Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực Tp Hồ Chí Minh

Cho ñeán nay tín duïng ngaân haøng thöông maïi vaãn laø moä t trong nhöõng keânh chuû yeáu thu huùt vaø ñieàu hoøa nguoàn voán cho söï nghieäp phaù t trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Hoaï t ñoäng ngaâ n haøng laø hoaï t ñoäng kinh doanh ñaëc bieät, ñi vay ñeå cho vay. Vì theá, söï hoaøn traû caû goác vaø laõ i cuûa khaù ch haøng vay voán coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån cuûa moã i ngaân haø ng, noù ñaû m baûo cho quaù trình luaân chuyeån voán cuûa ngaân haø ng ñöôïc tuaàn hoaøn, lieân tuïc, sinh lôøi vaø coøn laø cô sôû ñeå ñaûm baû o khaû naêng thanh toaù n cuûa ngaân haøng. Chính vì leõ ñoù, vieäc naâng cao chaát löôïng tín duïng laø vaán ñeà coát yeáu nhaát trong hoaï t ñoäng kinh doanh , hoaï t ñoäng quaûn trò cuûa caù c ngaân haøng, nhaá t laø trong tröôøng hôïp tín duïng taê ng tröôûng nhanh vaø cao nhö hieän nay. Vì thế, giöõa taê ng tröôûng vaø naâng cao chaát löôïng tín duïng luoân coù moá i quan heä chaë t cheõ vaø taùc ñoäng qua laï i vôùi nhau. Ñoái vôùi NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh, vieäc taê ng tröôûng tín duïng ñaõ ñaù p öùng ñöôïc yeâu caàu taêng tröôûng kinh teá cuûa neàn kinh teá Thaønh phoá, nhöng tæ leä nôï xaá u, nôï tieàm aån ruûi ro trong nhöõng naêm qua vaãn coøn toàn ñoïng vaø ngaøy caøng coù xu höôùng taêng trong ñoù dö nôï cuûa DNNVV chieám tyû leä cao nhaát. Do ñoù, ñeå ñaû m baûo cho heä thoáng NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh luoân phaùt trieån moä t caùch beàn vöõng vaø hieäu quaû thì phaûi luoân baù m saù t vaø thöïc hieän ñuùng theo ñònh höôùng: Môû roäng, taê ng tröôûng tín duïng ñi ñoâi vôùi chaát löôïng tín duïng. Töø ñònh höôùng ñoù, vieäc choïn ñeà taø i “Naâng cao chaá t löôïng tín duïng ñoái vôùi Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa taï i NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh” laøm luaän vaên toát nghieäp Thaï c Só Kinh Teá chuyeân ngaønh Ngaâ n haøng laø ñi ñuùng höôùng vôùi chuû tröông chính saù ch phaù t trieån kinh teá cuûa Ñaû ng Nhaø nöôùc vaø cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam.

pdf87 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1741 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam khu vực Tp Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn Nâng cao chất lượng tín dụng đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại NHNo&PTNT Việt Nam khu vực Tp. Hồ Chí Minh MUÏC LUÏC Trang phuï bìa Lôøi cam ñoan Muïc luïc Danh muïc caùc chöõ vieát taét Danh muïc baûng bieåu Danh muïc hình LÔØI MÔÛ ÑAÀU ....................................................................................................... 1 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI ........ 3 1.1. Lyù luaän chung veà tín duïng vaø tín duïng ngaân haøng .................................. 3 1.1.1. Quaù trình ra ñôøi vaø baûn chaát cuûa tín duïng ............................................... 3 1.1.2. Chöùc naêng cuûa tín duïng: ......................................................................... 4 1.1.3. Vai troø cuûa tín duïng trong neàn kinh teá: ................................................... 5 1.1.4. Caùc hình thöùc tín duïng ............................................................................. 6 1.1.5. Caùc vaán ñeà chung veà tín duïng ngaân haøng ................................................ 7 1.1.5.1. Ñaëc ñieåm cuûa tín duïng ngaân haøng. .................................................... 7 1.1.5.2. Coâng cuï hoaït ñoäng cuûa tín duïng ngaân haøng....................................... 7 1.1.5.3. Taùc duïng cuûa tín duïng ngaân haøng ...................................................... 