Luận văn Tóm tắt Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định

Theo Tổng Cục Thống kê năm 2009, nước ta có khoảng 256.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó DNNVV chiếm tỷlệ khoảng 97% (DNNVV ngành công nghiệp chiếm 19,4%). Điều đó cho thấy vai trò của DNNVV ngày càng chiếm một vịtrí quan trọng và là bộphận không thểthiếu trong nền kinh tếquốc dân, góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Do đó, việc hỗtrợphát triển loại hình doanh nghiệp này đang là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủvà các Bộ, Ngành trong cả nước. Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2009/NĐ-CP vềtrợgiúp phát triển doanh nghiệp nhỏvà vừa, khuyến khích thành lập hiệp hội, câu lạc bộ, tổ chức xã hội nghề nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế các DNNVV nói chung, DNNVV ngành công nghiệp nói riêng chưa thực sựphát huy hết các nguồn lực, tiềm năng và đang gặp rất nhiều khó khăn. Ở tỉnh Bình Định, các DNNVV nói chung, DNNVV ngành công nghiệp nói riêng cũng đang gặp nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích đánh giá đúng thực trạng và tính đặc thù của DNNVV ngành công nghiệp ởtỉnh Bình Định, trên cơsở đó đềxuất những giải pháp, chính sách đểhỗtrợthúc đẩy DNNVV ngành công nghiệp của Tỉnh phát triển trong quá trình hội nhập quốc tếlà vấn đềcấp bách hiện nay.

pdf25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tóm tắt Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LÊ OANH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 60.31.05 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Đà Nẵng – Năm 2011 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Theo Tổng Cục Thống kê năm 2009, nước ta có khoảng 256.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó DNNVV chiếm tỷ lệ khoảng 97% (DNNVV ngành công nghiệp chiếm 19,4%). Điều đó cho thấy vai trò của DNNVV ngày càng chiếm một vị trí quan trọng và là bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế quốc dân, góp phần thực hiện thành công quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Do đó, việc hỗ trợ phát triển loại hình doanh nghiệp này đang là mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ và các Bộ, Ngành trong cả nước. Chính phủ đã ban hành Nghị định 56/2009/NĐ-CP về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích thành lập hiệp hội, câu lạc bộ, tổ chức xã hội nghề nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế các DNNVV nói chung, DNNVV ngành công nghiệp nói riêng chưa thực sự phát huy hết các nguồn lực, tiềm năng và đang gặp rất nhiều khó khăn. Ở tỉnh Bình Định, các DNNVV nói chung, DNNVV ngành công nghiệp nói riêng cũng đang gặp nhiều khó khăn và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Vì vậy, việc nghiên cứu, phân tích đánh giá đúng thực trạng và tính đặc thù của DNNVV ngành công nghiệp ở tỉnh Bình Định, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp, chính sách để hỗ trợ thúc đẩy DNNVV ngành công nghiệp của Tỉnh phát triển trong quá trình hội nhập quốc tế là vấn đề cấp bách hiện nay. Ý thức được tầm quan trọng và bức thiết của vấn đề này, tôi đã chọn đề tài “Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công 3 nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định” làm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển DNNVV ngành công nghiệp để làm khung lý luận nghiên cứu đề tài. - Phân tích thực trạng phát triển của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định, chỉ ra những mặt thành công, những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân. - Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy phát triển DNNVV trong ngành công nghiệp ở Bình Định trong thời gian đến. 3. Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu - Cách tiếp cận: Nghiên cứu thực chứng và chuẩn tắc, sử dụng phương pháp duy vật biện chứng kết hợp với duy vật lịch sử. - Phương pháp nghiên cứu: Đề tài sử dụng các phương pháp: thống kê, điều tra khảo sát, phân tích, so sánh, tổng hợp. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề kinh tế và quản lý về phát triển DNNVV trong ngành công nghiệp. - Phạm vi nghiên cứu: Các DNNVV trong ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Làm rõ thực trạng phát triển DNNVV ngành công nghiệp tỉnh Bình Định, nhằm tìm ra những giải pháp tiếp tục phát triển các doanh nghiệp này cho phù hợp với điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hoá và phát triển kinh tế thị trường. 4 - Đề xuất các giải pháp cụ thể để thực hiện các giải pháp đó đối với phát triển DNNVV ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định. 6. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài gồm có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển DNNVV ngành công nghiệp Chương 2: Thực trạng phát triển DNNVV ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bịnh Định Chương 3: Một số giải pháp đẩy mạnh phát triển DNNVV ngành công nghiệp tại tỉnh Bình Định trong thời gian đến 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DNNVV NGÀNH CÔNG NGHIỆP 1.1. Những vấn đề chung về DNNVV ngành công nghiệp 1.1.1. Khái niệm DNNVV ngành công nghiệp Theo nghị định 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, đối với ngành công nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp chỉ có 10 lao động trở xuống; doanh nghiệp nhỏ có từ trên 10 lao động đến 200 lao động hoặc vốn hoạt động từ 20 tỉ đồng trở xuống; tương tự, doanh nghiệp vừa có từ trên 200 lao động đến 300 lao động hoặc vốn từ trên 20 tỉ đồng đến 100 tỉ đồng. 1.1.2. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp Tại các nền kinh tế khác nhau, ở từng giai đoạn phát triển kinh tế thì định nghĩa DNNVV thay đổi. Theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank) thì DNNVV được quy định như sau: Doanh nghiệp vô cùng nhỏ là các DN có đến 10 lao động, tổng tài sản trị giá không quá 100.000 USD và tổng doanh thu hàng năm không quá 100.000 USD; Doanh nghiệp nhỏ là các doanh nghiệp không quá 50 lao động, tổng tài sản trị giá không quá 3 triệu USD và tổng doanh thu hàng năm không quá 3 triệu USD; Doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp không quá 300 lao động, tổng tài sản trị giá không quá 15 triệu USD và tổng doanh thu hàng năm không quá 15 triệu USD. Việc xác định quy mô DNNVV ngành sản xuất tại các nước trên thế giới và của Worldbank chỉ mang tính tương đối vì nó chịu 6 tác động của một loạt các yếu tố như trình độ phát triển của một nước, tính chất ngành nghề, điều kiện phát triển của vùng lãnh thổ, tương quan mặt bằng giá lao động, giá thiết bị hay mục đích phân loại doanh nghiệp trong thời kỳ nhất định. Nhưng nhìn chung các nước trên thế giới sử dụng 2 nhóm tiêu chí là định tính và định lượng để định nghĩa DNNVV ngành sản xuất. Tóm lại, việc xác định DNNVV ngành công nghiệp của Việt Nam theo nghị định 56/2009/NĐ-CP là phù hợp với hoàn cảnh kinh tế của Việt Nam cũng như của Bình Định trong hiện tại và tương lai gần. Nhưng đến khi nền kinh tế Việt Nam phát triển cao hơn thì tiêu chí trên cần xem xét lại chỉ tiêu về vốn. 1.1.3. Đặc điểm của DNNVV ngành công nghiệp trong nền kinh tế Việt Nam 1.1.3.1. Đặc điểm loại hình kinh doanh Các DNNVV ngành công nghiệp được phân loại thông qua quy mô, tuy nhiên bản thân điều này cũng tạo nên các đặc điểm của DNNVV ngành công nghiệp. Trong các điều kiện và các hoàn cảnh khác nhau thì đây có thể là điểm mạnh hoặc điểm yếu của các doanh nghiệp này. Thứ nhất phải kể đến tính dễ khởi sự. Thứ hai là tính linh hoạt cao. Thứ ba là tính linh hoạt trong cạnh tranh. 