Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng

1.1. ĐẶTVẤN ĐỀ NGHIÊNCỨU 1.1.1.Sựcần thiếtcủa chuyên đề Cùngvớisự phát triển không ngừngcủa các quốc gia trên thế giới, Việt Nam đang thực hiện quá trình phát triểnnền kinhtế hàng hoá nhiều thành phầnvận động theocơ chế thị tr ờng cósự quản l ýcủa nhànớc Xãhội chủ nghĩa. Điều này đã đưanớc ta tiến nhanh theo đà phát tri ểncủa các quốc gia ti ên tiến trong khuvực cũng như trên thế giới. Vớisựtăng trởng và phát tri ển không ngừngcủanền kinht ế hàng hoá nhiều thành phần ởnớc ta như hiện nay ngoàisự đóng gópcủa các ngànhsản xuất hàng hoá t hìhệ thống ngân hàng nói chung mà đặc biệt l àhệ thống ngân hàng nông nghiệp nói riêng đã đóng gópmột phần không nhỏ trong công cuộc xâydựngnền kinhtế ổn định vàvững chắc. Đặc biệt trong nhữngnămgần đây, nhucầuvềvốn củanền kinht ế làrấtlớn thì ngân hàng càng thể hiện vai trò vô cùng quan trọngcủa mình thông qua hai chứcnăng chính là huy động các nguồnvốn nhànrỗi trong các tổ chức kinht ế và trong dâncư, sau đó phân phốilại nguồnvốn này chot ấtcả các thành phần kinht ế có nhucầusản xuất kinh doanhmột cáchhợp lý đểsửdụngvốn có hiệu quả, ngày càng đưanền kinhtế đấtnớc phát triểnvững chắc và ổn định. Mặt khác, khicăncứ vào các camkết gia nhập WTO, cácTổ chức tí ndụng nớc ngoàisẽ đợc hoạt độngt ại Việt Namdới các hình thức khác nhau,kểcả ngân hàng 100%vốnnớc ngoài. Đồng thờihọsẽ đợcmởrộng phạm vi loại hình cungcấpdịchvụ ngân hàng, nói cách khác các quy địnhhạn chế hoạt động nhưhạn chế trong huy động VNĐsẽdần đợc xoábỏ, dovậy,họsẽ có những điều kiện thuậnl ợi để phát triển vàmởrộng hoạt độngtại Việt Nam.Với tiềml ựcmạnhvề vốn, công nghệ, trì nh độ nhân vi ên, ki nh nghiệm và cómạngl ớirộng trên thế giới, các ngân hàngnớc ngoàisẽ đóng góp tí chcực chonền kinhtế Việt Nam,cụ thể là doanh nghiệp và ngời dân đợc tiếpcận thêm nguồnvốn đầutư, cácdị chvụ tiện ích ngân hàng hiện đại,văn minh.Bản thân các Ngân hàng Thơngmại Việt Nam cũng cócơhội t huậnlợi ti ếpcận t hông ti n tài chí nh quốct ế, tăngvốn, t ăng kiến thức, kinh nghiệm quản trị và công nghệ ngân hàng. Tuy nhi ên điều đócũng có nghĩa l ànếu không nhận rõ và tìm cách phát huy các đi ểmmạnh, khắc phục các đi ểmyếu,tự nâng lênxứngtầmvới các ngân hàng hiện đại trong khuvực và Thế giới thì các Ngân hàng Thơngmạinớc tasẽbị thua ngay trên sân nhà. Chí nh vì thế, đòihỏihệ thống Ngân hàng Thơngmại ở Việt Nam nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nói riêngcần phải “lột xác” để có thể tiếptục đứngvững và phát triểnmạnhmẽ. Chí nh vì những l ý do nêu trên nên em chọn đề tài “Phân tích hoạt động tín dụng ngắnhạn và trunghạntại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông t hôn Quận CáiRăng” để thấy đợc tì nh hì nh thựct ế trong công tác cho vaytừ đó có thể đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tíndụng trong thờikỳmới. 1.1.2.Căncứ khoahọc và thực tiễn Hoạt động kinh doanhcủahệ thống ngân hàngvềbản chất nó giống như hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa các doanh nghiệpsản xuất kinh doanh hàng hoá khác. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây l à ngân hàng chỉ kinh doanh những hàng hoá phi vật chất, thực hiện nghiệpvụ chính l à“đi vay để cho vay”tức là nhờng quyềnsửdụng vốnl ại cho khách hàngvới điều kiện khách hàng phải tr ả cho ngân hàng khoản chi phí caohơn l ãi suất đầu vàocủa ngân hàng để đảmbảo cho việc ki nh doanhcủa ngân hàng có lãi, tức l à hoạt động tí ndụngcủa ngân hàng có hiệu quả. Do đó, ngân hàng phải thờng xuyên theo dõi và đánh giávề hoạt động tí ndụngcủa đơnvị mình thông qua các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tíndụng như: Doanhsố cho vay, Doanhsố thunợ,Dưnợ,Nợ quáhạn,Dưnợ/tổng nguồnvốn,Dưnợ/tổngvốn huy động,Hệsố thunợ,Nợ quáhạn/dưnợ, Vòng quayvốn tí ndụng. Ngân hàng so sánh, đánh giá xem các chỉ tiêu kinhtế này đang ởmức nào, nó biến động t heo chiều hớngtăng tr ởng, phát triển hay suy giảm để thấy đợc xuhớng phát triểncủa đơnvị mình trongtơng lai,từ đó ngân hàng có thể đề ra các giải pháp thiết thực, phùhợpvới tì nh hì nh thựctếcủa đơnvị và phùhợpvới địnhhớng phát triển kinh tế địa phơng. Công tác tíndụng trong thờikỳhội nhập không chỉ đơn t huần là cho vay như trớc đây mà nó đòihỏi Cánbộ tíndụng giaodịch tr ực ti ếpvới khách hàng phải đợc tuyểndụng ngoài ti êu chuẩn quy định còn phải chú ý đến hì nh thức và khả năng giao ti ếp, nhanh nhẹn và thanhlịchvới phơng châm “Vui lòng khách đến - Vừa l òng khách đi”, Cánbộ tíndụng phải là ngờivừa thực hiện công tác cho vay, vừa là ngời tiếp thị cho ngân hàng. Bêncạnh đó ngân hàngcần phảitậndụngt ối đa khảnăngcủa mình để phụcvụ khách hàngvới phơng châm “Nhanh chóng - Tiện lợi - An toàn - Tiết kiệm”. Đểxứng đángvới danh hiệu “Anh hùng lao động thờikỳ đổimới” thìhệ thống Ngân hàng Nông nghiệp phải đợc tiếptục đổimới sâurộng theohớng ngân hàng thơngmại hiện đại. Xuất pháttừ quan đi ểm đó, Ngân hàng Nông nghiệp đã có những chuyển biếncụ thể và t hiết thực góp phần vàosự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnớc. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam luôn l à ngờibạn đồng hành trong việc chuyển đổicơcấu kinhtế nông nghiệp nông thôn nhằmtạo ra thế vàlực góp phần đưa thành phốCần Thơsớm đợc công nhận là đô thị loại I trong nhữngnăm 2006 – 2010 theo mô hình “Cần Thơ l à thành phố đồngbằng hiện đại, đô thị xanh ven sông Mê Kông trù phú, là trung tâm công nghiệp, trung tâm thơngmạidịchvụ, trung tâmvăn hóa thể thao, giáodục - đào tạo, khoahọc - công nghệ; l à đầumối gi ao thôngvậntải trongcảnớc và quốctế; là trọng điểm chiếnlợcvề quốc phòng an ni nhcủa Đồngbằng sôngCửu Long vàcả nớc”. Để góp phần vàosự nghiệp đó, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Quận Cái Răngcần phải đợc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanhcủa mình,kểcả công t ác huy động và cho vay mà đặc biệt là cho vay phải có hiệu quả. Chính vìvậy, đề tài “Phân tích hoạt động tíndụng ngắnhạn và trunghạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận CáiRăng”cũng chí nh là đi ềutấtyếu. 1.2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1.Mục tiêu chung Đề tài “Phân tích hoạt động tí ndụng ngắnhạn và trunghạnt ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận CáiRăng” là nhằm phân tích thực trạng tình hình cho vay ngắnhạn và trunghạntại đơnvịt ừnăm 2004 đến 2006 là có hiệu quả hay không. Trêncơsở đó, đề xuất các giải pháp để duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tí ndụngt ại đơnvị góp phầntạo ra thế vàlựcmới để Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận CáiRăng có thể tiếptụctồnt ại và phát triển mạnhmẽ trongbốicảnh áplựccạnh tranh gâygắt của thời kỳhội nhập ki nht ế quốc tế. 1.2.2.Mục