7 1.1.5.4. Phaân loaïi tín duïng ngaân haøng ........................................................... 8 1.2. Nhöõng noäi dung cô baûn veà chaát löôïng tín duïng ngaân haøng: ................... 10 1.2.1. Khaùi nieäm: ............................................................................................ 10 1.2.2. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng ngaân haøng: .......................... 12 1.2.2.1. Tyû leä nôï quaù haïn: ............................................................................. 12 1.2.2.2. Tyû leä nôï xaáu: .................................................................................... 12 1.2.2.3. Tyû leä sinh lôøi cuûa tín duïng: .............................................................. 13 1.2.2.4. Chæ tieâu hieäu suaát söû duïng voán: ....................................................... 13 1.2.3. Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng tín duïng: .................................. 13 1.3. Tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi DNNVV .......................................................... 16 1.3.1. Khaùi nieäm vaø vai troø cuûa DNNVV. ....................................................... 16 1.3.1.1. Khaùi nieäm. ....................................................................................... 16 1.3.1.2. Vai troø cuûa caùc DNNVV. ................................................................. 16 1.3.2. Tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi DNNVV. ................................................... 17 1.3.2.1. Ñaëc ñieåm cuûa tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi DNNVV. ....................... 17 1.3.2.2. Vai troø cuûa tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi DNNNV. ........................... 17 1.3.2.3. Caùc loaïi hình tín duïng daønh cho DNNVV ....................................... 17 1.4. Baøi hoïc kinh nghieäm naâng cao chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi..................................................................................... 20 1.4.1. Kinh nghieäm veà naâng cao chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV cuûa moät soá nöôùc treân theá giôùi. ....................................................................................... 20 1.4.2. Baøi hoïc kinh nghieäm cho caùc NHTM VN vaø NHNo&PTNT Vieät Nam 21 Keát luaän chöông 1: ................................................................................................. 22 CHÖÔNG 2: THÖÏC TRAÏNG CHAÁT LÖÔÏNG TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NGAÂN HAØNG NOÂNG NGHIEÄP VAØ PHAÙT TRIEÅN NOÂNG THOÂN KHU VÖÏC TP. HOÀ CHÍ MINH. ................................... 23 2.1. Giôùi thieäu veà NHNo&PTNT Vieät Nam vaø khu vöïc TP. HCM. ................ 23 2.1.1. Heä thoáng NHNo&PTNT Vieät Nam. ...................................................... 23 2.1.2. Heä thoáng NHNo&PTNT khu vöïc TP. HCM. ......................................... 25 2.2. Tình hình hoaït ñoäng cuûa DNNVV taïi TP.HCM. ........................................ 26 2.2.1. Tình hình DNNVV taïi TP.HCM. .......................................................... 27 2.2.1.1. Cô caáu DNNVV theo ngaønh kinh teá ................................................ 28 2.2.1.2. Cô caáu DNNVV theo quy moâ nguoàn voán ....................................... 29 2.2.1.3. Cô caáu DNNVV theo quy moâ lao ñoäng ........................................... 29 2.2.1.4. Cô caáu DNNVV theo loaïi hình ........................................................ 30 2.2.2. Quy moâ voán vaø caùch tieáp caän nguoàn voán cuûa caùc DNNVV. .................. 31 2.2.3. Khaû naêng tieáp caän thò tröôøng: ................................................................ 