn công việc và các nghiên cứu thực tiễn của các nhà nghiên cứu về vấn đề này, tác giả đã xây dựng thang đo các nhân tố của sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TPHCM với thang đo likert năm mức độ. Dựa trên dữ liệu được thu thập từ bảng câu hỏi gửi cho các giảng viên tại TP.HCM, độ tin cậy của thang đo đã được kiểm định bởi phân tích nhân tố và hệ số Cronbach’s alpha của các biến quan sát trong nhân tố. Mô hình nghiên cứu ban đầu được xây dựng gồm biến phụ thuộc là sự thỏa mãn công việc của giảng viên và năm biến độc lập gồm sự thỏa mãn đối với công việc, thu nhập, cơ hội đào tạo thăng tiến, lãnh đạo và đồng nghiệp. Sau khi tiến hành phân tích nhân tố và kiểm định thang đo thì mô hình nghiên cứu điều chỉnh từ năm biến thành sáu biến độc lập; trong đó nhân tố công việc được tách thành hai nhân tố là đặc điểm công việc và điều kiện làm việc, bốn biến còn lại trong mô hình điều chỉnh được giữ nguyên từ mô hình đề nghị ban đầu là thu nhập, cơ hội đào tạo thăng tiến, lãnh đạo và đồng nghiệp. Ngoài ra, từ 31 biến quan sát ban đầu, qua phân tích nhân tố cũng loại bỏ hai biến, chỉ còn lại 29 biến quan sát. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy từ sáu biến trong mô hình điều chỉnh thì chỉ có bốn biến là đồng nghiệp, thu nhập, đặc điểm công việc và lãnh đạo là có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TP.HCM. Trong đó nhân tố đồng nghiệp có ảnh hưởng mạnh nhất và nhân tố lãnh đạo có ảnh hưởng yếu nhất. Nghiên cứu cho thấy mức độ thỏa mãn về công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh còn chưa cao, đạt 3.358 trong thang đo Likert năm mức độ. Trong các thành phần của thỏa mãn thì thỏa mãn đối với đặc điểm công việc và thỏa mãn đối với đồng nghiệp là cao hơn mức thỏa mãn chung về công việc, lần lượt đạt 3.954, 3.625. Còn thỏa mãn đối với lãnh đạo và thu nhập thì thấp hơn mức thỏa mãn chung về công việc, lần lượt đạt 3.308, 2.593. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu giúp cho các trường đại học, học viện thấy được đánh giá khái quát về mức độ thỏa mãn trong công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như các yếu tố tác động đến mức độ thỏa mãn. Từ đó có thể dựa trên kết quả nghiên cứu của đề tài hay thực hiện lại khảo sát tại đơn vị của mình, rồi đưa ra các giải pháp cần thiết và phù hợp để nâng cao mức độ thỏa mãn trong công việc của các giảng viên nói chung. Ngoài ra, Bộ giáo dục – đào tạo và các cấp chính quyền cũng có được cái nhìn chung về mức độ thỏa mãn công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cũng đề ra một số hướng nghiên cứu tiếp theo nhằm hoàn thiện lý thuyết đo lường sự thỏa mãn trong công việc của giảng viên. MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Tóm tắt luận văn iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ix DANH MỤC CÁC BẢNG BIỀU x CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 1 Giới thiệu lý do chọn đề tài 1 Mục đích 2 Phạm vi và phương pháp nghiên cứu 3 Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu 4 Cấu trúc nghiên cứu 4 CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6 Khái niệm về sự thỏa mãn công việc 6 Lý thuyết về thỏa mãn công việc 7 Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow 7 Thuyết của David Mc. Clelland 8 Thuyết E.R.G 9 Thuyết hai nhân tố của Herzberg 10 Thuyết hy vọng của Vroom 12 Mô hình động cơ thúc đẩy của Porter và Lawler 13 Thuyết về sự công bằng 14 Chuỗi mắt xích nhu cầu – mong muốn – thỏa mãn 14 Các nghiên cứu liên quan đến sự thỏa mãn công việc 16 Mô hình nghiên cứu 17 Các thành phần của thỏa mãn với công việc 18 Mô hình nghiên cứu đề nghị 20 3.Tiêu chí đo lường các thành phần của sự thỏa mãn công việc 21 Mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu 22 CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 Thiết kế nghiên cứu 24 Thang đo 24 Chọn mẫu 26 Bảng câu hỏi và quá trình thu thập thông tin 27 Phân tích dữ liệu thu thập 28 Kiểm định độ tin cậy của thang đo 28 Kiểm định sự bằng nhau của giá trị trung bình của các tổng thể con 28 Hệ số tương quan và phân tích hồi quy tuyến tính 29 CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 30 Mô tả cơ sở dữ liệu thu thập 30 Mô tả mẫu 30 Kết cấu mẫu theo các đặc điểm 30 Sự thỏa mãn công việc của mẫu 32 Kiểm định thang đo 34 Phân tích nhân tố 35 Kiểm định thang đo 38 Phân tích hồi qui tuyến tính 40 Ma trận hệ số tương quan giữa các biến 42 Xây dựng phương trình hồi qui tuyến tính 43 Đánh giá độ phù hợp của mô hình và kiểm định các giả thuyết 46 Giải thích tầm quan trọng của các biến trong mô hình 46 Dò tìm sự vi phạm các giả định cần thiết trong hồi qui tuyến tính 47 Kiểm định sự thỏa mãn công việc của các tổng thể con 50 Sự thỏa mãn công việc chung của giảng viên tại TPHCM 50 Sự thỏa mãn công việc giữa nam và nữ 51 Sự thỏa mãn công việc theo độ tuổi 52 Sự thỏa mãn công việc theo loại hình trường 53 Sự thỏa mãn công việc theo thu nhập 54 Sự thỏa mãn công việc theo lĩnh vực chuyên môn 55 Sự thỏa mãn công việc theo trình độ học vấn 56 Sự thỏa mãn công việc theo thời gian công tác 57 Tóm tắt kết quả nghiên cứu 58 CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 Kết luận về sự thỏa mãn công việc của giảng viên 60 Kiến nghị góp phần nâng cao sự thỏa mãn đối với công việc của giảng viên .......................................................................................................................... 61 Đồng nghiệp 62 Thu nhập 63 Đặc điểm công việc 64 Lãnh đạo 66 Cơ hội đào tạo và thăng tiến và điều kiện làm việc 67 Hạn chế của nghiên cứu này và kiến nghị đối với nghiên cứu tương lai 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 72 PHỤ LỤC 1 – Các bảng phân tích số liệu với SPSS 16.0 72 PHỤ LỤC 2 – Phiếu khảo sát gửi đi phỏng vấn 77 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Bộ GD-ĐT: Bộ Giáo dục – Đào tạo. ĐH: Đại học. ĐH-CĐ: Đại học – Cao đẳng. JDI: Job Description Index: chỉ số mô tả công việc. TPHCM: thành phố Hồ Chí Minh. DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2. 1. Sự phân cấp nhu cầu của Maslow 8 Hình 2. 2. So sánh sự phân cấp nhu cầu của Maslow và thuyết 2 nhân tố của Herzberg 11 Hình 2. 3. Mô hình động cơ thúc đẩy của Porter và Lawler 13 Hình 2. 4. Chuỗi mắt xích nhu cầu – mong muốn – thỏa mãn 15 Hình 2. 5. Mô hình nghiên cứu 21 Hình 4. 1. Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 41 Hình 4. 2. Đồ thị phân tán Scatterplot với giá trị phần dư chuẩn hóa trên trục tung và giá trị dự đoán chuẩn hóa trên trục hoành 47 Hình 4. 3. Biểu đồ Histogram 49 Hình 4. 4. Đồ thị P-P Plot của phần dư chuẩn hóa hồi quy. 49 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỀU Bảng 2. 1. Ảnh hưởng của các nhân tố theo thuyết 2 nhân tố của Herzberg. 11 Bảng 2. 2. Các tiêu chí đo lường các thành phần của sự thỏa mãn công việc. 21 Bảng 3. 1. Các thang đo được sử dụng trong câu hỏi nghiên cứu 25 Bảng 4. 1. Kết cấu mẫu theo giới tính 30 Bảng 4. 2. Kết cấu mẫu theo độ tuổi 31 Bảng 4. 3. Kết cấu mẫu theo loại hình trường 31 Bảng 4. 4. Kết cấu mẫu theo thu nhập bình quân 31 Bảng 4. 5. Kết cấu mẫu theo lĩnh vực chuyên môn 31 Bảng 4. 6. Kết cấu mẫu theo trình độ học vấn 32 Bảng 4. 7. Kết cấu mẫu theo thời gian công tác. 32 Bảng 4. 8. Mô tả sự thỏa mãn công việc chung của mẫu 32 Bảng 4. 9. Mô tả sự thỏa mãn từng khía cạnh quan sát của nhân tố 32 Bảng 4. 10. Kết quả phân tích nhân tố lần 3 37 Bảng 4. 11. Tổng hợp Cronbach’s alpha của các nhân tố thành phần 38 Bảng 4. 