tiêucụ thể Đề tài này đợc thực hiện nhằm đạt đợc nhữngmục tiêucụ thể sau đây: - Mục tiêu1: Phân tí ch, đánh giátổng quátkết quả hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng trong thời gian qua (2004 – 2006). - Mục tiêu2: Phân tích chi tiết hiệu quả hoạt động tíndụngcủa ngân hàng trong đó baogồm tình hì nh huy độngvốn và cho vay. - Mục tiêu3:Từ cácnội dung phân tích trên, chúng ta có thể đề xuất những giải pháp trong công tác huy độngvốn để đáp ứng nhucầu vayvốncủa khách hàng và công tác cho vay ngắnhạn và trunghạn để nâng cao hiệu quả hoạt động tí ndụng ngắnhạn và trunghạnt ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận CáiRăng. 1.3.MỘTSỐ CÂUHỎI NGHIÊN CỨU Để có thể hiểu rõhơnvề hoạt động tíndụngtại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông thôn Quận CáiRăngtừnăm 2004 đến 2006 và đánh gi á đợc hiệu quả hoạt động tíndụng hiệntại và xuhớng phát tri ểncủa ngân hàng trongt ơng lai, chúng tacần phải phân tích và đánh giá các chỉ ti êu hiệu quả hoạt động tí ndụng tại đơnvị. Muốnvậy chúng t acần phải giải quyết triệt để cácvấn đềvề hoạt động tíndụngtại đơnvị. Chính vìvậy, để cóhớng giải quyếtcụ thể, đánh giá chí nh xác vấn đề phân tích và góp phần hoàn thiện đề tài “Phân tích hoạt động tíndụng ngắn hạn và trunghạnt ại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng”, chúng t a có thể địnhhớng trớc cácvấn đềcần đợc phân tí ch và giải quyếttừmộtsố câuhỏi sau đây: Câu1: Tình hình hoạt động kinh doanhcủa ngân hàng trong banăm qua như thế nào? Đạt hiệu quả cao hay thấp? Câu2: Hiện nay ngân hàng đãmởrộng hoạt động tíndụng sovới cácnăm trớc hay chưa? Công tác cho vay đốivới địa bàn nào và thành phần ki nhtế nào là hiệu quả nhất? Vì sao đạt đợc hiệu quả như thế? Câu3: Hoạt động tíndụngcủa ngân hàng ởnăm 2006 có thựcsự hiệu quả hay chưa? Nó có hiệu quảhơnnăm 2004, 2005 hay không? Câu4: Ngân hàngcần thực hiện những giải pháp gì để có thể tiếptục duy trì và phát huy tính hiệu quả trong công tác tíndụngcủa đơnvị mình trong thời gian sắptới? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1. Không gian Đề tài này đợc nghi êncứu trên địa bànQuận CáiRăng, thành phốCần Thơ. 1.4.2. Thời gian Luậnvănsửdụng những thông ti n vàsố liệuvề tình hì nh huy độngvốn và cho vayvốncủa ngân hàng qua cácnăm 2004, 2005 và 2006. Luậnvăn này đợc thực hiệntừ ngày 05/ 03/ 2007 đến ngày 18/06/2007. 1.4.3. Đốitượng nghiêncứu Đề tài nghiêncứuvề hoạt động tíndụng ngắnhạn và trunghạntại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông t hôn Quận CáiRăng nhưng chủyếu l à hoạt động tíndụng ngắnhạn đốivớitấtcả các đốitợng khách hàngcủa ngân hàng nhưng không đi sâu nghiêncứu các đối tợng như chăm sóc lúa, chăm sócvờn, chăn nuôi,cất nhà, Cánbộ công nhân viên, tiêu dùng,cầm đồ vì trên thựct ế khách hàng đến giaodịchvới ngân hàng phầnlớnmục đí ch vayvốn cho các đốitợng này chưa đợc rõ ràng. Tuy nhiênvềmặtsố liệu trênsổ sáchcủa các đốitợng nàyvẫn đợc trình bàycụ thể. Nhưngnếu đi vào phân tích đánh giásẽ đưa ra các nhận xét và đánh giá không xácvới thựctế. Chí nh vìvậy cho nên em không đi sâu vào nghiên cứu các đốitợng này mà chỉ đi sâu nghiêncứu để phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tí ndụng ngắnhạn và trunghạn chung, phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động tí ndụng ngắnhạn và trunghạn theo địa bàn và theo thành phần ki nhtế nhưng chủyếu l à đốivớihộsản xuất. 1.5.LỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀINGHIÊN CỨU 1.5.1. Tiểu luận: Phân tích tình hình cho vay và thunợtại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận CáiRăng, VõVănRồi,Cần Thơ 2005, ĐạihọcCần Thơ. + Phơng pháp nghiêncứu: thu thập,tổnghợpsố liệu vàsửdụng phơng pháp so sánh để so sánh, đánh giá các chỉ tiêu cho vay và t hunợ giữa cácnăm 2002, 2003, 2004. +Nội dung: Đềcập đến tì nh hình cho vay, thunợ,dưnợ,nợ quáhạntại ngân hàngtừ đó đánh gi á hiệu quả hoạt động tíndụngtại đơnvị và đề xuất các giải pháp để khắc phục nhữnghạn chế, duy trì và phát triển những ưu thế trong công tác tín dụngtại ngân hàng. Thông qua quyển Tiểu lu ận này em thấy đợchớng phân tích và giải quyết cácvấn đề nghi êncứu. Nétmới trong đề tài “Phân tí ch hoạt động tíndụng ngắnhạn và trunghạntại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông t hôn Quận CáiRăng”của em l à phân tích hoạt động tíndụng đối vớitừng đốit ợng khách hàng và đánh giá đợc hiệu quả hoạt động tíndụng đốivới đốitợng đó. 1.5.2. Tiểu luận: Phân tích tình hình cho vay ngắnhạn và trunghạntại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận CáiRăng, Trần ThanhHậu, Cần Thơ 2006, ĐạihọcCần Thơ. + Phơng pháp nghiêncứu: trực tiếp t hu thập,tổnghợpsố liệu, tham khảo t ài liệu có liên quan và ápdụng phơng pháp so sánh để đánh giá giữa cácnăm 2003, 2004, 2005 t hông qua những chỉ tiêu: * Chỉ tiêu phân tích hoạt động huy độngvốn. * Chỉ tiêuhệsốsửdụngvốn huy động trong cho vay. * Chỉ tiêu phân tích hiệu quả cho vay. +Nội dung: Phân tích hoạt động cho vay theo địa bàn, t heo t hành phần kinh tế, theo ngành và theomục đí chsửdụng để đánh giá hoạt động tí ndụng đốivới đối tợng nào là hiệu quả nhất và đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đốivới các đốitợng này. Thông qua quyển Tiểu lu ận này em thấy đợchớng phân tích và giải quyết cácvấn đề nghi êncứu nhưng chủyếu là đốivới hoạt động tíndụng ngắnhạn. Nétmới trong đề tài “Phân tí ch hoạt động tíndụng ngắnhạn và trunghạntại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận CáiRăng”của em làcụ thể hóa cácvấn đề phân tích, phân tích hiệu quả hoạt động tíndụng còncăncứ vào các vấn đềvề nguồnvốncủa ngân hàng. 1.5.3. Luậnvăn: Phân tích hoạt động tíndụng chosản xuất nông nghiệptại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát t riển Nông thôn huyện Châu Thành -Cần Thơ, NguyễnVănVũ,Cần Thơ 2004, ĐạihọcCần Thơ. + Phơng pháp nghiêncứu: Ápdụng phơng pháp thống kê đểtổnghợp, phân tích, đánh giá đốitợng đợc phân tích. +Nội dung: Phân tí ch hoạt động tí ndụng đốivớisản xuất nông nghiệp để đánh giá khảnăng đáp ứng nhucầu vayvốn đốivớihộsản xuất nông nghiệpcủa ngân hàng và đánh giá đợc hiệu quả hoạt động tíndụng trongsản xuất nông nghiệp đốivới ngân hàng và đốivới xuhớng phát triển kinht ế huyện Châu Thành (Nay là Quận CáiRăng). Thông qua quyển Luậnvăn này em thấy đợchớng phân tích và giải quyết cácvấn đề nghi êncứu. Nétmới trong đề tài “Phân tí ch hoạt động tíndụng ngắnhạn và trunghạntại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri ển Nông t hôn Quận CáiRăng”của em l à phân tích hoạt động tíndụng đốivớitấtcả các đối tợng khách hàngcủa ngân hàng và đánh giá đợc hiệu quả hoạt động tíndụng đốivớitấtcả các đốitợng đó. Và phân tíchtấtcả các đốitợng khách hàng trên nhiều khíacạnh khác nhau.