32 2.3. Tình hình hoaït ñoäng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP. HCM. ............................................................................................................... 32 2.3.1. Coâng taùc huy ñoäng voán taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM. ............... 32 2.3.2. Tình hình dö nôï tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM. .......................................................................................................... 35 2.4. Thöïc traïng chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM. ......................................................................................................... 38 2.4.1. Chæ tieâu tyû leä nôï quaù haïn. ....................................................................... 39 2.4.2. Chæ tieâu tyû leä nôï xaáu. ............................................................................. 40 2.4.3. Chæ tieâu tyû leä sinh lôøi cuûa tín duïng. ........................................................ 42 2.4.4. Chæ tieâu hieäu suaát söû duïng voán............................................................... 43 2.5. So saùnh tình hình tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM vôùi toaøn heä thoáng NHNo&PTNT Vieät Nam vaø caùc NHTM taïi khu vöïc TP.HCM. ......................................................................................................... 44 2.5.1. Tình hình tín duïng DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM so vôùi toaøn heä thoáng. .................................................................................................. 44 2.5.1.1. Tình hình dö nôï tín duïng ñoái vôùi DNNVV ...................................... 44 2.5.1.2. Caùc chæ tieâu chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM so vôùi toaøn heä thoáng. ....................................................... 45 2.5.2. Tình hình tín duïng DNNVV NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM so vôùi caùc NHTM khaùc taïi khu vöïc TP.HCM ................................................................... 47 2.5.2.1. Tình hình dö nôï tín duïng ñoái vôùi DNNVV . .................................... 47 2.5.2.2. Caùc chæ tieâu chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM so vôùi caùc NHTM taïi khu vöïc TP.HCM .......................... 48 2.6. Ñaùnh giaù chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP.HCM. ................................................................................................................ 51 2.6.1. Nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc. ........................................................................ 51 2.6.2. Moät soá toàn taïi haïn cheá. .......................................................................... 52 2.6.3. Nhöõng nguyeân nhaân aûnh höôûng ñeán chaát löôïng tín duïng ...................... 53 2.6.3.1. Nguyeân nhaân khaùch quan. ............................................................... 53 2.6.3.2. Nguyeân nhaân töø ngaân haøng. ............................................................. 55 2.6.3.3. Nguyeân nhaân töø DNNVV: ............................................................... 58 Keát luaän chöông 2: ................................................................................................. 59 CHÖÔNG 3: GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA TAÏI NHNo&PTNT KHU VÖÏC TP. HCM60 3.1. Ñònh höôùng kinh doanh cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam.............................. 60 3.1.1. Ñònh höôùng chung cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam. ................................. 60 3.1.2. Ñònh höôùng hoaït ñoäng tín duïng cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam. ............. 61 3.2. Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP. HCM. ...................................................................... 63 3.2.1 Nhoùm giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP. HCM. ................................................................... 63 3.2.1.1. Naâng cao coâng taùc quaûn trò ñieàu haønh. ............................................ 63 3.2.1.2. Chaáp haønh quy trình cho vay, thuû tuïc vay voán. ............................... 64 3.2.1.3. Naâng cao chaát löôïng trong coâng taùc thaåm ñònh ............................... 65 3.2.1.4. Chuù troïng coâng taùc ñaûm baûo tieàn vay .............................................. 66 3.2.1.5. Naâng cao coâng taùc kieåm tra, giaùm saùt kieåm soaùt khoaûn vay ........... 66 3.2.1.6. Naâng cao coâng taùc caùn boä vaø trình ñoä caùn boä phuï traùch coâng taùc chuyeân moân. ................................................................................................. 67 3.2.1.7. Taêng cöôøng caùc coâng taùc khaùc. ........................................................ 68 3.2.2. Nhoùm giaûi phaùp ñoái vôùi DNNVV taïi TP. HCM. .................................... 70 3.2.2.1. Xaây döïng phöông aùn saûn xuaát kinh doanh khaû thi. .......................... 70 3.2.2.2. Naâng cao trình ñoä chuyeân moân, naêng löïc quaûn lyù ñieàu haønh. ......... 70 3.2.2.3. Trung thöïc trong vieäc cung caáp thoâng tin, hôïp taùc vôùi ngaân haøng. .. 71 3.2.2.4. Naâng cao naêng löïc caïnh tranh, vò theá cuûa doanh nghieäp ................. 72 3.2.2.5. Tranh thuû khaû naêng vay voán tín chaáp vaø khaû naêng tín nhieäm cuûa NH trong quaù trình vay voán ................................................................................ 73 3.2.2.6. Löïa choïn ñuùng toå chöùc tín duïng ñeå ñaët quan heä vay voán ................ 74 3.2.3. Caùc giaûi phaùp hoã trôï cuûa cô quan quaûn lyù Nhaø nöôùc: ............................ 74 3.2.3.1. Xaây döïng vaø hoaøn thieän heä thoáng phaùp luaät ñoái vôùi DNNVV. ........ 74 3.2.3.2. Xaây döïng vaø hoaøn thieän chính saùch hoã trôï DNNVV ...................... 75 3.2.3.3. Taêng cöôøng quaûn lyù kieåm tra, giaùm saùt, kieåm toaùn vieäc thöïc thi phaùp luaät vaø quaûn lyù thò tröôøng.............................................................................. 76 3.2.3.4. Hoaøn thieän caùc chính saùch cuûa NHNN vaø chaát löôïng cuûa trung taâm thoâng tin tín duïng NHNN (CICB) ................................................................. 77 Keát luaän chöông 3 .................................................................................................. 79 KEÁT LUAÄN ............................................................................................................. 80 Danh muïc taøi lieäu tham khaûo Phuï luïc 1 LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1.Tính caáp thieát vaø yù nghóa cuûa ñeà taøi nghieân cöùu Cho ñeán nay tín duïng ngaân haøng thöông maïi vaãn laø moät trong nhöõng keânh chuû yeáu thu huùt vaø ñieàu hoøa nguoàn voán cho söï nghieäp phaùt trieån kinh teá xaõ hoäi cuûa ñaát nöôùc. Hoaït ñoäng ngaân haøng laø hoaït ñoäng kinh doanh ñaëc bieät, ñi vay ñeå cho vay. Vì theá, söï hoaøn traû caû goác vaø laõi cuûa khaùch haøng vay voán coù yù nghóa quyeát ñònh ñeán söï phaùt trieån cuûa moãi ngaân haøng, noù ñaûm baûo cho quaù trình luaân chuyeån voán cuûa ngaân haøng ñöôïc tuaàn hoaøn, lieân tuïc, sinh lôøi vaø coøn laø cô sôû ñeå ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn cuûa ngaân haøng. Chính vì leõ ñoù, vieäc naâng cao chaát löôïng tín duïng laø vaán ñeà coát yeáu nhaát trong hoaït ñoäng kinh doanh, hoaït ñoäng quaûn trò cuûa caùc ngaân haøng, nhaát laø trong tröôøng hôïp tín duïng taêng tröôûng nhanh vaø cao nhö hieän nay. Vì thế, giöõa taêng tröôûng vaø naâng cao chaát löôïng tín duïng luoân coù moái quan heä chaët cheõ vaø taùc ñoäng qua laïi vôùi nhau. Ñoái vôùi NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh, vieäc taêng tröôûng tín duïng ñaõ ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu taêng tröôûng kinh teá cuûa neàn kinh teá Thaønh phoá, nhöng tæ leä nôï xaáu, nôï tieàm aån ruûi ro trong nhöõng naêm qua vaãn coøn toàn ñoïng vaø ngaøy caøng coù xu höôùng taêng trong ñoù dö nôï cuûa DNNVV chieám tyû leä cao nhaát. Do ñoù, ñeå ñaûm baûo cho heä thoáng NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh luoân phaùt trieån moät caùch beàn vöõng vaø hieäu quaû thì phaûi luoân baùm saùt vaø thöïc hieän ñuùng theo ñònh höôùng: Môû roäng, taêng tröôûng tín duïng ñi ñoâi vôùi chaát löôïng tín duïng. Töø ñònh höôùng ñoù, vieäc choïn ñeà taøi “Naâng cao chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi Doanh nghieäp nhoû vaø vöøa taïi NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc Tp. Hoà Chí Minh” laøm luaän vaên toát nghieäp Thaïc Só Kinh Teá chuyeân ngaønh Ngaân haøng laø ñi ñuùng höôùng vôùi chuû tröông chính saùch phaùt trieån kinh teá cuûa Ñaûng Nhaø nöôùc vaø cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam. 2. Muïc tieâu nghieân cöùu ñeà taøi: - Nghieân cöùu caùc lyù luaän cô baûn veà tín duïng ngaân haøng, chaát löôïng tín duïng, tín duïng ngaân haøng ñoái vôùi DNNVV cuûa caùc NHTM. - Töø hoaït ñoäng thöïc tieãn, ñaùnh giaù thöïc traïng veà hoaït ñoäng tín duïng vaø chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV cuûa NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc TP.HCM 2 thôøi gian qua ñeå tìm ra nhöõng nguyeân nhaân toàn taïi, nhöõng khoù khaên vöôùng maéc caàn giaûi quyeát. - Neâu leân nhöõng giaûi phaùp coù cô sôû khoa hoïc vaø thöïc tieãn ñeå naâng cao chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc TP. HCM. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: - Ñoái töôïng nghieân cöùu laø chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP. HCM. - Chaát löôïng tín duïng laø moät phaïm truø roäng, bao haøm nhieàu noäi dung nhöng luaän vaên chæ giôùi haïn phaân tích caùc chæ tieâu: tyû leä nôï quaù haïn, tyû leä nôï xaáu, chæ tieâu hieäu suaát söû duïng voán, chæ tieâu lôïi nhuaän. - Phaïm vi nghieân cöùu: NHNo&PTNT khu vöïc Tp.Hoà Chí Minh. - Thôøi gian nghieân cöùu laáy soá lieäu töø naêm 2006 ñeán thaùng 06 naêm 2010. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu: Luaän vaên söû duïng phöông phaùp duy vaät bieän chöùng keát hôïp vôùi phöông phaùp nghieân cöùu thoáng keâ, so saùnh, phaân tích… ñi töø cô sôû lyù thuyeát ñeán thöïc tieãn nhaèm giaûi quyeát vaø laøm saùng toû muïc tieâu ñaët ra trong luaän vaên. 5. Keát caáu cuûa luaän vaên: Ngoaøi phaàn môû ñaàu, keát luaän, danh muïc taøi lieäu tham khaûo, luaän vaên goàm 3 chöông: Chöông 1: Toång quan veà chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV cuûa NHTM. Chöông 2: Thöïc traïng veà chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT Vieät Nam khu vöïc TP. HCM. Chöông 3: Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng tín duïng ñoái vôùi DNNVV taïi NHNo&PTNT khu vöïc TP. HCM. 3 CHÖÔNG 1: TOÅNG QUAN VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG TÍN DUÏNG ÑOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP NHOÛ VAØ VÖØA CUÛA NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI 1.1. Lyù luaän chung veà tín duïng vaø tín duïng ngaân haøng 1.1.1. Quaù trình ra ñôøi vaø baûn chaát cuûa tín duïng Tín duïng laø quan heä vay möôïn, quan heä söû duïng voán laãn nhau giöõa ngöôøi ñi vay vaø ngöôøi cho vay döïa treân nguyeân taéc hoaøn traû, keøm theo lôïi töùc khi ñeán haïn. Nhö vaäy, tín duïng coù theå hieåu moät caùch