Luận văn Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 giai đoạn 2007 - 2009

- Bv là cơ sở trực tiếp kcb và chăm lo sức khoẻ toàn diện cho người bệnh. - Một trong những nhiệm vụ quan trọng có ảnh hưởng lớn đến chất lượng khám chữa bệnh là quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện. - Hàng năm, BV354 sử dụng một số lượng lớn thuốc để phục vụ khám chữa bệnh. - Vì vậy, xuất phát từ yêu cầu thực tế đó chúng tôi đã lựa chọn đề tài “Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại Bv354, giai đoạn 2007 - 2009 ” nhằm thực hiện các mục tiêu sau: 1. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý sử dụng thuốc tại BV354, giai đoạn 2007 – 2009. 2. Phân tích đánh giá hiệu quả quản lý sử dụng thuốc của bv giai đoạn 2007 – 2009.

ppt64 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2955 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Khảo sát công tác quản lý sử dụng thuốc tại bệnh viện 354 giai đoạn 2007 - 2009, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Häc viÖn qu©n y *** lª ngäc hiÕu kh¶o s¸t c«ng t¸c qu¶n lý sö dông thuèc t¹i bÖnh viÖn 354, giai ®o¹n 2007-2009 luËn v¨n th¹c sü d­îc häc Chuyªn nghµnh : D­îc häc qu©n sù M· sè : 60.73.30 C¸n bé h­íng dÉn khoa häc: TS Phan V¨n B×nh Hà Néi -2010 ®Æt vÊn ®Ò Bv lµ c¬ së trùc tiÕp kcb vµ ch¨m lo søc khoÎ toµn diÖn cho ng­êi bÖnh. - Mét trong nh÷ng nhiÖm vô quan träng cã ¶nh h­ëng lín ®Õn chÊt l­îng kh¸m ch÷a bÖnh lµ qu¶n lý sö dông thuèc t¹i bÖnh viÖn. - Hµng n¨m, BV354 sö dông mét sè l­îng lín thuèc ®Ó phôc vô kh¸m ch÷a bÖnh. - V× vËy, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ ®ã chóng t«i ®· lùa chän ®Ò tµi “Kh¶o s¸t c«ng t¸c qu¶n lý sö dông thuèc t¹i Bv354, giai ®o¹n 2007 - 2009 ” nh»m thùc hiÖn c¸c môc tiªu sau: 1. Kh¶o s¸t c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý sö dông thuèc t¹i BV354, giai ®o¹n 2007 – 2009. 2. Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ qu¶n lý sö dông thuèc cña bv giai ®o¹n 2007 – 2009. PhÇn 1: Tæng quan 1.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô m« h×nh ho¹t ®éng cña Bv 354. 1.1.1. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña bv 354. Kh¸m ch÷a bÖnh, phßng chèng bÖnh, ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc, chØ ®¹o tuyÕn, s½n sµng thu dung cÊp cøu hµng lo¹t, qu¶n lý kinh tÕ bÖnh viÖn. 1.1.2 M« h×nh tæ chøc cña Bv 354. 