Luận văn Thực nghiệm nuôi cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766) trong bể ở các độ mặn khác nhau

Cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) là loài th ủy sản nước lợ có tiềm năng kinh tế hiện nay v à là loài cá r ộng muối có thể thích nghi với các độ mặn khác nhau (0-30‰). Thí nghi ệm nuôi cá nâu ( Scatophagus argus Linnaeus, 1766) trong bể ở các độ mặn khác nhau nhằm t ìm ra độ mặn thích hợp cho sự tăng tr ưởng và tỉ lệ sống của cá nâu. Thí nghiệm đ ược bố trí với 7 nghiệm thức độ mặn (0, 5, 10, 15, 20, 25 và 30‰), m ỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần v à được bố trí trong hệ thống lọc tuần hoàn, sục khí liên tục. Cá thí nghiệm từ nguồn cá sinh sản nhân tạo có khối lượng trung bình 1,7 g/con (2 tháng tu ổi) ở độ mặn ban đầu 15‰ v à được thuần hóa 5‰/ngày cho đ ến khi đạt độ mặn để th í nghi ệm. Sau 3 tháng nuôi với thức ăn công nghiệp 37,8% đạm. Kết quả c á nâu tăng trư ởng tốt nhất l à ở nghiệm thức 5‰ (11,3 g/con)và chậm nhất là ở nghiệm thức 0‰ (5,66 g/con) .Tốc độ tăng tr ưởngtuyệt đốivề khối lượng nhanh nhất l à ở nghiệm thức 5 ‰ (0,13 g/ngày) và ch ậm nhất l à ở nghiệm thức 15‰ (0,02 g/ngày). Tốc độ tăng tr ưởngđặc biệtvề khối lượng nhanh nhất là ở nghiệm thức 5 ‰ (1,43 %/ngày) và ch ậm nhất là ở nghiệm thức 15 ‰ (0,27 %/ngày). Tỉ lệ sống trung b ình cao nh ất là ở nghiệm thức 0‰ (96,4% ) và 5‰ (95,5%) và th ấp nhất l à ở 30‰ (45,9%).Kết quả này cho thấy cá nâu ( Scatophagus argusLinnaeus, 1766) t ốt nhất nên nuôi ở độ mặn 5‰ với sự tăng tr ưởng tốt và tỉ lệ sống cao

pdf57 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3293 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực nghiệm nuôi cá nâu (scatophagus argus linnaeus, 1766) trong bể ở các độ mặn khác nhau, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iTRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN VÕ THỊ CẦM THỰC NGHIỆM NUÔI CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) TRONG BỂ Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN 2009 ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA THỦY SẢN VÕ THỊ CẦM THỰC NGHIỆM NUÔI CÁ NÂU (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) TRONG BỂ Ở CÁC ĐỘ MẶN KHÁC NHAU LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Ths. LÝ VĂN KHÁNH PGs. Ts. NGUYỄN THANH PHƯƠNG 2009 iii LỜI CẢM TẠ Em xin chân thành cảm ơn đến: Thầy Lý Văn Khánh đã hướng dẫn và giúp đỡ em thực hiện đề tài trong suốt thời gian qua. Thầy Trần Ngọc Hải và tất cả các thầy cô và các anh chị thuộc Bộ môn Kỹ thuật nuôi Hải sản đã tạo điều kiện thuận lợi để em được học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Các thầy cô và các anh chị thuộc Khoa Thủy sản đã dạy và truyền đạt cho em những kiến thức quý báu, đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho em thực hiện xong đề tài. Các bạn lớp Nuôi trồng Thủy sản khóa 31 đã giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp. iv TÓM TẮT Cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) là loài thủy sản nước lợ có tiềm năng kinh tế hiện nay và là loài cá rộng muối có thể thích nghi với các độ mặn khác nhau (0-30‰). Thí nghiệm nuôi cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) trong bể ở các độ mặn khác nhau nhằm t ìm ra độ mặn thích hợp cho sự tăng tr ưởng và tỉ lệ sống của cá nâu. Thí nghiệm đ ược bố trí với 7 nghiệm thức độ mặn (0, 5, 10, 15, 20, 25 và 30‰), mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần và được bố trí trong hệ thống lọc tuần hoàn, sục khí liên tục. Cá thí nghiệm từ nguồn cá sinh sản nhân tạo có khối lượng trung bình 1,7 g/con (2 tháng tuổi) ở độ mặn ban đầu 15‰ và được thuần hóa 5‰/ngày cho đến khi đạt độ mặn để th í nghiệm. Sau 3 tháng nuôi với thức ăn công nghiệp 37,8% đạm. Kết quả cá nâu tăng trưởng tốt nhất là ở nghiệm thức 5‰ (11,3 g/con) và chậm nhất là ở nghiệm thức 0‰ (5,66 g/con). Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối về khối lượng nhanh nhất là ở nghiệm thức 5‰ (0,13 g/ngày) và chậm nhất là ở nghiệm thức 15‰ (0,02 g/ngày). Tốc độ tăng trưởng đặc biệt về khối lượng nhanh nhất là ở nghiệm thức 5‰ (1,43 %/ngày) và chậm nhất là ở nghiệm thức 15‰ (0,27 %/ngày). Tỉ lệ sống trung bình cao nhất là ở nghiệm thức 0‰ (96,4%) và 5‰ (95,5%) và thấp nhất là ở 30‰ (45,9%). Kết quả này cho thấy cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) tốt nhất nên nuôi ở độ mặn 5‰ với sự tăng trưởng tốt và tỉ lệ sống cao. vMỤC LỤC LỜI CẢM TẠ ................................ ................................ ................................ .......... i TÓM TẮT ................................ ................................ ................................ ............. iv MỤC LỤC................................ ................................ ................................ ...............v DANH SÁCH BẢNG ................................ ................................ ........................... vii DANH SÁCH HÌNH ................................ ................................ ........................... viii PHẦN I: GIỚI THIỆU ................................ ................................ .............................1 PHẦN II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU ................................ ................................ ........3 2.1 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ NÂU ................................ ................................3 2.1.1 Đặc điểm hình thái phân loại................................ ................................ ...3 2.1.2 Đặc điểm phân bố ................................ ................................ ....................4 2.1.3 Đặc điểm dinh dưỡng................................ ................................ ...............5 2.1.4 Đặc điểm sinh trưởng................................ ................................ ...............6 2.1.5 Đặc điểm sinh sản ................................ ................................ ...................6 2.1.6 Các bệnh thường gặp ở cá nâu ................................ ................................ .7 2.2 TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU TỈ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA MỘT SỐ LOÀI CÁ CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN ................................ ...........7 PHẦN III: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................................ ..........................9 3.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU ................................ ................................ ............9 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU ................................ ................................ ..9 3.2.1 Vật liệu nghiên cứu ................................ ................................ ..................9 3.2.2 Bố trí thí nghiệm ................................ ................................ ......................9 3.2.3 Phân tích và xử lý số liệu ................................ ................................ .......11 PHẦN IV: KẾT QUẢ THẢO LUẬN ................................ ................................ ....12 4.1 Yếu tố môi trường nước trong 3 tháng nuôi cá nâu ở các độ mặn khác nhau .12 4.1.1 Nhiệt độ ................................ ................................ ................................ .12 4.1.2 pH................................ ................................ ................................ ..........13 4.1.3 N-NH4+ ................................ ................................ ................................ ..13 4.1.4 N-NO2-................................ ................................ ................................ ...13 4.2 Tăng trưởng của cá nâu sau 3 tháng nuôi ở các đ ộ mặn khác nhau ...............14 4.2.1 Tăng trưởng về khối lượng................................ ................................ .....14 4.2.2 Tăng trưởng về chiều dài ................................ ................................ .......15 4.2.3 Tăng trưởng về chiều cao ................................ ................................ .......16 4.3 Mối tương quan giữa khối lượng, chiều dài và chiều cao cá nâu sau 3 tháng nuôi ở các độ mặn khác nhau ................................ ................................ .............17 4.3.1 Mối tương quan giữa khối lượng và chiều dài ................................ ........17 4.3.2 Mối tương quan giữa khối lượng và chiều cao cá nâu ............................18 4.3.3 Mối tương quan giữa chiều cao và chiều dài cá nâu ............................... 18 4.4 Tốc độ tăng trưởng của cá nâu sau 3 tháng nuôi ở các độ mặn khác nhau .....19 4.4.1 Tốc độ tăng trưởng về khối lượng ................................ ..........................19 4.4.3 Tốc độ tăng trưởng về chiều cao ................................ ............................21 4.5 Tỷ lệ sống của cá nâu sau 3 tháng nuôi ở các độ mặn khác nhau ..................22 4.6 Sự phân đàn của cá nâu sau 3 tháng nuôi ở các độ mặn khác nhau ...............23 4.6.1 Sự phân đàn về khối lượng................................ ................................ .....23 4.6.2 Sự phân đàn về chiều dài ................................ ................................ .......24 vi 4.6.3 Sự phân đàn về chiều cao ................................ ................................ .......25 4.7 Thành phần sinh hóa của cá nâu ở các độ mặn khác nhau .............................26 4.8 So sánh sự tăng trưởng của cá nâu nuôi ở các độ mặn khác nhau so với một số loài cá lợ mặn khác ................................ ................................ ........................27 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ................................ ................................ ..28 5.1 Kết luận................................ ................................ ................................ ........28 5.2 Đề xuất................................ ................................ ................................ .........28 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................ ................................ .....................29 PHỤ LỤC ................................ ................................ ................................ ..............31 vii DANH SÁCH BẢNG Bảng 3.1: Thành phần sinh hóa của thức ăn thí nghiệm ................................ .........10 Bảng 4.1: Các yếu tố môi trường ................................ ................................ ...........12 Bảng 4.2: Tốc độ tăng trưởng về khối lượng sau 3 tháng nuôi ............................... 19 Bảng 4.3: Tốc độ tăng trưởng về chiều dài sau 3 tháng nuôi ................................ ..20 Bảng 4.4: Tốc độ tăng trưởng về chiều cao sau 3 tháng nuôi ................................ ..21 Bảng 4.5: Thành phần sinh hóa của cá nâu ở các độ mặn khác nhau ......................26 viii DANH SÁCH HÌNH Hình 2.1: Hình dạng ngoài của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) ............3 Hình 4.1: Hệ thống nuôi cá nâu ở các độ mặn khác nhau ................................ .......12 Hình 4.2: Cá nâu giống (2 tháng tuổi) ................................ ................................ ....14 Hình 4.3: Khối lượng cá nâu sau 3 tháng nuôi ở các độ mặn khác nhau .................14 Hình 4.4: Chiều dài cá nâu sau 3 tháng nuôi ở các độ mặn khác nhau ....................15 Hình 4.5: Chiều cao cá nâu sau 3 tháng nuôi ở các độ mặn khác nhau ...................16 Hình 4.6: Mối tương quan giữa khối lượng và chiều dài cá nâu sau 3 tháng nuôi ...17 Hình 4.7: Mối tương quan giữa khối lượng và chiều cao cá nâu sau 3 tháng nuôi ..18 Hình 4.8: Mối tương quan giữa chiều cao và chiều dài cá nâu sau 3 tháng nuôi .....18 Hình 4.11: Sự phân đàn về chiều dài của cá nâu sau 2 tháng nuôi ..........................24 Hình 4.12: Sự phân đàn về chiều cao của cá nâu sau 2 tháng nuôi .........................25 1PHẦN I: GIỚI THIỆU Việt Nam có tiềm năng lớn về phát tri ển nuôi trồng thủy sản và đa dạng các loại hình mặt nước. Nghề nuôi trồng thủy sản đóng vai tr ò rất quan trọng mang lại nguồn thu đáng kể cho nền kinh tế quốc dân. Theo Bộ Thủy sản (2008), tổng sản l ượng thủy sản ước đạt 977 nghìn tấn, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, sản lượng nuôi trồng đạt 416 nghìn tấn, tăng 26,1%. Ước giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 300 triệu USD, tăng 11,5% so với kế hoạch, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu th ủy sản lên 551 triệu USD, bằng 19% kế hoạch năm v à tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2007. Trong đó, cá đạt 313 ngàn tấn (giá trị khoảng 2.053 tỷ đồng); tôm đạt 58,5 ngàn tấn (giá trị khoảng 2.556 tỷ đồng) và thủy sản khác đạt 44,5 ngàn tấn (giá trị khoảng 106 tỷ đồng). ( cập nhật ngày 09/01/2009) Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) t ình hình nuôi tôm sú của người dân trong gặp khó khăn do giá tôm sú giảm mạnh (giảm 10.000 đồng/kg so với c ùng kỳ năm 2007) và hiện ở mức thấp nhất trong 3 năm qua. Trong khi đó, chi phí s ản xuất tăng cao khiến người dân e ngại đầu tư thêm và có xu hướng giảm diện tích thả nuôi khoảng 4% so với cùng kỳ năm 2007. Mới bước vào đầu vụ, tính đến ngày 21/3/2008, toàn vùng ĐBSCL có khoảng 44.000 ha nuôi tôm sú bị thiệt hại (Cà Mau: khoảng 33.850 ha tôm nuôi bị chết, chiếm 13% diện tích nuôi tôm, thiệt hại 60 - 70%; Bạc Liêu - hơn 200 ha nuôi tôm; Kiên Giang có g ần 9.000 ha tôm mới thả nuôi bị thiệt hại).( cập nhật ngày 09/01/2009). Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã khuyến cáo ngành thủy sản các tỉnh ĐBSCL như Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang... tích c ực vận động khuyến khích người dân đa dạng hóa các loại thủy sả n nuôi. Hiện trạng khai thác và đánh bắt quá mức nguồn lợi tự nhiên hiện nay đang đe dọa nghiêm trọng đến tài nguyên thủy sản ở nước ta. Đồng thời những rủi ro về dịch bệnh, ô nhiễm môi trường và giá cả bị giảm mạnh nhất là đối với con tôm sú, cá tra, cua biển,… mà những đối tượng này là những đối tượng chính hiện nay. Trong nghề nuôi thủy sản ven biển th ì một số loài như tôm sú, cua biển, cá mú, cá chẽm, cá giò,…đang là đối tượng nuôi chính. Tuy nhiên, nghề nuôi cá biển còn rất hạn chế do vấn đề con giống, địa hình và nguồn nước nên tôm sú vẫn là đối tượng chủ yếu được nuôi. Để từng bước khắc phục tình trạng trên nên việc mở rộng diện tích, đa dạng hóa mô hình và đối tượng nuôi, di nhập và thuần hóa nhiều đối tượng kinh tế là góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng của nghề nuôi thủy sản ở n ước ta. Bên cạnh những loài bản địa như cá mú, cá chẽm đang được nuôi phổ biến th ì cá nâu (Scatophagus argus) cũng được đánh giá là loài có triển vọng phát triển nuôi ở vùng ven biển. 2Cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) là loài có kích thước tương đối lớn, thịt cá béo có mùi vị thơm ngon, có giá trị thương phẩm cao và được thị trường ưa chuộng (Nguyễn Thanh Phương và ctv., 2008). Do tập tính ăn tạp của cá, nên đây là loài rất có triển vọng để kết hợp nuôi với các l oài khác nhất là trong mô hình tôm rừng. Cá có thể được dùng làm cá cảnh ở giai đoạn nhỏ (Trần Ngọc Hải v à Nguyễn Thanh Phương, 2006). Các nghiên cứu về đối tượng này hiện còn rất hạn chế, phần lớn tập trung v ào phân loại, mô tả một số thông tin về th ành phần giống loài và sự phân bố còn những dẫn liệu về các đặc điểm sinh học nh ư sinh sản, dinh dưỡng, sinh lý và sinh trưởng hiện đang nghiên cứu nhưng cũng chưa đủ nhiều để làm cơ sở cho các nghiên cứu gia hóa để sản xuất giống và nuôi thương phẩm sau này. Để đưa đối tượng này vào sản xuất đồng thời cung cấp thêm những thông tin cần thiết để ngày càng hoàn thiện qui trình sản xuất giống và đưa đối tượng này trở thành đối tượng nuôi phổ biến nên chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực nghiệm nuôi cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) trong bể ở các độ mặn khác nhau”. Mục tiêu Nhằm xác định độ mặn thích hợp cho sự tăng tr ưởng của cá nâu làm cơ sở nghiên cứu gia hóa và nuôi thương phẩm từ đó thúc đẩy nghề nuôi cá nâu phát triển đồng thời góp phần đa dạng hóa đối tượng nuôi trong nghề nuôi cá biển. Nội dung Ảnh hưởng của độ mặn đến sự tăng tr ưởng và tỷ lệ sống của cá nâu từ giai đoạn giống 2 tháng tuổi lên 4 tháng tuổi. 3PHẦN II: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 2.1 ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CÁ NÂU 2.1.1 Đặc điểm hình thái phân loại Cá nâu có tên tiếng Anh là spotted scat thuộc họ Scatophagidae.Theo Barry (1992) được trích dẫn bởi Võ Thành Tiếm (2004) thì cá nâu có 2 giống là Scatophagus và Selenotoca. Tuy nhiên, ở nước ta thì theo các tác giả như Mai Đình Yên (1992), Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương (1993) được trích dẫn bởi Ngô Thanh To àn (2003) thì cá nâu chỉ có một giống và một loài duy nhất là Scatophagus argus Linnaeus, 1766. Phân loại theo Barry and Fast, 1988: Lớp: Osteichthyes Bộ: Perciformes Họ: Scatophagidae Giống: Scatophagus Loài: Scatophagus argus Linnaeus, 1766 Hình 2.1: Hình dạng ngoài của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) Cá nâu có mình dẹp bên, cao thân, lưng h ình vòm, nhìn ngang gần như tròn. Cá có đầu nhỏ, ngắn, mõm tù, miệng nhỏ, rạch miệng nằm ngang và ngắn, trên hàm có răng mịn (Nguyễn Thanh Phương và ctv.,2008). Mắt cá lớn vừa, nằm phía trên đường ngang kẻ từ góc miệng và gần như cách đều chót mõm và điểm cuối nắp mang. Vảy lược, nhỏ, phủ khắp thân, đầu, gốc vi hậu môn, vi l ưng và vi đuôi, rìa tia vây lưng và vây hậu môn gần như thẳng đứng, viền sau vây đuôi thẳng (Tr ương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương, 1993 được trích dẫn bởi Võ Thành Tiếm, 2004). 4Theo mô tả của Võ Văn Chi (1993) được trích dẫn bởi Võ Thành Tiếm (2004) thì cá nâu có thân cao và dẹp bên, thân nhìn ngang gần như vuông, viền trước của vây lưng dốc đứng xuống và có một vết lõm sâu sau mắt. Mõm tù, miệng nhỏ có nhiều răng nhọn, không kéo dài đến viền trước của mắt, cơ thể và đầu phủ vảy nhỏ cho tới gốc của vây lưng và vây hậu môn. Đường bên hoàn toàn phía trước cong lên theo viền lưng. Phần trước có gai của vây lưng tương đối ít phát triển, ngoại trừ tia thứ ba v à tia thứ tư. Ngược lại, phần của vây lưng cấu tạo bởi các tia mềm cũng nh ư vây hậu môn khá phát triển và tách rời với vây đuôi chỉ có một khoảng ngắn, cuốn đuôi ngắn vây đuôi không chia th ùy. Không có dấu hiệu hình thái phân biệt rõ đực cái. Tuy nhiên, theo Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương (2006) thì ở con đực xương trán phát triển và nhô cao hơn xương trán của con cái và con đực thường ốm và dài hơn con cái. Cá có miệng nhỏ, môi co duỗi được, trên hàm có nhiều răng mịn và nhọn. Phần tia phân nhánh vây l ưng, vây hậu môn và vây đuôi có vân đen nhạt. Lưng có màu nâu nhạt, trên thân có các đốm tròn màu nâu đen lớn nhỏ xếp xen kẽ không đều nhau, các đốm này nhạt dần về phía bụng. Cá nâu có thân màu nâu xám, nửa trên của thân cá có rất nhiều chấm đen, tr òn, các đốm này nhạt dần về phía bụng, số lượng và hình dạng thay đổi tùy từng cá thể. Vi ngực có màu trắng trong, màng da giữa các tia vi còn lại có nhiều sắc tố đen (Ngô Thanh To àn, 2004). 