Luận văn Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX cuả Đảng đã khẳng định “Phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng , thúc đẩy công nghiệp hoá -hiện đại hoá , là điều kiện để phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” . Có thể nói với sự quan tâm cuả Đảng , nhà nước và toàn xã hội, giáo dục đang thực sự trở thành quốc sách hàng đầu. Để giáo dục phát triển thì một trong những nhân tố quan trọng là cần phải xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí Thư đã nêu rõ:Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng nhu câù trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “Khâu then chốt để phát triển chiến lược giáo dục là đặc biệt chăm lo đào tạo và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cả về chính trị , tư tưởng ,đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

pdf77 trang | Chia sẻ: duongneo | Lượt xem: 3463 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ____________________ TRẦN THỊ LAN THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC CỦA MỘT SỐ TRƯỜNG TIỂU HỌC Ở QUẬN 4 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 601405 NGƯỜI HƯỚNG DẪN : PGS-TS BÙI NGỌC OÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-2010 LỜI CẢM ƠN  Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến : -Ban Giám Hiệu trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh - Ban chủ nhiệm Khoa Tâm lý Giáo dục - Phòng Khoa học Công nghệ-Sau đại học - Tất cả Quý thầy cô hướng dẫn , giảng dạy trong suố t khóa học. - Thầy Phó giáo sư –Tiến sĩ Bùi Ngọc Oánh đã rất nhiệt tình hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu. - Ban Giám Hiệu và giáo viên các trường Nguyễn Huệ 3, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Trường Tộ, Lý Nhơn, Bạch Đằng, Đoàn Thị Điểm,Bến Cảng, Cây Bàng, Vừa học vừa làm 1/6, Trường Bồi dưỡng Giáo dục, Lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách những vấn đề liên quan đến giáo dục Tiểu học thuộc Phòng Giáo Dục và Đào tạo Quận 4 đã giúp đỡ tác giả thu thập xử lý nhiều thông tin số liệu để tác giả hoàn thành luận văn. - Chân thành cám ơn Lãnh đạo Phòng Giáo Dục và Đào tạo Quận 4, Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã hỗ trợ tinh thần và kinh phí để tác giả hoàn thành khóa học. - Cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã nhiệt tình giúp đỡ tác giả trong quá trình học tập và nghiên cứu để hoàn thành luận văn. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, cố gắng hết sức nhưng luận văn chắc chắn còn nhiều thiếu sót, tác giả rất mong sự thông cảm, giúp đỡ, chỉ dẫn, góp ý của Quý thầy cô và bạn bè, đồng nghiệp. Thành phố Hồ Chí Minh , tháng 7 năm 2010 Trần Thị Lan DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Chữ viết tắt Chữ nguyên 1 GV Giáo viên 2 CBQL Cán bộ quản lý 3 GVTH Giáo viên Tiểu học 4 CNNGVTH Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 5 GD-ĐT Giáo dục và Đào tạo 6 AN Âm nhạc 7 MT Mĩ thuật 8 TD Thể dục 9 CSVC Cơ sở vật chất 10 GDPT Giáo dục phổ thông 11 ĐHSP Đại học sư phạm 12 CĐSP Cao đẳng sư phạm 13 THSP Trung học sư phạm 14 Sig Mức khác biệt ý nghĩa PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX cuả Đảng đã khẳng định “Phát triển giáo dục là một trong những động lực quan trọng , thúc đẩy công nghiệp hoá -hiện đại hoá , là điều kiện để phát huy nguồn lực con người- yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững” . Có thể nói với sự quan tâm cuả Đảng , nhà nước và toàn xã hội, giáo dục đang thực sự trở thành quốc sách hàng đầu. Để giáo dục phát triển thì một trong những nhân tố quan trọng là cần phải xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên nói chung và giáo viên tiểu học nói riêng. Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí Thư đã nêu rõ:Tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng nhu câù trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển giáo dục và chấn hưng đất nước. Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khoá VIII đã khẳng định: “Khâu then chốt để phát triển chiến lược giáo dục là đặc biệt chăm lo đào tạo và tiêu chuẩn hoá đội ngũ giáo viên cũng như đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục cả về chính trị , tư tưởng ,đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ”. Bác Hồ từng nói: “ Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Vậy muốn xây dựng “dân giàu , nước mạnh,xã hội công bằng ,dân chủ, văn minh”thì phải phát triển giáo dục. Phát triển giáo dục và đào tạo được coi là nhân tố quyết định sự thành bại và quy định vị thế cuả mỗi quốc gia trên trường quốc tế.Muốn phát triển giáo dục phải quan tâm đến đội ngũ giáo viên . Hiện nay người giáo viên phải phấn đấu để đáp ứng những yêu cầu cho sự phát triển cuả cá nhân và cộng đồng. Giáo viên tiểu học đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển nhân cách lâu dài, phù hợp với yêu cầu mới cho học sinh. Bởi những lẽ trên, việc xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên đã trở thành nhiệm vụ quan trọng và cấp bách cho việc đổi mới giáo dục phổ thông. Xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học có đầy đủ những phẩm chất trong thực tế chấn hưng giáo dục hiện nay càng cấp thiết hơn. Quận 4 là một quận cận trung tâm thành phố, với tốc độ phát triển cuả những năm gần đây, Quận 4 cho thấy tiềm năng cuả mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước. Sự phát triển về hệ thống giao thông với những cây cầu nối liền Quận 4 với Quận 1, 2, 5, 7, 8 đã làm cho bộ mặt Quận 4 ngày càng thay da đổi thịt. Ngành giáo dục Quận 4 dành nhiều thành tích góp phần phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cho thành phố. Quận 4 coi trọng việc xây dựng trường lớp và xây dựng đội ngũ giáo viên. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập, đội ngũ giáo viên Quận 4 vẫn còn bất cập về số lượng, chất lượng và cơ cấu. Điều này tạo nên những hạn chế trong việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường. Do vậy, vấn đề xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên trở thành một yêu cầu thiết thực và quan trọng trong tình hình hiện nay. Việc nghiên cứu “Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học của một số trường Tiểu học ở Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh” là cần thiết. Nó có tác dụng thiết thực với việc xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, mạnh về chất lượng và cơ cấu đồng bộ góp phần đưa công tác quản lý trường học ngày càng hiệu quả hơn. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng đội ngũ giáo viên các trường tiểu học , đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm từng bước xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên ngày càng hoàn thiện ,đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông ở Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. 3.Đối tượng nghiên cứu và Khách thể nghiên cứu: 4.1 Đối tượng nghiên cứu: -Thực trạng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên Tiểu học ở Quận 4. 4.2 Khách thể nghiên cứu: -Đội ngũ giáo viên Tiểu học và cán bộ quản lý ở một số trường Tiểu học thuộc điạ bàn Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 4.Nhiệm vụ nghiên cứu: 4.1- Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về lý luận liên quan đến đề tài. 4.2- Tìm hiểu thực trạng đội ngũ giáo viên một số trường tiểu học ở Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 4.3- Đề xuất một số giải pháp nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên . 5.Giả thuyết nghiên cứu: Tình hình hiện nay ,ở Quận 4 số lượng giáo viên tiểu học chưa đủ và còn nhiều vấn đề bất cập như nguồn đào tạo giáo viên chưa đồng bộ ,chất lượng giảng dạy giáo viên chưa cao,chưa đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục hiện nay, công tác tuyển dụng chưa phù hợp , công tác bồi dưỡng chưa đạt hiệu quả cao . Thực tế đang cần những giải pháp hữu hiệu để xây dựng giáo viên đủ chất và lượng. 6.Giới hạn đề tài: -Các số liệu thống kê được sử dụng trong nghiên cứu giới hạn trong 5 năm gần đây, từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010. -Khách thể nghiên cứu bao gồm cán bộ quản lý và giáo viên cuả các trường tiểu học Đoàn Thị Điểm , Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Huệ 3,Nguyễn Trường Tộ , Bến Cảng , Cây Bàng và Vừa học vừa làm 1/6, Lý Nhơn,Bạch Đằng. 7.Phương pháp nghiên cứu: 7.1- Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Sử dụng các phương pháp phân tích , tổng hợp , hệ thống hoá , khái quát hoá những tài liệu lý luận và kết quả cuả những công trình nghiên cứu để xây dựng các khái niệm công cụ và khung lý thuyết cuả vấn đề nghiên cứu. 7.2- Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: 7.2.1- Phương pháp nghiên cứu , khảo sát bằng phiếu điều tra. Phương pháp này được sử dụng để thu thập thông tin nhằm đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học thuộc một số trường tiểu học ở Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Công cụ để thực hiện phương pháp này là các phiếu điều tra được thiết kế cho các đối tượng là giáo viên , cán bộ quản lý tiểu học ở Quận 4. 7.2.2- Phương pháp chuyên gia. Sử dụng phương pháp này bao gồm việc tham khảo ý kiến cán bộ quản lý giáo dục lâu năm,các chuyên gia nhiều kinh nghiệm về các mẫu phiếu điều tra, về kết quả nghiên cứu thực trạng và những giải pháp được đề xuất. 7.2.3- Phương pháp phỏng vấn. Sử dụng phương pháp này để phỏng vấn trực tiếp những đối tượng có liên quan đến đề tài nghiên cứu gồm giáo viên , cán bộ quản lý, 7.2.4- Phương pháp tổng kết kinh nghiệm. Sử dụng phương pháp này bao gồm việc tổng kết kinh nghiệm về công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên cuả các trường Tiểu học nghiên cứu trong giai đoạn vừa qua để rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết cho công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học. 7.2.5- Phương pháp thống kê. Phương pháp này sử dụng phần mềm SPSS để phân tích, xử lý các kết quả điều tra. PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1 : MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÝ LUẬN 1.1.Lịch sử nghiên cứu vấn đề : Việc nghiên cứu GVTH ở trên thế giới đã được nhiều nước quan tâm như Trung Quốc ,Nhật Bản ,Úc,Thái lan , Singapore,,.... -Ở Trung Quốc, chính phủ đặc biệt coi trọng giáo dục tiểu học. Đưa vào giáo dục tiểu học nhiều môn học gắn liền với đặc trưng bản sắc văn hóa dân tộc .