1.1.2.1 Tæ chøc biªn chÕ Bv 354 Gđbv lµ ng­êi l·nh ®¹o vµ ®iÒu hµnh cao nhÊt trong bÖnh viÖn. Bv cã 3 khèi: Khèi c¬ quan, khèi l©m sµng, khèi cËn l©m sµng. M« h×nh tæ chøc cña BÖnh viÖn 354 ®­îc tr×nh bµy ë phô lôc 1 1.1.2.2 Héi ®ång thuèc vµ ®iÒu trÞ * NhiÖm vô: - X©y dùng danh môc thuèc - Gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn qui chÕ. - Theo dâi ph¶n øng cã h¹i vµ rót kinh nghiÖm c¸c sai sãt trong sö dông thuèc. - Th«ng tin vÒ thuèc, theo dâi øng dông thuèc míi trong bÖnh viÖn. - X©y dùng mèi quan hÖ chÆt chÏ gi÷a D­îc sỹ, B¸c sỹ, Yt¸ ®iÒu d­ìng * Tæ chøc: Héi ®ång thuèc vµ ®iÒu trÞ gåm 13 ng­êi 1.1.3 VÞ trÝ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña khoa D­îc bv 354 NhiÖm vô c¬ b¶n cña khoa d­îc trong bv 1.LËp kÕ ho¹ch, cung cÊp vµ b¶o ®¶m sè l­¬ng, chÊt l­îng thuèc th«ng th­êng vµ thuèc chuyªn khoa, ho¸ chÊt , vËt dông y tÕ tiªu hao 2. Pha chÕ mét sè thuèc dïng trongbv 3. KiÓm tra, theo dâi viÖc sö dông thuèc an toµn, hîp lý trong toµn bÖnh viÖn 4. Tham gia qu¶n lý kinh phÝ thuèc, ho¸ chÊt. 5. Lµ c¬ së thùc hµnh cña c¸c tr­êng ®¹i häc y d­îc, c¸c tr­êng trung häc y tÕ 6. Tham gia c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc, th«ng tin vÒ thuèc M« h×nh khoa D­îc BV ®­îc tr×nh bÇy ë phô lôc 2 1.2 M« h×nh bÖnh tËt BÖnh tËt lµ t×nh tr¹ng mÊt c©n b»ng vÒ thÓ x¸c vµ tinh thÇn d­íi t¸c ®éng cña mét lo¹t c¸c yÕu tè ngo¹i m« vµ néi m« lªn con ng­êi. 1.2.1 M« h×nh bÖnh tËt ë ViÖt Nam. 1.2.2 M« h×nh bÖnh tËt ë bÖnh viÖn. Trªn thÕ giíi vµ ë ViÖt Nam cã hai lo¹i m« h×nh bÖnh tËt bÖnh viÖn: M« h×nh bÖnh tËt cña bÖnh viÖn ®a khoa vµ m« h×nh bÖnh tËt cña bÖnh viÖn chuyªn khoa. 1.3 Danh môc thuèc 1.3.1 Danh môc thuèc thiÕt yÕu. “Dmtty lµ danh môc nh÷ng lo¹i thuèc tho¶ m·n nhu cÇu ch¨m sãc søc khoÎ cho ®a sè nh©n d©n. 1.3.2 Danh môc thuèc chñ yÕu. DMTCY yÕu míi nhÊt ®· ®­îc Bé y tÕ ban hµnh theo QuyÕt ®Þnh sè 05/2008/Q§ - BYT ngµy 01/02/2008. DMTCY lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh lùa chän, x©y dùng danh môc thuèc cô thÓ cho ®¬n vÞ m×nh. 1.3.3 Danh môc thuèc cña bÖnh viÖn. Dmtbv : -Lµ danh môc nh÷ng lo¹i thuèc cÇn thiÕt tho¶ m·n nhu cÇu kh¸m bÖnh, ch÷a bÖnh -Thùc hiÖn y häc dù phßng cña bÖnh viÖn, phï hîp víi m« h×nh bÖnh tËt, kÜ thuËt ®iÒu trÞ vµ b¶o qu¶n, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña tõng bÖnh viÖn vµ kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng­êi bÖnh 1.4 VÊn ®Ò qu¶n lý sö dông thuèc 