Luận văn Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh

Nhận dạng và xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ. Ở Việt Nam Nhận dạng và xử lý ảnh là một ngành khoa học mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh. Sự ra đời của nó đã tạo ra các kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực như: Tivi, truyền thông, kỹ xảo đồ hoạ Cùng với sự phát triê ̉ n đo ́ co ́ như ̃ ng nhu câ ̀ u thư ̣ c tê ́ đă ̣ t ra thách thức các nhà khoa học máy tính càng nhiều . Như ̃ ng công viê ̣ c , như ̃ ng ba ̀ i toa ́ n đươ ̣ c xư ̉ ly ́ theo lô ́ i cô ̉ truyê ̀ n không theo ki ̣ p tô ́ c đô ̣ pha ́ t triê ̉ n cu ̉ a công nghê ̣ ngày nay . Một trong như ̃ ng ba ̀ i toa ́ n đo ́ chi ́ nh la ̀ các tài liệu đươ ̣ c lưu trư ̃ trên các chất liệu cổ truyền như giâ ́ y, gô ̃ , vải vơ ́ i khô ́ i lươ ̣ ng khô ̉ ng lô ̀ , chư ́ a đư ̣ ng râ ́ t nhiê ̀ u tri thư ́ c cu ̉ a nhân loa ̣ i nhưng la ̣ i không co ́ đô ̣ bê ̀ n vi ̃ nh cư ̉ u , khó xử lý và lưu trữ . Mô ̣ t ba ̀ i toa ́ n kha ́ c la ̀ nga ̀ y nay công viê ̣ c văn pho ̀ ng liên quan nhiê ̀ u đê ́ n ca ́ c ta ̀ i liê ̣ u không đơn thuâ ̀ n la ̀ ta ̀ i liê ̣ u chư ̃ ma ̀ ta ̀ i liê ̣ u co ́ nhiê ̀ u thành phần như bảng biểu , ảnh . Tâ ́ t ca ̉ ca ́ c ta ̀ i liê ̣ u đo ́ nê ́ u tiê ́ p tu ̣ c lưu trư ̃ theo phương pha ́ p cô ̉ truyê ̀ n thi ̀ râ ́ t phư ́ c ta ̣ p va ̀ kho ́ xư ̉ ly ́ . Vâ ̣ y la ̀ m thê ́ na ̀ o đê ̉ chuyê ̉ n đô ̉ i như ̃ ng kho ta ̀ ng tri thư ́ c trên va ̀ o ma ́ y ti ́ nh đê ̉ lưu trư ̃ , xư ̉ ly ́ dê ̃ dàng, thuâ ̣ n tiên va ̀ nhanh go ̣ n . Mô ̣ t li ̃ nh vư ̣ c của khoa học nhâ n da ̣ ng la ̀ Phân tích tài liệu ảnh đã ra đơ ̀ i nhă ̀ m biê ̉ u diê ̃ n thông tin trong ca ́ c ta ̀ i liê ̣ u a ̉ nh dươ ́ i dạng có cấu trúc . Hệ phân tích và nhận dạng tài liệu ảnh có mục đích là chuyển đổi tự động những thông tin lưu trữ trong tài liệu giấy thành biểu diễn dưới dạng những cấu trúc mà có thể truy xuất, thay đổi được bằng máy tính. Quy trình xử lý của một hệ phân tích tài liệu bắt đầu bằng việc lấy dữ liệu, các tài liệu từ giấy in sẽ được quét qua máy quét để lưu trữ trong máy tính dưới dạng các tệp dữ liệu ảnh.

pdf74 trang | Chia sẻ: superlens | Lượt xem: 1207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tìm hiểu phương pháp phân tích bằng bên trong tài liệu ảnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------    ------------ Nguyễn Thị Hiếu TÌM HIỂU PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẰNG BÊN TRONG TÀI LIỆU ẢNH Luận văn Thạc sỹ Công nghệ thông tin Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ------------    ------------ Nguyễn Thị Hiếu TÌM HIỂU PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẰNG BÊN TRONG TÀI LIỆU ẢNH Luận văn Thạc sỹ: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số: 604801 Ngƣời hƣớng dẫn Khoa học: PGS.TS Ngô Quốc Tạo Thái Nguyên, tháng 11 năm 2009 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn MỤC LỤC ------------------------------------------------------------------------------- i THUẬT NGỮ TIẾNG ANH:--------------------------------------------------------- iii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ -------------------------------------------------------- iv CHƢƠNG I: MỞ ĐẦU ---------------------------------------------------------------- 1 1.1. Cơ sở nghiên cứu và mục đích của luận văn ---------------------------- 3 1.2. Tổ chức của luận văn: -------------------------------------------------------- 4 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ẢNH --------- 5 2.1. Tài liệu ảnh --------------------------------------------------------------------- 5 2.2. Hệ phân tích trang tài liệu -------------------------------------------------- 5 2.3. Thu thập dữ liệu ảnh --------------------------------------------------------- 6 2.4. Tiền xử lý điểm ảnh ----------------------------------------------------------- 9 2.4.1. Xử lý nhị phân ---------------------------------------------------------- 10 2.4.2. Giảm nhiễu--------------------------------------------------------------- 11 2.4.3. Phân đoạn ảnh ----------------------------------------------------------- 12 2.4.4. Làm mảnh và xác định vùng ----------------------------------------- 12 2.4.5. Mã hóa CC và véctơ hóa ---------------------------------------------- 13 2.5. Phân tích đặc trƣng của tài liệu ảnh ------------------------------------- 15 2.6. Phân tích đối tƣợng văn bản trong tài liệu ----------------------------- 15 2.6.1. Xác định góc nghiêng của văn bản ---------------------------------- 16 2.6.2. Phân tích bố cục của trang tà i liệu ảnh ------------------------------ 18 2.7. Nhận dạng ký tự quang học (OCR) --------------------------------------- 19 2.7.1. Thuật toán OCR ----------------------------------------------------- 20 2.7.1.1. Trích chọn đặc trƣng --------------------------------------- 20 2.7.1.2. Phân loại ------------------------------------------------------ 21 2.7.2. Nhận dạng ký tự dựa trên ngữ cảnh ------------------------------ 21 2.8. Phân tích các đối tƣợng ảnh trong tài liệu ------------------------------ 22 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên CHƢƠNG 3: THUẬT TOÁN TÁCH VĂN BẢN - ẢNH TỪ TRANG TÀI LIỆU ẢNH ------------------------------------------------------------------------------ 24 3.1. Tổng quan về phân tách văn bản – ảnh --------------------------------- 24 3.2. Những đặc trƣng chung của một tệp tài liệu ảnh --------------------- 27 3.3. Thuật toán phân tách văn bản - ảnh -------------------------------------- 30 3.3.1. Xoá bỏ các đối tƣợng tuyến tính --------------------------------- 31 3.3.2. Phân tích các thành phần liên thông của nét bút --------------- 32 3.3.3. Kết hợp các nét ký tự tạo thành các chuỗi văn bản ------------ 34 3.3.4. Thực hiện các phép toán hình thái ------------------------------- 35 3.3.5. Phân tích các thành phần liên thông mới ----------------------- 35 3.3.6. Biểu diễn cấu trúc thông tin của các chuỗi văn bản ----------- 36 CHƢƠNG IV: PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BẢNG T-RECS TRONG TRANG TÀI LIỆU ẢNH ------------------------------------------------------------ 39 4.1. Giới thiệu -------------------------------------------------------------------- 39 4.2. Thuật toán phân đoạn khởi tạo ---------------------------------------- 41 4.2.1. Trƣờng hợp thuật toán nhận dạng sai cột ----------------------- 42 4.2.2. Cải tiến các bƣớc của thuật toán phân đoạn khởi tạo T - Recs++ 44 4.2.3. Những ƣu điểm của thuật toán ----------------------------------- 46 4.2.4. Những mặt hạn chế của thuật toán khởi tạo -------------------- 47 4.3. Các bƣớc xử lý khối sau khi phân đoạn ------------------------------ 48 4.3.1. Trộn các khối phân đoạn sai -------------------------------------- 48 4.3.2. Phân tách các cột bị trộn vào một khối -------------------------- 49 4.3.3. Nhóm các từ bị phân tách ----------------------------------------- 52 4.4. Phân tích khối -------------------------------------------------------------- 53 4.5. Xác định cấu trúc các cột, hàng ---------------------------------------- 54 CHƢƠNG 5 CHƢƠNG TRÌNH THƢ̉ NGHIỆM VÀ MINH HỌA THUẬT TOÁN T-RECS++ --------------------------------------------------------------------- 56 5.1. Mô tả chƣơng trình ------------------------------------------------------- 56 5.2. Một số kết quả ------------------------------------------------------------- 58 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ---------------------------------------------------------- 61 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên THUẬT NGỮ TIẾNG ANH 3 – D 3 Dimensions CAD Computer Aided Design CAM Computer Aided Manufacturing CC Chain Code CCs Connected Components CPU Control Processing Unit DP Dynamic Programming HWRatio Heigh Width Ratio K – NNR K – Nearest Neighbor Rule LC Linear Component LSD Local Stroke Density NCCs New Connected Components NNR Nearest Neighbour Rule OCR Optical Character Recognition T-Recs Table Recognition System WBRatio White Black Ratio WDG White-space Density Graphs Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1 Sơ đồ quá trình xử lý tài liệu Hình 2.2 Sơ đồ quá trình phân tích trang tài liệu Hình 2.3 Phương pháp nhị phân ảnh. (a) Histogram của ảnh đa cấp xám nguyên bản, (b) chọn ngưỡng thấp, (c) chọn ngưỡng hợp lý, (d) chọn ngưỡng quá cao. Hình 2.4 Ảnh nguyên bản(Vân tay) bên trái và ảnh sau khi làm mảnh bên phải. Hình 2.5 Tài liệu ảnh trước và sau các bước tiền xử lý. Ảnh (a) gốc, ảnh (b) ảnh sau khi chuyển về ảnh nhị phân, ảnh (c) ảnh sau khi chỉnh nghiêng, ảnh (d) ảnh sau khi lọc nhiễu. Hình 2.6 văn bản bị nghiêng sau khi được quét qua máy quét. Hình 2.7 Ví dụ minh họa kết quả phân tích bố cục của trang tài liệu ảnh Hình 2.8 Chữ viết tay có thể gây nhầm lẫn Hình 3.1 Ví dụ về các đối tượng văn bản và đối tượng ảnh Hình 3.2 Biểu diễn các điểm ảnh giao nhau Hình 3.3 Một số trường hợp ngoại lệ Hình 3.4 Sơ đồ thuật toán phân tách văn bản Hình 3.5 Hình 3.5 Nhận dạng đường kẻ nghiêng với phép toán kéo dãn Hình 4.1 Ví dụ minh họa tư tưởng của thuật toán khởi tạo Hình 4.2 thuật khởi tạo đối với một đoạn văn bản Hình 4.3 Trường hợp thuật toán nhận dạng sai cột Hình 4.4 Trường hợp giữa các dòng của một cột trong bảng có ô trắng Hình 4.5 Mô phỏng việc thực hiện các bước đã cải tiến của thuật toán Hình 4.7 Quá trình phân đoạn các cột của bảng Hình 4.8 Trường hợp một ô của bảng chiếm nhiều dòng Hình 4.9 Những mặt hạn chế của thuật toán Hinh 4.10 