Luận văn Nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM

1. Tính cấp thiết của đề tài: Công tác thẩm định cho vay đối với DNVVN của các NHTM vốn dĩ đã đóng một vai trò quan trọng, trong bối cảnh hiện nay lại càng đặc biệt quan trọng hơn vì nền kinh tế đang khó khăn, dẫn đến việc cho vay sẽ rủi ro cao hơn. Lúc này, để có thể quyết định tài trợ vốn cho các DN đòi hỏi việc thẩm định hồ sơ vay phải chặt chẽ, kỹ càng hơn và yêu cầu đáp ứng được các chỉ tiêu cao hơn về hiệu quả tài chính của phương án, năng lực, pháp lý và uy tín của DN. Nếu công tác thẩm định không tốt, sẽ dễ dẫn đến các quyết định cho vay không hiệu quả, dẫn tới không thu hồi được vốn vay và điều này không chỉ ảnh hưởng xấu đến hoạt động của bản thân ngân hàng đó mà còn ảnh hưởng tới mọi mặt của nền kinh tế nói chung. Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tôi đã chọn đề tài : “Nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM trên địa bàn TPHCM”. 2. Mục tiêu nghiên cứu : Trên cơ sở quy định, nội dung thẩm định tín dụng khách hàng DN, xây dựng khung phân tích và đánh giá hồ sơ vay, hệ thống các nội dung thẩm định phục vụ cho cán bộ thẩm định tại ngân hàng có chuẩn mực để đánh giá các hồ sơ vay. Đồng thời, căn cứ vào thực trạng công tác thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM hiện nay, luận văn đưa ra một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định cho vay tại các NHTM. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu : - Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tình hình thực tế của công tác thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM VN trên địa bàn TP.HCM - Phạm vi nghiên cứu : Nghiên cứu một số nội dung cơ bản của hồ sơ vay vốn, các chỉ tiêu phân tích định tính, định lượng trong thẩm định hồ sơ vay vốn của NHTM VN tại TPHCM, không nghiên cứu Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Nghiên cứu thực trạng công tác thẩm định cho vay DNVVN trong các NHTM hiện nay. Nghiên cứu các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định cho vay trong các NHTM. 4. Phương pháp nghiên cứu : Luận văn được nghiên cứu trên cơ sở tổng hợp một số các phương pháp nghiên cứu như : Phương pháp phân tích, phương pháp đánh giá; đối chiếu với công tác thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM để đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác thẩm định cho vay trong các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn TP.HCM. 5. Kết cấu luận văn : Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: - Chương 1 : Tổng quát về thẩm định cho vay DNVVN. - Chương 2 : Thực trạng công tác thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM hiện nay. - Chương 3 : Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay DNVVN tại các NHTM trên địa bàn TP.HCM hiện nay.

pdf84 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2409 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nâng cao hiệu quả thẩm định cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP HCM, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan