Luận văn Tóm tắt Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam

1. Tính cấp thiết của đềtài Hiện nay cơchếquản lý NSNN đã có nhiều thay đổi nhằm đáp ứng những yêu cầu thực tiễn khi nền kinh tế đất nước đang trong bối cảnh hội nhập kinh tếthếgiới diễn ra mạnh mẽ. Cùng với việc đổi mới cơchế quản lý kinh tế- tài chính nhà nước, cơchếquản lý NSNN cũng được thay đổi đểphù hợp với sựphát triển của nền kinh tếthịtrường có sự quản lý, điều hành của nhà nước. Tuy nhiên, nguồn lực huy động phục vụcho phát triển đất nước có hạn, tình hình sửdụng ngân sách trong thời gian qua vẫn còn thất thoát, kém hiệu quả. Việc quản lý NSNN là trách nhiệm của nhiều cấp trong nền kinh tế, trong đó có hệthống Kho bạc nhà nước. Với chức năng quản lý thu chi, KBNN tỉnh Quảng Nam từng bước chấp hành việc sửdụng vốn NSNN theo đúng luật định. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý NSNN vẫn còn những hạn chếcần phải khắc phục. Với tính cấp thiết nêu trên, tác giả đã quyết định chọn đề tài “Tăng cường quản lý NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam” làm đềtài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩcủa mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Hệthống hóa lý luận vềNSNN, quy trình thu chi NSNN, phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam. Từ đó, tác giả đề xuất các quan điểm, định hướng và giải pháp quản lý ngân sách trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là NSNN và quá trình quản lý NSNN qua KBNN tại tỉnh Quảng Nam. Sốliệu thực hiện chỉtiêu phát triển kinh tếxã hội, tình hình thu chi ngân sách qua Kho bạc tỉnh Quảng Nam trong phạm vi từnăm 2005 đến năm 2009 là những sốliệu đã được báo cáo quyết toán, những dựtoán chính thức đã được cấp chính quyền phê duyệt.

pdf26 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2730 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tóm tắt Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước qua kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN THỊ THUÝ VIỆT TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2011 2 Công trình ñược hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Huỳnh Năm Phản biện 1: PGS.TS. Lâm Chí Dũng Phản biện 2: TS. Đoàn Vĩnh Tường Luận văn ñược bảo vệ tại hội ñồng chấm luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 01 tháng 07 năm 2011. * .Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Đại học kinh tế, Đại học Đà Nẵng. 3 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của ñề tài Hiện nay cơ chế quản lý NSNN ñã có nhiều thay ñổi nhằm ñáp ứng những yêu cầu thực tiễn khi nền kinh tế ñất nước ñang trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới diễn ra mạnh mẽ. Cùng với việc ñổi mới cơ chế quản lý kinh tế - tài chính nhà nước, cơ chế quản lý NSNN cũng ñược thay ñổi ñể phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường có sự quản lý, ñiều hành của nhà nước. Tuy nhiên, nguồn lực huy ñộng phục vụ cho phát triển ñất nước có hạn, tình hình sử dụng ngân sách trong thời gian qua vẫn còn thất thoát, kém hiệu quả. Việc quản lý NSNN là trách nhiệm của nhiều cấp trong nền kinh tế, trong ñó có hệ thống Kho bạc nhà nước. Với chức năng quản lý thu chi, KBNN tỉnh Quảng Nam từng bước chấp hành việc sử dụng vốn NSNN theo ñúng luật ñịnh. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý NSNN vẫn còn những hạn chế cần phải khắc phục. Với tính cấp thiết nêu trên, tác giả ñã quyết ñịnh chọn ñề tài “Tăng cường quản lý NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam” làm ñề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận văn: Hệ thống hóa lý luận về NSNN, quy trình thu chi NSNN, phân tích ñánh giá thực trạng công tác quản lý NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam. Từ ñó, tác giả ñề xuất các quan ñiểm, ñịnh hướng và giải pháp quản lý ngân sách trong thời gian tới. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu là NSNN và quá trình quản lý NSNN qua KBNN tại tỉnh Quảng Nam. Số liệu thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tình hình thu chi ngân sách qua Kho bạc tỉnh Quảng Nam trong phạm vi từ năm 2005 ñến năm 2009 là những số liệu ñã ñược báo cáo quyết toán, những dự toán chính thức ñã ñược cấp chính quyền phê duyệt. 4 4. Phương pháp nghiên cứu Tác giả ñã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp tổng hợp, phương pháp ñịnh tính, ñịnh lượng, phân tích và thống kê, so sánh, suy diễn, khái quát hóa ñể nghiên cứu 5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñề tài: Tìm ra ñược những ưu ñiểm, nhược ñiểm và ñề xuất các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam, góp phần thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát ngân sách và thực hiện hiệu quả chi ngân sách. 6. Kết cấu của ñề tài Ngoài phần mở bài, kết luận, nội dung của luận văn có 3 chương, bao gồm: Chương 1: Lý luận chung về ngân sách và quản lý ngân sách qua Kho bạc nhà nước Chương 2: Thực trạng quản lý NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam. Chương 3: Kiến nghị và giải pháp tăng cương quản lý NSNN qua KBNN Tỉnh Quảng Nam. CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC 1.1 Những vấn ñề chung về ngân sách nhà nước 1.1.1 Khái niệm về ngân sách nhà nước: Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán ñã ñược cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết ñịnh và ñược thực hiện trong một năm ñể ñảm bảo thực hiện các chức năng và nhiệm vụ của Nhà nước. 1.1.2 Đặc ñiểm của Ngân sách nhà nước - Thứ nhất: Việc thu chi và sử dụng quỹ NSNN luôn gắn với quyền lực của NN và ñược NN ban hành trên cơ sở luật ñịnh. - Thứ hai: NSNN luôn chứa ñựng lợi ích chung, lợi ích công cộng. 5 - Thứ ba: Hoạt ñộng thu, chi NSNN ñược thực hiện theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp là chủ yếu. 1.1.3 Vai trò của NSNN - NSNN có vai trò ñảm bảo tài chính trong toàn bộ hoạt ñộng kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và ñối ngoại của ñất nước. - NSNN là công cụ thúc ñẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ñảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng ổn ñịnh và bền vững. - NSNN là công cụ ñể ñiều tiết thị trường, bình ổn giá cả và