1.1.3.2. Đặc điểm về tổ chức quản lý các DNNVV ngành công nghiệp Tổ chức quản lý DNNVV ngành công nghiệp cũng như DNNVV ở nước ta có những đặc thù riêng. Số lượng rất nhiều, nhưng quy mô nhỏ, phân tán, khả năng tổ chức liên kết với nhau và 7 với các doanh nghiệp lớn rất kém. Việc tổ chức phối hợp giữa các doanh nghiệp mang tính tự phát. 1.1.4. Vai trò của DNNVV ngành công nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội Tính dễ khởi sự đã tạo điều kiện cho việc thành lập các DNNVV ngành công nghiệp trở nên dễ dàng, do đó góp phần tích cực vào việc tạo việc làm. Số lượng đông đảo các DNNVV ngành công nghiệp đã tạo điều kiện cho việc thu hút nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh và đầu tư. Việc luân chuyển hàng hóa và lao động của các DNNVV ngành công nghiệp góp phần tích cực vào phát triển đồng đều giữa các vùng. Cọ xát và tích luỹ kinh nghiệm trên thương trường góp phần đào tạo các cán bộ quản lý cho các DN lớn cũng như tạo điều kiện cho các DNNVV ngành công nghiệp hội nhập hiệu quả hơn vào nền kinh tế thế giới. 1.2. Nội dung phát triển DNNVV ngành công nghiệp 1.2.1. Phát triển số lượng DNNVV ngành công nghiệp Phát triển số lượng DNNVV ngành công nghiệp là sự gia tăng về số lượng các đơn vị hoạt động trong ngành công nghiệp. Phát triển số lượng DNNVV ngành công nghiệp phải được tiến hành cùng với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của DN. 1.2.2. Mở rộng quy mô DNNVV ngành công nghiệp Mở rộng quy mô doanh nghiệp là quá trình tăng năng lực sản xuất của từng doanh nghiệp, là tiêu chí phản ánh tổng hợp sự kết hợp một cách có hiệu quả các yếu tố nguồn lực. Các nguồn lực có thể chia thành hai loại: nguồn lực hữu hình và nguồn lực vô hình. 8 1.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm - Phát triển sản phẩm mới hoàn toàn. - Cải tiến, hoàn thiện sản phẩm, thay thế sản phẩm hiện có. Chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp là yếu tố quan trọng nhất để thu hút được khách hàng đến với doanh nghiệp. Do đó, nâng cao chất lượng sản phẩm trước hết phải được phản ánh qua các chỉ tiêu: độ thỏa mãn của khách hàng; độ an toàn. 1.2.4. Mở rộng thị trường Mở rộng thị trường là các DN tìm cách gia tăng doanh số qua việc đưa ra các sản phẩm vào thị trường mới; Làm cho các yếu tố thị trường, thị phần ngày càng tăng; Mở rộng thị trường làm cho từng DN phải tăng khả năng sản xuất hàng hóa, khả năng cung cấp sản phẩm cho thị trường, cho xã hội, là sự biết vững chắc, rõ ràng về các loại thị trường trong và ngoài nước,…; Mở rộng thị trường DNNVV ngành công nghiệp có thể bao gồm cả nội dung sau: Mở rộng thị trường về khách hàng và mở rộng thị trường về địa lý. 1.2.5. Đẩy mạnh liên kết giữa các doanh nghiệp Liên kết doanh nghiệp là quan hệ bình đẳng giữa các doanh nghiệp và dựa trên nguyên tắc tự nguyện nhằm khai thác hết tiềm năng của mỗi doanh nghiệp. Phát triển DNNVV ngành công nghiệp cũng chính là mở rộng mối quan hệ giữa các DNNVV ngành công nghiệp với các doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề khác nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Việc phát triển các hiệp hội giúp doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, các quyết định cấm, dừng nhập khẩu của phía nhập khẩu, …. 9 1.2.6. Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đóng góp cho xã hội Nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp là vấn đề cấp bách và cần thiết nhằm thúc đẩy tăng trưởng chung cho toàn bộ nền kinh tế nước ta hiện nay. Song song với việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, với nỗ lực tăng sức sản xuất không thể không tính đến việc nâng cao thu nhập người lao động, một trong những yếu tố thu hút lao động có trình độ chuyên môn cao và cũng là việc phát huy sức lao động ở mức tốt nhất, đồng thời để phát triển kinh tế - xã hội doanh nghiệp phải có nghĩa vụ đóng góp vào Ngân sách Nhà nước. 1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển DNNVV ngành công nghiệp 1.3.1. Điều kiện tự nhiên 1.3.2. Trình độ phát triển kinh tế - xã hội 1.3.3. Môi trường kinh doanh Môi trường kinh doanh bao gồm các yếu tố như: Cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, thủ tục hành chính, tính minh bạch, chi phí gia nhập thị trường, dịch vụ hỗ trợ,... Môi trường kinh doanh đem lại lợi thế cho phát triển doanh nghiệp nói chung và DNNVV ngành công nghiệp. Môi trường kinh doanh thuận lợi, đảm bảo bình đẳng, minh bạch, công khai thì khả năng tiếp cận thông tin của DNNVV ngành công nghiệp sẽ dễ dàng hơn, các DNNVV ngành công nghiệp sẽ lạc quan triển khai và duy trì các kế hoạch chiến lược kinh doanh của những năm tiếp theo. 10 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DNNVV NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 2.1. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của DNNVV ngành công nghiệp tỉnh Bịnh Định 2.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên 2.1.2. Điều kiện kinh tế – xã hội 2.1.2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thời kỳ 2006 - 2010, nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh bình quân thời kỳ 2006 - 2010 là 10,8%/năm. Trong đó, nông, lâm, thủy sản tăng 7,28%/năm; công nghiệp, xây dựng tăng 15,1%/năm; dịch vụ tăng 11,51%/năm. 2.1.2.2. Sự phát triển của ngành công nghiệp Bình Định đã hình thành một số ngành công nghiệp phù hợp với lợi thế của tỉnh và nhu cầu của thị trường như công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp dệt may, da giày, công nghiệp chế tạo cơ khí. Các ngành công nghiệp này cũng đã có một vị trí đáng kể trong quá trình phát triển kinh tế của tỉnh. 2.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm, thu nhập 2.1.2.4. Cơ sở hạ tầng 2.1.2.5. Văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế 2.1.3. Môi trường kinh doanh Theo công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2010 (PCI 2010) do Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Bình Định tụt 13 bậc, từ xếp thứ 7 năm 2009 xuống thứ 20 năm 2010 (vẫn giữ được nhóm Tốt) và so với năm 2007 tụt 16 bậc. Điểm dễ nhận thấy đầu tiên từ báo cáo PCI 2010, đó là, dường như 11 tỉnh Bình Định không có sự cải thiện mạnh mẽ. Khảo sát điều tra thực tế 115 DNNVV ngành công nghiệp, cho thấy một trở ngại lớn đối với quá trình hoạt động của các DNNVV ngành công nghiệp hiện nay là tỉnh Bình Định cần phải có những chính sách thích hợp để góp phần thúc đẩy sự phát triển của các DNNVV ngành công nghiệp như: cải cách hành chính, hỗ trợ về kỹ thuật công nghệ, vốn, đào tạo nguồn nhân lực, đất đai,… 2.2. Tình hình về phát triển của các