12. Ma trận hệ số tương quan giữa các biến 42 Bảng 4. 13. Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp Enter 43 Bảng 4. 14. Kết quả hồi qui tuyến tính theo phương pháp Enter 43 Bảng 4. 15. Mô hình tóm tắt sử dụng phương pháp chọn biến từng bước stepwise 44 Bảng 4. 16. Bảng hệ số hồi qui tuyến tính theo chọn biến từng bước stepwise 44 Bảng 4. 17. Bảng kiểm định hệ số tương quan hạng Spearman 48 Bảng 4. 18. Thống kê sự thỏa mãn chung về công việc của mẫu 51 Bảng 4. 19. Kiểm định sự thỏa mãn chung về công việc của mẫu 51 Bảng 4. 20. Kết quả Independent t-test thống kê theo giới tính 51 Bảng 4. 21. Kiểm định sự thỏa mãn chung về công việc giữa nam và nữ 51 Bảng 4. 22. Bảng thống kê mô tả sự thỏa mãn chung về công việc theo độ tuổi 53 Bảng 4. 23. Kiểm định Leneve của sự thỏa mãn chung về công việc theo độ tuổi.. 53 Bảng 4. 24. Kết quả One-Way ANOVA kiểm định sự thỏa mãn chung về công việc theo độ tuổi 53 Bảng 4. 25. Bảng thống kê mô tả sự thỏa mãn chung về công việc theo loại hình trường 54 Bảng 4. 26. Kiểm định Leneve của sự thỏa mãn chung về công việc theo loại hình trường 54 Bảng 4. 27. Kết quả One-Way ANOVA kiểm định sự thỏa mãn chung về công việc theo loại hình trường 54 Bảng 4. 28. Bảng thống kê mô tả sự thỏa mãn chung về công việc theo thu nhập .. 54 Bảng 4. 29. Kiểm định Leneve của sự thỏa mãn chung về công việc theo thu nhập55 Bảng 4. 30. Kết quả One-Way ANOVA kiểm định sự thỏa mãn chung về công việc theo thu nhập 55 Bảng 4. 31. Bảng thống kê mô tả sự thỏa mãn chung về công việc theo lĩnh vực chuyên môn 55 Bảng 4. 32. Kiểm định Leneve của sự thỏa mãn chung về công việc theo lĩnh vực chuyên môn 55 Bảng 4. 33. Kết quả One-Way ANOVA kiểm định sự thỏa mãn chung về công việc theo lĩnh vực chuyên môn 56 Bảng 4. 34. Bảng thống kê mô tả sự thỏa mãn chung về công việc theo trình độ học vấn 56 Bảng 4. 35. Kiểm định Leneve của sự thỏa mãn chung về công việc theo trình độ học vấn 56 Bảng 4. 36. Kết quả One-Way ANOVA kiểm định sự thỏa mãn chung về công việc theo trình độ học vấn 56 Bảng 4. 37. Bảng thống kê mô tả sự thỏa mãn chung về công việc theo thời gian công tác 57 Bảng 4. 38. Kiểm định Leneve của sự thỏa mãn chung về công việc theo thời gian công tác 57 Bảng 4. 39. Kết quả One-Way ANOVA kiểm định sự thỏa mãn chung về công việc theo thời gian công tác 57 Bảng 4. 40. Bảng tóm tắt sự thỏa mãn chung về công việc theo các đặc điểm cá nhân 59 CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU Giới thiệu lý do chọn đề tài Giáo dục luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia. Số liệu thống kê hiện nay cho thấy đội ngũ giảng viên tại các trường đại học nhìn chung vẫn còn đang thiếu. Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục – Đào tạo, tỉ lệ sinh viên/giảng viên sau khi quy đổi của các trường đại học phải đảm bảo ở mức không quá 10 sinh viên/ giảng viên đối với các ngành đào tạo năng khiếu; 15 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học kỹ thuật và công nghệ; 25 sinh viên/giảng viên đối với các ngành đào tạo khoa học xã hội và nhân văn, kinh tế - quản trị kinh doanh. Tuy nhiên trên thực tế, rất nhiều trường đang vượt quá những ngưỡng tối thiểu kể trên. Ví dụ như tại Đại học Sài Gòn, tỉ lệ sinh viên/giảng viên là 26,3, tại Đại học Tôn Đức Thắng tỉ lệ này là 39,31. Tuyển dụng giảng viên đáp ứng được các yêu cầu đã khó, việc giữ chân các giảng viên, nhất là những giảng viên giỏi, nhiều kinh nghiệm lại càng khó khăn. Sự ổn định trong đội ngũ giảng viên còn giúp đơn vị giáo dục hoạt động hiệu quả, tiết kiệm được thời gian và chi phí (tuyển dụng, đào tạo, qui hoạch, ...), tạo niềm tin và tinh thần đoàn kết trong nội bộ. Từ đó người giảng viên sẽ xem đơn vị công tác là nơi lý tưởng cho họ phát huy năng lực của