1.4.1 Thùc tr¹ng sö dông thuèc hiÖn nay 1.4.1.1 Thùc tr¹ng sö dông thuèc t¹i bÖnh viÖn - ViÖt nam lµ n­íc mµ bÖnh nhiÔm trïng vÉn chiÕm tØ lÖ cao trong m« h×nh bÖnh tËt. -Chi phÝ dµnh cho kh¸ng sinh lµ t­¬ng ®èi cao. - ViÖc kª ®¬n, ng­êi bÖnh tù sö dông thuèc kh«ng ®óng c¸ch, vÉn th­êng xuyªn x¶y ra. 1.4.1.2 Thùc tr¹ng sö dông thuèc t¹i c¸c bv qu©n ®éi vµ Bv 354. * Thùc tr¹ng sö dông thuèc t¹i c¸c BÖnh viÖn qu©n ®éi. Trong m« h×nh bÖnh tËt cã nhiÒu bÖnh nhiÔm khuÈn nªn sö dông kh¸ng sinh vÉn lµ lùa chän hµng ®Çu * Sö dông thuèc t¹i Bv 354. Bv 354 ®· x©y dùng ®­îc 160 ph¸c ®å ®iÒu trÞ, dmtbv, dùa vµo ®ã mµ B¸c sü ®· cã nh÷ng kª ®¬n hîp lý, an toµn, hiÖu qu¶ vµ gi¶m chi phÝ cho ng­êi bÖnh. 1.4.2 Chu tr×nh qu¶n lý sö dông thuèc * Kª ®¬n * §ãng gãi vµ d¸n nh·n thuèc * Qu¸ tr×nh cÊp ph¸t vµ lÜnh thuèc *H­íng dÉn theo dâi dïng thuèc 1.4.3 C¸c nghiªn cøu vÒ qu¶n lý sö dông thuèc 1.4.3.1 T¹i BÖnh viÖn 354 * §Ò tµi: “ Gãp phÇn nghiªn cøu sö dông kh¸ng sinh hîp lý an toµn hiÖu qu¶ t¹i bÖnh viÖn”. §Ò tµi cÊp ngµnh do B¸c sü Nh¹c Lai vµ céng sù thùc hiÖn * §Ò tµi “ kh¶o s¸t t×nh h×nh cung øng thuèc t¹i Bv 354, giai ®o¹n 2003 – 2005”. LuËn v¨n chuyªn khoa 1 do Hµ Quèc Dòng thùc hiÖn. 1.4.3.2 C¸c nghiªn cøu kh¸c. * §Ò tµi “ §¸nh gi¸ viÖc qu¶n lý cung øng thuèc t¹i bv ®a khoa tØnh Hµ T©y, giai ®o¹n 2001 – 2005” cña Lª Thi Thanh H­¬ng. * §Ò tµi “Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng cung øng thuèc t¹i khoa D­îc Bv GTVT I” cña NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh. *§Ò tµi “ T×m hiÓu thùc tr¹ng mét sè yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn cung øng thuèc t¹i Bv 105” cña Hoµng V¨n Thªm. PhÇn II : ®èi t­îng, néi dung, ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2. 1. §èi t­îng, ®Þa ®iÓm, thêi gian nghiªn cøu 2.1.1. §èi t­îng nghiªn cøu. §Ò tµi ®­îc thùc hiÖn t¹i Bv 354 th«ng qua c¸c ®èi t­îng : §¬n thuèc ngo¹i tró, bÖnh ¸n, dmtbv. - C¸c tµi liÖu v¨n b¶n h­íng dÉn cña Bé y tÕ, Côc qu©n y, Bv 354 cã liªn quan ®Õn, qu¶n lý sö dông thuèc. - C¸c lo¹i sæ liªn quan ®Õn qu¶n lý sö dông thuèc 2.1.2. §Þa ®iÓm nghiªn cøu. - BÖnh viÖn 354 – Tæng côc hËu cÇn - Trung t©m §TNC D­îc - Häc ViÖn Qu©n y 2.1.3. Thêi gian nghiªn cøu. - Tõ th¸ng 2 n¨m 2010 ®Õn th¸ng 8 n¨m 2010 - Sè liÖu nghiªn cøu tõ n¨m 2007 - 2009 2.2 Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu 2.2.1Ph­¬ng ph¸p håi cøu vµ tiÕn cøu 2.2.2 Ph­¬ng ph¸p ph©n tÝch + Ph©n tÝch vÒ nh©n lùc. + Ph©n tÝch vÒ kinh tÕ. + Ph©n tÝch vÒ ph­¬ng tiÖn vËt chÊt. 2.2.3 Ph­¬ng ph¸p so s¸nh. - So s¸nh danh môc thuèc bÖnh viÖn vÒ c¸c mÆt. - So s¸nh gi÷a viÖc sö dông thuèc trªn thùc tÕ víi c¸c quy chÕ. - Quan s¸t trùc tiÕp c¸c ho¹t ®éng vÒ sö dông thuèc, c¸c chØ tiªu trong sö dông thuèc. 