pdf101 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1845 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn quận Cái Răng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH ---o0o--- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên thực hiện: LƯU THANH ĐỨC HẢI Họ tên : Đinh Thanh Chí MSSV : 4031241 Lớp : Tài Chính - Tín Dụng 2 Khóa : 29 CẦN THƠ - 2007 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net i LỜI CẢM TẠ ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Trước tiên, em kính gởi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất đến quý thầy cô khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh và tất cả thầy cô của trường Đại học Cần Thơ đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu và cần thiết để hoàn thành đề tài này. Đặc biệt, em chân thành cảm ơn thầy Lưu Thanh Đức Hải đã tận tình hướng dẫn, sửa chữa những khuyết điểm cho em trong suốt thời gian nghiên cứu, thực hiện đề tài. Em chân thành cảm ơn các anh chị đang công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng đã nhiệt tình đóng góp ý kiến bổ ích, thiết thực và tạo điều kiện thuận lợi cho em trong suốt thời gian thực tập và thực hiện Luận văn tốt nghiệp này. Cảm ơn Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng đã tiếp nhận em vào thực tập tại đơn vị, tạo điều kiện cho em tiếp xúc với tình hình thực tế phù hợp với chuyên ngành của mình. Cảm ơn tất cả những người thân và bạn bè đã động viên, giúp đở em trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Cuối cùng, em gửi đến quý thầy cô, những người thân yêu, bạn bè và các anh chị đang công tác ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng lời chào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Cần Thơ, ngày ……..tháng ……..năm 2007 Sinh viên thực hiện Đinh Thanh Chí PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net ii LỜI CAM ĐOAN ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, ngày ……..tháng ……..năm 2007 Sinh viên thực hiện Đinh Thanh Chí PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net iii NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày ………tháng ………năm 2007 Thủ trưởng đơn vị PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày ……..tháng………năm 2007 Giáo viên hướng dẫn Lưu Thanh Đức Hải PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net v NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... ................................................................................................................................... Cần Thơ, ngày ………tháng ………năm 2007 Giáo viên phản biện PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net vi MỤC LỤC ---c { d--- Trang Chương 1: GIỚI THIỆU ....................................................................................... 1 1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu .................................................................................... 1 1.1.1. Sự cần thiết của chuyên đề ....................................................................... 1 1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn .................................................................... 2 1.2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................... 4 1.2.1. Mục tiêu chung......................................................................................... 4 1.2.2. Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 4 1.3. Một số câu hỏi nghiên cứu .............................................................................. 4 1.4. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................ 5 1.4.1. Không gian ............................................................................................... 5 1.4.2. Thời gian .................................................................................................. 5 1.4.3. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................... 5 1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu .................................. 6 1.5.1. Tiểu luận: Phân tích tình hình cho vay và thu nợ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng, Võ Văn Rồi, Cần Thơ 2005, Đại học Cần Thơ ............................................................................................................ 6 1.5.2. Tiểu luận: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn và trung hạn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng, Trần Thanh Hậu, Cần Thơ 2006, Đại học Cần Thơ ............................................................................. 7 1.5.3. Luận văn: Phân tích hoạt động tín dụng cho sản xuất Nông nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Châu Thành - Cần Thơ, Nguyễn Văn Vũ, Cần Thơ 2004, Đại học Cần Thơ .................................................. 7 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... 9 2.1. Phương pháp luận........................................................................................... 9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net vii 2.1.1. Tổng quan về Ngân hàng Thương mại ...................................................... 9 2.1.2. Tổng quan về hoạt động tín dụng.............................................................. 9 2.1.3. Các hình thức huy động .......................................................................... 12 2.1.4. Một số vấn đề trong hoạt động tín dụng của ngân hàng........................... 12 2.1.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng ...... 16 2.1.6. Khung nghiên cứu của đề tài................................................................... 18 2.2. Phương pháp nghiên cứu.............................................................................. 19 2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu.................................................................. 19 2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ............................................................... 19 Chương 3: KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG ........................................................ 20 3.1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quận Cái Răng ..................................................................................................... 20 3.1.1. Lịch sử hình thành và Phát triển.............................................................. 20 3.1.2. Vai trò của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng trong việc phát triển kinh tế ở địa phương..................................................... 21 3.1.3. Cơ cấu tổ chức và chức năng của từng bộ phận....................................... 21 3.2. Đánh giá chung kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm (2004-2006)................................................................................................... 25 3.3. Phương hướng hoạt động của ngân hàng năm 2007 ................................... 27 3.3.1. Mục tiêu phấn đấu .................................................................................. 27 3.3.2. Chỉ tiêu cụ thể ........................................................................................ 27 3.3.3. Biện pháp thực hiện................................................................................ 28 Chương 4: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN VÀ TRUNG HẠN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG ..................................................................... 29 4.1. Phân tích khái quát về cơ cấu nguồn vốn tại ngân hàng............................. 29 4.2. Phân tích hoạt động huy động vốn ............................................................... 32 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net viii 4.2.1. Đánh giá chung....................................................................................... 32 4.2.2. Tình hình cụ thể...................................................................................... 34 4.3. Phân tích hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn qua 3 năm (2004-2006)................................................................................................... 38 4.3.1. Phân tích, đánh giá chung về hoạt động tín dụng .................................... 38 4.3.2. Phân tích hoạt động tín dụng theo địa bàn............................................... 42 4.3.3. Phân tích hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế ............................. 49 4.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng ................................................................ 56 4.4.1. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn và trung hạn ................. 56 4.4.2. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng theo địa bàn................................. 60 4.4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng theo thành phần kinh tế................ 65 4.5. Đánh giá lợi thế và một số hạn chế trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng ............................ 69 4.5.1. Hạn chế .................................................................................................. 69 4.5.2. Lợi thế .................................................................................................... 70 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÍN DỤNG Ở NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẬN CÁI RĂNG........................................................................................................... 72 5.1. Tồn tại và nguyên nhân ................................................................................ 72 5.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng ................................. 73 5.2.1. Một số giải pháp đối với công tác huy động vốn..................................... 73 5.2.2. Một số giải pháp đối với hoạt động cho vay............................................ 76 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................... 78 6.1. Kết luận ......................................................................................................... 78 6.2. Kiến nghị ....................................................................................................... 79 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com www.kinhtehoc.net ix DANH MỤC BIỂU BẢNG ---c { d--- Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ 2004 đến 2006 ......... 25 Bảng 2: Tình hình nguồn vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng...................................................................... 30 Bảng 3: Tình hình huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng...................................................................... 33 Bảng 4: Đánh giá tình hình huy động vốn của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Quận Cái Răng .................................................... 35 Bảng 5: Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn ................................................ 38 Bảng 6: Tình hình hoạt động tín dụng trung hạn ............................................... 41 Bảng 7: Tình hình cho vay theo địa bàn .............................................................. 43 Bảng 8: Tình hình thu nợ theo địa bàn................................................................ 45 Bảng 9: Tình hình dư nợ theo địa bàn................................................................. 47 Bảng 10: Tình hình nợ gia hạn và nợ quá hạn theo địa bàn............................... 48 Bảng 11: Tình hình cho vay theo thành phần kinh tế ......................................... 50 Bảng 12: Tình hình thu nợ theo thành phần kinh tế........................................... 52 Bảng 13: Tình hình dư nợ theo thành phần kinh tế ............................................ 54 Bảng 14: Tình hình nợ gia hạn và nợ quá hạn theo thành phần kinh tế............ 55 Bảng 15: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng ngắn hạn............. 57 Bảng 16: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tín dụng trung hạn.........
Luận văn liên quan