Điều này cho thấy việc đào tạo giáo viên tiểu học ở Trung Quốc đòi hỏi phải bổ sung chương trình và đội ngũ giảng viên sư phạm .Chính sách nổi tiếng “Khoa giáo hưng quốc”là một chính sách đãi ngộ tốt cho giáo viên.Người giáo viên tiểu học ở đây có mức thu nhập rất cao khoảng trên 8.000 nhân dân tệ và có chế độ chăm lo nhà ở. - Nhật Bản là một cường quốc về kinh tế ,khoa học kỹ thuật mà họ còn chăm lo rất tốt đến giáo dục tiểu học . Hầu hết học sinh tiểu học đều được nhà nước lo cho học miễn phí .Các em được làm vệ sinh phòng học , tham gia các hoạt động câu lạc bộ và đọc sách trong thư viện. các em tự nguyện tham gia dưới sự hướng dẫn của giáo viên.Giáo viên tiểu học làm việc rất thuận tiện và có chế độ chăm lo về vật chất cũng như tinh thần rất tốt. -Giáo dục tiểu học ở Thái Lan miễn phí cho học sinh hoàn toàn kể cả mua bảo hiểm y tế . Người giáo viên tiểu học ở Thái Lan được đào tạo và huấn luyện theo một chương trình hết sức hoàn chỉnh về nội dung cũng như hình thức .Hội đồng Bộ trưởng Văn phòng cải cách đào tạo giáo viên(TERO) qua kế hoạch phát triển giáo viên đã đánh giá lại toàn bộ hệ thống đào tạo giáo viên và nhằm cập những kỹ năng giảng dạy .Họ đào tạo lại giáo viên và nhận những học viên có kết quả ưu tú trở thành giáo viên. -Ở Singapore giáo viên được chăm lo rất chu đáo . Người giáo viên khi mới ra trường có mức lương khá cao ( khoảng 2.000dolar Sing) , được nhà trường thường xuyên mở những lớp tập huấn , bồi dưỡng nâng cao tay nghề. Và sau những khóa huấn luyện này , những giáo viên nào đạt kết quả tốt sẽ được nâng bậc lương . Trong nhà trường , giáo viên được hỗ trợ đầy đủ phương tiện , trang thiết bị cũng như điều kiện cơ sở vật chất để làm tốt công tác giảng dạy ,... Ở Việt nam cũng có những chủ trương , dự án phát triển giáo dục tiểu học như: - Ngày 9/7/2001 Thủ tướng Chính phủ có chỉ thị 18/2001 T Tg nêu ra các biện pháp cấp bách xây dựng đội ngũ nhà giáo cuả hệ thống giáo dục quốc dân. - Ban Bí thư TW có Chỉ thị 40 về xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục ngày 11/1/2005 phê duyệt đề án “ xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giai đoạn 2005-2010” có nêu: “xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục theo định hướng chuẩn hoá , nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng , đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cuả nhà giáo , đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao sự nghiệp giáo dục trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá , hiện đại hoá đất nước”. -Theo QĐ 295/QĐ-BGDĐT ngày 11/10/94 của Bộ GDĐT có nêu “Giáo viên tiểu học là lực lượng giáo dục chính, giữ vai trò chủ đạo trong mọi họat động giáo dục , tổ chức quá trình phát triển của trẻ em bằng phương thức nhà trường” . - Dự án phát triển giáo viên Tiểu học cuả Bộ Giáo Dục và Đào Tạo trong Chủ đề 6 cuả Modun “Giáo dục học” với tên gọi “Người giáo viên Tiểu học” có trình bày ý kiến cuả chủ tịch Hồ Chí Minh: “ Nghề dạy học là một nghề cao quý, là một loại lao động vinh quang, là những anh hùng vô danh, lao động sư phạm là một lao động sáng tạo, đó là sự sáng tạo ra con người về mặt nhân cách”. - PGS-TS Bùi Minh Hiển cùng các cộng sự GS-TSKH Vũ Ngọc Hải, PGS-TS Đặng Quốc Bảo có trình bày trong cuốn “Quản lý giáo dục” những yêu cầu chung để xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên gồm đủ số lượng , đạt chất lượng, đồng bộ về cơ cấu. - Tiến sĩ Hồ văn Liên trong giáo trình “Tổ chức và quản lý giáo dục và trường học” có nêu vai trò, nhiệm vụ , chức năng cuả giáo viên trong công cuộc chấn hưng giáo dục. - Tài liệu Bồi dưỡng cán bộ Quản lý giáo dục cuả Sở Giáo dục biên tập sau khoá tập huấn về giáo dục ở Singapore năm 2009 đã nêu một số nội dung về đổi mới toàn