2.2.4 Cì mÉu nghiªn cøu +Sè l­îng bÖnh ¸n vµ ®¬n thuèc ®­îc tÝnh theo c«ng thøc cì mÉu trong dÞch tÔ d­îc häc. +Thay vµo c«ng thøc tÝnh ®­îc n = 385 Thùc tÕ ®Ò tµi tiÕn hµnh nghiªn cøu trªn 405 ®¬n ngo¹i tró vµ 400 bÖnh ¸n. 2.2.5 Chän mÉu + §èi víi bÖnh ¸n: Sö dông kü thuËt chän mÉu hÖ thèng. Tæng sè bÖnh ¸n cña bÖnh viÖn trong 3 n¨m 2007 – 2009 lµ N, th× mçi bÖnh ¸n ®­îc lÊy ra b»ng c¸ch ¸p dông kho¶ng h»ng ®Þnh k. K=N: 400 Trong kho¶ng tõ 1 ®Õn 10 chän ngÉu nhiªn ®­îc sè 5 th× c¸c bÖnh ¸n ®­îc lÊy ra cã sè thø tù lÇn l­ît lµ 5 +1.k, 5 +2.k, ... + §èi víi ®¬n thuèc: Sö dông kü thuËt chän mÉu thuËn tiÖn. 2.3 Néi dung nghiªn cøu Néi dung nghiªn cøu cña ®Ò tµi: - C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông thuèc t¹i BÖnh viÖn 354, giai ®o¹n 2007 – 2009. - §¬n thuèc, bÖnh ¸n, qu¶n lý sö dông thuèc t¹i khoa ls, ho¹t ®éng cña H®t&®t, ho¹t ®éng cña khoa d­îc. * Tr×nh bÇy ph©n tÝch vµ xö lý sè liÖu - Sè liÖu ®­îc sö lý vµ tr×nh bÇy b»ng phÇn mÒn: Microsoft Excel for Windows vµ Microsoft Word for Windows. - Ph©n tÝch sè liÖu : Dïng ph­¬ng ph¸p so s¸nh, ph­¬ng ph¸p m« h×nh ho¸, biÓu ®å, ®å thÞ ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ vµ minh ho¹ vÒ c¬ cÊu nh©n lùc, t×nh h×nh sö dông thuèc, … PhÇn III : kÕt qu¶ nghiªn cøu 3.1 M« h×nh tæ chøc, c¬ cÊu nh©n lùc cña Bv354 3.1.1 M« h×nh vµ c¬ cÊu nh©n lùc cña Bv 354  - N¨m 2009 sè Bs cña bv lµ 113 chiÕm 31,56% tæng biªn chÕ cña toµn bv (tû lÖ nµy cña Bv Giao th«ng vËn t¶i I lµ 29,1%, bv §a khoa Hµ §«ng lµ 23,2%). -Tû lÖ y t¸ ®iÒu d­ìng hiÖn cã cña bv lµ 45,94% (164 nh©n viªn ) - C¸n bé y vµ d­îc cã sù chªnh lÖch lín vÒ sè l­îng. 3.1.2 M« h×nh tæ chøc vµ c¬ cÊu nh©n lùc khoa D­îc BÖnh viÖn 354 - Sè l­îng nh©n viªn D­îc cßn thiÕu (chiÕm 7,58% so víi sè l­îng nh©n viªn toµn bv) nh­ng so s¸nh víi (Bv H÷u NghÞ 5%, Bv Saint Paul 4%, Bv 105 lµ 6,33%) [26 ] th× c¸n bé D­îc cña Bv 354 chiÕm mét tû lÖ cao h¬n. - Sè l­îng dsth chiÕm tØ lÖ cao nhÊt 16 ng­êi (59,2%) tæng sè nh©n viªn khoa D­îc. Ds®h vµ S®h chiÕm (28,56%) trong n¨m 2007 vµ (22, 2%) vµo n¨m 2009 3.2. KÕt qu¶ kh¶o s¸t m« h×nh bÖnh tËt cña Bv 354 B¶ng 3.4 Nh÷ng Nhãm bÖnh cã tû lÖ cao nhÊt t¹i Bv354 giai ®o¹n 2007 – 2009. 