Trộn hai khối bị phân tách Hình 4.11 Tách các cột bị trộn Hình 4.12 Trộn lại các khối con bị tách Hình 4.14 Tách các khối loại 1 thành các ô của bảng Hình 4.15 Tách các khối loại 2 thành các hàng trong bảng Hình 5.1 Giao diện chương trình T-Recs Hình 5.2 Nhận dạng khối văn bản với T-Recc++ Hình 5.3 Nhận dạng tài liệu ảnh là bảng quy chế với T-Recs++ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên Lêi c¶m ¬n Trong quá trình làm luận văn vừa qua , dưới sự giúp đỡ và chỉ bảo nhiệt tình của PGS . TS Ngô Quốc Tạo – Viện Công nghệ Thông tin – Viện khoa học Việt Nam , luận văn của tôi đã được hoàn thành . Mặc dù đã cố gắng không ngừng cùng với sự tận tâm của thầy hướng dẫn song do thời gian và khả năng vẫn còn nhiều hạn chế nên luận vă n khó tránh khỏi những thiếu sót trong quá trình làm luận văn . Để hoàn thành được luận văn này. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS. TS Ngô Quốc Tạo - người thầy đã tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình tìm hiểu , xây dựng và phát triển luận văn này . Em xin chân thành cảm ơn các thầy , cô giáo trong Viện Công nghệ Thông tin – Viện khoa học Việt N am đã giảng dạy và hướng dẫn em trong suốt 2 năm học qua. Em cũng xin cảm ơn ban lãnh đạo khoa và toàn thể thầy cô giáo trong khoa Công Nghệ thông tin – Đại Học Thái Nguyên đã tạo điều kiện tốt nhấ t giúp em học tập và hoàn thành luận văn này . Và cuối cùng tôi cũng xin cảm ơn gia đình , các bạn trong nhóm luận văn và toàn thể các học viên lớp Cao học K 6 đã động viên , quan tâm và giúp đỡ tôi trong thời gian qua. Cuối cùng tôi rất mong nhận được sự chỉ dẫn , góp ý của các thầy cô và các bạn để luận văn của tôi được hoàn thiện hơn . Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 1 CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU Nhận dạng và xử lý ảnh là một lĩnh vực mang tính khoa học và công nghệ. Ở Việt Nam Nhận dạng và xử lý ảnh là một ngành khoa học mới mẻ so với nhiều ngành khoa học khác nhưng tốc độ phát triển của nó rất nhanh. Sự ra đời của nó đã tạo ra các kỹ thuật quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến các lĩnh vực như: Tivi, truyền thông, kỹ xảo đồ hoạ Cùng với sự phát triển đó có những nhu cầu thực tế đặt ra thách thức các nhà khoa học máy tính càng nhiều . Những công việc , những bài toán được xử lý theo lối cổ truyền không theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ ngày nay . Một trong những bài toán đó chính là các tài liệu được lưu trữ trên các chất liệu cổ truyền như giấy, gỗ, vải với khối lượng khổng lồ , chứa đựng rất nhiều tri thức của nhân loại nhưng lại không có độ bền vĩnh cửu , khó xử lý và lưu trữ . Một bài toán khác là ngày nay công việc văn phòng liên quan nhiều đến các tài liệu không đơn thuần là tài liệu chữ mà tài liệu có nhiều thành phần như bảng biểu , ảnh. Tất cả các tài liệu đó nếu tiếp tục lưu trữ theo phương pháp cổ truyền thì rất phức tạp và khó xử lý . Vậy làm thế nào để chuyển đổi những kho tàng tri thức trên vào máy tính để lưu trữ , xử lý dễ dàng, thuận tiên và nhanh gọn . Một lĩnh vực của khoa học nhân dạng là Phân tích tài liệu ảnh đã ra đời nhằm biểu diễn thông tin trong các tài liệu ảnh dưới dạng có cấu trúc . Hệ phân tích và nhận dạng tài liệu ảnh có mục đích là chuyển đổi tự động những thông tin lưu trữ trong tài liệu giấy thành biểu diễn dưới dạng những cấu trúc mà có thể truy xuất, thay đổi được bằng máy tính. Quy trình xử lý của một hệ phân tích tài liệu bắt đầu bằng việc lấy dữ liệu, các tài liệu từ giấy in sẽ được quét qua máy quét để lưu trữ trong máy tính dưới dạng các tệp dữ liệu ảnh. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 2 Một tài liệu ảnh là một cách biểu diễn trực quan của các trang tài liệu được in như một bài tạp chí, một lá thư, một trang báo, một mẩu thư hay một bản vẽ kỹ thuật, .v.v.. Một tài liệu ảnh có thể bao gồm các chuỗi ký tự, các hình vẽ, các bức ảnh, .v.v.. Bên cạnh việc chuyển toàn bộ nội dung của tài liệu sang tài liệu điện tử cũng cần phải bảo toàn cấu trúc và định dạng của tài liệu. Mục tiêu cơ bản của một hệ phân tích tài liệu ảnh hoàn chỉnh đó là chuyển một tài liệu lưu trữ bằng giấy sang dạng biểu diễn có thứ tự cấu trúc và nội dung của nó. Tài liệu được chuyển sang phải có khả năng thay đổi, soạn thảo và lưu trữ bởi vì nội dung của tài liệu có thể truy cập bởi cấu trúc của nó thay vì phải truy cập dưới dạng những mẫu ảnh. Có một số lượng lớn ứng dụng của hệ phân tích tài liệu ảnh được ứng dụng trong các lĩnh vực như: dịch vụ bưu chính, Chính phủ, chăm sóc y tế, thư viện, ...v.v. Mục đích của luận văn là nghiên cứu kỹ thuật nhận dạng bảng và trích chọn ra đối tượng của tài liệu ảnh. Kỹ thuật “Phân tích bảng – T-Recs” là nghiên cứu chính . Với tư tưởng chính của “Phương pháp phân tích bảng” đó là không xem xét đến bất cứ một loại đường phân cách nào để xác định cấu trúc bảng. Thay vào đó phương pháp sẽ tập trung vào việc nhận biết các từ trong cùng một khối logic (chẳng hạn các từ trong cùng một cột dữ liệu sẽ được cho vào trong cùng một khối). Phương pháp sẽ không đi tìm những đặc trưng để phân biệt hai vùng dữ liệu (hai cột) khác nhau mà tìm những đặc trưng để tìm ra các từ trong cùng một khối logic và từ đó xây dựng cấu trúc riêng theo phương pháp tiếp cận bottom - up. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3 1.1. Cơ sở nghiên cứu và mục đích của luận văn Ảnh là một đối tượng khá phức tạp về đường nét, dung lượng điểm ảnh, độ sáng tối, môi trường để thu nhận ảnh phong phú kéo theo nhiễu. Trong nhiều khâu phân tích ảnh ngoài việc đơn giản hoá các phương pháp toán học đảm bảo tiện lợi cho xử lý, người ta mong muốn bắt chước quy trình tiếp nhận và xử ảnh theo cách của con người. Trong các bước xử lý đó nhiều khâu hiện nay đã xử lý theo các phương pháp trí tuệ của con người. Những hệ thống nhận dạng cấu trúc không chỉ đơn giản là chuyển một tài liệu in thành một tài liệu điện tử mà hơn thế nữa còn là xây dựng những quá trình xử lý kết hợp chẳng hạn như: tự động chép nội dụng, đánh chỉ mục và phân loại. Do đó việc quan trọng là kèm theo nội dung của tài liệu cũng phải trích chọn ra những cấu trúc đi kèm với từng nội dung đó. Nhận dạng bảng là bài toán nhận dạng ra cấu trúc bảng có trong trang tài liệu ảnh, bao gồm việc nhận dạng các cột, các dòng và các ô có chứa dữ liệu trong bảng. Nhận dạng đối tượng ảnh là bài toán nhằm phân tách các đối tượng ảnh trong những trang tài liệu ảnh có chứa hỗn hợp các đối tượng là chuỗi ký tự và các đối tượng ảnh như: các sơ đồ, hình vẽ, bức ảnh v.v. Mặc dù đã có nhiều kỹ thuật trong hệ thống nhận dạng cấu trúc. Tuy nhiên những nghiên cứu trên những vấn đề đó vẫn còn tiếp tục phát triển bởi vì chất lượng, độ chính xác, tính hiệu quả của những phương pháp được công bố trước đây vẫn còn chưa hoàn chỉnh và cần phải cải tiến chúng. Luận văn này trình bày kỹ thuật nhận dạng cấu trúc bảng bên trong tài liệu ảnh T-Recs và đề xuất một số phương pháp khắc phục hạn chế thuật toán T-Recs để hoàn thiện hiện hơn phương pháp phân tích bảng. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 4 1.2. Tổ chức của luận văn Luận văn được trình bày thành 5 chương và 1 phụ lục. Chương 1 Trình bày tóm tắt cơ sở nghiên cứu và mục đích cũng như cách tổ chức của luận văn. Chương 2 Tổng quan về hệ phân tích tài liệu ảnh và các thành phần chính trong hệ phân tích tài liệu ảnh : Lấy dữ liệu , xử lý ảnh , trích chọn đặc trưng, nhận dạng đối tượng ảnh và nhận dạng văn bản . Chương 3 trình bày bài toán phân tách văn bản và ảnh một cách riêng rẽ. Trong chương này một thuật toán phân tách văn bản và ảnh cũng sẽ được trình bày dựa vào việc phân tích các thành phần liên thông (CCs). Chương 4 trình bày phương pháp phân tích bảng ( T-Recs) dựa trên những hình chữ nhật bao quanh một từ và đầu ra là cấu trúc logic của khối văn bản, cụ thể với những bảng nhận dạng được sẽ là cấu trúc các cột và các ô của bảng dữ liệu. Phân tích những mặt hạn chế của thuật toán - trường hợp nhận dạng chưa chính xác các cột dữ liệu trong bảng luận văn đưa ra thuật toán khắc phục những mặt hạn chế đó. Chương 5 Chương trình thử nghiệm và minh họa phân tích bảng trong trang tài liệu ảnh. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 5 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ HỆ PHÂN TÍCH TÀI LIỆU ẢNH 2.1. Tài liệu ảnh Hình ảnh của một đối tượng là sự sao chụp lại chính bản thân đối tượng đó. Ảnh được hình thành qua một hệ thống ảnh. Tài liệu ảnh là các file ảnh đã được số hóa thu được bằng cách: quét các trang tài liệu, chụp ảnh, máy fax, hoặc từ vệ tinh, các file ảnh này được lưu trữ trong máy tính. Ảnh tài liệu có nhiều loại: đen trắng, ảnh màu, ảnh đa cấp xám,v.v. 2.2. Hệ phân tích trang tài liệu Hệ phân tích trang tài liệu : Là một hệ thống bao gồm những thuật toán và các k ỹ thuật có thể áp dụng cho các tài liệu ảnh để lấy ra được các thông tin mà máy tính có thể đọc được và hiểu được từ các điểm dữ liệu ảnh. Một lĩnh vực thu được nhiều thành công nhất trong phân tích tài liệu ảnh đó là Nhận dạng Ký tự Quang học (OCR), phần mềm có khả năng nhận, chuyển đổi các ký tự từ các loại tài liệu dưới dạng ảnh sang tài liệu dưới dạng text . OCR giúp người dùng có khả năng soạn thảo và tìm kiếm nội dung của tài liệu. Thành phần chính có trong một hệ phân tích tài liệu: Mục đích của một hệ phân tích tài liệu là có khả năng nhận dạng ra các đối tượng văn bản, đối tượng ảnh trong tài liệu ảnh và có khả năng trích chọn ra được các thông tin mà người dùng mong muốn. Chúng ta có thể chia một hệ phân tích tài liệu thành hai phần. Phần thứ nhất là xử lý văn bản, liên quan đến việc xử lý các đối tượng văn bản: ký tự, chuỗi ký tự, các từ. Xử lý văn bản bao gồm các công việc sau: xác định độ nghiêng của tài liệu (độ nghiêng hay độ xiên của tài liệu ảnh do tài liệu được đặt không đúng khi thực hiện quét vào từ máy quét), tìm các cột, các đoạn văn bản, các dòng văn bản, các từ và cuối cùng là Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 6 nhận dạng văn bản (có thể thêm các thuộc tính như loại phông chữ, kích thước của phông chữ) bởi phương pháp nhận dạng ký tự quang học (OCR). Phần thứ hai là xử lý các đối tượng ảnh là các đối tượng tạo ra từ các đường kẻ trong sơ đồ, các đường kẻ phân tách giữa các đoạn văn bản, các hình vẽ, các lôgô của công ty Sau khi áp dụng các kỹ thuật phân tích ảnh và văn bản, các đối tượng cần nhận dạng trong tài liệu ảnh được trích ra và được biểu diễn dưới dạng một tài liệu định dạng khác, chẳng hạn như word, html Ta có thể tóm tắt quá trình xử lý của hệ phân tích tài liệu theo sơ đồ Hình 2.1 [8]: Hình 2.1 Sơ đồ quá trình xử lý tài liệu Tại sao lại phải phân tích tài liệu ? Những bài toán trong phần giới thiệu đã đề cập , ta hãy xem xét kỹ hơn về bài toán điển hình để thấy được sự cần thiết của việc phân tích tài liệu . - Lượng tri thức vô giá của nhân loại với số lượng lớn được lưu trữ trong các thư viện cổ điển dưới các chất liệu như giấy , vải, gỗ vẫn còn tồn tại rất nhiều , việc các tài liệu bị mất các thông tin
Luận văn liên quan