kiềm chế lạm phát. - Ngân sách là công cụ hữu hiệu của Nhà nước ñể ñiều chỉnh trong lĩnh vực thu nhập, thực hiện công bằng xã hội. 1.1.4 Thu và chi ngân sách nhà nước, cân ñối ngân sách nhà nước 1.1.4.1. Thu Ngân sách nhà nước - Thu từ hoạt ñộng sản xuất kinh doanh. - Thu từ hoạt ñộng dịch vụ bao gồm cả thu sự nghiệp và thu từ các dịch vụ tài chính. Số thu từ lĩnh vực này có xu hướng ngày càng tăng. - Thu từ các hoạt ñộng khác như thu về bán và cho thuê tài sản quốc gia, nguồn tài nguyên, vay nợ trong nước dưới các hình thức.v.v. - Thuế, phí, lệ phí - Thu từ hoạt ñộng kinh tế của Nhà nước, bao gồm: thu nhập từ vốn góp của Nhà nước vào các cơ sở kinh tế... 1.1.4.2. Nội dung của chi ngân sách nhà nước (1) Chi thường xuyên : Bao gồm Chi cho sự nghiệp giáo dục, Y tế, công tác dân số, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin ñại chúng, thể thao, lương hưu và trợ cấp xã hội … (2) Chi ñầu tư phát triển: Chi ñầu tư xây dựng công trình giao thông ñường bộ, ñường sắt, ñường thủy, ñường hàng không, mua sắm tài sản cố ñịnh … 6 (3) Các khoản chi khác: Chi bổ sung quỹ dự trữ nhà nước, chi viện trợ, chi trả nợ khoản vay của nhà nước. 1.1.4.3. Cân ñối ngân sách nhà nước: Cân ñối thu chi NSNN tức là nguồn thu phải ñảm bảo ñược các nhiệm vụ chi ñề ra của NSNN. 1.1.5 Phân cấp quản lý ngân sách 1.1.5.1 Nội dung cơ bản của phân cấp quản lý NSNN: NSNN gồm Ngân sách trung ương và Ngân sách ñịa phương. 1.1.5.2 Các phương thức phân cấp quản lý NSNN a. Phân cấp nguồn thu NSNN: + Các khoản thu từng cấp ngân sách ñược hưởng 100% + Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) giữa các cấp ngân sách còn ñược gọi là nguồn thu ñiều tiết hoặc nguồn thu phân chia. + Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên b. Phân cấp nhiệm vụ chi: Nhiệm vụ chi NSTW như: Chi ñầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng thu hồi vốn do Trung ương quản lý, chi các hoạt ñộng sự nghiệp giáo dục, ñào tạo, y tế … Nhiệm vụ chi NSĐP như: thực hiện nhiệm vụ chi ñầu tư ñối với cơ sở hạ tầng do ñịa phương quản lý, chi thường xuyên cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ñảm bảo an ninh quốc… 1.1.5.3 Về phương thức cấp phát ngân sách: a. Phương thức cấp phát theo hạn mức kinh phí b. Phương thức cấp phát theo Lệnh chi tiền c. Phương thức cấp phát theo dự toán 1.1.6 Quyết toán ngân sách nhà nước: Lập báo cáo quyết toán ngân sách theo ñúng các nội dung theo Mục lục ngân sách nhà nước. 1.2 Tổng quan về kho bạc nhà nước 1.2.1. Khái niệm về kho bạc nhà nước (KBNN):KBNN là tổ chức thuộc Bộ tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quỹ NSNN. 7 1.2.2. Chức năng của hệ thống kho bạc nhà nước Việt Nam - Kiểm soát ñiều kiện chi và thực hiện cấp phát, thanh toán kịp thời theo ñúng quy ñịnh và theo ñúng tiến ñộ thực hiện. - Tham gia với cơ quan tài chính, cơ quan quản lý NN có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra tình hình sử dụng NS của các ñơn vị. - Thực hiện công tác quản lý NSNN, quỹ tài chính nhà nước và các quỹ khác của Nhà nước ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật. - Huy