diện giáo dục ,trong đó có đổi mới nhà trường , đổi mới giáo viên để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục phổ thông trong hiện tại và tương lai. Ngoài ra còn nhiều bài viết ở những cuốn tạp chí Giáo dục , Thế giới trong ta, các công trình nghiên cứu được công bố ở Tạp chí Nghiên cứu giáo dục, Phát triển giáo dục, những luận văn cuả các tác giả ở các khoá trước như: -Luận văn “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học ở Bình Thuận”của học viên Hoàng Tấn Rư , năm 2002 trong đó tác giả nêu những vấn đề lý luận về giáo dục Tiểu học , giáo viên tiểu học và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở tỉnh Bình Thuận. -Luận văn “Quản lý việc nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Phú Giáo,Bình Dương” ,năm 2007, của học viên Mai Long Nguyên đã nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên tiểu học ở Phú giáo ,từ đó đề ra những biện pháp hướng đến việc đào tạo , bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Tuy nhiên, việc nghiên cứu về đội ngũ giáo viên tiểu học ở Quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh chưa được quan tâm nhiều và cho đến nay hầu như chưa có đề tài nào nghiên cứu về vấn đề này. Vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài “Thực trạng và một số giải pháp xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học của một số trường tiểu học ở Quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh”nhằm góp phần xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học ở Quận 4 , thành phố Hồ Chí Minh. 1.2/Một số vấn đề về lý luận : 1.2.1 ./Các quan niệm về giáo dục tiểu học Nhìn lại lịch sử phát triển của xã hội , chúng ta nhận thấy rằng bất cứ một chế độ xã hội nào giáo dục cũng có vai trò quan trọng , quyết định sự phát triển toàn diện của con người cũng như sự phát triển bền vững của một quốc gia . -Ở Thái Lan , xác định giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với trẻ em từ 6 đến 11 tuổi. Họ đã cải cách công tác đánh giá giáo viên . Hội đồng Bộ trưởng Văn phòng Cải cách đào tạo giáo viên được thành lập , qua kế hoạch phát triển giáo viên đã đánh giá toàn bộ hệ thống đào tạo giáo viên và nhằm cập nhật những kỹ năng giảng dạy. Điều này có thể nhận ra tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ giáo viên tiểu học là những con người ưu tú. - Ở Nhật Bản ,họ đã cải cách nhiều lần theo hướng hiện đại hóa và nhân văn hóa , nên nước Nhật là quốc gia luôn được xếp vào những nước hàng đầu về chất lượng và hiệu quả giáo dục. - Ở nước ta trong điều 11 ,Luật Giáo dục 2005 có nêu “Giáo dục tiểu học là cấp học phổ cập nhà nước quyết định kế hoạch phổ cập giáo dục , bảo đảm các điều kiện để thực hiện phổ cập trong cả nước “. -Điều 2 Luật phổ cập giáo dục chỉ rõ : “ Giáo dục tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân , có nhiệm vụ xây dựng và phát triển tình cảm , đạo đức , trí tuệ , thẩm mỹ và thể chất của trẻ em, nhằm hình thành cơ sở ban đầu cho sự phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa”. Giáo dục Tiểu học( Primary Education) đã có lịch sử phát triển rất lâu trên thế giới , nhưng cho đến nay vẫn có những quan điểm khác nhau về khái niệm giáo dục tiểu học . - Quan niệm thứ nhất: Coi bậc tiểu học là bậc học cơ sở nhằm chuẩn bị cho số đông trẻ em ra trường tham gia lao động sản xuất , học nghề , hoặc tiếp lên trung học . hết cấp I đã “ phân luồng” học sinh. Số học sinh năm học cấp I ở các nước theo quan niệm này kéo dài thường từ 7 đến 8 năm. Trong các nước này , có nước lại chia thời kỳ tiểu học thành 2 giai đọan : bậc dưới (Lower Primary) và bậc trên (Upper Primary). - Quan niệm thứ hai : Đa số các nước (kể cả các nước đang phát triển) đã có truyền thống giáo dục lâu đời như Pháp , Nhật ,v.vCho đến nay vẫn coi tiểu học là bậc học vừa chuẩn bị cho một bộ phận học sinh ra trường tham gia sản xuất , vừa chuẩn bị cho một bộ phận học sinh học tiếp lên. Tùy điều kiện và truyền thống của mỗi nước mà số năm học tiểu học 5 hoặc 6 năm. - Quan niệm thứ ba: Một số nước coi tiểu học là cấp học thuần túy , cấp học chuẩn bị cho toàn bộ học sinh học tiếp lên . Họ đã tuyên bố hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học . Vì lẽ đó không cần dạy những nội dung có tính hoàn chỉnh , do đó thời gian dành cho tiểu học chỉ có 3 hoặc 4 năm . Bậc tiểu học trên thế giới có nước hoàn thành trong 5 năm có nước 6 năm. Mục tiêu chung của trường tiểu học là truyền thụ cho tất cả học sinh những cơ sở ban đầu để tiếp tục giáo dục ở bậc học trên.Như vậy trường tiểu học phấn đấu thúc đẩy sự phát triển nhân cách của trẻ , khơi gợi những năng lực tiềm ẩn ,khơi dậy những hứng thú và năng lực như tưởng tượng , sáng kiến, tự lập và hợp tác xã hội , tăng cường niềm vui học tập. Ở nước ta , mục 2, giáo dục phổ thông , điều 26 Luật Giáo dục 2005 có nêu : - Giáo dục tiểu học được thực hiện trong 5 năm học, từ lớp 1 đến lớp 5. Tuổi học sinh vào lớp 1 là 6 tuổi. Một số trường hợp từ 7,8 tuổi. Tóm lại , giáo dục Tiểu học ở đa số các nước ,dù có những quan niệm khác nhau , vẫn là một bậc học , phản ánh trình độ học vấn của một bộ phận dân cư, thậm chí của số đông dân cư ở một vùng lãnh thổ hay một số vùng quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân nói chung và hệ thống giáo dục phổ thông nói riêng. 1.2.2./Vị trí vai trò , tầm quan trọng của bậc tiểu học: -Theo điều 2 của Điều lệ Trường tiểu học có nêu: “ Trường tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc tiểu học , bậc học tiểu học , bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường tiểu học có tư cách pháp nhân và con dấu riêng”. - Theo Luật giáo dục : Giáo dục tiểu học là bậc học bắt buộc đối với mọi trẻ em từ 6 đến 14 tuổi , được thực hiện trong 5 năm học từ lớp 1 đến lớp 5, tuổi vào lớp 1 là 6 tuổi. 1.2.3./Mục tiêu và nội dung của giáo dục tiểu học : -Theo Luật giáo dục : Mục tiêu của giáo dục tiểu học nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở ban đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức , trí tuệ , thể chất , thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh học tiếp cấp trung học cơ sở. -Mục tiêu chung của bậc tiểu học là xây dựng bậc học lành mạnh , đậm đà bản sắc dân tộc , phát triển bền vững và cơ bản đạt trình độ tiên tiến và cần đạt mục tiêu cụ thể như : + Nâng cao chất lượng toàn diện . +Nâng cao chất lượng phổ cập đúng độ tuổi. +Chuẩn bị tốt cho học sinh tiểu học tiến đến học 2 buổi / ngày . +Chuẩn bị đủ điều kiện để hoàn thành việc đổi mới giáo dục phổ thông , kể cả về nội dung và phương pháp giảng dạy . +Giáo viên phải dạy đủ các môn bắt buộc và tự chọn . +Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đảng và nhà nước đã nêu : Tiểu học là bậc học phổ cập , bắt buộc.Năm 1991 , nước ta đã có Luật phổ cập giáo dục tiểu học , khẳng định sự cam kết của nhà nước về một bậc giáo dục tiểu học bắt buộc và miễn phí cho mọi trẻ em . -Về mạng lưới trường lớp : Thực hiện phương châm xã hội hóa giáo dục . “ Nhà nước và nhân dân, trung ương và địa phương cùng làm”. Từ đó Giáo dục tiểu học trong cả nước có bước
Luận văn liên quan