Luận văn Tối ưu gán kênh cố định cho các mạng di động tế bào

Trong hai thập kỷ qua, nhu cầu phát triển điện thoại vô tuyến và các dịch vụ dữ liệu vô tuyến ngày càng tăng mạnh. Nhu cầu các dịch vụ vô tuyến của mạng tế bào đang tăng với tốc độ rất cao trong mỗi năm và tại những vùng đô thị nhu cầu này đã v-ợt quá dung l-ợng khả dụng. Nhiều kỹ thuật khác nhau đ-ợc sử dụng để tăng dung l-ợng hệ thống. Các kỹ thuật đ-ợc sử dụng bao gồm chia nhỏ tế bào, chỉ định phổ tần mới, các ph-ơng pháp đa truy cập mới (TDMA, CDMA) và gán kênh động. Đối với hệ thống tế bào với phổ tần cố định được gán và sử dụng công nghệ ghép kênh cụ thể, dung l-ợng của một hệ thống phụ thuộc vào hiệu quả của chiến lược gán kênh đã sử dụng. Mặc dù có rất nhiều đề xuất đối với chiến lược gán kênh động, tất cả các hệ thống tế bào hiện có đều sử dụng gán kênh cố định vì hiệu quả chi phí của nó và chất l-ợng dịch vụ có thể dự đoán trước. Chính vì vậy, tối ưu gán kênh cố định là vấn đề đ-ợc đặc biệt quan tâm đối với các mạng di động tế bào. ở nước ta hiện nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của mạng viễn thông, mạng thông tin di động tế bào đã trở thành một phần cơ sở hạ tầng thông tin không thể thiếu được. Xuất phát từ lý dođó, tôi chọn đề tài: “Tối ưu hoá gán kênh cố định cho các mạng di động tế bào” cho luận văn của mình. Bố cục luận văn gồm các phần sau: - Chương 1: Giới thiệu tổng quan về mạng tế bào, bao gồm các vấn đề cơ bản nh-tái sử dụng kênh, chia tách tế bào, chuyển giao và bài toángán kênh cho mạng. - Chương 2: Giới thiệu các chiến lược gán kênh và một số kỹ thuật nâng cao dung lượng mạng di động tế bào. Trong đó đi vào phân tích hai chiến lược gán kênh là: gán kênh cố định (FCA) và gán kênh động (DCA). Các phương pháp tăng dung lượng mạng nh-anten thích nghi, phát hiện đồng thời, thích nghi đường truyền được giới thiệu một cách cơ bản nhất. - Chương 3: Nghiên cứu ý tưởng cơ bản của việc sắp xếp các tế bào thành danh sách có thứ tự, sau đó thực hiện gán kênh.Xem xét bài toán gán kênh cố định, vấn đề gán kênh có sắp xếp lại tế bào, tối ưu hoá gán kênh tại các điểm nóng. Tổng cộng có sáu thuật toán gán kênh, cụ thể là các thuật toán F/CR, F/DR, R/CR, R/DR, FR/CR và FR/DR đã đ-ợc đề xuất. Cuối cùng là đánh giá và kết luận về việc tối -u gán kênh cố định cho các mạng di động tế bào.

pdf78 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1828 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tối ưu gán kênh cố định cho các mạng di động tế bào, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên