Luận văn Một số vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán Việt Nam

(Bản scan) Xây dựng thị trường chứng khoán phù hợp với định hướng đổi mới và phát triển nền kinh tế đất nước là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm tạo một kênh huy động vốn dài hạn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Định hướng này đã được tiếp tục khẳng định văn kiện của Đại hội IX của Đảng là: " Tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường"

pdf116 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1834 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Một số vấn đề pháp lí về giải quyết tranh chấp trên thị trường chứng khoán Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan