Luận văn Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP Hồ Chí Minh

Nước mưa từ mái sẽ được thoát theo các lỗ chảy (bề mặt mái được tạo dốc) và chảy vào các ống thoát nước mưa ( =140mm) đi xuống dưới. Riêng hệ thống thoát nước thải sử dụng sẽ được bố trí đường ống riêng. - Hệ thống chiếu sáng và thông gió + Chiếu sáng Toàn bộ toà nhà được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên (thông qua các cửa sổ ở các mặt của tòa nhà và bằng điện. Ở tại các lối đi lên xuống cầu thang, hành lang và nhất là tầng hầm đều có lắp đặt thêm đèn chiếu sáng. + Thông gió Hệ thống thông gió chủ yếu trong công trình là thông gió nhân tạo. Sử dụng điều hòa không khí nhân tạo: hệ Chiller mini. - An toàn phòng cháy chữa cháy Ở mỗi tầng đều được bố trí một chỗ đặt thiết bị chữa cháy (vòi chữa cháy dài khoảng 20m, bình xịt CO2,.). Bể chứa nước trên mái khi cần được huy động để tham gia chữa cháy. Ngoài ra ở mỗi phòng đều có lắp đặt thiết bị báo cháy (báo nhiệt) tự động

pdf167 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1901 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ..... KHOA .... Luận văn Thiết kế công trình viện kiểm soát nhân dân TP.Hồ Chí Minh : ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 MUÏC LUÏC PHAÀN I: KIEÁN TRUÙC CH ÖÔNG I : TOÅNG QUAN K IEÁN TRUÙC 1)Nhieäm vuï thieát keá vaø giôùi thieäu quan heä cuûa coâng trình vôùi quy hoaïch xaây döïng taïi khu vöïc: 1 2) Cô sôû thieát keá: 1 2.1-Caùc tieâu chuaån thieát keá: 1 2.2-Caùc taøi lieäu veà ñieàu kieän töï nhieân: 1 TH UYEÁT MINH XAÂY DÖÏNG A) KHAÙI QUAÙT VEÀ TOÅNG MAËT BAÈNG : 1. Vò trí , hieän traïng haï taàng kyõ thuaät khu ñaát: 3 2.Caùc thoâng soá qui hoaïch khu ñaát: 3 3.Qui moâ: 3 4.Giaûi phaùp quy hoïach toång maët baèng 3 B) GIAÛI PH AÙP TH IEÁT KEÁ COÂNG TRÌNH : 1. Giaûi phaùp kieán truùc: 4 2. Caùc Giaûi Phaùp Kyõ Thuaät 5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 PHAÀN II : KEÁT CAÁU CHÖÔNG II: TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH (TẦNG 3->9) 2.1. MẶT BẰNG SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 7 2.2 XÁC ĐỊNH CHIỀU DÀY BẢN SÀN – KÍCH THƯỚC DẦM CHÍNH, DẦM PHỤ..8 2.2.1. Chiều dày bản sàn 8 2.2.2. Kích thước dầm chính-dầm phụ 8 2.3. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG 9 2.3.1 Tĩnh tải 9 2.3.2 Taûi troïng töôøng ngaên 10 2.3.3 Hoaït taûi 13 2.3.4 Toång taûi troïng taùc duïng leân caùc oâ saøn 15 2.3.5 Sô ñoà tính 16 2.4. CAÙC BÖÔÙC TÍNH TOAÙN CHO TÖØNG OÂ SAØN 16 2.4.1 Saøn baûn keâ boán caïnh ngaøm 16 2.4.2 Saøn baûn loaïi daàm 17 2.5. TÍNH TOAÙN COÁT THEÙP 18 2.5.1 Tính toaùn coát theùp baûn saøn( Baûn keâ boán caïnh S1, S2, S3, S4, S5 18 2.5.2 Kieåm tra bieán daïng ( ñoä voõng ) cuûa saøn 24 2.6. BOÁ TRÍ COÁT THEÙP SAØN TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 24 CH ÖÔNG III : TÍNH TOAÙN CAÀU TH ANG BOÄ TAÀNG ÑIEÅN H ÌNH 3.1. SOÁ LIEÄU TÍNH TOAÙN 25 3.2 CAÁU TAÏO CAÀU THANG TAÀNG ÑIEÅN HÌNH 25 3.2.1. Sô boä kích thöôùc caùc boä phaän 25 3.2.2. Taûi troïng taùc duïng leân caàu thang 26 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 3.2.3 Taûi troïng taùc duïng leân baûn thang 27 3.2.4 Tính toaùn đan thang 28 3.2.4.1 Tính toaùn baûn thang 28 3.2.4.2 Xaùc ñònh noäi löïc 29 3.2.4.3 Tính theùp 30 3.2.5 Tính toaùn daàm chieáu nghó 31 3.2.5.1 Taûi troïng taùc dung 31 3.2.5.2 Sô ñoà tính xaø noäi löïc 31 3.2.5.3 Tính coát theùp daàm chieáu nghæ 32 3.2.5.4 Tính coát ñai 32 3.2.6 Tính toaùn daàm chieáu tôùi 33 3.2.6.1 Taûi troïng taùc dung 33 3.2.6.2 Sô ñoà tính xaø noäi löïc 33 3.2.6.3 Tính coát theùp daàm chieáu nghæ 34 3.2.6.4 Tính coát ñai 34 CH ÖÔNG IV : TÍNH TOAÙN H OÀ NÖÔÙC MAÙI 4.1. GIÔÙI THIEÄU SÔ LÖÔÏC VEÀ HOÀ NÖÔÙC MAÙI 36 4.2 TÍNH TOAÙN VAØ THIEÁT KEÁ HOÀ NÖÔÙC MAÙI 36 4.2.1. Caáu taïo sô boä hoà nöôùc maùi 36 4.2.2. Choïn kích thöôùc caùc caáu kieän 37 4.2.3. Tính toaùn caùc caáu kieän 37 4.2.4. Baûn naép 38 4.2.5. Tính toaùn coát theùp 39 4.2.6. Baûn thaønh 39 4.2.7. Baûn naép 43 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 4.2.8. Daàm ñôõ baûn naép 45 4.2.9. Tính coát ñai 51 4.2.10. Daàm ñôõ baûn ñaùy 52 4.2.11. Tính toaùn coát theùp cho daàm ñaùy 57 CH ÖÔNG V: TÍNH TOAÙN KHUNG KHOÂNG GIAN 5.1. Toång quang veà khung vaùch nhaø cao taàng 59 5.2. Choïn sô boä kích thöôùc caùc phaàn töû 59 5.2.1. Choïn kích thöôùc phaàn töû daàm 59 5.3. Taûi troïng taùc duïng vaøo heä khung 66 5.3.1 tónh taûi taùc duïng vaøo heä khung 66 5.3.2.Hoaït taûi theo phöông thaúng ñöùng taùc duïng vaøo khung 67 5.3.3. Taûi troïng ngang taùc duïng vaøo heä khung 67 5.3.3.1. Gioù tónh 67 5.5. Choïn vaät lieäu nhö baûng sau 68 5.6. Tính toaùn coát theùp doïc cho coät khung truïc 3 ( tröôøng hôïp coät chòu neùn leäch taâm xieân ) 69 5.6.1. Ñaïi cöông veà neùn leäch taâm xieân 69 5.6.2 caùc tröôøng hôïp tính toaùn caáu kieän chòu neùn leäch taâm xieân 69 5.6.3. Boá trí coát ñai cho coät khung truïc 3 84 5.7 tính toaùn coát theùp cho daàm khung truïc 3 85 5.7.1 choïn noäi löïc ñeå tính toaùn coát theùp cho daàm khung truïc 3 85 5.7.2 tính toaùn coát theùp doïc cho daàm khung truïc 3 85 5.7.3. Tính toaùn coát ñai cho daàm khung truïc 3 91 5.7.4 tính toaùn coát treo cho daàm khung truïc 3 97 5.8 boá trí coát theùp cho khung truïc 3 98 PH AÀN III SOÁ LIEÄU ÑÒA CH AÁT I. ÑAËC ÑIEÅM COÂNG TRÌNH 99 II. ÑAÙNH GIAÙ ÑIEÀU KIEÄN ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH 99 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 III. LÖÏA CHOÏN PHÖÔNG AÙN MOÙNG 103 1. Vò trí cuûa moùng trong nhaø cao taàng 103 1.1. Moùng coïc eùp 103 1.2. Moùng coïc barette 103 1.3. Moùng coïc khoan nhoài 103 2. Löïa choïn kieåu moùng 104 CH ÖÔNG 1 : THIEÁT K EÁ MOÙNG COÏC EÙP BEÂ TOÂNG COÁT TH EÙP TÍNH TOAÙN MOÙNG D-3 (Moùng M1 I. Taûi troïng tính toaùn moùng D-3 105 1. Choïn chieàu saâu choân moùng 105 2. Choïn kích thöôùc coïc 105 II. Tính khaû naêng chòu taûi cuûa coïc 105 1. Theo khaû naêng chòu taûi vaät lieäu:(PVL) 106 2. Theo khaû naêng chòu taûi ñaát neàn (Qa 106 III. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 109 1. Soá coïc caàn thieát. 109 2. Boá trí coïc 109 3. Choïn chieàu cao ñaøi coïc 110 IV. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân coïc 110 1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 110 2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 110 V. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 111 1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 111 2. Xaùc ñònh troïng löôïng khoái moùng quy öôùc 113 3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 113 4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi neàn 114 VI. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc 114 1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 115 2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 115 VII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 117 1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 117 2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 118 TÍNH TOAÙN MOÙNG C-3 (Moùng M2) I. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 119 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 1. Soá coïc caàn thieát 119 2. Boá trí coïc 120 3. Choïn chieàu cao ñaøi coïc 120 II. Kieåm tra taûi troïng taùc duïng leân coïc 121 1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 121 2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 121 III. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 122 1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 122 2. Xaùc ñònh troïng löôïng khoái moùng quy öôùc 123 3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 124 4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi neàn 124 VII. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc 125 1.ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 125 2.ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 125 VIII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 127 1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 127 2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 129 IX. Tính coát theùp coïc trong coâng taùc thi coâng 130 1. Kieåm tra caåu, laép coïc(10m) 130 CH ÖÔNG 2 : THIEÁT K EÁ MOÙNG COÏC K HOAN NHOÀI A. KHAÙI QUAÙT CHUNG VEÀ MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI 1/ Caáu taïo 133 2/ Coâng ngheä 133 3/ Öu ñieåm cuûa coïc khoan nhoài 133 4/ Nhöôïc ñieåm 133 TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI TRUÏC C-3(M2 ) I/ Taûi troïng taùc duïng leân moùng 134 II/ Choïn loïai vaät lieäu, kích thöôùc coïc vaø chieàu saâu ñaët moùng 134 III/ Xaùc ñònh söùc chòu taûi cuûa coïc 134 IV/ Xaùc ñònh soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 137 V/ Kieåm tra taûi troïng doïc truïc taùc duïng leân coïc 138 1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 138 2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 139 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 VI. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 140 1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 140 2. Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái quy öôùc 141 3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 142 4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi ñaát neàn 142 VIII. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc khoan nhoài 143 1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 143 2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 143 X. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 145 1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 145 2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 146 TÍNH TOAÙN MOÙNG COÏC KHOAN NHOÀI TRUÏC D-3(M1) I. Taûi troïng taùc duïng leân moùng 148 II. Choïn loïai vaät lieäu, kích thöôùc coïc vaø chieàu saâu ñaët moùng 148 III. Tính soá löôïng coïc vaø boá trí coïc 148 1. Soá coïc caàn thieát 148 2. Boá trí coïc 148 IV. Kieåm tra taûi troïng doïc truïc taùc duïng leân coïc 149 1. Taûi troïng taùc duïng leân ñaùy ñaøi 149 2. Taûi trong taùc duïng bình quaân leân ñaàu coïc 149 V. Kieåm tra oån ñònh khoái moùng quy öôùc döôùi muõi coïc 150 1. Xaùc ñònh kích thöôùc khoái moùng quy öôùc 150 2. Xaùc ñònh troïng löôïng cuûa khoái quy öôùc 152 3. Xaùc ñònh öùng suaát ñaùy khoái moùng quy öôùc 152 4. Xaùc ñònh söùc chòu taûi ñaát neàn 152 VI. Tính toaùn ñoä luùn cuûa moùng coïc khoan nhoài 153 1. ÖÙng suaát baûn thaân theo caùc chieàu saâu 153 2. ÖÙng suaát gaây luùn taïi ñaùy khoái moùng quy öôùc 153 VII. Kieåm tra xuyeân thuûng ñaøi coïc vaø tính coát theùp ñaøi coïc 155 1. Kieåm tra khaû naêng choáng thuûng cuûa ñaøi coïc 155 2. Tính coát theùp cho ñaøi coïc 157 KEÁT LUAÄN 159 TP.HOÀ CHÍ MINH, Thaùng 05 Naêm 2011 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 1 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 CHƯƠNG I TỔNG QUAN KIẾN TRÚC 1) Nhiệm vụ thiết kế và giới thiệu quan hệ của công trình với quy hoạch xây dựng tại khu vực: - Công trình là trụ sở làm việc của VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TP HỒ CHÍ MINH , có quy mô tính tới năm 2010 là 310 người. - Công trình tọa lạc tại số 120 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa –Q1-TPHCM, nằm trên trục đường chính của thành phố. Gần các công trình có tính lịch sử cao như Dinh Thống Nhất, Tòa An Nhân Dân TPHCM, Bảo tàng TP…. - Diện tích khuôn viên :1183m2(đã trừ lộ giới). - Công trình : 09 tầng ( không kể tầng hầm và tầng kỹ thuật). - Chiều cao tối đa 34m. - Bố cục khối bệ 5 tầng, khối tháp 4 tầng. 2) Cơ sở thiết kế: 2.1-Các tiêu chuẩn thiết kế: - Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành kèm theo quyết định số 682/BXD-CSXD ngày 14/12/96 của Bộ trưởng Bộ xây dựng. - Hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về Quản lý Quy hoạch xây dựng đô thị. - TCVN 3905-1984 : Nhà ở và công trình công cộng, thông số hình học. - TCVN 4319-1986 : Nhà ở và công trình công cộng, nguyên tắt cơ bản để thiết kế. - TCVN 4601/1988-nhóm H : Tiêu chuẩn thiết kế trụ sở cơ quan. - Quy định số 01/VKSTC/V11. của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. - TCVN 2737/1978 : Tải trọng và tác động đối với các kết cấu trong nhà và công trình công cộng - TCVN 2622/1978 : Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình. - TCXD 29/1968 : Tiêu chuẩn điều kiện chiếu sáng tự nhiên. - QPXD 46/1971 :Quy phạm thiết kế chống sét cho các công trình kiến trúc. 2.2-Các tài liệu về điều kiện tự nhiên: a.Khí hậu và các điều kiện tự nhiên khác: Vị trí dự án có điều kiện tự nhiên chung với các điều kiện khí hậu môi trường của khu vực TP Hồ Chí Minh. Một số chỉ tiêu về điều kiện tự nhiên có liên quan đến thiết kế gồm : Điều kiện khí hậu : Thuộc vùng khí hậu Miền Đông Nam bộ. Nhiệt độ không khí : + Nhiệt độ trung bình năm : 25-26oC + Nhiệt độ trung bình cao nhất trong năm : 36-38oC + Nhiệt độ trung bình thấp nhất trong năm : 19-21oC Độ ẩm tự nhiên : + Độ ẩm trung bình năm : 78-84% + Độ ẩm trung bình cao nhất trong năm : 90-92% ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 2 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 + Độ ẩm trung bình thấp nhất trong năm : 72-76% Lượng mưa : + Lượng nước mưa vào mùa mưa chiếm 87-88% hàng năm + Tổng lượng mưa trung bình 1.800-1.900 mm/ năm Nắng : + Tổng số giờ nắng trong năm : 2.000-2.700 giờ + Giờ nắng trung bình cao nhất trong ngày đạt 9,5 giờ, thấp nhất là 4 giờ + Vào mùa khô, có khi nắng lên tới 10-12 giờ trong ngày, vào mùa mưa có khi cả ngày không có nắng. Gió : + Vào mùa khô, gió chủ đạo hướng từ phía bắc chuyển dần sang hướng đông, đông nam và nam. + Vào mùa mưa, gió chủ đạo theo hướng tây nam và tây Thuỷ văn : - Về mặt địa chất thủy văn, mực nước ngầm trong khu vực nằm ở tầng cát vừa đến mịn ( lớp đất số 4 : SM2). Thời gian khảo sát vào đầu mùa khô ( tháng 1-1997); mực nước ngầm trong khu vực ổn định ở độ sâu trung bình 6.3m. Mực nước này sẽ thay đổi tùy theo mùa . b.Địa hình : - Khu đất nằm trên khu vực đất cao. - Nhìn chung mặt bằng bằng phẳng. c.Địa chất công trình: - Khi lập dự án cần khoan khảo sát địa chất. THUYẾT MINH XÂY DỰNG A) KHÁI QUÁT VỀ TỔNG MẶT BẰNG : 1. Vị trí , hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu đất : - Trụ sở làm việc của Viện Kiểm Sát Nhân Dân TPHCM tọa lạc tại số 120 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Q1-TPHCM.Nhằm trọn thửa 24.Tờ bản đồ số 13, bộ địa chính phường Bến Nghé,Q1. - Hướng Tây Nam giáp đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa; Hướng Đông Nam giáp công viên; Hướng Tây Bắc giáp nhà số 122; Hướng Đông Bắc giáp nhà số 89,93. - Diện tích khuôn viên : 1183 m2 (đã trừ lộ giới 138,5m2). - Diện tích sử dụng : 1378,99 m2. - Hiện trạng bên trên : Nhà 2 lầu mái tôn, 1 lầu mái ngói,trệt đúc,tường tôn, mái tôn, sân, khỏang hở. - Nhà hiện do báo Lao Động và 2 hộ gia đình đang sử dụng giao lại cho viện Kiểm Sát Nhân Dân . 2. Các thông số qui hoạch khu đất: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 3 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 - Diện tích khu đất : 1183M2 (đã trừ lộ giới) - Diện tích xây dựng công trình : 768 m2 - Diện tích sàn : 8200 m2 (chưa kể tầng hầm). - Diện tích sàn hầm : 995 m2 - Mật độ xây dựng khối đế : 65% - Mật độ xây dựng khối tháp : 63% - Hệ số sử dụng đất H= 6,9 - Độ cao công trình :49m 3. Qui mô: Quy mô công trình cao 12 tầng (chưa kể tầng hầm và tầng kỹ thuật trên mái), cao 49m 4. Giải pháp quy họach tổng mặt bằng : Công trình được bố cục theo hình thức khối bệ- khối tháp, trong đó : Khối bệ : 05 tầng. Khối tháp : 04 tầng. Mật độ xây dựng khối bệ : 65% Mật độ xây dựng khối tháp : 63% Khoảng lùi công trình tại trệt : So với lộ giới : 6,0m. So với ranh đất hướng Đông Nam : 2,4m. So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3,3m. So với ranh đất hướng Đông Bắc : 3,3m. Khoảng lùi công trình tại các tầng lầu 1,2,3,4 : So với lộ giới : 4m. So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3m. So với ranh đất hướng Đông Bắc : 2m. Khoảng lùi công trình tại khối tháp : So với lộ giới : 10m. So với ranh đất hướng Đông Nam : 2m. So với ranh đất hướng Tây Bắc : 3m. So với ranh đất hướng Đông Bắc : 2m. B-GIẢI PHÁP THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH : 1. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC: a) Phân khu chức năng: - Công trình chỉ có một chức năng chính là các phòng ban làm việc của một viện kiểm sát cấp thành phố. Tầng trệt và lầu 1 có chức năng là nơi tiếp dân và tiếp khách. Tầng lầu 2 là nơi làm việc của lãnh đạo viện, có hệ thống bảo vệ, tầng lầu 3- 8 là nơi làm việc của các phòng ban, tầng lầu 9 là lưu trữ hồ sơ - Ngòai ra công trình có một số khu phụ như để xe ở tầng hầm, tầng kỹ thuật trên mái… ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 4 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 b) Tổ chức giao thông: Công trình có 2 hệ thống giao thông ngang và đứng : - Hệ thống giao thông ngang : trên mặt bằng trệt có 2 lối ra vào gồm một sảnh chính ở mặt đường Nam Kỳ Khởi nghĩa , một sảnh phụ ở cạnh bên nhà, nối với nhau bằng các dãy hành lang. - Hệ thống giao thông đứng bao gồm một lõi cứng bố trí 2 thang máy và một thang bộ ,ngòai ra cuối công trình còn có 1 cầu thang bộ thóat hiểm. - Ngòai ra bên sảnh phụ còn có lối cho người tàn tật. c) Tổ chức mặt bằng: - HẦM :Diện tích 995m2 dùng để xe, Kho, Kỹ thuật, P.bảo vệ - TẦNG TRỆT :Diện tích 681m² gồm có Sảnh, tiếp dân ,P.chờ ,Làm việc ,WC - TẦNG 2 :Diện tích 598m² gồm Sảnh, P.khách, p.họp, Làm việc,WC . - TẦNG 3 :Diện tích 717m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 4 :Diện tích 768m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 5 :Diện tích 757m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 6 :Diện tích 749m², các phòng họp và các phòng làm việc, WC - TẦNG 7 : Diện tích 655m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 8 : Diện tích 655m², các phòng làm việc, WC - TẦNG 9 : Diện tích 655m², các phòng lưu trữ, WC - TẦNG KỸ THUẬT : Diện tích 655m2 bao gồm khu kỹ thuật 74m2 và sân thượng. d) Hình thức kiến trúc: - Công trình Trụ Sở Viện Kiểm Sát NDTPHCM mang tính chất của một tòa nhà trụ sở cơ quan pháp luật, bố cục gồm các khối ngay thẳng đăng đối, uy nghiêm , công minh. - Hình thức bên ngòai công trình cũng được gợi một số chi tiết gờ chỉ của các công trình cổ điển lân cận. - Màu sắc kem , ghi bằng chất liệu đá , tấm kim loại và sơn nước. 2. CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT - Hệ thống điện Công trình sử dụng điện được cung cấp từ hai nguồn: lưới điện tỉnh và máy phát điện riêng có công suất 150KVA (kèm thêm 1 máy biến áp, tất cả được đặt dưới tầng hầm để tránh gây tiếng ồn và độ rung làm ảnh hưởng sinh hoạt). Toàn bộ đường dây điện được đi ngầm (được tiến hành lắp đặt đồng thời khi thi công). Hệ thống cấp điện chính đi trong các hộp kỹ thuật đặt ngầm trong tường và phải bảo đảm an toàn không đi qua các khu vực ẩm ướt, tạo điều kiện dễ dàng khi cần sửa chữa. Ở mỗi tầng đều có lắp đặt hệ thống an toàn điện: hệ thống ngắt điện tự động từ 1A đến 80A được bố trí theo tầng và theo khu vực (đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ). - Hệ thống cung cấp nước Công trình sử dụng nguồn nước từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy. Tất cả được chứa trong bể nước ngầm đặt ở tầng hầm. Sau đó máy bơm sẽ đưa nước lên bể chứa nước đặt ở mái và từ đó sẽ phân phối đi xuống các tầng của công trình theo các đường ống dẫn nước chính. Các đường ống đứng qua các tầng đều được bọc trong hộp ghen. Hệ thống cấp nước đi ngầm trong các hộp kỹ thuật. Các đường ống cứu hỏa chính được bố trí ở mỗi tầng. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 5 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 - Hệ thống thoát nước Nước mưa từ mái sẽ được thoát theo các lỗ chảy (bề mặt mái được tạo dốc) và chảy vào các ống thoát nước mưa ( =140mm) đi xuống dưới. Riêng hệ thống thoát nước thải sử dụng sẽ được bố trí đường ống riêng. - Hệ thống chiếu sáng và thông gió + Chiếu sáng Toàn bộ toà nhà được chiếu sáng bằng ánh sáng tự nhiên (thông qua các cửa sổ ở các mặt của tòa nhà và bằng điện. Ở tại các lối đi lên xuống cầu thang, hành lang và nhất là tầng hầm đều có lắp đặt thêm đèn chiếu sáng. + Thông gió Hệ thống thông gió chủ yếu trong công trình là thông gió nhân tạo. Sử dụng điều hòa không khí nhân tạo: hệ Chiller mini. - An toàn phòng cháy chữa cháy Ở mỗi tầng đều được bố trí một chỗ đặt thiết bị chữa cháy (vòi chữa cháy dài khoảng 20m, bình xịt CO2,..). Bể chứa nước trên mái khi cần được huy động để tham gia chữa cháy. Ngoài ra ở mỗi phòng đều có lắp đặt thiết bị báo cháy (báo nhiệt) tự động. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KSXD KHÓA 2006-2011 6 GVHDC: TH.S VÕ MINH THIỆN ĐỀ TÀI: TRỤ SỞ VKS NHÂN DÂN TP.HCM SV: NGUYỄN TIẾN SĨ LỚP: 06VXD2 CHƯƠNG 2 TÍNH TOÁN SÀN SƯỜN BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI TẦNG ĐIỂN HÌNH