3.3 KÕt qu¶ kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ Danh môc thuèc cña Bv354. 3.3.1 KÕt qu¶ kh¶o s¸t mét sè yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn qu¸ tr×nh x©y dùng DMT Bv 354. 3.3.1.1 KÕt qu¶ kh¶o s¸t kinh phÝ mua thuèc, ho¸ chÊt cña Bv354 Gåm 3 nguån: - Nguån tõ Bé quèc phßng - Nguån BHYT - Nguån tõ viÖn phÝ H×nh 3.1 BiÓu ®å kinh phÝ tõ c¸c nguån cÊp cho Bv 354 mua thuèc, ho¸ chÊt qua 3 n¨m 2007 – 2009. Tõ b¶ng vµ biÓu ®å cho thÊy tû lÖ kinh phÝ trong 3 n¨m cña 2 ®èi t­îng ( Qu©n – chÝnh s¸ch, DVYT ) thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. - Nguån tõ BHYT thay ®æi ®¸ng kÓ vµ lu«n chiÕm mét tû lÖ cao nhÊt. Nguån tõ dÞch vô y tÕ chiÕm tû lÖ thÊp nhÊt vµ cã xu h­íng t¨ng nhÑ. Nguån kinh phÝ cÊp cho bv n¨m 2009 t¨ng 243,6% so víi n¨m 2007 cho thÊy l­u l­îng cña bÖnh nh©n t¨ng nªn nhu cÇu sö dông thuèc, ho¸ chÊt t¨ng. * Kinh phÝ BQP mµ trùc tiÕp lµ côc qu©n y cÊp cho Bv 354 d­íi hai h×nh thøc: HiÖn vËt vµ tiÒn mÆt 3.3.1.2 KÕt qu¶ kh¶o s¸t sè l­ît bÖnh nh©n ®Õn kh¸m t¹i BV 354 tõ n¨m 2007 – 2009. BiÓu ®å biÓu diÔn sè l­ît ng­êi ®Õn kh¸m bÖnh t¹i Bv 354 qua 3 n¨m 2007 – 2009. 3.3.1.3 KÕt qu¶ b×nh qu©n tiÒn thuèc cña mét ®¬n thuèc vµ mét ngµy gi­êng ®iÒu trÞ. BiÓu ®å møc b×nh qu©n tiÒn thuèc/ ®¬n cña c¸c ®èi t­îng vµ cho toµn Bv354 H×nh 3.5 BiÓu ®å møc b×nh qu©n tiÒn thuèc/ngµy ®iÒu trÞ cña c¸c ®èi t­îng vµ cña toµn Bv 3.3.2. Danh môc thuèc cña Bv 345. Dmtbv ®­îc x©y dùng mét n¨m mét lÇn vµo th¸ng 12 cuèi n¨m Chóng t«i tiÕn hµnh nghiªn cøu c¬ cÊu danh môc thuèc cña bv trong c¸c n¨m 2007- 2009 dùa vµo - DMTCY dïng trong c¸c c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh sè 2320 ban hµnh ngµy 19/06/2001 - DMTCY ®­îc Bé y tÕ ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 05/2008/Q§ - BYT ngµy 01/02/2008. - Cã sù tham kh¶o thªm danh môc thuèc thiÕt yÕu lÇn V ban hµnh ngµy 1/7/2005 vµ danh môc thuèc chñ yÕu dïng trong c¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ban hµnh ngµy 24/1/2005 * TØ lÖ thuèc chñ yÕu cã trong danh môc thuèc cña bÖnh viÖn: B¶ng 3.10 Tû lÖ TCY trong DMTBV *TØ lÖ thuèc néi vµ ngo¹i trong danh môc thuèc bÖnh viÖn Tû lÖ thuèc néi, ngo¹i trong DMT BV qua 3 n¨m tõ 2007- 2007 Tû lÖ thuèc néi 45,5% so Bv ®a khoa Hµ §«ng lµ thÊp h¬n ( 59,3%)[22 ], nh­ng vÉn cßn cao h¬n so víi chØ tiªu phÊn ®Êu cña Bé y tÕ lµ kho¶ng 40%. - Tû lÖ thuèc néi trong DMTBV cã xu h­íng t¨ng qua 3 n¨m, 44,2% n¨m 2007 lªn 46,4% n¨m 2009. * Thuèc mang tªn gèc vµ thuèc mang tªn th­¬ng m¹i trong DMT dïng t¹i Bv 354. B¶ng 3.12 tû lÖ thuèc mang tªn gèc vµ mang tªn th­¬ng m¹i trong DMTBV *Sù ®¸p øng cña danh môc thuèc bÖnh viÖn víi m« h×nh bÖnh tËt Nhãm thuèc chiÕm tØ lÖ cao trong dmtbv lµ c¸c nhãm: Nhãm thuèc ®iÒu trÞ ký sinh trïng, chèng nhiÔm khuÈn (19,83%), nhãm thuèc tim m¹ch (10,22%), nhãm thuèc tiªu ho¸ (9,2%)... -Mét sè nhãm thuèc cã tû lÖ thÊp lµ: thuèc lîi tiÓu (0,61%), thuèc ®iÒu trÞ bÖnh ®­êng tiÕt niÖu (0,61% )... * KÕt qu¶ kh¶o s¸t ph©n lo¹i thuèc theo c¸c quy chÕ qu¶n lý thuèc B¶ng 3.15: Ph©n lo¹i thuèc theo quy chÕ qu¶n lý cã trong Dmtbv *NhËn xÐt: - Nhãm thuèc g©y nghiÖn - h­íng thÇn chiÕm tØ lÖ thÊp 1,7%. (Tû lÖ nµy theo nghiªn cøu cña NguyÔn ThÞ TuyÕt H¹nh t¹i Bv Giao th«ng vËn t¶i I, n¨m 2005 lµ 2,8%). - Theo sè liÖu thèng kª 3 n¨m sè l­îng thuèc trong nhãm g©y nghiÖn – H­íng t©m thÇn kh«ng thay ®æi ®iÒu nµy cho thÊy sù æn ®Þnh trong x©y dùng DMTBV ®èi víi nhãm thuèc nµy. 3.4 Ph©n tÝch ho¹t ®éng gi¸m s¸t viÖc sö dông thuèc t¹i Bv 354 3.4.1 KÕt qu¶ ph©n tÝch ®¬n thuèc ngo¹i tró * KÕt qu¶ kh¶o s¸t 405 ®¬n + Ph©n bè ®¬n thuèc theo nhãm bÖnh KÕt qu¶ m« h×nh bÖnh tËt cña bv. - C¸c bÖnh lý vÒ ®­êng h« hÊp, tim m¹ch, ®­êng tiªu ho¸, néi tiÕt chiÕm tû lÖ cao. - C¸c bÖnh Ýt gÆp lµ bÖnh ngoµi da, bÖnh lý r¨ng miÖng. + KÕt qu¶ ph©n tÝch theo chØ sè kª ®¬n * Sè thuèc trung b×nh trong mét ®¬n - Trong 405 ®¬n thuèc ®­îc ph©n tÝch gåm 1202 l­ît thuèc ®· ®­îc kª, sè thuèc trung b×nh trong mét ®¬n lµ 2,96. - Theo nghiªn cøu cña NguyÔn ThÞ S¬n Hµ t¹i bv ®a khoa Hµ §«ng tû lÖ nµy 3,8. * Sè ®¬n thuèc ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh theo quy chÕ B¶ng 3.18 Sè ®¬n thuèc thùc hiÖn ®óng quy chÕ *Sè thuèc ®­îc kª tªn gèc B¶ng 3.19 Sè thuèc ®­îc kª tªn gèc * Sè ®¬n thuèc cã kª thuèc thiÕt yÕu - Tû lÖ kª thuèc thiÕt yÕu cho ®¬n ngo¹i tró t¹i Bv 354 lµ 100%(phï hîp so víi khuyÕn c¸o cña WHO). - Nghiªn cøu cña NguyÔn ThÞ S¬n Hµ t¹i Bv ®a khoa Hµ §«ng lµ 30,4%, cßn t¹i Bv phô s¶n Hµ Néi lµ 15,1%. * Sè ®¬n thuèc cã kª kh¸ng sinh - Tû lÖ ®¬n thuèc cã kª kh¸ng sinh lµ 30,86% ®iÒu nµy phï hîp víi khuyÕn c¸o cña WHO ( 20% - 30%) - Sè ®¬n cã kª tõ 2 kh¸ng sinh trë lªn chñ yÕu ë c¸c bÖnh: viªm d¹ dµy, viªm ®­êng tiÕt niÖu – sinh dôc.. * Sè ®¬n thuèc cã kª thuèc tiªm B¶ng 3.22 Sè ®¬n thuèc cã kª thuèc tiªm * Sè ®¬n thuèc kh«ng phï hîp gi÷a thuèc kª trong ®¬n vµ chÈn ®o¸n bÖnh B¶ng 3.23 Sè ®¬n thuèc kh«ng phï hîp gi÷a thuèc kª trong ®¬n vµ chÈn ®o¸n bÖnh * Sè ®¬n thuèc cã tû lÖ t­¬ng t¸c - Cã 8 ®¬n xuÊt hiÖn t­¬ng t¸c trong 405 ®¬n ®­îc ph©n tÝch, chiÕm tû lÖ 2%. - T­¬ng t¸c chiÕm tû lÖ cao nhÊt lµ gi÷a c¸c thuèc nhãm corticoid víi nhãm NSAID ( 50%). - Víi sù phèi hîp thuèc kh«ng hîp lý nh­ thÕ nµy cña thÇy thuèc kh«ng nh÷ng g©y ¶nh h­ëng xÊu tíi søc kháe mµ cßn g©y l·ng phÝ ng­êi bÖnh. 3.4.2 KÕt qu¶ ph©n tÝch sö dông thuèc trong hå s¬ bÖnh ¸n + KÕt qu¶ ph©n tÝch kª ®¬n thuèc trong bÖnh ¸n + KÕt qu¶ ph©n tÝch c¸c ®¬n thuèc trong bÖnh ¸n cã sö dông kh¸ng sinh *Tû lÖ dïng kh¸ng sinh cña 400 bÖnh ¸n KÕt qu¶ kh¶o s¸t cho thÊy sè bªnh nh©n néi tró dïng kh¸ng sinh chiÕm tíi 73,5%. Tû lÖ nµy t­¬ng ®­¬ng víi nghiªn cøu cña TrÇn ThÞ Thu Thuû, NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Ch©m tû lÖ bÖnh nh©n néi tró chiÕm 77,2%, cña NguyÔn ThÞ S¬n Hµ [22] lµ 79,5%. *C¸ch phèi hîp kh¸ng sinh *§­êng dïng kh¸ng sinh. B¶ng 3.29: §­êng dïng kh¸ng sinh trong bÖnh ¸n *Thêi gian dïng kh¸ng sinh. B¶ng 3.30: Thêi gian dïng ks trong bÖnh ¸n 3.4.3 KÕt qu¶ cung øng thuèc cho bÖnh nh©n néi tró B¶ng 3.32: KÕt qña duyÖt thuèc ë khoa D­îc n¨m tõ 2007 – 2009. *§¸nh gi¸ thùc hiÖn qui chÕ d­îc chÝnh ë khoa L©m sµng Bv 354 thùc hiÖn tèt, ®Çy ®ñ theo yªu cÇu. KÕt qu¶ chÊm ®iÓm kiÓm tra th­êng ®¹t ®iÓm tèi ®a. B¶ng 3.33 C«ng t¸c kiÓm tra d­îc chÝnh t¹i khoa ls 3.4.4 KÕt qu¶ nghiªn cøu ho¹t ®éng th«ng tin thuèc - Ho¹t ®éng th«ng tin thuèc cña khoa D­îc Bv 354 ch­a ®­îc th­êng xuyªn - C¸c th«ng tin nµy th­êng ®­îc ®­a ra trong c¸c buæi giao ban hµng ngµy - C¸c ®¬n vÞ th«ng tin thuèc cßn mang tÝnh chÊt thô ®éng - HiÖn nay khoa D­îc ch­a cã tæ th«ng tin thuèc vµ d­îc l©m sµng phÇn iv : kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ 4.1 KÕt luËn 4.1.1 C¬ cÊu, tæ chøc nh©n lùc cña khoa D­îc BÖnh viÖn 354. - Khoa D­îc BÖnh viÖn 354 cã 6 D­îc sü ®¹i häc vµ sau ®¹i häc. - Tû lÖ D­îc sü ®¹i häc/ B¸c sü lµ 1/19 n¨m 2009; Tû lÖ nh©n lùc khoa D­îc trªn tæng biªn chÕ lµ 7,8% n¨m 2009 ®Òu thÊp h¬n tiªu chuÈn chung cña Bé y tÕ vµ biÖn chÕ cña bÖnh viÖn Qu©n ®éi h¹ng B. 4.1.2 VÒ danh môc thuèc cña Bv 354. Dmt cña Bv 354 ®· b¸m s¸t yªu cÇu thùc tÕ cña bv. - Dmtbv ®­îc rµ so¸t sña ®æi vµ bæ sung hµng n¨m - Nguån kinh phÝ mua thuèc tõ 3 nguån - N¨m 2009 sè thuèc chñ yÕu chiÕm 97,13%, thuèc néi chiÕm 46,4%, thuèc mang tªn gèc 53,4% - Nh÷ng nhãm thuèc chiÕm tû lÖ cao trong DMTBV (n¨m 2009) lµ Thuèc ®iÒu trÞ ký sinh trïng,chèng nhiÔm khuÈn ( 19,83 % ), Thuèc tim m¹ch (10,22%), Thuèc ®­êng tiªu ho¸ (9,2%)..