2.1.2 Đặc điểm phân bố Cá nâu là loài phân bố ở nhiều nơi từ Nhật Bản đến Ấn Độ Dương bao gồm cả vùng biển Nam Trung Quốc (Mohsine v à ctv., 1996 được trích dẫn bởi Võ Thị Kim Phúc, 2004). Cá có thể sống được ở vùng nước mặn, vùng cửa sông và cả trong nước ngọt nhưng chủ yếu sống ở biển, vùng phân bố từ bờ biển Trung Quốc dọc đến Úc Châu (Trương Thủ Khoa và Trần Thị Thu Hương, 1993 được trích dẫn bởi Ngô Thanh To àn, 2003). Theo Nguyễn Hữu Phụng (1995) được trích dẫn bởi Võ Thành Tiếm (2004) thì cá nâu sống ở biển, nước lợ và nước ngọt (sông, hồ), phân bố từ Ấn Độ, Úc, Srilanka, Indonesia, Malysia, New Caledonia, Philippines, Thái Lan, Trung Qu ốc và Việt Nam. Theo Võ Thành Tiếm, 2004 cập nhật từ web ( ngày 01/10/2003) thì cá nâu phân bố được trong môi trường nước mặn và nước ngọt dọc bờ biển Châu Á, Châu Úc, Châu Phi. Cá nâu sống ở rạn san hô, sống cả ở nước ngọt và nước mặn, nước lợ và biển nhiệt đới ở độ sâu 1- 4m và nhiệt độ từ 20-28oC ( truy cập ngày 15/04/2009). 5Cá nâu cũng có thể sống được ở những nơi có đá ngầm, sông, phá và các cửa sông. Cũng có thể tìm thấy ở những cảng, phá hoặc trong mùa lũ lụt hay những trận mưa rào. Cá sống ở khí hậu nhiệt đới với nhiệt độ 2 0–30oC và pH từ 7-8.5. ( ngày 15/04/2009). Cá nâu là loài cá nước lợ phân bố rộng từ biển đến v ùng cửa sông, đầm phá, rừng ngập mặn. Phân bố ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, Ấn Độ - Tây Thái Bình Dương (Trần Ngọc Hải và Nguyễn Thanh Phương, 2006). Cá nâu có đặc tính sống nơi có giá thể và theo bầy đàn, cá thường phân bố ở những nơi có bãi triều. Cá trú ẩn trong các hốc, rễ cây và chà ở các ao đầm sông rạch. Ở Việt Nam cá nâu phân bố trong đầm phá, k ênh rạch nước lợ và cửa sông và có cả ở ba vùng gồm Vịnh Bắc Bộ, Miền Trung v à Nam Bộ (Nguyễn Tấn Trịnh và ctv., 1996; Mai Đình Yên, 1992 và Nguyễn Hữu Phụng, 1995 được trích dẫn bởi Võ Thành Tiếm, 2004). Theo Vietbao, ở miền biển Nam Bộ, cá nâu sống ở nước ngọt trong các hang hốc , ăn rong rêu. Cá có thân m ình dẹp tròn, có những đốm tròn đen nổi bật trên màu da nâu vàng. ( cập nhật ngày 06/01/2009). Theo Ngô Thanh Toàn, 2003 thì trong su ốt quá trình khảo sát và điều tra các ngư dân ở ven biển Cà Mau, cho kết quả cá nâu có đặc tính sống theo bầy đ àn nơi có giá thể. Cá thường phân bố nhiều ở những nơi có thủy triều dao động thường xuyên. Ngư cụ đánh bắt thường là dùng lưới bao quanh chà hoặc các giá thể. Còn theo kết quả nghiên cứu của Võ thành Tiếm, 2004 thì ngư cụ đánh bắt cá nâu thường dùng là lưới cào (ở sông, rạch, biển), dùng lưới bao chà hoặc giá thể, lưới bén hoặc mò bắt bằng tay,… 2.1.3 Đặc điểm dinh dưỡng Theo nghiên cứu về đặc điểm sinh học dinh d ưỡng và sinh sản cá nâu của Nguyễn Thanh Phương và ctv, (2004) đăng trên tạp chí khoa học số 02/2004 đã kết luận rằng cá nâu là loài cá ăn tạp thiên về thực vật và thành thục tự nhiên trong các ao đầm nước lợ. Cá nâu ăn tạp gồm mùn bã hữu cơ, giun, giáp xác, côn trùng, các vật chất có nguồn gốc thực vật, tảo… (Trần Ngọc Hải v à Nguyễn Thanh Phương, 2006). Theo kết quả khảo sát một số đặc điểm sinh học của cá nâu, Ngô Thanh To àn (2003) đã kết luận rằng cá nâu là loài cá ăn tạp nhưng thiên về thực vật, ở cá trưởng thành thức ăn bao gồm mùn bã hữu cơ và các loài tảo thường gặp bao gồm các loài tảo sợi như: Lyngbya, Phormidium, Sryrogyna, Nitzschia,…Còn theo k
Luận văn liên quan