ñộng vốn cho ngân sách nhà nước và cho ñầu tư phát triển. - Thực hiện chức năng kế toán nhà nước. - Chức năng dịch vụ tín dụng nhà nước. 1.2.3 Sự cần thiết phải quản lý NSNN qua kho bạc nhà nước: 1.2.3.1: Sự cần thiết quản lý nguồn thu NSNN: Một là: Quản lý tốt nguồn thu NSNN là thu ñúng, thu ñủ, kịp thời chống sự trì truệ, thất thu của NSNN. Hai là: Cần quản lý tốt nguồn thu từ việc khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các nguồn lực trong cả nước, tránh tình trạng khai thác bừa bãi, gây thất thoát nguồn thu và ảnh hưởng ñến môi trường Ba là: Đảm bảo cho việc quản lý kinh tế và xã hội ngày càng hoàn thiện hơn. Bốn là: Tăng cường quản lý thu NSNN là yêu cầu cấp thiết cho việc vận ñộng dòng tài chính gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. 1.2.3.2: Sự cần thiết quản lý nguồn chi NSNN: Một là: Tăng cường quản lý chi NSNN là chi ñúng, chi tiết kiệm nhằm ngăn chặn hành vi sai trái của các ñối tượng thụ hưởng NSNN Hai là: KBNN ñược ñặt vị trí trung tâm của khâu chấp hành NSNN, mọi khoản chi ñều ñược trực tiếp thanh toán tại KBNN. Ba là: Thông qua nhiệm vụ quản lý nguồn chi của KBNN, KBNN tiến hành tổng hợp, phân tích, ñánh giá tình hình chi NSNN. 8 1.3 Quy trình quản lý quỹ ngân sách nhà nước qua KBNN 1.3.1 Quản lý thu ngân sách nhà nước: Mọi nguồn thu của ngân sách nhà nước ñều tập trung vào KBNN thông qua các phương thức sau: thu qua cơ quan thu, thu chuyển khoản, thu trực tiếp tại kho bạc. 1.3.2 Quản lý chi ngân sách nhà nước 1.3.2.1 Chi thường xuyên: Các ñơn vị sử dụng ngân sách lập nhu cầu chi ngân sách quý (Có chia ra tháng). 1.3.2.2 Chi ñầu tư phát triển: Thủ trưởng ñơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập giấy rút dự toán NSNN kèm theo các hồ sơ thanh toán gửi Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch ñể làm căn cứ kiểm soát, thanh toán. 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng ñến quản lý NSNN qua KBNN 1.4.1 Hệ thống chuẩn mực, ñịnh mức NSNN 1.4.2 Công tác kế toán, quyết toán NSNN 1.4.3 Nhận thức và ý thức chấp hành của các cơ quan, ñơn vị sử dụng NSNN qua KBNN 1.4.4 Vị trí, chức năng và nhiệm vụ của KBNN 1.4.5 Đội ngũ cán bộ công chức làm công tác kiểm soát NSNN qua KBNN CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM 2.1 Đặc ñiểm phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam. 2.1.1 Khái quát ñặc ñiểm kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam Quảng Nam trong những năm qua ñã từng bước phát triển không ngừng, có ñất ñai và nguồn tài nguyên dồi dào tạo ñiều kiện cho phát triển kinh tế. 2.1.2 Lợi thế và hạn chế chủ yếu tác ñộng ñến phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam * Lợi thế: Tỉnh QN ñã và ñang ñược NN quan tâm ñầu tư hình thành các khu kinh tế…là tiền ñề ñể phát triển thành tỉnh Công nghiệp. 9 * Hạn chế: Là tỉnh có nhiều vùng núi, ñịa hình hiểm trở, tài nguyên thiên nhiên nhiều nhưng chưa việc khai thác còn thất thoát. 2.1.3 Các phương hướng mục tiêu thực hiện quy hoạch và phát triển tỉnh QN Mục tiêu phát triển giai ñoạn 2010-2015 là tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu và nhập khẩu, tích lũy ñầu tư và thúc ñẩy tiêu dùng xã hội. Tăng thu nhập bình quân trên ñầu người trên 1.000 USD/năm.người. Về văn hóa giáo dục: Tăng cường cơ sở hạ tầng dạy học ñược ñầu tư với quy mô về số lượng và chất lượng. Mạng lưới y tế phát triển mạnh, khoa học và công nghệ ñược chú trọng. 2.2. Quá trình hình thành và phát triển của hệ thống KB tỉnh QN 2.3. Công tác quản lý NSNN qua Kho bạc tỉnh Quảng Nam 2.3.1.Tình hình quản lý các nguồn thu qua Kho bạc tỉnh Quảng Nam. 2.3.1.1 Quy trình thu ngân sách qua Kho bạc tỉnh Quảng Nam. a. Trường hợp các nguồn thu từ cá nhân, các khoản nộp trực tiếp tại KBNN Đối với các khoản thu này, khách hàng lập Gửi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước và nộp trực tiếp tại KB. Sau ñó, kế toán KBNN kiểm tra lại chứng từ, khách hàng sang quầy thu tiền ñể nộp tiền cho thủ quỹ và nhận lại chứng từ. b. Trường hợp các khoản nộp vào NSNN bằng chuyển khoản (1) Khi các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu nộp thuế, cá nhân lập giấy Ủy nhiệm chi nộp trực tiếp vào ngân hàng . (2) Ngân hàng ñối chiếu và chuyển tiền cho Kho bạc. 10 2.3.1.2 Tình hình quản lý nguồn thu NS qua KBNN tỉnh QN qua các năm 2005 – 2009 Bảng 2.2: Bảng tổng hợp nguồn thu qua KBNN tỉnh Quảng Nam năm 2005 – 2009 Đơn vị tính: Triệu ñồng Thu Thu Thuế viện trợ, Thu từ NSNN Thuế GTGT, .. Thu thuế XNK Thu chuyển giao thu khác Tổng (6) = (1)+(2) Năm (1) (2) (3) (4) (5) (3)+(4)+(5) 2005 1,985,250 524,345 745,000 616,000 8,300 3,878,895 2006 2,009,132 637,258 364,000 908,000 8,000 3,926,390 2007 2,283,124 800,342 328,000 249,000 25,340 3,685,806 2008 2,339,231 1,037,215 447,000 155,000 6,800 3,985,246 2009 2,962,422 1,274,346 555,034 833,042 78,000 5,702,844 (Nguồn số liệu: Báo cáo tài chính KBNN tỉnh Quảng Nam) Nguồn thu các năm qua KBNN Quảng Nam tăng nhanh nhưng nguồn thu chưa ñảm bảo cho cân ñối. Hàng năm nguồn vốn ñầu tư chủ yếu phụ thuộc vào nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ. Thu thuế từ hoạt ñộng xuất nhập khẩu: là khoản thu mới của tỉnh nhưng có quy mô tăng tương ñối lớn trên ñịa bàn của tỉnh. a. Tình hình quản lý nguồn thu từ thuế, thuế phí, lệ phí. Nhìn chung, các khoản thu về thuế tại KBNN tỉnh Quảng Nam qua các năm ñều tăng, ñặc biệt là các khoản thu về thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp chiếm tỷ lệ trên 80% trên tổng số thu. 11 b. Thu cân ñối ngân sách tỉnh từ Trung ương chuyển giao Nguồn vốn trung ương cấp 100% tăng dần qua các năm. Nguồn thu cân ñối ñảm bảo nhu cầu chi tiêu của NSNN tỉnh. c. Các khoản thu khác ñể lại chi quản lý qua NSNN: Bao gồm các khoản thu ủng hộ bão lũ, thu huy ñộng ñóng góp XDCSHT. Trong quá trình quản lý nguồn thu, KBNN tỉnh Quảng Nam ñã ñảm bảo tính minh bạch trong nguồn thu, vận ñộng ñược sự tín nhiệm của nhân dân trong vai trò quản lý NS tại tỉnh. 2.3.2 Tình hình quản lý nguồn chi của kho bạc tỉnh Quảng Nam 2.3.2.1 Thực trạng quản lý chi thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam a. Quy trình cấp phát chi thường xuyên NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam Sơ ñồ 2.4: Quy trình chi thường xuyên tại KBNN tỉnh QN + Kiểm tra hồ sơ ban ñầu làm căn cứ thanh toán: Khi tiếp nhận hồ sơ từ ñơn vị thụ hưởng, cán bộ tại KBNN tiến hành kiểm tra, xem xét tối ña không quá 2 ngày làm việc kể từ khi ñơn vị sử dụng ngân sách gửi ñầy ñủ hồ sơ chứng từ. Nếu các khoản chi chưa ñủ ñiều kiện thanh toán do hồ sơ, chứng từ chưa ñủ, viết sai .. cán bộ làm việc trong KBNN trả lại Giám ñốc KBNN Trưởng phòng kế toán Đơn vị sử dụng ngân sách 1 2 3 4 Kế toán thanh toán Phòng kế toán KBNN 12 và hướng dẫn ñơn vị sử dụng ngân sách làm lại thủ tục chứng từ cho ñúng theo quy ñịnh. + Thanh toán vốn: Khi chi lương và phụ cấp lương cán bộ KBNN kiểm tra bảng ñăng ký biên chế, khi chi thường xuyên như mua sắm, sửa chữa hồ sơ căn cứ theo quyết ñịnh kết quả ñấu thầu. b. Tình hình quản lý nguồn chi thường xuyên qua KBNN tỉnh Quảng Nam năm 2005 – 2009 Công tác quản lý các nguồn chi ñược kiểm soát chặt chẽ theo ñúng quy ñịnh hiện hành. Kế toán ñã kiểm soát hóa ñơn, chứng từ trước khi ra quyết ñịnh chi, thanh toán kịp thời các nguồn chi ñúng quy ñịnh. KBNN tỉnh ñã kiên quyết trong việc tạm ñình chỉ các khoản chi: Chi không ñúng mục ñích, ñối tượng trong phạm vi dự toán ñược duyệt. Cụ thể, từ năm 2005 ñến năm 2009 kế toán KBNN tỉnh Quảng Nam ñã từ chối thanh toán số tiền 21.331 triệu ñồng. Riêng năm 2009, qua kiểm soát KBNN Quảng Nam ñã từ chối thanh toán số tiền là 7.417 triệu ñồng. Tình trạng khai tăng chi phí ñã giảm, công tác kiểm soát chi dự toán ngân sách ngày càng tốt hơn. Hệ thống biểu mẫu sổ sách, chứng từ chi tiêu của KBNN tuân thủ ñúng quy ñịnh, các bút toán hạch toán ñúng quy ñịnh và ñầy ñủ, kế toán thường xuyên rà soát lại chứng từ cho ñến việc ghi sổ sách. Tuy nhiên, các chứng từ hiện nay thiết kế chưa phù hợp, còn trùng lắp, gây khó khăn cho ñơn vị sử dụng ngân sách. Chưa theo dõi mục ñích của khoản chi, chưa phân biệt ñược ñó là nguồn chi cân ñối hay chi từ nguồn thu ñể lại. 2.3.2.2 Thực trạng quản lý chi ñầu tư phát triển NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam a. Quy trình kiểm soát chi vốn ñầu tư Tại KBNN tỉnh Quảng Nam, cán bộ thanh toán vốn sẽ kiểm tra và nhập vốn cho từng công trình vào máy. Đây ñược coi là căn cứ chủ yếu 13 ñể KBNN tỉnh cấp phát vốn cho ñơn vị thụ hưởng khi có ñủ ñiều kiện thanh toán vốn sau này. Sơ ñồ 2.5: Quy trình quản lý chi thanh toán vốn ñầu tư qua KBNN tỉnh Quảng Nam b. Tình hình quản lý chi ñầu tư qua KBNN tỉnh năm 2005 – 2009 Số lượng vốn ñầu tư XDCB trên ñịa bàn tỉnh Quảng Nam từ nhiều nguồn vốn (Nguồn Trung ương, tỉnh, huyện, thành phố, xã, phường và vốn ngoài nước, vốn ủy nhiệm …) hàng năm xấp xỉ trên 2.000 tỷ ñồng và tương ứng với hơn 1.000 dự án. Đây là khối lượng vốn ñầu tư khá lớn mà KBNN tỉnh Quảng Nam ñảm nhận. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, KBNN Quảng Nam ñã tổ chức triển khai và chấp hành triệt ñể quy trình kiểm soát cấp phát, thanh toán vốn ñầu tư, kịp thời tham mưu cho UBNN tỉnh và phối hợp với chính quyền ñịa phương giải quyết tháo gỡ các vấn ñề vướng mắc. Kế toán KBNN ñã tiến hành theo dõi số vốn thành toán cho mỗi công trình theo mã công trình của dự án. Thuận tiện cho việc kiểm số liệu ñã chi tạm ứng, chi thanh toán … Giám ñốc KBNN tỉnh Phòng thanh toán vốn KBNN Nhân viên thanh toán vốn Trưởng phòng thanh toán vốn Phòng kế toán KBNN 3 4 Nhân viên kế toán Trưởng phòng kế toán 2 3 4 5 6 7 Chủ ñầu tư Đơn vị thi công 1 8 14 - Trường hợp cấp vốn tạm ứng: KBNN kiểm tra xem hồ sơ tạm ứng có ñúng tỷ lệ % theo quy ñịnh thầu hay không và tỷ lệ tạm ứng ñã khớp ñúng với chế ñộ tạm ứng theo quy ñịnh. - Trường hợp thanh toán vốn theo khối lượng hoàn thành: Số vốn thanh toán tối ña của dự toán phải bằng với dự toán ñã ñược duyệt. Nếu dự toán có ñơn giá cao hơn (Trường hợp trượt giá ñơn vị thi công không thể thi công theo ñơn giá chỉ ñịnh thầu) thì phải có sự phê duyệt lại của UBNN tỉnh. 2.4 Thực hiện Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc trong quản lý NSNN: 2.4.1 Mô hình thực tế áp dụng: Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam ñang từng bước áp dụng mô hình TABMIS về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS). 2.4.3 Thuận lợi và khó khăn khi áp dụng mô hình quản lý quỹ ngân sách tại kho bạc Tỉnh Quảng Nam 2.4.3.1 Mô hình quản lý quỹ ngân sách trước ñây 2.4.3.2 Mô hình TABMIS 2.5 Đánh giá thực trạng của công tác quản lý ngân sách nhà nước qua kho bạc tỉnh Quảng Nam 2.5.1 Kết quả ñạt ñược trong quản lý NSNN qua KBNN tỉnh Quảng Nam : Đối với khoản thu : Các khoản thu ñều tăng qua các năm, chủ yếu các khoản thu ngoài quốc doanh (Thu thuế..). Tổng số thu cân ñối ngân sách ñã ñảm bảo ñược 69% tổng chi thường xuyên. Thực hiện tốt công tác kiểm tra nghiệp vụ quản lý thu ngân sách tại Văn phòng và các KBNN. Thông qua công tác kiểm tra ñã chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong nghiệp vụ, nhờ vậy ñến nay hoạt ñộng quản lý nguồn thu ngân sách ñã ñi vào nề nếp, thường xuyên phối hợp với 15 công an tỉnh thực hiện tốt phương án phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn tài sản trong hệ thống KBNN Quảng Nam ñã ñược ký kết giữa 2 ngành theo hướng dẫn tại Thông tư 40/TT-LB ngày 25/07/1996 của liên Bộ tài chính – Công an. Những khoản thu không ñúng quy ñịnh của pháp luật KBNN tỉnh ñã hoàn trả tổ chức, cá nhân ñã nộp. Những khoản phải thu nhưng chưa thu ñã ñược truy thu ñầy ñủ cho ngân sách nhà nước. Công tác quản lý thu NS ñã có nhiều tiến bộ, công tác tiếp nhận chứng từ từ khách hàng lập, ñăng ký thuế, lập tờ khai và nộp thuế ñược tổ chức theo quy trình chặt chẽ. Chương trình quản lý nghiệp vụ kho quỹ trên máy tính ñược sử dụng và vận hành thông suốt, số liệu ñược cập nhật kịp thời và chính xác, phục vụ tốt cho hoạt ñộng quản lý nguồn thu của KBNN tỉnh. Đối với các khoản chi : KBNN tỉnh ñã tổ chức công tác quản lý nguồn chi chặt chẽ theo luật NSNN, các thông tư và hướng dẫn của bộ tài chính, ñã chống thất thu nhiều và ñạt ñược niềm tin từ dân, tiết kiệm nhiều khoảng chi tiêu không cần thiết. Một số khoản chi không ñúng với quy ñịnh của pháp luật ñã ñược thu hồi ñủ cho ngân sách nhà nước. KBNN ñã từ chối thanh toán các khoản chi ch
Luận văn liên quan