DNNVV ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định 2.2.1. Sự phát triển về số lượng doanh nghiệp DNNVV ngành công nghiệp Theo số liệu điều tra DN của Cục Thống kê tỉnh Bình Định, số DN thực tế đang hoạt động đến 31/12/2009 là 2.622 DN, trong đó có 2.563 DNNVV, trong DNNVV có 589 DNNVV ngành công nghiệp. Bảng 2.4. Số lượng DN đang hoạt động SXKD đến ngày 31/12 ĐVT: DN, % 2005 2006 2007 2008 2009 Tốc độ tăng bq 06-09 (%) Tổng số DN 1.262 1.602 1.941 2.262 2.622 20,1 DNNVV 1.200 1.538 1.870 2.190 2.563 20,9 DNNVV ngành công nghiệp 268 332 408 496 589 21,8 Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định 12 So với năm 2005, DNNVV ngành công nghiệp tăng gấp 2,2 lần; 1,2 lần so với năm 2008, tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2006 - 2009 đạt 21,8%. Trong đó: có 570 DN ngoài nhà nước, tăng gần 2,3 lần so với năm 2005 và tăng 1,2 lần so với năm 2008; 9 DN có vốn đầu tư nước ngoài, tăng 5 DN so với năm 2005. Trong 589 DNNVV ngành công nghiệp, DN nhỏ và cực nhỏ chiếm 81,1%. 2.2.2. Thực trạng về quy mô DNNVV ngành công nghiệp Xét về quy mô chỉ tiêu kết hợp và ưu tiên nguồn vốn thì số lượng DNNVV ngành công nghiệp có quy mô siêu nhỏ là 234 doanh nghiệp (39,7%), quy mô nhỏ là 244 doanh nghiệp (chiếm 41,4%), quy mô vừa 111 doanh nghiệp (chiếm 18,9%). 2.2.3. Nguồn nhân lực của các DNNVV ngành công nghiệp Qua số liệu điều tra doanh nghiệp năm 2010 của Cục Thống kê tỉnh Bình Định (tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009) cho thấy 72,4% lao động trong các DNNVV ngành công nghiệp chưa qua đào tạo, chỉ có 4,2% lao động có trình độ đại học trở lên (trong đó, khu vực ngoài quốc doanh có 3,6% và chủ yếu tập trung vào các công ty TNHH và công ty cổ phần), lao động trình độ cao đẳng chiếm 3,1%, lao động có trình độ trung cấp chuyên nghiệp chiếm 7,9%, lao động có trình độ công nhân kỹ thuật nghề 12,4%. Theo khảo sát thực tế 115 DNNVV ngành công nghiệp, trong năm 2010, tay nghề của người lao động phần lớn chưa qua đào tạo (71,6%), số công nhân có trình độ kỹ thuật không đáng kể chỉ chiếm 13,6%. Tỷ lệ này có thay đổi đôi chút theo hướng tăng tỷ trọng lao động có tay nghề và giảm tỷ trọng lao động chưa qua đào tạo so với năm 2009 nhưng không đáng kể. 13 2.2.4. Nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của các DNNVV ngành công nghiệp Theo khảo sát thực tế 115 DNNVV ngành công nghiệp, trong năm 2010 nhu cầu vốn và khả năng tiếp cận vốn cho thấy, các DNNVV ngành công nghiệp rất cần nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, nhưng có tới 42,5% cho rằng việc tiếp cận vốn vay gây đôi chút cản trở doanh nghiệp, 36,5% tương đối cản trở, 9,6% cản trở đáng kể, 0,9% cản trở rất nghiêm trọng đến doanh nghiệp. 2.2.5. Trang thiết bị công nghệ sản xuất của các DNNVV ngành công nghiệp Trình độ công nghệ, trang thiết bị máy móc của doanh nghiệp ngành công nghiệp không nằm ngoài tình trạng chung về công nghệ, trang thiết bị máy móc của các doanh nghiệp. Theo kết quả khảo sát 115 DNNVV ngành công nghiệp, có 10,4% DN có trình độ công nghệ hiện đại, 17,4% DN có công nghệ khá, 70,4% trung bình, 1,8% lạc hậu và đa số trang thiết bị công nghệ đều không đồng bộ. 2.2.6. Thực trạng về mặt bằng sản xuất kinh doanh Trong những năm qua việc hỗ trợ đảm bảo mặt bằng sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp được xem là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, DNNVV ngành công nghiệp tại Bình Định nhìn chung gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm mặt bằng sản xuất kinh doanh. Theo kết quả điều tra 115 DNNVV ngành công nghiệp, có 80,1% số doanh nghiệp đánh giá yếu tố mặt bằng sản xuất kinh doanh gây trở ngại cho hoạt động của doanh nghiệp. 