mình, yên tâm giảng dạy tốt và gắn bó lâu dài. Chính đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm sư phạm và kinh nghiệm chuyên môn sẽ là nguồn nhân lực chủ yếu giúp nhà trường hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng giảng dạy, thu hút nhiều sinh viên, đảm bảo chất lượng đầu ra, góp phần xây dựng nguồn nhân lực có năng lực chuyên môn và đạo đức phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước. Tuy nhiên thực tế cho thấy không ít giảng viên trẻ thường hay chuyển công tác, không tiếp tục công việc giảng dạy hay chuyển sang đơn vị giáo dục khác. Một trong những lý do có thể là do thu nhập không đáp ứng được cuộc sống hàng ngày. 1 Báo Tuổi trẻ, số ra ngày 9/3/2010: Theo công bố của nhiều trường2 , thu nhập bình quân của giảng viên dao động từ 4,5 đến 5,1 triệu đồng. Với mức lương bình quân như trên, các trường đại học khó giữ chân giảng viên, cũng như khó có thể thu hút được các giảng viên có học hàm, học vị. Vậy làm thế nào để duy trì đội ngũ giảng viên ổn định cho đơn vị mình nói riêng cũng như toàn ngành giáo dục nói chung? Lý thuyết về động viên và nhu cầu của con người, cũng như nhiều nghiên cứu cho rằng cần tạo ra sự thỏa mãn công việc cho người lao động, tức giảng viên. Khi đã có được sự thỏa mãn công việc, giảng viên sẽ có động lực làm việc tích cực hơn, từ đó dẫn đến hiệu suất và hiệu quả giảng dạy cao hơn. Đây cũng là điều mà cấp lãnh đạo mong muốn đạt được. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích khảo sát, đánh giá các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Với dữ liệu thu thập được từ khảo sát mẫu và thông qua xử lý, phân tích dữ liệu thống kê, nghiên cứu này hy vọng cung cấp cho các cấp quản lý nhân sự trong các trường đại học, học viện cái nhìn sâu sắc hơn về các yếu tố có thể mang lại sự thỏa mãn công việc cho đội ngũ giảng viên. Từ đó giúp họ có các định hướng, chính sách phù hợp trong việc sử dụng, đào tạo cũng như qui hoạch đội ngũ giảng viên nhằm tạo nguồn nhân lực ổn định cho đơn vị mình. Mục đích Đề tài được thực hiện nhằm mục đích đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của giảng viên tại TPHCM. Mục tiêu nghiên cứu đề tài là: Thứ nhất, xây dựng và kiểm định các thang đo từng yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc và thang đo sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TPHCM. 2 Báo điện tử của báo khuyến học & Dân Trí (ngày 11/1/2010) - Thứ hai, đo lường mức độ thỏa mãn công việc nói chung và mức độ thỏa mãn theo từng yếu tố, khía cạnh của thỏa mãn công việc của giảng viên tại TP.HCM. Thứ ba, so sánh mức độ thỏa mãn công việc giữa các giảng viên theo giới tính, độ tuổi, thời gian công tác, trình độ học vấn, khối ngành công tác và loại hình giáo dục họ đang công tác. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu là sự thỏa mãn công việc và các yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của giảng viên. Thông qua việc thu thập thông tin sơ cấp từ những người được khảo sát bằng bảng câu hỏi sẽ xác định được sự thỏa mãn công việc của giảng viên ở từng yếu tố của công việc như sự thỏa mãn đối với thu nhập, đào tạo thăng tiến, cấp trên, đồng nghiệp, đặc điểm công việc, điều kiện làm việc và phúc lợi. Các khía cạnh cụ thể của từng yếu tố được thể hiển bởi các chỉ số (biến quan sát) cũng được xem xét và kiểm định. Cuối cùng, thông qua phân tích thống kê sự ảnh hưởng của từng yếu tố đối với sự thỏa mãn công việc nói chung sẽ được kết luận. Phạm vi nghiên cứu được giới hạn ở giảng viên (hệ đại học và cao đẳng, trường công lập và ngoài công lập). Giảng viên ở đây bao gồm cả giảng viên không kiêm nhiệm và cả giảng viên kiêm nhiệm. Về mặt địa lý, đề tài chỉ khảo sát tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, không khảo sát các trường tại các tỉnh thành khác. Thời gian thực hiện cuộc khảo sát là tháng 9 năm 2010. Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước chính: nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp định tính, thảo luận nhóm từ 3-5 người đang làm giảng viên và đang học cao học, và nó được dùng để khám phá bổ sung mô hình lý thuyết. Nghiên cứu chính thức được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng. Thang đo Likert năm mức độ được sử dụng để đo lường giá trị các biến số. Cách thức lấy mẫu là chọn mẫu thuận tiện. Bảng câu hỏi sẽ được sử dụng để làm công cụ thu thập khoảng 180 mẫu phục vụ cho việc phân tích định lượng. Bảng câu hỏi được gửi đến người được khảo sát dưới hai hình thức trực tiếp hay thông qua thư điện tử. Mục đích của nghiên cứu này là vừa để sàng lọc các biến quan sát, vừa để xác định các thành phần cũng như giá trị và độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. Việc kiểm định thang đo cùng với các giả thuyết đề ra bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha; phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính, v.v dựa trên kết quả xử lý số liệu thống kê SPSS. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát về sự thỏa mãn công việc ở các yếu tố khác nhau của giảng viên tại TP.HCM. Nghiên cứu cũng sẽ so sánh sự thỏa mãn công việc được phân chia theo giới tính, độ tuổi, loại hình trường, thu nhập bình quân, lĩnh vực chuyên môn, trình độ học vấn, thời gian công tác. Đồng thời nghiên cứu này giúp nhận biết được các thang đo dùng để đo lường sự thỏa mãn công việc và các yếu tố tác động lên sự thỏa mãn công việc của giảng viên tại TPHCM, từ đó các cấp quản lý sẽ có kế hoạch, chính sách phù hợp nhằm cải thiện sự thỏa mãn công việc của giảng viên trong đơn vị mình. Cấu trúc nghiên cứu Nghiên cứu gồm có 5 chương: Chương 1 trình bày lý do chọn đề tài, phạm vi nghiên cứu và ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu. Chương 2 trình bày cơ sở lý luận về sự thỏa mãn, đó là các học thuyết làm nền tảng cho việc nghiên cứu sự thỏa mãn công việc, tóm tắt các nghiên cứu thực tiễn về sự thỏa mãn công việc trong một số lĩnh vực. Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu gồm thiết kế nghiên cứu và quy trình phân tích dữ liệu thu thập. Chương 4 trình bày kết quả phân tích số liệu khảo sát thu thập được bao gồm thực hiện phân tích nhân tố, kiểm định các thang đo, mô hình đo lường, mô hình lý thuyết và so sánh các kết quả đo lường chủ yếu với nghiên cứu chính thức. Chương 5 trình bày đánh giá chung và giải pháp, kiến nghị. CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT Chương này sẽ trình bày cơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn công việc của người lao động, bao gồm các khái niệm khác nhau về thỏa mãn công việc, các học thuyết nổi tiếng về nhu cầu và động viên. Ngoài ra, một số nghiên cứu về thỏa mãn công việc cũng như các thang đo trong các nghiên cứu đó cũng được trình bày để từ đó đề xuất mô hình và các giả thiết nghiên cứu của đề tài. Khái niệm về sự thỏa mãn công việc Con người là yếu tố quan tâm hàng đầu trong tất cả các hoạt động, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh. Có rất nhiều nghiên cứu khác nhau trên thế giới về thỏa mãn công việc, trong các nghiên cứu lại có rất nhiều định nghĩa khác nhau về sự thỏa mãn công việc (job satisfaction). Theo Dictionary.com, định nghĩa “sự thỏa mãn công việc” là việc một người được đáp ứng các mong muốn, nhu cầu hay kỳ vọng nào khi họ làm việc. Hoppock (1935) [12] cho rằng sự thỏa mãn công việc (job satisfaction) là tổng hợp sự hài lòng về tâm lý, sinh lý và các yếu tố môi trường khiến cho một người thật sự cảm thấy hài l
Luận văn liên quan