Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch I ngân hàng công thương Việt Nam

Từ những năm 70 cạnh tranh giữa các ngân hàng trên thế giới tăng đến mức độ gay gắt và khốc liệt hơn. Xu hướng đa năng hoá hoạt động ngân hàng, mở rộng và phát triển các loại hình nghiệp vụ mới đã trở nên phổ biến, số vụ sáp nhập các ngân hàng lớn mang tầm vóc quốc tế ngày càng tăng. Không nằm ngoài xu hướng đó, nhất là khi nền kinh tế nước ta chuyển hướng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh này NHCT VN cũng đang có những thay đổi đáng kể và những thành tích đạt được là không thể phủ nhận. Ra đời vào tháng7/1988, khi NHCT đã được phép hoạt động như một ngân hàng thương mại nhưng hoạt động tín dụng ngắn hạn của Sở giao dịch 1- NHCT VN không phải là khả quan. Hiện nay tín dụng ngắn hạn của Sở giao dịch 1- NHCT VN có tốc độ tăng trưởng không một chi nhánh nào trong hệ thống NHCT VN đạt được. Tuy vậy, nhìn vào kết quả hoạt động trong thời gian qua, dư nợ tín dụng ngắn hạn vẫn chỉ là con số nhỏ bé so với tổng dư nợ của toàn sở và với toàn NHCT VN vấn đề chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng ngắn hạn nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục. Xuất phát từ nhận thức đó, em chọn hướng nghiên cứu về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1- NHCT VN, với đề tài. "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1- NHCT VN " làm luận văn tốt nghiệp ngoài lời nói đầu và kết luận luận vặn được kết cấu thành 3 chương: Chương1: Ngân hàng thương mại với hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng Ngân hàng Chương2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1-NHCT VN . Chương3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1-NHCT VN.

doc73 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch I ngân hàng công thương Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Lời nói đầu Chương 1. Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại ................ I. Tín dụng một hoạt động chủ yếu của ngân hàng thương mại II. Các hình thức tín dụng của ngân hàng thương mại 1. Các hình thức cho vay phân theo ngành nghề . 2. Các hình thức cho vay phân theo tính chất có đảm bảo và không có đảm bảo 2.1 Cho vay có đảm bảo 2.2 Cho vay không có đảm bảo 3. Hình thức cho vay theo thời gian 4. Các hình thức cho vay phân theo theo phương thức hoàn trả III. Chất lượng tín dụng cho vay và sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân hàng thương mại. 1. Chất lượng tín dụng 2. Các chỉ tiêu đánh giá chât lượng tín dụng 2.1 Nhóm chỉ tiêu định tính 2.2 Nhóm chỉ tiêu định lượng 3. Các nhân tố ảnh hưởng 3.1 Các nhân tố khách quan a. Nhân tố môi trường b. Môi trường pháp lý c. Trình độ quản lý,chất lượng 3.2 Nhân tố chủ quan của ngân hàng 4. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng tín dụng a. Chất lượng tín dụng đối với ngân hàng thương mại b. Chất lượng tín dụng đối với nhà đầu tư c. Chất lượng tín dụng đối với xã hội III Quy trình đảm bảo chất lượng cho vay của ngân hàng 1.Qúa trình thẩm định 1.1 Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1.2 Phân tích tình hình tài chính và khả năng thanh toán của doanh nghiệp 2. Quá trình giám sát 3. Quá trình thu nợ Chương II. Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại sở giao dịch 1- NHCT –Việt Nam I. Khái quát về sở giao dịch 1-NHCT VN. 1. Ngân hàng công thương Việt Nam 2. Sở giao dịch 1 ngân hàng công thương Việt Nam 2.1. Cơ cấu tổ chức 2.2. Các hoạt động nghiệp vụ 2.2.1. Huy động vốn 2.2.2 Hoạt động tín dụng 2.2.3. Các hoạt động khác. II. Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở Giao dịch I Ngân hàng công thương 1. Tình hình huy động vốn ngắn hạn. 2. Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn. 2.1 Đối tượng khách hàng có quan hệ với Sở Giao dịch I 2.2 Những thuận lợi và khó khăn trong cho vay ngắn hạn. 2.3 Tình hình cho vay ngắn hạn. 3. Đánh giá chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1-NHCT VN . 3.1 Doanh số cho vay 3.2 Kết quả hoạt động. 3.3 Chất lượng tín dụng 3.4 Những hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngắn hạn Chương 3: một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tái Sở giao dịch 1-NHCT VN I. Định hướng phát triển của Sở giao dịch 1-NHCT VN II. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn III. Kiến nghị 1. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 2. Kiến nghị với Ngân hàng Công thương trung ương Kết luận Tài liệu tham khảo LỜI NÓI ĐẦU Từ những năm 70 cạnh tranh giữa các ngân hàng trên thế giới tăng đến mức độ gay gắt và khốc liệt hơn. Xu hướng đa năng hoá hoạt động ngân hàng, mở rộng và phát triển các loại hình nghiệp vụ mới đã trở nên phổ biến, số vụ sáp nhập các ngân hàng lớn mang tầm vóc quốc tế ngày càng tăng. Không nằm ngoài xu hướng đó, nhất là khi nền kinh tế nước ta chuyển hướng theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, tính cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Trong bối cảnh này NHCT VN cũng đang có những thay đổi đáng kể và những thành tích đạt được là không thể phủ nhận. Ra đời vào tháng7/1988, khi NHCT đã được phép hoạt động như một ngân hàng thương mại nhưng hoạt động tín dụng ngắn hạn của Sở giao dịch 1- NHCT VN không phải là khả quan. Hiện nay tín dụng ngắn hạn của Sở giao dịch 1- NHCT VN có tốc độ tăng trưởng không một chi nhánh nào trong hệ thống NHCT VN đạt được. Tuy vậy, nhìn vào kết quả hoạt động trong thời gian qua, dư nợ tín dụng ngắn hạn vẫn chỉ là con số nhỏ bé so với tổng dư nợ của toàn sở và với toàn NHCT VN vấn đề chất lượng tín dụng nói chung và chất lượng tín dụng ngắn hạn nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế cần sớm được khắc phục. Xuất phát từ nhận thức đó, em chọn hướng nghiên cứu về hoạt động tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1- NHCT VN, với đề tài. "Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1- NHCT VN " làm luận văn tốt nghiệp ngoài lời nói đầu và kết luận luận vặn được kết cấu thành 3 chương: Chương1: Ngân hàng thương mại với hoạt động tín dụng và chất lượng tín dụng Ngân hàng Chương2: Thực trạng chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1-NHCT VN . Chương3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngắn hạn tại Sở giao dịch 1-NHCT VN. CHƯƠNG I TÍN DỤNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Lịch sử hình thành Ngân hàng thương mại bắt đầu từ rất lâu, trước cả khi có nền sản xuất hàng hoá. Sự khác biệt về tiền tệ giữa các vùng tạo điều kiện suất hiện các thương gia làm công việc đổi tiền. Sau đó, các thương gia này nhận gữi tiền và thu lệ phí, làm nhiệm vụ chi trả hộ. Những nhà kinh doanh thông minh này đã nhận thấy: luôn có một lượng tiền mặt ổn định đọng lại trong két của họ. Tiếp đó là việc cho vay nhằm tìm kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Đây chính là nguyên lý cơ bản và những nghiệp vụ nền tảng của Ngân hàng hiện đại. Một mặt, do sự khác biệt về tiền tệ giữa các khu vực, nhưng cùng với sự phát triển của nền sản xuất, trao đổi hàng hoá, lãi cho vay thu được lớn hơn nhiều so với thu lệ phí làm suất hiện ý tưởng trả lãi cho nguồn tiền gửi. Điều này tạo ra khối lượng cho vay lớn hơn do nguồn tiền gửi càng tăng và do đó thu được nhiều lợi nhuận hơn. Các nghiệp vụ nhận tiền gửi, cho vay, thanh toán đã hình thành nên các nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế các nghiệp vụ cơ bản càng được hoàn thiện và làm suất hiện nhiều nghiệp vụ mới như dịch vụ uỷ thác, bảo quản an toàn vật gía ... Ngân hàng thương mại là một tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt động chủ yếu và thường xuyên của nó là nhận tiền gửi có trách nhiệm hoàn trả và sử dụng số tiền đó để cho vay, làm nghiệp vụ chiết khấu và phương tiện thanh toán ( pháp lệnh Ngân hàng ). Mặc dù Ngân hàng thương mại được hình thành từ rất lâu nhưng Ngân hàng thương mại Việt Nam mới chỉ chính thức ra đời gần đây. Ngân hàng Nhà nước Việt nam trước vừa làm chức năng quản lý tiền tệ vừa làm chức năng của Ngân hàng thương mại. 26/03/1988, NĐ 53/ HĐBT về việc tách hệ thống Ngân hàng Việt nam thành 2 cấp, trong đó Ngân hàng Nhà nước có chức năng quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng nhằm ổn định giá trị đồng, là cơ quan duy nhất phát hành tiền của nước Việt nam, còn hệ thống Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ và vác dịch vụ Ngân hàng khác phục vụ yêu cầu sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng vì lợi ích của bản thân các Ngân hàng thương mại. lúc đó Ngân hàng thương mại Việt nam mới chính thức hình thành. I TÍN DỤNG MỘT HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI . Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế là tối đa hoá lợi nhuận, mục tiêu của ngân hàng, một tổ chức kinh doanh tiền tệ cũng không nằm ngoài phạm vi đó. Ngân hàng thu lợi nhuận thông qua các dịch vụ cung cấp cho khách hàng như: thanh toán, tư vấn ..... nhưng quan trọng nhất là hoạt động cho vay . Thật vậy, ngân hàng với tư cách là một trung gian tài chính, kinh doanh trên nguyên tắc nhận tiền gửi của khách hàng ( nghiệp vụ huy động vốn ) dưới hình thức tài khoản vãng lai và tài khoản tiền gửi trên cơ sở đó tiền hành các hoạt động cho vay dưới nhiều hình thức khác nhau, tuỳ theo yêu cầu vay của khách hàng. Sự chênh lệch giữa tiền lãi kiếm được qua hoạt động và tiền lãi phải trả cho các khoản huy động trên nguyên tắc lãi xuất cho vay > lãi xuất huy động là lợi nhuận thu được, đây chưa phải là toàn bộ lợi nhuận của ngân hàng, tuy nhiên nó chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số lợi nhuận của ngân hàng Mặc dù trong những năm gần đây, hoạt động ngân hàng ở nước ta ngày càng trở nên cực kỳ sôi động và đa dạng, ngân hàng tiến hành rất nhiều hoạt động kinh doanh dưới nhiều hình thức và lĩnh vực khác nhau nhưng dư nợ cho vay vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài sản có của tất cả các ngân hàng thương mại (vào khoảng 70-80% ). Tuy nhiên, tiền cho vay có tính lỏng kém hơn các tài sản có khác bởi chúng không thể chuyển thành tiền mặt khi khoản vay đáo hạn. các khoản cho vay cũng có xác suất vỡ nợ cao hơn các tài sản khác. Do thiếu tính lỏng và rủi ro cao nên ngân hàng thu được lợi nhuận cao nhất nhờ các món cho vay và cũng từ đó phát sinh câu hỏi: Ngân hàng có thể đem cho vay bao nhiêu trong tổng số tiền gửi của khách hàng ? Việc lập kế hoạch cho vay của một ngân hàng cũng như cân đối vốn huy động và cho vay là cả một vấn đề phức tạp và rắc rối. Về mặt chủ quan mà nói, đương nhiên ngân hàng không thể cho vay tất cả số tiền ký gửi tại ngân hàng, mặt khác ngân hàng không thể để lại quá nhiều tiền nhàn rỗi do chúng không sinh lợi và ngân hàng phải trả lãi cho các khoản vốn đó. Do vậy điều quan trọng là phải khai thác triệt để các nguồn vốn của mình và đồng thời duy trì một mức phân bổ hợp lý giữa chúng dười nhiều hình thức khác nhau như tài sản, các khoản ứng trước, các khoản đầu tư sao cho thu được lợi nhuận tối đa. II. CÁC HÌNH THỨC CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Tuỳ theo tiêu thức khác nhau và căn cứ vào đối tượng được cấp tín dụng mà các khoản cho vay có thể được phân ra thành các hình thức cho vay khác nhau như: Cho vay theo theo ngành nghề, cho vay phân theo tính chất, cho vay theo thời hạn, cho vay phân theo phương pháp hoàn trả. Ngoài ra còn có nhiều cách phân loại khác. Việc phân loại như thế hoàn toàn mang tính chất tương đối, không hề tách rời bản chất của tín dụng là hoạt động cho vay mượn có hoàn trả. 1. cho vay phân theo ngành nghề. Cách phân loại này căn cứ vào mục đích hoặc việc sử dụng vốn vay như cho vay bất động sản, cho vay thương mại, công nghiệp, nông nghiệp, cho vay cá nhân, cho vay đối với các tổ chức tài chính, chính quyền. 2. Các hình thức cho vay phân theo tính chất có đảm bảo và không có đảm bảo 2.1 Cho vay có đảm bảo Hình thức cho vay biểu hiện bằng việc thay cho cầm giữ các vật thế chấp có thể gồm nhiều loại hích tài sản như bất động sản, biên nhận kí gửi hàng hoá, các loại chứng khoán, vận đơn hàng hoá, sổ tiết kiệm ... Yêu cầu cơ bản của vật thế chấp là phải dễ bảo quản, có chứng từ bảo hiểm cần thiết và phải bán được. Yêu cầu món vay phải được đảm bảo chỉ nhằm tạo điệu kiện để người cho vay giảm bớt mất mát trong trường hợp người vay không muốn hay không trả được nợ. Nó tạo tâm lý yên tâm cho người đi vay. Tuy nhiên bảo đảm không có nghĩa là món nợ sẽ được hoàn trả bởi lẽ trong trường hợp thanh lý tài sản thế chấp, tài sản thế chấp có thể bị giảm giá hoặc ép giá, điều này khiến nó không đủ vốn trả hết nợ. 2.2 Cho vay không có đảm bảo : Khác với cho vay có đảm bảo, cho vay không có đảm bảo dựa trên tính liêm khiết và từ tình hình tài chính cuả người đi vay, lợi tức có thể có được trong tương lai và tình hình tài chính nợ trước đây. Hình thức này thường được ngân hàng áp dụng cho khách hàng lớn và tín nhiệm của ngân hàng, trong nhiều trường hợp họ còn được hưởng lãi suất ưu đãi. Đó thường là các công ty có cách quản lý hiệu quả, có các sản phẩm và dịch vụ được thị trường chấp nhận, lợi nhuận ổn định và tình hình tài chính vững mạnh. Trên thực tế nhiều khoản vay lớn nhất được thực hiện theo hình thức này. 3 . Cho vay theo thời gian : Các khoản vay của ngân hàng được phân theo thời hạn trong hợp đồng cho vay: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. Cho vay ngắn hạn: Là cho vay với thời hạn tối đa là 12 tháng Cho vay trung hạn: Là cho vay với thời hạn cho vay từ 1-5 năm Cho vay dài hạn: Là cho vay với thời hạn từ 5 năm trở lên Các khoản vay có thời hạn ngắn thường đáp ứng nhu cầu vốn lưu động của khách hàng, các khoản vay trung và dài hạn thường dùng vào mục đích đầu tư, mua sắm máy móc, mở rộng phạm vi sản xuất. 4. Các hình thưc cho vay phân theo phương pháp hoàn trả : Các khoản vay của ngân hàng có thể hoàn trả một lần hoặc trả góp. Những khoản cho vay trả một lần là những khoản cho vay thẳng, nghĩa là hợp đồng yêu cầu trả toàn bộ một lần vào thời gian đáo hạn cuối cùng. Cho vay trả góp đòi hỏi việc hoàn trả theo định kì. Việc hoàn trả có thể là hàng tháng, hàng quí hàng năm. Cho vay trả góp theo nguyên tắc trả dần trong suốt thời hạn hợp đồng. Nhờ vậy việc hoàn trả không trở thành gánh nặng lớn đối với người vay như trong trường hợp toàn bộ khoản vay được trả một lần. Đối với nhiều người các khoản cho vay trả góp đóng vai trò như một phương tiện góp quĩ. Hình thức này được dành nhiều món vay bất động sản và cho vay tiêu dùng. Qua các hình thức cho vay nêu trên, ta thấy rằng: Các khoản cho vay là những sản phẩm hàng hoá của ngân hàng thương mại trên thị trường kinh doanh tín dụng và dịch vụ ngân hàng. nền kinh tế càng phát triển thì nhu cầu về tín dụng và dịch vụ ngân hàng càng phong phú đa dạng. Ngân hàng cần phải tiếp cận và hoà nhập với đời sống của dân cư. III. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 1. Chất lượng tín dụng : Hoạt động tín dụng là một hoạt động sinh lời chủ yếu của ngân hàng trong nền kinh tế thị trường nhưng cũng là nơi chúa đựng nhiều rủi ro nhất mà theo đánh giá của uỷ ban Bale quốc tế thì ngay cả khoản vay có tài sản thế chấp cầm cố cũng có hệ ssố rủi ro 50%. Bởi vậy, đề cập đến vấn đề chất lượng tín dụng khong phải là điều mới mẻ nhưng nó luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của ngân hàng hiện nay. Chất lượng tín dụng được hiểu theo đúng nghĩa là vốn vay của ngân hàng được khách hàng sử dụng đưa vào quá trình sản xuất kinh doanh dịch vụ để tạo ra một số tiền lớn hơn vừa ssể hoàn trả ngân hàng cả gốc và lãi, trang trải các chi phí khác và có lợi nhuận. Như vậy quá trình chu chuyển vốn T-H-T, ngân hàng xẻ thu hồi vốn gốc và lãi, còn khách hàng sử dụng vốn có hiệu quả. Xét về tổng thể, ngân hàng vừa tạo ra được hiệu quả kinh tế vừa tạo ra hiệu quả xã hội. Trên cơ sở đó khi cho vay ngân hàng phải tính toán cân nhắc vừa đảm bảo không vi phạm Luật ngân hàng vừa giải quyết được đầu ra của mình. Điều này đồi hỏi ngân hàng phải nghiên cứu thẩm định khách hàng kỹ càng trước khi cho vay, nắm bắt được thông tin của khách hàng , hiểu được tình hình sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính của họ. Vốn vay phải thực hiện đúng trổ đúng lúc, thực dự thúc đẩy doanh nghiệp làm ăn có lãi, đúng chính sách của nhà nước và phù hợp pháp Luật hiện hành. Từ đó bảo đảm nguyên tắc hoàn trả tiền gốc và lãi được hoàn trả đúng ngày giờ không vi phạm hợp đồng. Đó chính là cơ sở đảm bảo chất lượng tín dụng. Như vậy chất lượng tín dụng là bắt nguồn từ hai phía ngân hàng và khách hàng vay vốn. 2. Các chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng : 2.1 Nhóm chỉ tiêu định tính: Nhóm chỉ tiêu nhằm đánh giá tình hình, qui chế, chế độ, thể lệ tín dụng của ngân hàng. Khi cho vay vốn, ngân hàng phải tuân thủ ba nguyên tắc, đó là - Vốn vay phải được sử dụng đúng mục đích - Vốn vay phải dược dảm bảo bằng giá trị vật tư hàng hoá tương tương đương - Vốn vay phải được hoàn trả đủ cả gốc và lãi đúng kỳ hạn cam kết. Ba nguyên tắc tín dụng trên đây hình thành như một qui luật nội tại của tín dụng. Trên thực tế cho thấy, một khi cả ba nguyên tắc ấy, hoặc một trong ba nguyên tắc bị coi nhẹ, hoặc quá nhấn mạnh nguyên tắc này tuỳ tiện với nguyên tắc kia sẽ sớm dẩn đến tình trạng khách hàng mất khả năng thanh toán, phá sản hoặc đổ bể một dự án, một doanh nghiệp, một ngân hàng. Khi nói đến chất lượng tín dụng thì chúng ta phải sem xét đến chất lượng tuân thủ nghiêm ngặt cả ba nguyên tắc cho vay trên . 2.2 Nhóm chỉ tiêu định lượng a) Tỷ lệ nợ quá hạn Là tỷ lệ phần trăm giữa nợ quá hạn và tổng dư nợ của Ngân hàng thương mại tại một thời điểm nhất định, thường là cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm. Nguyên tắc quan trọng nhất của cho vay là sự hoàn trả, do đó tính an toàn là yếu tố quan trọng bậc nhất để cấu thành chát lượng cho vay. Khi một lhoản vay khong được hoàn trả đúng hạn như đã cam kết, mà không có lý do chính đáng thì nó vi phạm nguên tắc cho vay quan trọng nhất của Ngân hàng và nó bị chuyển sang nợ quá hạn với lãi suất cao hơn lãi suất bình thường. Trên thực tế, phần lớn các khoản nợ quá hạn là các khoản nợ có vấn đề, có khả năng mất vốn lớn, có nghĩa là tính an toàn thấp. Trong nền kinh tế thị trường, ruỉ ro trong hoạt động kinh doanh là một tất yếu, có nhiều nguyên nhân dẩn đến rủi ro bao gồm cả nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. Nguyên