giaûn ñôn laø moät quan heä giao dòch giöõa hai chuû theå, trong ñoù moät beân chuyeån giao tieàn hoaëc taøi saûn cho beân kia baèng nhieàu hình thöùc: cho vay, baùn chòu haøng hoaù, chieát khaáu, baûo laõnh,… ñöôïc söû duïng trong moät thôøi gian nhaát ñònh vaø theo moät soá ñieàu kieän nhaát ñònh naøo ñoù ñaõ thoaû thuaän. Tín duïng laø moät phaïm truø kinh teá haøng hoaù, coù quaù trình ra ñôøi toàn taïi vaø phaùt trieån cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa kinh teá haøng hoaù. Luùc ñaàu, caùc quan heä tín duïng haàu heát ñeàu laø baèng hieän vaät vaø moät phaàn nhoû laø tín duïng hieän kim, toàn taïi döôùi teân goïi laø tín duïng naëng laõi, cô sôû cuûa quan heä tín duïng luùc baáy giôø chính laø söï phaùt trieån luùc ñaàu cuûa caùc quan heä haøng hoaù-tieàn teä trong ñieàu kieän cuûa neàn saûn xuaát haøng hoaù keùm phaùt trieån. Caùc quan heä tín duïng phaùt trieån trong thôøi kyø chieám höõu noâ leä vaø cheá ñoä phong kieán, phaûn aùnh thöïc traïng cuûa moät neàn kinh teá saûn xuaát haøng hoùa nhoû. Chæ ñeán khi phöông thöùc saûn xuaát TBCN ra ñôøi, caùc quan heä tín duïng môùi coù ñieàu kieän ñeå phaùt trieån. Tín duïng baèng hieän vaät ñaõ nhöôøng choã cho tín duïng baèng hieän kim, tín duïng naëng laõi phi kinh teá ñaõ nhöôøng choã cho caùc loaïi tín duïng khaùc öu vieät hôn nhö tín duïng ngaân haøng, tín duïng Nhaø nöôùc… Duø tín duïng coù moät quaù trình toàn taïi vaø phaùt trieån laâu daøi qua nhieàu hình thaùi kinh teá XH, vôùi nhieàu hình thöùc khaùc nhau, song ñeàu coù tính chaát quan troïng sau: - Tín duïng tröôùc heát chæ laø söï chuyeån giao söû duïng moät soá tieàn (hieän kim), hoaëc taøi saûn (hieän vaät) töø chuû theå naøy sang chuû theå khaùc, chöù khoâng laøm thay ñoåi quyeàn sôû höõu chuùng. - Tín duïng bao giôø cuõng coù thôøi haïn vaø phaûi ñöôïc hoaøn traû. 4 - Giaù trò cuûa tín duïng khoâng nhöõng ñöôïc baûo toàn maø coøn ñöôïc naâng cao nhôø lôïi töùc cuûa tín duïng. Baûn chaát cuûa tín duïng ñöôïc hieåu theo hai khía caïnh sau: - Thöù nhaát: Tín duïng laø heä thoáng quan heä kinh teá phaùt sinh giöõa ngöôøi ñi vay vaø ngöôøi cho vay, nhôø quan heä aáy maø voán tieàn teä ñöôïc vaän ñoäng töø chuû theå naøy sang chuû theå khaùc ñeå söû duïng cho caùc nhu caàu khaùc nhau trong neàn kinh teá xaõ hoäi. - Thöù hai: Tín duïng ñöôïc coi laø moät soá voán, coù theå baèng hieän vaät hoaëc hieän kim vaän ñoäng theo nguyeân taéc hoaøn traû, ñaùp öùng cho caùc nhu caàu cuûa chuû theå tín duïng. 1.1.2. Chöùc naêng cuûa tín duïng: - Taäp trung vaø phaân phoái laïi voán tieàn teä treân cô sôû hoaøn traû: Ñaây laø chöùc naêng cô baûn cuûa tín duïng, nhôø chöùc naêng naøy maø nguoàn voán tieàn teä trong xaõ hoäi ñöôïc ñieàu hoaø töø nôi thöøa sang nôi thieáu ñeå söû duïng nhaèm phaùt trieån neàn kinh teá. ÔÛ maët taäp trung voán tieàn teä: nhôø söï hoaït ñoäng cuûa heä thoáng tín duïng maø caùc nguoàn tieàn nhaøn roãi ñöôïc taäp trung laïi, bao goàm tieàn nhaøn roãi cuûa daân chuùng, cuûa doanh nghieäp, caùc toå chöùc ñoaøn theå xaõ hoäi,… ÔÛ maët phaân phoái laïi voán tieàn teä: ñoù laø söï chuyeån hoaù ñeå söû duïng caùc nguoàn voán ñaõ taäp trung nhaèm ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát löu thoâng haøng hoaù cuõng nhö nhu caàu tieâu duøng trong toaøn xaõ hoäi. Caû hai maët taäp trung vaø phaân phoái laïi voán ñeàu ñöôïc thöïc hieän theo nguyeân taéc coù hoaøn traû, vì vaäy tín duïng coù öu theá roõ reät, noù kích thích taäp trung voán vaø thuùc ñaåy vieäc söû duïng voán coù hieäu quaû. Do ñoù, nhôø chöùc naêng naøy cuûa tín duïng maø phaàn lôùn nguoàn tieàn trong xaõ hoäi töø choã laø tieàn nhaøn roãi moät caùch töông ñoái ñaõ ñöôïc huy ñoäng vaø söû duïng cho caùc nhu caàu cuûa saûn xuaát vaø ñôøi soán
Luận văn liên quan