®iÒu nµy hoµn toµn phï hîp víi MHBT cña Bv 354. 4.1.3 Ho¹t ®éng gi¸m s¸t viÖc sö dông thuèc t¹i Bv 354. 4.1.3.1 ViÖc kª ®¬n. * §¬n thuèc ngo¹i tró. C«ng t¸c qu¶n lý thùc hiÖn qui chÕ kª ®¬n vµ b¸n thuèc theo ®¬n b­íc b­íc ®Çu ®· ®­îc thùc hiÖn kh¸ tèt tû lÖ thuèc thiÕt yÕu trong ®¬n lµ 100%, sè ®¬n thùc hiÖn ®óng qui ®Þnh 97,04%, tuy nhiªn vÉn cßn tån t¹i nh­ sè thuèc ®­îc kª tªn gèc vÉn cßn thÊp (11,73%), Sè ®¬n thuèc kh«ng phï hîp gi÷a thuèc kª trong ®¬n vµ chÈn ®o¸n bÖnh (0,74%). * §¬n thuèc néi tró C«ng t¸c qu¶n lý sö dông thuèc cho bÖnh nh©n néi tró ®· ®i vµo khu«n khæ - 100% bÖnh ¸n kª ®¬n thuèc trong DMTBV, Cã 93% Y lÖnh dïng thuèc ghi râ rµng, ®Çy ®ñ. - VÉn cßn 1% ®¬n thuèc néi tró c¸c B¸c sü kh«ng dïng theo ph¸c ®å ®iÒu trÞ. -VÉn cßn hiÖn t­îng l¹m dông kh¸ng sinh (5,7%) dïng trªn 15 ngµy, phèi hîp trªn 4 kh¸ng sinh (1,1%). * ViÖc cung øng thuèc cho bÖnh nh©n néi tró. - CÊp ph¸t, duyÖt thuèc, h­íng dÉn sö dông cho bÖnh nh©n néi tró thùc hiÖn ®óng qui tr×nh - VÉn cßn nh÷ng tån t¹i trong viÖc cung øng thuèc cho bÖnh nh©n néi tró thÓ hiÖn ë kÕt qu¶ duyÖt thuèc cña khoa D­îc, n¨m 2009 sai ph¹m cña c¸c khoa l©m sµng lµ 3,9% trªn tæng sè lÇn duyÖt thuèc trong n¨m 4.1.3.2 C«ng t¸c th«ng tin thuèc trong bÖnh viÖn B­íc ®Çu ®· triÓn khai ®­îc c«ng t¸c th«ng tin thuèc trong bÖnh viÖn vµ thu ®­îc kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. 4.2 KiÕn nghÞ. 4.2.1 KiÕn nghÞ víi Côc Qu©n y – Tæng côc hËu cÇn - CÇn bæ sung D­îc sü §¹i häc vµ sau ®¹i häc cho khoa d­îc bÖnh viÖn - §Çu t­ kinh phÝ, n©ng cÊp bÖnh viÖn vµ bæ sung chØ tiªu gi­êng bÖnh cho bÖnh viÖn nh»m ®¸p øng yÒu cÇu cµng cao cña c¸c ®èi t­îng bÖnh nh©n. 4.2.2 KiÕn nghi víi BÖnh viÖn 354. - CÇn cã chÝnh s¸ch thu hót D­îc sü ®¹i häc cho khoa D­îc, cã kÕ ho¹ch tuyÓn chän, ®µo t¹o D­îc sü l©m sµng ®Ó ®¸p øng nhiÖm vô cña khoa D­îc - T¨ng c­êng tuyªn truyÒn khuyÕn khÝch sö dông thuèc néi trong ®¬n thuèc ®Ó gi¶m chi phÝ ®iÒu trÞ vµ h¹n chÕ t×nh tr¹ng l¹m dông thuèc. - C¶i tiÕn vµ øng dông tin häc trong qu¶n lý cÊp ph¸t vµ sö dông thuèc.
Luận văn liên quan