nhân khách quan là do khách hàng vay không có khả năng trả đựoc nợ, hoặc không muốn trả nợ. Nguyên nhân chủ quan là do sự yếu kém của bản thân Ngân hàng thương mại. Do đó nợ quá hạn của Ngân hàng thương mại luôn tồn tại, rất khó tránh khỏi. Nhưng nếu một Ngân hàng thương mại có nhiều khoản nợ quá hạn hay tỷ lệ nợ quá hạn quá cao sẽ gặp khó khăn trong kinh doanh, sẻ có nguy cơ mất vốn, dể dẩn đến mất khả năng thanh toán, thâm chí làm phá sản một Ngân hàng. Ngân hàng thương mại có tỷ lệ nợ quá hạn cao sẻ bị đánh giá là có chất lượng vay thấp. Chỉ tiêu này thường được sử dụng khi phân tích đánh giá chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại. Để phân tích chất lượng tín dụng thông qua chỉ tiêu nợ quá hạn như sau: + Nợ quá hạn theo nguyên nhân: nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan. + Nợ quá hạn theo thành phần kinh tế có tài sản thế chấp hay không có tài sản thế chấp, có khả năng thu hồi hay không có khả năng thu hồi và có vấn đề hay không có vấn đề + Nợ quá hạn theo thời gian: nợ quá hạn dưới 180 ngày, nợ quá hạn trên 180 ngày Giải quyết nợ quá hạn là mối quan tâm thường trực của tất cả các Ngân hàng thương mại và có nhiều vấn đề cần phải làm, song việc quan trọng nhất là chất lượng cho vay. b) Chỉ tiêu vòng quay vốn cho vay Chỉ tiêu này xác định bằng doanh số cho vay trên dư nợ bình quân của một Ngân hàng thương mại trong thời gian nhất định, thường là một năm. Doanh số thu nợ Vòng quay vốn cho vay = Dư nợ bình quân Chỉ tiêu này phản ánh số vòng chu chuyển của vốn cho vay( thường là một năm ). Chỉ tiêu ngày càng tăng thì phản ánh tổ chức quản lý vốn vay tốt, chất lượng cho vay cao. Đây là một chỉ tiêu thường được các Ngân hàng thương mại tính toán hàng năm để đánh giá khả năng tổ chức quản lý tín dụng và chất lượng cho vay trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giải quyết hợp lý giữa 3 lợi ích: nhà nước, Ngân hàng và khách hàng. Tuy nhiên chỉ tiêu này chỉ phản ánh một cách tương đối, nếu một Ngân hàng thương mại cho vay các doanh nghiệp sản xuất chiếm một tỷ trọng lớn dư nợ, thì chỉ tiêu này sẽ không cao bằng Ngân hàng thương mại khác cho vay các doanh nghiệp thương mại. Như vậy không thể vì thế mà chất lượng cho vay của Ngân hàng thương mại này lại kém hơn. Từ thực tế trên, để có nhận xét tương đối chính xác về chất lượng cho vay, các tiêu thức tính toán cần phải đồng nhất, vòng quay vốn tính toán cho vay phải tính toán cho từng loại vay, thời hạn cho vay với đối tượng cho vay cụ thể( chẳng hạn cho vay trung hạn, cho vay ngắn hạn phân theo từng ngành ngề khác nhau: cho vay phục vụ sản xuất, cho vay thương mại...) bởi vậy, muốn có kết luận chính xác, cần có công nghệ tin học Ngân hàng hiện đại nhằm giảm bớt phức tạp của việc tính toán. c) Tỷ lệ thanh toán nợ bằng tài sản của người đi vay Khi nghiên cứu về bản chất tín dụng, thì một trong những nguyên tắc cho vay là hoàn trả. Vậy nguồn trả nợ cho Ngân hàng của khách hàng vay là được trích ra từ phần thu nhập hoạt động sản xuất kinh doanh của họ. Trong sản xuất nó bao gồm các lao động vật hoá ( chi phí nguyên, nhiên vật liệu, chi phí khác, khấu hao tài sản cố định...) mà Ngân hàng đã cho vay và phần giá trị mới sáng tạo ra. Trong kinh doanh thương mại từ doanh thu bán hàng. Tuy nhiên có nhiều trường hợp do sử dụng vốn kém hiệu quả dẩn đến mất vốn, nên khách hàng vay phải bán tài sản để trả nợ vay Ngân hàng. Số tiền đó có thể đủ để trả nợ vay Ngân hàng nhưng cũng chỉ có thể chỉ đủ trả nợ một phần nợ vay. Hoặc trong nhiều trường hợp khách hàng vay gán tài sản của mình để trừ nợ, hoặc Ngân hàng bắt nợ, tất cả các trương hợp nêu trên nếu
Luận văn liên quan