14 Mặt khác, việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN, CCN vẫn tập trung chủ yếu ở thành thị mà ít quan tâm đến khu vực nông thôn, nơi tập trung một lượng lớn lao động đang cần việc làm. 2.2.7. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các DNNVV ngành công nghiệp Theo kết quả khảo sát thực tế 115 DNNVV ngành công nghiệp trong năm 2010, có 99,1% DNNVV ngành công nghiệp có trang bị máy vi tính, doanh nghiệp có mạng nội bộ 45,1%, doanh nghiệp có kết nối internet 75,2%, doanh nghiệp có websitie 14,7%. Điều này chứng tỏ việc tham gia thương mại điện tử và khai thác thông tin trên Internet của các DNNVV ngành công nghiệp còn hạn chế. Cũng theo kết quả khảo sát, không có doanh nghiệp nào ứng dụng phần mềm quản trị doanh nghiệp (ERP), doanh nghiệp có sử dụng phần mềm kế toán 54,8% và một ít doanh nghiệp có sử dụng các phần mềm khác. 2.2.8. Thực trạng về nâng cao chất lượng sản phẩm Số lượng khách hàng đăng ký các sản phẩm chưa nhiều. sản phẩm chỉ tập trung phát triển ở mảng truyền thống,…, các sản phẩm khác tuy đa dạng, tiện ích nhưng số lượng khách hàng mua sử dụng còn ít; Hệ thống công nghệ vẫn chưa đầu tư hợp lý, nguồn nhân lực chưa có đủ khả năng làm chủ công nghệ do đó việc vận hành cũng như khai thác còn nhiều hạn chế,… Do đó, chất lượng sản phẩm không cao. 2.2.9. Tình hình thị trường tiêu thụ Các DNNVV ngành công nghiệp phục vụ chủ yếu là phục vụ cho nhu cầu trong nước, trong những năm qua (2005 – 2008) doanh thu từ thị trường xuất khẩu vẫn tăng nhưng tỷ lệ không vượt quá 29,1% so với tổng doanh thu, thậm chí trong năm 2009 do ảnh 15 hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu nên tình hình xuất khẩu giảm hơn so với năm trước cả về doanh thu và tỷ trọng (xem bảng 2.14). Do vậy, cần có những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng trên. Biểu 2.14. Doanh thu của DNNVV ngành công nghiệp chia theo thị trường Chỉ tiêu Đơn vị 2005 2006 2007 2008 2009 Doanh thu Tỷ đồng 2.211 2.875 3.520 4.668 6.505 Doanh thu thị trường trong nước Tỷ đồng 1.603 2.067 2.503 3.310 5.250 Doanh thu thị trường xuất khẩu Tỷ đồng 608 808 1.017 1.358 1.255 Cơ cấu Doanh thu % 100 100 100 100 100 Doanh thu thị trường trong nước % 72,5 71,9 71,1 70,9 80,7 Doanh thu thị trường xuất khẩu % 27,5 28,1 28,9 29,1 19,3 Nguồn: Cục Thống kê Bình Định Theo kết quả khảo sát 115 DNNVV ngành công nghiệp, phần lớn sản phẩm của các DNNVV ngành công nghiệp của tỉnh được tiêu thụ trong tỉnh và các tỉnh lân cận, số doanh nghiệp tham gia xuất 16 khẩu chiếm tỷ lệ thấp, chỉ chiếm 22,6%, hầu hết các doanh nghiệp được hỏi qua khảo sát đều trả lời sản phẩm chưa có thương hiệu quốc tế, chỉ một vài doanh nghiệp có thương hiệu quốc gia. Đa số các DNNVV ngành công nghiệp đều cho rằng muốn sản phẩm bán được thì sản phẩm cần phải có chất lượng tốt, có kênh phân phối tốt, sản phẩm cần có uy tín với khách hàng,… 2.2.10. Hoạt động liên kết giữa các doanh nghiệp Trong xây dựng và phát triển công nghiệp nói chung và DNNVV ngành công nghiệp nói riêng không thể thiếu vai trò của các Hiệp hội ngành nghề. Qua khảo sát 115 DNNVV ngành công nghiệp, trong năm 2010 có 32 DN tham gia Hiệp hội, trong đó 20/46 DN chế biến gỗ tham gia Hiệp hội ngành chế biến gỗ, 6/13 DN khai thác và chế biến đá tham gia Hiệp hội ngành khai thác và chế biến đá, 6/9 DN sản xuất giấy và bao bì th
Luận văn liên quan